İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı: Yeni Yapı ve Görevler

 

08 Haziran 2011 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adı ile çalışmalarını sürdürmüş olan Bakanlığımız, bu tarihten itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak çalışmaya başlamış bulunmaktadır. 08 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 635 sayılı “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlığımızın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, dünyada ve ülkemizde bilim, sanayi ve teknoloji alanında öne çıkan gelişmelere ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir Bakanlık yapısı oluşturmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan 635 ve 649 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Bakanlığın görevleri aşağı- daki şekilde belirlenmiştir:

a) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi politika ve stratejilerini, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek.

b) Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilik- çilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak.

c) Organize sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşların arıtma, altyapı ve üstyapı tesislerini desteklemek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve faaliyetlerini denetlemek.

ç) Metroloji politikasını hazırlamak, metroloji alanında stratejiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, metroloji alanında muayene, belgelendirme ve doğ- rulamaya ilişkin düzenlemeleri yapmak, denetimleri yapmak veya yaptırmak, uygulamaya konulması gerekli olan standartları ve hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürünlerinin ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, risk analizleri yapmak, sanayi ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemini oluşturmak.

e) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütmek, iki ve çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak.

f) Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek.

g) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. İlgili KHK’da tanımlanan yeni görevleri; Bakanlığımızın sanayi ve ticaret eksenli eski yapı ve görevlerinde önemli değişiklikler yapmıştır. Buna göre ülkemizde bilim ve teknolojiyle desteklenen, ekonomik kalkınma ve verimliliğe dayalı büyümeden ayrı düşünülmeyen sanayi ve ilgili alanlardaki politika ve stratejilerin hazırlanarak uygulanmasını sağlamak Bakanlığımızın yeni dönemdeki çalışmalarının odak noktasını oluşturmaktadır.

Bununla ilişkili olarak, eski durumla karşılaştırıldığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yapısal organizasyonunda ve fonksiyonlarına ilişkin yeni görev tanımlarında da önemli değişiklik ve düzenlemeler gerçekleşmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda özet olarak verilmiştir:

- Sanayi, bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, verimlilik, sanayi ürünlerinin denetimi, sanayi bölgeleri, metroloji, standardizasyon ve akreditasyon konularında ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi, uygulamaya koyulması ve izlenmesi,

- Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına, rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik sanayi araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili faaliyetlerin daha yaygın bir biçimde desteklenerek teşvik edilmesi,

- Sanayi, üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla işbirli- ğinin artırılarak sürdürülmesi,

- Sanayi Ar-Ge ve yenilikçilik projelerinin sonuçlarının katma değer yaratıcı ürünlere dönüşümün teşvik edilmesi ve bu alanda düzenleme yapılması,

- Sanayi sektörünün istihdam politikalarının belirlenmesi, mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve teminini sağlayıcı programların hazırlanması;

- Temiz üretim ve iklim değişikliği konularının sanayi politikalarının oluşumunda yeralmasının ve sanayide çevre dostu üretim teknolojilerinin yaygınlaşmasının ve bununla ilgili bilinç düzeyinin artması- nın sağlanması, - Kalkınma plan ve programları hedeflerine uygun olarak organize sanayi bölgeleri ile endüstri bölgelerinin altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının karşılanarak, sağlıklı bir şekilde gelişmelerinin sağlanması,

- Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde program ve projeler hazırlanması, koordinasyon ve kontrolünün sağlanması.

- Tüm sektörlerde verimlilik göstergelerinin oluşturulması, ölçülmesi, izlenmesi ve yayımlaması, sanayi işletmelerinin verimlilik düzeylerini artırıcı yönde çalışmaların desteklenmesi.

Yeni Genel Müdürlükler Oluşturuldu Yeniden yapılanma kapsamında Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü olarak, Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü olarak, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak, Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü ise Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırıldı.

Bu kapsamda ayrıca, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi adlı yeni bir Genel Müdürlük kurulurken Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) de Verimlilik Genel Müdürlüğü olarak merkezi birimlerden biri haline geldi. Bilim ve teknoloji konularının Bakanlığın görev alanına eklenmesi sonucu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş- tırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bakanlığın ilgili kuruluşları haline getirildi. Aynı zamanda daha önce Bakanlığın ilgili kurumu olan Rekabet Kurumu da, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilişkili kurumu haline getirildi.

Dört Genel Müdürlük Devredildi Bakanlığımızın önceki yapısında iç ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, bu politikalar doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesini sağ- lamak görevlerini yerine getiren İç Ticaret, Tüketici ve Rekabetin Korunması , Teşkilatlandırma ile Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlükleri de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na devredildi. İki Bakanlık arasında iç içe geçmiş hizmetlerin ayrıştırılması için devirteslim protokolünde bir geçiş süreci öngörülürken, bu süreçte bazı hizmetler birlikte yürütüleceği için, buna ilişkin esaslar da bir protokolle belirlendi.