İçindekiler
Dergi Arşivi

“KOBİ’lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi” Teknik İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

 

TEVMOT Projesi; KOBİ’lerde kullanılan verimsiz elektrik motorlarının piyasa dönüşümü ile daha verimli hale getirilmesini sağlamak üzere, özellikle bünyesinde Enerji Yönetimi Birimi (EYB) bulunan Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ile yakın iş birliği içerisinde çalışmayı ve EYB’lerin kapasitelerinin arttırılması yönünde muhtelif destek faaliyetlerini planlamaktadır.

Proje, endüstriyel KOBİ'ler için enerji verimli motor değişim potansiyelini tanımlamak, her bir uygun bulunan işletme bazında “motor enerji verimliliği yatırım programı” tasarlamak ve hazırlamak; KOBİ'leri geliştirmek için OSB Müdürlüğü tarafından yönetilecek, EYB’ler tarafından da operasyonel çalışmaları yürütülecek bir “pilot tek durak ofis” yapılanmasını tesis etmek için kaynak sağlayacaktır. Seçilecek OSB’lerde kurulacak olan Tek Durak Ofisler (TDO) aracılığıyla söz konusu OSB’lerde faaliyet gösteren KOBİ’lerde verimsiz AC, 3 fazlı asenkron sincap kafes ve 7,5 – 375 kW anma güç aralığındaki elektrik motorları verimlileri ile değiştirilecektir. 2019 yılı ilk çeyreğinden itibaren sahada aktif uygulamaların başlaması öngörülmektedir. Bu saha çalışması bir “pilot uygulama” niteliğinde olup örnek uygulamaların değerlendirilmesi, vaka analizi olarak hazırlanarak diğer işletmelere özendirici ve farkındalık arttırıcı bir formatta aktarılması ve böylelikle ilerleyen dönemde verimli motor değişimine olumlu katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Pilot uygulamaya başlamadan önce saha uygulama ve finans modeli ile ilgili yapılan çalışmaları proje ortak ve paydaşları ile değerlendirmek ve saha çalışması sürecinde tarafların olası rollerini belirlemek amacıyla 18 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Elektrik motoru sektörünün ileri gelenleri, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, STK’lar ve finans sektöründen ilgililerin hazır bulunduğu toplantıya 37 kişi katıldı.

Toplantı kapsamında endüstriyel elektrik motorları mevzuatı; TDO yapılanması, işlevi ve projedeki gerekliliği ile TDO kurulacak OSB’lerin seçim kriterleri; motor dönüşümü için tasarlanan finansman modeli ile ilgili UNDP proje uzmanları tarafından sunumlar yapıldı. Mevzuat oturumunda endüstriyel elektrik motorlarının çevreye duyarlı tasarımına ilişkin Türk mevzuatı ve karşılık gelen birebir uyumlu AB mevzuatı listesi sunularak, Türk ve AB mevzuatının hükümlerinin piyasadaki eski elektrik motorları için geçerli olmadığı vurgulandı. Ayrıca, piyasadaki eski endüstriyel motorlara ilişkin gönüllü anlaşmalar vurgulanarak, üye ülkelerce alınan gönüllü tedbirler hakkında örnek teşkil edecek özet bilgiler verildi. Aynı çerçevede, ülkemiz için önerilen ve “farkındalığın arttırılması, parasal teşvikler ve AB gelişmelerinin eşzamanlı takibi ve uyumu” hususlarından oluşan yol haritası sunuldu. Toplantının ikinci oturumunda ise projenin hedeflerine ulaşabilmesi için ilgili KOBİ’lerin analiz verilerine göre seçilmesi; seçilecek KOBİ’lerin belli standartları sağlaması; motor değişimi ile elde edilen kazanımların izlenebilirliğinin daha kolay olması; proje çıktılarının yaygınlaştırılması bakımından örnek teşkil etmesi için OSB bünyesinde olmalarının önemi vurgulandı. Ayrıca, OSB seçim kriteri ile ilgili dikkat edilen parametrelere değinildi. Son oturumda ise tasarlanan finansman modeli hakkında bilgi verildi. Eski elektrikli motorlarının enerji verimli elektrik motorları ile değiştirilmesinden KOBİ’lere sağlanacak finansal mekanizmanın “eski motorunu ver, yenisini al, motorun kendisini ödesin” kampanyası ile duyurulması önerisi getirildi. Söz konusu öneride, elektrik motor değişimi için ayrılan proje kaynağının mümkün olduğunca sürdürülebilir bir şekilde kullanarak büyüyen bir destek programının temelinin atılması hedeflendi.

Sunumların ardından katılımcıların görüşleri doğrultusunda pilot çalışmalarda uygulanabilecek öneriler değerlendirildi. Toplantı yoluyla, paydaş ve ortaklarının görüş ve beklentileri doğrultusunda oluşan ortak akıl ile projenin 2019 yol haritası hazırlama sürecinde önemli bir mesafe kaydedildi.

Aralık ayının başında proje ortaklarının katılımıyla yapılması planlanan Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı ile 2019 yılı faaliyetleri netleştirilecek ve sahada pilot uygulamalara başlanacaktır.