İçindekiler
Dergi Arşivi

Kore-Türkiye Eko-Endüstriyel Park İş Forumu Kore’de Gerçekleştirildi

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB); sanayide kaynak verimliliği ve sanayide endüstriyel simbiyoz uygulamaları alanlarında, çeşitli eylemlerden sorumludur. Bu çerçevede BSTB ve Dünya Bankası (WB)-Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) işbirliğinde 2016 yılı Kasım ayında başlatılan ve 2017 yılı Kasım ayında kapanış toplantısı gerçekleştirilen “Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”nin temel hedefi; mevcut OSB’lerin eko-endüstriyel parklara dönüşümü, yeni kurulacak OSB’lerin ise bu yaklaşıma göre kurulmasına dair bir ulusal yol haritası geliştirilmesidir.

Bu doğrultuda, üst düzey bir Türk heyet, Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOTIE) tarafından 2-4 Nisan 2018 tarihleri arasında “Kore-Türkiye Eko-Endüstriyel Park İş Forumu”na davet edilmiştir. Kore’ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ülkemizi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) Müsteşarı Dr. Veysel Yayan başkanlığındaki bir heyet temsil etmiştir. Heyete BSTB’den ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan (ETKB), Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve uzman düzeyinde katılım sağlanmıştır. Türk Heyet tarafından gerçekleştirilen Kore ziyareti, WB-IFC tarafından Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında finanse edilmiştir.

2 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Protokol Töreni ile BSTB Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ve MOTIE Bakan Yardımcısı Lee Inho tarafından “Eko-Endüstriyel Gelişme İçin Stratejik İşbirliği Protokolü” (MoU for Strategic Cooperation in Eco-Industrial Development) imzalanmıştır. Bu kapsamda iki ülke, özellikle sera gazı emisyonlarının önlenmesi ve çevre dostu sanayinin gelişimine odaklanarak, sanayi ve enerji alanlarında stratejik işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. İşbirliği protokolünün amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralanmak mümkündür.

1. Her iki ülkede sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi,
2. EEP’lerin gelişimi, temiz üretim ve enerji verimliliğinin artması için iş birliği yapılması,
3. Her iki ülkede EEP geliştirme programlarının oluşturulması için iş birliği yapılması.

Söz konusu protokol kapsamındaki iş birliği alanları ise şu şekildedir:

1. Her iki ülkede EEP’lere ilişkin bilgi paylaşımı ve insan kaynağı değişimi,
2. Her iki ülkenin enerji kullanımı teşhis teknolojisine yönelik iş birliği,
3. Çevre dostu endüstri komplekslerine yönelik ulusal projeler için iş birliği,
4. Sera gazı emisyonlarının önlenmesine yönelik teknik iş birliği.

Protokol töreninin ardından MOTIE Bakan Yardımcısı Lee Inho ve BSTB Müsteşarı Dr. Veysel Yayan tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir. Açılışın ardından Türk heyet tarafından; “Türk İmalat Sanayinde Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Üretim”, “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi’nin Çıktıları”, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)”, “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Uygulamaları” ve “Türkiye’de Yeni Bir Model Olan Endüstri Bölgeleri Uygulamaları” başlıklı sunumlar yapılmıştır. Programda Güney Kore tarafı ise “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kore Eko-Endüstriyel Park Stratejileri”, “Kore’de Temiz Üretim” ve “Kore Endüstriyel Enerji Verimliliği Programları” konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Türk heyetin sunumları kapsamında, BSTB Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz tarafından gerçekleştirilen, “Türk İmalat Sanayinde Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Üretim” başlıklı sunumda; Türkiye’de kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanındaki politika çerçevesi, kurumsal yapılanma, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler paylaşılmıştır. Bu çerçevede “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi”, “Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanı Projesi”, “Ulusal Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi”, “KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi” ve “Model Fabrika Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezleri Projesi”ne ilişkin bilgi verilmiştir. Bu sunumun ardından BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Selin Engin tarafından “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi Projesinin Çıktıları” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Proje, yeşil OSB’ler için ulusal bir çerçeve oluşturulması ve organize sanayi bölgelerinde bu alandaki rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Daha sonra ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Malkoç tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)” konulu sunumda, Eylem Planının amacı ve bu kapsamdaki eylemler, sektörel olarak katılımcılarla paylaşılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Uzmanı H. Cihan Demirköprülü’nün gerçekleştirdiği “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Uygulamaları” başlıklı sunumda, Türkiye’deki OSB çeşitleri, OSB Kanunu, OSB’lerin kurulma aşamaları ve yönetsel yapılarına ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Ardından BSTB Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Eyüp Güder tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Yeni Bir Model Olan Endüstri Bölgeleri Uygulamaları” konulu sunumda, mevcut durumdaki Endüstri Bölgeleri örnekleri paylaşılmıştır.

Güney Kore heyetinin sunumları kapsamında ilk olarak MOTIE Endüstriyel Çevre Bölümü Direktör Yardımcısı Dr. Seok Jung tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kore Eko-Endüstriyel Park Stratejileri” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda; EEP’lerin tanımı, amacı, kurulması, işletimi, performansı gibi konular yanında Türkiye ile gerçekleştirilebilecek işbirliği fırsatlarından bahsedilmiştir. Bu sunumun ardından Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü/Kore Temiz Üretim Merkezi Müdürü Dr. Jin-Ho Kim tarafından gerçekleştirilen “Kore’de Temiz Üretim” başlıklı sunumda; temiz üretim kavramı, Kore’de bu alandaki politikalar ve Kore Temiz Üretim Merkezi’ne ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Son olarak Kore Enerji Ajansı temsilcisi Hyeong-Jung Kim tarafından “Kore Endüstriyel Enerji Verimliliği Programları” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda Kore’deki enerji verimliliği programlarına ilişkin örnekler verilmiş olup ESCO programına ilişkin katılımcılara bilgi aktarılmıştır.

3 Nisan 2018 tarihinde Ulsan Eko-Endüstriyel Parkı’na bir saha ziyareti düzenlenmiştir. 1962 yılında kurulan Ulsan Endüstriyel Parkı hızlı bir büyüme göstermiştir. Ulsan Eko-Endüstriyel Parkı’nda; petrokimya şirketleri, demir dışı metal üretimi, gemi üretimi ve otomotiv sektörleri önemli yer tutmaktadır. Ulsan’daki endüstriyel kaynaklı çevresel etkileri azaltmak amacıyla 2004 yılında “Ulsan Eko-Şehir” (Ecopolis Ulsan) girişimi başlatılarak “Orta ve Uzun Vadeli Kapsamlı Çevre Master Planı” ve “ Bölgesel Enerji Planı” belgeleri hazırlanmıştır. Bu yerel çabalara ek olarak Ulsan, 2005 yılında başlatılan Ulusal Eko-Endüstriyel Park Programı pilot şehirlerinden biri olarak seçilmiştir. 15 yıllık (2005-2019) Eko-Endüstriyel Park Programı, 3 fazdan oluşmakta, eski endüstriyel komplekslerin iyileştirilmesini ve çevresel koşullarla uyumlandırılmasını hedeflemektedir.

4 Nisan 2018 tarihinde ise Shinsung Akıllı Fabrika’ya saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. 1977 yılında soğutma ve havalandırma alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan Shinsung Şirketi; yüksek hassasiyete sahip ve yüksek katma değerli endüstrilerde, teknik know-how kapasitesi sayesinde solar enerji şirketi olarak büyüme göstermektedir. Bu kapsamda solar enerji alanında yüksek verimli hücre ve yüksek güçlü modül üretimi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Şirket ayrıca, çeşitli endüstrilere yönelik temiz odaların tasarımına ve kurulumuna yönelik faaliyetler göstermektedir. Bunlara ek olarak, akıllı fabrika (fabrika otomasyonu) alanında da önde gelen çalışmalar yürütmektedir.