İçindekiler
Dergi Arşivi

Rapor Özeti

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve 1999 yılından başlamak üzere her iki yılda bir yayınlanan “OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi Puan Tablosu” raporu Ekim 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Rapor; OECD üye ülkeleri ve OECD üyesi olmayan önemli ülkeler kapsamında 200 üzerinde gösterge ile ilgili olarak sayısal verilere dayalı değerlendirmeler ve karşılaştırmalar içermektedir.

? Bilgi ekonomileri: Eğilimler ve özellikler
? Bilgi, yetenek ve becerilere yatırım
? Bilgiye erişim
? Firmalarda inovasyon
? Küresel ekonomide rekabet
? Bilim ve Teknoloji ile güçlenen toplum
Konu başlıkları ile 6 ana kısımdan oluşan rapor 54 alt başlıkta değerlendirmeler içermektedir.
? Bilgi ekonomileri: Eğilimler ve özellikler

Bu bölüm; küresel bilgi ekonomilerinin uzun vadedeki eğilim ve özelliklerini vurgulayan göstergelerle ilgili değerlendirmeler içermektedir. . Bu kapsamda; firma dinamikleri, verimlilik, istihdam, istihdamın niteliği, gibi konular üzerinde durulmaktadır.

? İyileşme döneminde verimliliğe, firma dinamiklerine, meslek ve becerilere ne olduğu,
? AR-GE, küresel yatırım ve ticaret akışı için olası sonuçların neler olduğu
? Son 20 yılda ekonomik büyüme kaynaklarının neler olduğu,
? Global yatırımların ve ticaret akışlarının ar-ge üzerindeki etkileri,
? Bilgi tabanlı sermayenin ekonomiler üzerindeki etkileri,
? Artan ekonomik bağımlılıkların meslek ve becerilere olan gereksinim üzerindeki etkileri,
? Üretimin küresel ya da bölgesel olup olmadığı,
? Yeni gelişen bölgelerde ortaya çıkan yeni aktörlerin kimler olduğu,
? Bilim ve inovasyon alanlarında en iyi aktörlerin kimler olduğu,
? Ekonomik ve inovasyon faaliyetlerinin ne kadar dağılmış ya da yoğun olduğu,
? İnovasyon sistemindeki aktörlerin ne kadar iç içe geçmiş olduğu,
? Günümüzde bilimsel araştırmanın özelliklerinin neler olduğu,
? Yeni teknolojileri ortaya çıkarmak, geliştirmek ve olgunlaştırmak için en iyi yaklaşımın ne olduğu,
? Yeni ve yıkıcı teknolojilerde en iyi aktörlerin kim olduğu,
? İnovasyon sürecinin nasıl bir işbirliği ve ortaklık gerektirdiği,
? Hükümetlerin inovasyonu desteklemek için kullanabileceği yöntem ve tekniklerin neler olduğu
sorularına ışık tutacak göstergeler ile ilgili değerlendirmeler içermektedir.
? Bilgi, yetenek ve becerilere yatırım
Eğitim ve AR-GE konularında yapılan yatırımlar bilgi tabanlı sermaye yaratmakla birlikte, hem özel hem de kamu sektörüne verimlilik ve rekabetçilik açısından önemli katkılar sağlamaktadır.
? Yükseköğretime yapılan harcamalar ve bu harcamaların hangi amaçlar için kullanıldığı,
? Gayrisafi yurtiçi harcamalardan ar-ge faaliyetlerine harcanan pay ve hangi alanlarda kullanıldığı,
? Bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımların aktif varlıklar içindeki payı
? Ar-ge faaliyetleri için yapılan harcamaların hangi kaynaklar kullanılarak yapıldığı,
? Doktora sahibi kişilerin mesleki alanlara göre dağılımı,
? Doktora sahibi kişilerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı,
? Araştırma personel sayısı ve sektörel dağılımı,
? Yapılan bilimsel yayın sayısı ve bu yayınlara yapılan atıf düzeyi,
? Yapılan bilimsel yayınların hangi alanlarda yoğunlaştığı,
? Entellektüel sermaye olarak rol oynayan personel sayısı,
? Entellektüel sermaye yatırımlarının düzeyi
? Entellektüel sermaye yatırımlarının sektör ve firma ölçeğine göre dağılımı
? Entellektüel sermaye yatırımlarının kamu ve özel sektör dağılımı
? Firmaya özel eğitim alan personel oranı
? Firmaya özel eğitim için yapılan harcamaların sektör ve firma ölçeğine göre dağılımı
? Firmaya özel eğitim için yapılan harcamaların kamu ve özel sektör dağılımı
? İşyerinde bilgisayar kullanım düzeyi ve bilgisayar kullanım amaçları

gibi konularda sayısal verilere dayalı değerlendirmeler içermektedir.

? Bilgiye erişim

İnovasyon çabalarında verimliliğin ve etkinliğinin artırılabilmesi için bilginin yayılım kanallarının geliştirilmesine duyulan ihtiyaç vurgulanmaktadır. Gerek bilim insanları gerek öğrenciler olsun, üstün yetenekli bireylerin uluslararası hareketliliği dünya çapında bilgi dolaşımının temel etkenlerinden biri olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda

? Yükseköğrenim gören yabancı öğrenci sayıları ve eğitim alanlarına göre dağılımı,
? Yabancı uyruklu doktora sahibi kişilerin oranı
? Bilimsel yayın yapan kişilerin uluslararası geçişkenliği
? Uluslararası bilimsel işbirliği düzeyi,
? Uluslararası bilimsel işbirliği ve bilimsel çıktılara yapılan atıflar arasındaki ilişki
? Yayınlara açık erişim düzeyi
? Özel sektör AR-GE finansmanında yabancı fon kullanım düzeyi bu fonların kaynakları
? Kamu sektörü AR-GE kaynaklarından uluslararası program ve faaliyetlere ayrılan pay ve nasıl kullanıldığı
? Uluslararası işbirliği sonucu alınan patentlerin düzeyi ve bilimsel alanlara göre dağılımı
? Ülke ekonomilerindeki patenlerde yabancı buluşların düzeyi
? İnovasyon için yabancı bilgi kaynaklarının kompozisyonu (Piyasa kaynakları ve kurumsal kaynaklar)
? Firma ölçeğine göre dış kaynaklı ürün ve hizmet yeniliklerinin dağılımı
? Aktif olarak AR-GE yapma durumuna göre yenilik konusunda işbirliği yapan firma düzeyi
? Firma ölçeğine göre yenilik konusunda üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapan firma düzeyi
? Firma ölçeğine göre yenilik konusunda tedarikçiler ve müşterilerle işbirliği yapan firma düzeyi
? Firma ölçeğine göre yenilik konusunda uluslararası düzeyde işbirliği yapan firma düzeyi

gibi konularda sayısal verilere dayalı değerlendirmeler içermektedir.


? Firmalarda inovasyon

İnovasyon ve girişimcilik için dinamik bir iş sektörü ve uygun çevre koşulları büyük önem arz etmektedir. Firmalar yenilik stratejisi olarak yeni ürünlerle beraber yeni üretim yöntemleri, yeni pazarlama yöntemleri ve organizasyonel yenilikleri kombine etme eğilimindedirler. Tüm inovasyonlar Ar-Ge tabanlı olmasa da yeni ürün inovasyonu yapma eğilimi Ar-ge yapan firmalarda daha yüksektir. Ar-Ge genelde teknolojik olarak üst düzeyde olan sayılı küresel aktör arasında yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda

? Harcamayı yapan sektöre göre Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı
? Özel sektör Ar-Ge harcamaları ve hükümet desteği
? Ar-Ge faaliyetlerinde uzmanlaşma ve bunu sergileyen ilk üç sektör
? En iyi kurumsal Ar-Ge şirketlerinde patent başına Ar-Ge yatırımı
? En iyi kurumsal Ar-Ge şirketlerinde marka başına net satış düzeyi
? Bilgi İletişim teknolojileri sektöründe yapılan Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı
? Bilgi İletişim teknolojileri ve ilgili sektörlerde patentler ve öncü ülkeler
? Bilgi İletişim teknolojileri üretimi ve hizmet faaliyetlerinde yenilikçi firma düzeyi
? Firma ölçeğine göre yenilik çeşitleri ve oransal dağılımı
? İmalat sektöründe yenilik çeşitleri ve oransal dağılımı
? Hizmet sektöründe yenilik çeşitleri ve oransal dağılımı
? Aktif olarak AR-GE yapma durumuna bağlı olarak firmalarda ürün yenilikleri
? İmalat ve hizmet sektörlerinde pazara yeni ürün süren firma düzeyi
? Firma ölçeğine göre pazara yeni ürün süren firma düzeyi
? Sektörel alanlara göre marka ve dizayn konusunda uzmanlaşma (Avrupa Amerika ve Japonya piyasaları)
? Özel sektör Ar-Ge yatırımları için doğrudan veya dolaylı hükümet desteklerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı
? Özel sektör Ar-Ge yatırımları için doğrudan hükümet destekleri ve vergi teşviklerindeki değişim düzeyi
? Ar-Ge harcamalarında vergi sübvansiyon oranları
? Risk sermayesi yatırımlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı
? Kurumsal gelir ve kişisel gelir üzerindeki vergilendirme

gibi konularda sayısal verilere dayalı değerlendirmeler içermektedir.

? Küresel ekonomide rekabet

Günümüzde ekonomiler giderek hizmet odaklı bir hale gelmektedir. Ekonomik alanlarda AR-GE uzmanlık düzeyi ve firmaların iş süreçlerinde gelişmiş bilgi işlem teknolojilerinin kullanması da önem kazanmaktadır. Küresel piyasalarda başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için güçlü başlangıç dinamikleri yanında; yenilikçilik ve yaratıcılık gibi özellikler gereklilik haline gelmiştir. Küreselleşme sonucu artan karşılıklı ekonomik bağımlılıkların önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda

? Özel sektör AR-GE yoğunluğu (Özel sektör AR-GE harcamalarının endüstriyel katma değere oranı)
? Firma ölçeğine göre e-ticaret yöntemleriyle satış yapan firma düzeyi
? Seçilmiş bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanan firma düzeyi
? Firma ölçeğine göre bulut bilişim hizmetlerini kullanan firma düzeyi
? Uygulama alanına göre tasarım başvuru sayıları
? Ekonomik bölgelere göre (AB, NAFTA, Doğu ve Güneydoğu Asya) İhracat ve iç talebe bağlı olarak gerçekleşen yabancı katma değer oranı
? İmalat ve hizmet sektörleri ihracatındaki yabancı katma değer oranı
? Ekonomik bölgelere (AB, NAFTA, Doğu ve Güneydoğu Asya) göre dış talebe bağlı özel sektör istihdamı
? Sektörlere göre dış talebe bağlı istihdam
? Sektörlere göre iç talebe bağlı olarak gerçekleşen yabancı katma değer oranı

gibi konularda sayısal verilere dayalı değerlendirmeler içermektedir.

? Bilim ve Teknoloji ile güçlenen toplum


Ekonomilerin yenilik ve büyüme konusundaki yeterliliklerinin; nihayetinde vatandaşların yenilikçi süreçlere katılımı, talebin niteliksel özellikleri ve bilim teknoloji potansiyelini keşfetme ve adapte olmaya hazırlıklı olma düzeyine bağlı olduğu ifade edilmektedir. Yeniliği güçlendirici toplumlarda dijital ekonomiye katılımının önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda

? 100 kişi başına sabit genişbant bağlantı ve bağlantı çeşitlerine göre dağılımı
? 100 kişi başına mobil genişbant bağlantı
? İnternet erişimine sahip hanelerde erişim için kullanılan cihazların çeşitlerine göre dağılımı
? Akıllı telefon uygulamaları kullanımı
? İnternet kullanıcılarının yaşa göre bulut bilişim hizmetlerini kullanma düzeyi
? 6-15 yaş öğrenciler arsında ilk defa internet kullanım yaşı
? 6-15 yaş öğrenciler arsında okulda internet kullanım durumu
? Son üç ay içinde internet kullanan bireyler arasında çevrimiçi kurslara katılanların yüzdesi
? 16-74 yaş grubunda mobil internet kullanımı
? Yaş grubuna göre internet kullanıcıların düzeyi
? Yaş grubuna ve cinsiyete göre internet kullanıcıların düzeyi
? Seçilmiş çevrimiçi aktivitelere göre (e-posta, haber okuma, oyun, vb.) internet kullanım yapısı
? E-ticaret yolu ile sınır ötesi satış yapan firma düzeyi
? Yaş grubuna göre kamu kurumlarıyla iletişim amaçlayan internet kullanıcılarının düzeyi
? E-Devlet hizmetleri kullanımında yaşanan sorunlar ve memnuniyet düzeyi
? Firma ölçeğine göre kamu kurumlarıyla iletişim amaçlayan firma düzeyi
? Kamu tarafından Ar-Ge bütçesi içinde enerji ve çevre konusuna ayrılan pay
? Sağlıkla ilgili Ar-Ge için ayrılan kamu bütçesinin düzeyi
? Sağlıkla ilgili patentler
? Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili patentler
? Bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisi hakkında kamu algısı
? Bilim ve teknoloji konusunda cinsiyete göre tutum farklılıkları
? Bilim, bireysel değerler ve bireysel refah hakkındaki tutumlar arasındaki ilişki


gibi konularda sayısal verilere dayalı değerlendirmeler içermektedir.