İçindekiler
Dergi Arşivi

Rekabetçi Sektörler Programı Birinci Çağrı Dönemi Başladı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının, Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni döneminde imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve inovasyon, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon Avro kaynak oluşturuldu. Uygulaması 2026 yılının sonuna kadar devam edecek yeni dönem desteklerine kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilecek.

Rekabetçiliğe ve inovasyona yatırımla ihracat ve katma değer artışı
Rekabetçiliğe ve inovasyona odaklanan yeni dönem programı kapsamında geliştirilecek projelerin, ihracatın ve katma değerin artırılmasına, üniversite-kamu-sanayi iş birliğine, yaratıcı endüstriler ile imalat sanayi arasında ilişkilerin güçlendirilmesine, yaratıcılığın rekabetçiliğe kanalize edilmesine, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesine, yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasında iş birliği kurulmasına katkı sağlayacak nitelikte olması bekleniyor. Desteklenecek projelerin, başvuru alanlarındaki hedeflere katkısının dışında, bu projelerin çıktılarından faydalanacak KOBİ sayısı da önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Birinci çağrı neleri kapsıyor?
Programın yeni dönemindeki ilk çağrısı altında imalat sanayi, Ar-Ge, teknoloji transferi ve ticarileşme konularındaki projelere yaklaşık 110 milyon Avro fon ayrıldı. Bu çağrı döneminde hazırlanacak projelerin süresi en fazla 36 ay olup her türlü eğitim ve danışmanlık hizmeti (teknik destek) ile makine/ekipman, yazılım ve veri tabanı üyeliği gibi tedarik alımları için harcama yapılabilecek.
İmalat sanayi alanındaki projelerin KOBİ’lerin verimlilik düzeyini artırması ve katma değer üretim oranını yükseltmeyi amaçlaması bekleniyor. İmalat sanayinde dönüşümü sağlamak için “değer zinciri yaklaşımı”nın benimsenmesi ve KOBİ’lerin ticarete konu olan değer zincirlerine katılımın kolaylaştırılmasının amaçlanması hedefleniyor.

Bir Proje için Destek Miktarı: 2.000.000 - 10.000.000 Avro
Desteklenebilir Alım Türleri: Teknik destek ve Tedarik

Kimler başvurabiliyor?
Kamu kurumları, kalkınma ajansları, üniversiteler ile TOBB, TİM, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri gibi yarı kamusal ve kâr amacı gütmeyen, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar.
Araştırma-Geliştirme odaklı projelerde kurumların, araştırma altyapılarının işlevselliğini artırma, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve sosyal yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetleri güçlendirmeyi hedeflemesi bekleniyor. Ar-Ge odaklı projeler arasında Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, mevcut Ar-Ge tesislerinin operasyonel hale getirilmesi, ürün prototipleri üretmek üzere Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi, prototipi üretilmiş ürünlerin test ve sertifika hizmetlerinin yapılması, üniversite-sanayi ortak araştırma çalışmalarının yürütülmesi, özellikle sosyal yeniliğe dair farkındalığın artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilebilecek.

Yetkinlik Geliştirme Temalı Projeler için;
Destek Miktarı: 1.000.000 - 5.000.000 Avro
Desteklenebilir Alım Türleri: Teknik destek ve Tedarik
Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Yenilik Odaklı İş Birliği ve Ağ Oluşturma Temalı Projeler için;
Destek Miktarı: 1.000.000 - 3.000.000 Avro
Desteklenebilir Alım Türleri: Teknik destek

Kimler başvurabiliyor?
KOBİ’ler kamu veya özel sektördeki araştırma ortakları olan üniversiteler, TTO’lar, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı yapılar.

Teknoloji transferi ve ticarileştirme alanında geliştirilecek projelerin ise yenilikçi başlangıç firmalarının kurulmasına, yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkmasının desteklenmesine, yenilikçi ürünlerin daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülebilmesi ile ticarileştirme aşamasında finansman açığının kapatılmasına odaklanması bekleniyor.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirmenin Hızlandırılmasına Yönelik Kapasite Oluşturma Temalı Projeler için;
Destek Miktarı: 1.000.000 - 5.000.000 Avro
Desteklenebilir Alım Türleri: Teknik destek ve Tedarik
Ortaklıklar ve Ağlar Vasıtasıyla Teknoloji TicarileştirmeTemalı Projeler için;
Destek Miktarı: 1.000.000 - 3.000.000 Avro
Desteklenebilir Alım Türleri: Teknik destek
Kimler başvurabiliyor?
Teknoloji transfer ofisleri, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı yapılar.

Başvurular nasıl yapılacak?
Teklif sunma aşamalarına ve başvuru ölçütlerine ilişkin bilgileri içeren çağrı rehberleri ve Programla ilgili tüm detaylara http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Rekabetçi Sektörler Programı fonlarından yararlanmak isteyen kuruluşların 9 Haziran 2017 saat 17.00’ye kadar başvurularını web sitesi aracılığıyla elektronik sistem üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvuru yapmayı planlayan kurum ve kuruluşlar, Program Otoritesine sorularını 2 Haziran 2017 tarihine kadar iletebilecek. Sorulara haftalık olarak web sitesi üzerinden toplu olarak yanıt verilecek.

Proje çağrısı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Yeni dönem desteklerinin kamuoyuna duyurusu Türkiye genelinde düzenlenen tanıtım seminerleriyle yapılmıştı. 6 Nisan 2017 tarihinde çıkılan ilk proje çağrısı aynı tarihte Ankara’da düzenlenen Proje Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı ile duyuruldu ve katılımcılarla hem yeni dönem hakkında hem de çağrıya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Tsevetana Stoycehava ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Hamşioğlu’nun gerçekleştirdiği toplantıda Hamşioğlu “Programın ilk döneminde büyük altyapı yatırımlarından Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına, KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarından kümelenme ve kapasite geliştirmeye kadar farklı alanlarda 44 önemli projenin hayata geçirildiğini, yeni dönemde Ar-Ge ürünlerinin ticarileşmesi için üniversite-sanayi iş birliğini ve teknoloji transferini destekleyen projelere öncelik vereceklerini, sektörlerin gerek altyapı gerekse bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesinin de öncelikli hedefler arasında yer aldığını” ifade etti.

Rekabetçi Sektörler Programı hakkında genel bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanı Murat Altun ise yeni dönemde uluslararası değer zincirlerine dâhil KOBİ sayısını artırmayı hedeflediklerini ve toplam faktör verimliliğini artıracak, aynı zamanda dış ticaret açığını azaltacak proje fikirlerini beklediklerini dile getirdi. Proje Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı AB Mali Programları Dairesi Uzmanları Beyza Coşkun ve Pınar İrdem’in sunumları ve katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.