İçindekiler
Dergi Arşivi

Türkiye için Sınai Rekabet Gücü Politikaları Projesi”nin Kapanış Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

 

Güney Kore Bilgi Değişimi Programı (Knowledge Sharing Program-KSP) kapsamında yürütülen “Türkiye için Sınai Rekabet Gücü Politikaları Projesi”nin Politika Diyaloğu ve Kapanış Toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Toplantıya; Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sangkyu LEE, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa KAPLAN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ, Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) Program Yöneticisi Dr. Kwang-Eon SUL, Kore Ulusal Meclisi Eski Genel Sekreteri ve Program Kıdemli Danışmanı Dr. Hee Kwon KOO ile proje uzmanları ve kamu, üniversite, sivil toplum ve özel sektör yönetici ve temsilcilerinden oluşan çok sayıda davetli katıldı.

Kore’yle geçmişteki bağlarımız bilimin ışığında devam ediyor
Toplantıda konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN, Türk ve Kore halkları arasındaki bağların asırlar öncesine dayandığını belirterek, “Daha yakın tarihte ise dostluğumuz Kore Savaşı ile perçinlenmiştir. Bu savaş, cephede kader birliği yapan iki millet arasında coğrafi mesafeyi ortadan kaldıran kalıcı insani bağlar kurmuştur” dedi. İki ülke arasındaki “kan kardeşliği” olarak adlandırılan ilişkilerin, 2012 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile “stratejik ortaklık” düzeyine taşındığını vurgulayan Müsteşar ASLAN, Serbest Ticaret Anlaşması’yla altyapısı oluşturulmuş dengeli bir dış ticaretin, yüksek hacimli doğrudan yatırımların, güçlü ortaklıkların, savunma sanayi ve turizm alanlarında ise daha fazla işbirliğinin gerçekleştirilmesi halinde iki halk arasındaki kadim dostluğun ve kan kardeşliğinin hakiki manada bir “stratejik ortaklığa” dönüşeceğini söyledi. Konuşmasında hem Türkiye hem de Kore’nin siyasi ve ekonomik bakımdan Asya kıtasının batı ve doğu uçlarında yükselen iki güç olduğuna dikkat çeken ASLAN, “Her iki ülke de G-20’nin aktif üyeleri olarak, bölgesel ve uluslararası istikrarın sağlanması konusunda da üzerlerine düşeni yapmaktadır. Tüm bunlar şüphesiz takdire şayandır” dedi.
Konuşmasında, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ile 2014-2017 yıllarını kapsayan Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi’nin hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen ASLAN, “Belge, ülkemizin son dönemde yakalamış olduğu ekonomik performansın sürdürülebilir kılınması ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı sanayi yapısının oluşması için verimlilik artışlarıyla elde edilecek kazanımları azami ölçüye çıkarmada yönlendirici bir rol oynayacak. İmalat sanayi kapsamında hazırlanan belgede başta sanayiciler olmak üzere tüm ilgili tarafların tespit, beklenti ve önerilerini almak üzere çalıştaylar, anketler, görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kore’nin bu alanlardaki politika ve strateji tasarımlarıyla uygulama sonuçlarından elde ettiği derslerin strateji hazırlıklarımız için bize de ışık tutacağını umuyorum” diye konuştu. Müsteşar ASLAN, konuşmasının sonunda Türkiye ve Kore arasındaki dostluğa ve dayanışmaya yeni bir boyut kazandıran Projenin her iki ülke için yeni kapılar açmasını dilediklerini söyledi.

Bilgi Değişim Programıyla dünyaya olan borcumuzu ödüyoruz
Kore Savaşı’nın iki ülke arasındaki etkileşimin ve işbirliğinin ilk örneği olmadığını, Türkiye’nin Kore medeniyetine olan katkılarına ilişkin daha eski örnekler de olduğunu söyleyen Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sangkyu LEE, “2004’te başlatılan Bilgi Değişimi Programıyla deneyimlerimizi, uygulamalarımızın sonuçlarını paylaşarak bir anlamda dünyaya olan borcumuzu ödüyoruz. 2006 ve 2008’in ardından, 2013’de Türkiye ile üçüncü projemizin toplantısını gerçekleştiriyoruz. Umarım proje sonuçları, politika yapıcıların 2023 hedeflerine ulaşmak için en uygun politika tasarımlarını gerçekleştirmelerinde yararlı olur. Bu programın, iki ülke arasındaki kan kardeşliği ilişkilerinin geliştirilmesi ve diğer alanlara genişletilmesi açısından önem taşıdığını düşünüyorum. Bu vesileyle, projede ve bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Türk ve Koreli uzman ve yöneticileri de kutluyorum” diye konuştu.

 

İnovasyon, KOBİ’ler açısından son derece önemli bir araçtır
KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN konuşmasında, kurum olarak iki alana odaklandıklarını; bunların girişimcilik ve inovasyon olduğunu belirterek, KOBİ’ler açısından son derece önemli bir araç olan inovasyonun bu işletmelerde yaygınlaştırılması için ülkeler ve kurumlar arasındaki işbirliğinin önemine değindi. KOSGEB’in üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasını hedeflediğine de dikkat çeken KAPLAN, bunun yolunun da niceliği ve niteliği yüksek faaliyetlerden geçtiğini vurguladı. Türkiye ile Kore işbirliğinde gerçekleştirilen Projenin önemli sonuçları da beraberinde getireceğini vurgulayan KAPLAN, “Kore’nin deneyimlerinin paylaşılmasını çok değerli bulduğumuzu söylemek isterim. Karşılıklı ziyaretlerle her iki ülke açısından da yararlı bilgi alışverişinde bulunuldu” dedi. KAPLAN, konuşmasının devamında KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

İki ülkenin beyin gücünü birleştirdik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ise 2012 yılı Temmuz ayında başlayan Projede ağırlıklı olarak üç konuya odaklanıldığını, bunların da; Verimlilik Genel Müdürlüğünce ele alınan “Ulusal Verimlilik Politika ve Stratejileri” ve “Temiz Üretim Merkezi Kurulması” ile KOSGEB tarafından yürütülen “Yenilikçi Kümelenmeler” başlıkları olduğunu söyledi. Bilgi Değişimi Programı’nın Kore tarafından 2004 yılında başlatıldığını belirten YILMAZ, Türkiye’de ise Program kapsamındaki ilk projenin 2005 yılında kendisinin de içinde yer aldığı bir ekiple Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından gerçekleştirildiğini, bu projenin başarılı olması sonucu yeni projelere yolun açıldığını; 2007 yılında yürütülen inovasyon konulu ikinci projenin ardından, üçüncü projenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilen “Türkiye için Sınai Rekabet Gücü Politikaları Projesi” olduğunu söyledi. Kore ve Türkiye’nin gelişme hikayeleri bağlamında başlangıç noktaları ve son dönem kaydedilen ilerlemeler açılarından birbirine benzeyen iki ülke olduğunu söyleyen YILMAZ, Proje kapsamında her iki ülkede gerçekleştirilen saha çalışmaları ile iki ülke deneyimlerinin incelendiğini ve karşılaştırıldığını ve Projenin bu çalışmaların paylaşılması için önemli bir zemin oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Projeyle, iki ülkenin beyin gücünün birleştirilerek Türkiye için söz konusu alanlarda geleceğe yönelik politika ve uygulama önerileri geliştirildiğini vurgulayan YILMAZ, Proje sonuçlarının yakın bir süre içerisinde kitap halinde de ilgililerle paylaşılacağını belirtti. YILMAZ, konuşmasının sonunda Proje kapsamında ortak çalışmaları yürüten tüm kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) Program Yöneticisi Dr. Kwang-Eon SUL ile davetli konuşmacı Kore Ulusal MeclisiEskiGenel Sekreteri ve Program Danışmanı Dr. Hee Kwon KOO’nun da yer aldığı açılış konuşmaları bölümünün ardından proje bileşenlerine ilişkin oturumlara geçildi.

Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Mevlüt Hürol Mete başkanlığındaki “Temiz Üretim Merkezi Kurulması” başlıklı ilk oturumda; Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü Yeşil Yönetim Merkezi (KITECH) Direktörü Dr. Jinho KIM, temiz üretim kavramı, Kore’de temiz üretim uygulamaları, Türkiye’deki durum ve Türkiye için öneriler içeren sunuşunu gerçekleştirdi. Dr. KIM sunuşunda Türkiye’de ulusal bir temiz üretim merkezi kurulması konusunda öne çıkan ihtiyaçların; merkezin faaliyetlerini yürüteceği yasal çerçevenin, işlevlerin yürütüleceği kapsamın, paydaşların, bütçe olanaklarının ve bunu destekleyecek ulusal sistemin yapısının belirlenmesi olduğu belirtti. Dr. KIM ayrıca, temiz üretim konusunda uzman kapasitesinin geliştirilmesi, akademik kuruluşlar ile bilgi-deneyim alışverişinin sağlanması, üniversitelerin temiz üretim odaklı eğitim programları sunması yönünde hazırlıklar yapılması, kurulacak Merkezin sadece teknoloji geliştirmeye değil bu teknolojilerin ticarileştirilmesi konusunda da kolaylaştırıcı rol üstlenmesi, öncelikli sektörlerin desteklenmesi konusunda somut hedef ve yöntemler geliştirilmesi ve bu yönde eylem planları geliştirilmesinin önemine değindi. Temiz üretim uygulamalarına ilişkin ekonomik, çevresel ve sosyal göstergeler içeren istatistikler geliştirilmesinin ve tüketici ile üretici arasında iletişimi geliştirecek bir ürün sertifikasyon sisteminin hayata geçirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Dr. Jinho KIM, Türk imalat sanayisinin büyüklüğü ve gelişme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması konusuna olan ilgi ve zamanlamanın oldukça yerinde olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel DEMİRER, Dr. Jinho KIM’in sunuşunda değindiği öneriler üzerine düşüncelerini paylaştığı bir sunuş gerçekleştirdi. Prof. Dr. Göksel DEMİRER sunuşunda, getirilen önerilerin temiz üretim alanında Türkiye’de geçmişte gerçekleştirilen projelerde elde edilen bulgularla büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, işletmelerin, kurum ve kuruluşların temiz üretim uygulamalarına ilişkin bilinç ve bilgi eksikliğinin en öncelikli sorunlar arasında olduğunu ifade etti.

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ömer PAK başkanlığındaki “Yenilikçi Kümelenmeler” başlıklı ikinci oturumda Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü (KIET) Uzmanı Dr. Dongsoo KIM, kümelenme kavramı, 

Kore’de kümelenme çalışmalarının bölgesel sanayi politikaları bağlamında seyri ve sonuçları ve Türkiye için önerilerini içeren bir sunuş gerçekleştirdi. Sunuşunda kümelenme konusunda sektörel hedeflemenin önemine vurgu yapan Dr. KIM, insan kaynakları, Ar-Ge ve iş destekleriyle fiziksel altyapıdan endüstriyel altyapıya geçişin sağlanacağını belirtti. Kümelenme çalışmalarında uzun süreli ve istikrarlı politikaların hayati önem taşıdığını söyleyen Dr. Dongsoo KIM, Kore’de olduğu gibi ihtisaslaşmış yerel endüstrilerin, sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerleyen Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dr. Dongsoo KIM’in ardından KOSGEB Uzmanı Mehmet Görkem GÜRBÜZ, Türkiye’de bu yöndeki çalışmalar ve mevcut durum ile önerilere ilişkin görüşlerin aktarıldığı bir sunuş gerçekleştirdi.

Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ahmet Emre ÇOBAN başkanlığındaki “Ulusal Verimlilik Politika ve Stratejileri” başlıklı üçüncü ve son oturumda ise önce Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü (KIET) Uzmanı Dr. Youngsoo KIM, verimliliğin önemi, Kore’de uygulanmış ve başarılı olmuş verimlilik artırıcı politika örnekleri ve Türkiye için oluşturulacak verimlilik politika ve stratejilerine ilişkin önerilerini içeren sunuşunu gerçekleştirdi. Dr. Youngsoo KIM sunuşunda verimlilik stratejisinin hedefinin net bir şekilde belirlenebilmesi için kapsamın endüstriyel teknolojinin geliştirilmesi, çalışmakta olan işgücünün becerilerinin artırılması ve işletmelerde üretim sistemlerinin iyileştirilmesiyle verimliliğin artırılması alanlarıyla sınırlandırılmasını önerdi. Belirlenen hedef sektörlerde, hedef anahtar teknolojilerin saptanmasıyla oluşturulan “teknoloji yol haritaları”nın Türkiye için de yararlı bir araç olacağını belirten KIM, işletme düzeyinde verimlilik artırma çabaları için ise “Verimlilik Yönetim Sistemi” ve “Kore Üretim Sistemi”ni örnek araçlar olarak sundu. Her durumda kamu-özel sektör ortaklığının arzulanır olduğunu ekleyen Dr. KIM, verimliliğin öznesinin insan olduğu yönündeki ilkenin de unutulmaması gerektiğini belirterek sunuşunu tamamladı. Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Umut

 DEMİRTAŞ, Dr. Youngsoo KIM’in sunuşunda yer alan önerileri değerlendirdiği konuşmasında sürmekte olan Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarında elde edilen ara sonuçları da aktararak, önerilerin çalışmalarda elde edilen sonuçların işaret ettiği yönelimle büyük ölçüde uyumlu olduğunu ifade etti.

Her üç oturumda da soru ve cevap bölümü ve katılımcı değerlendirmelerinin paylaşılması ile oldukça etkileşimli bir bilgilendirme ve fikir alış verişi gerçekleştirildi. Etkinlik katılımcıları Türk ve Kore kuruluşları arasında yeni işbirliklerine ilişkin görüşmeler yapma imkanı buldular. Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ’ın kapanış konuşmasıyla toplantı sona erdi.