İçindekiler
Dergi Arşivi

“Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” Kasım Ayında Tamamlanıyor

 

Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu (DB-IFC) iş birliğinde Kasım 2016’da “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” isimli, yeşil OSB’ler için ulusal bir çerçeve oluşturulması ve organize sanayi bölgelerinde yeşil rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulması amacıyla bir proje başlatılmıştır. Temel hedefi ulusal bir Yeşil OSB Çerçevesi geliştirmek olan bu proje kapsamında, OSB'lerde kaynak (enerji, su ve ham madde) verimliliği, endüstriyel simbiyoz olanakları, yeşil altyapı (temiz enerji, atık su arıtımı, vb.) ve döngüsellik konularında sahip olunan potansiyel ve bu potansiyele yönelik olası eylemleri belirlemek için bir teknik tespit çalışması gerçekleştirilmektedir. Yürütülmekten teknik analiz çalışmalarına dayanarak, bir yandan tanımlanan eylemlerin yasal düzenleyici çerçevesi proje kapsamında değerlendirilirken, diğer yandan da Türkiye'de Yeşil OSB'lere geçiş için bir yol haritası oluşturulmaktadır.

Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Yeşil OSB’lere ilişkin olarak Dünya Bankası tarafından hazırlanan kriterler matrisi dikkate alınarak Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası Grubu tarafından İzmir Atatürk OSB, Bursa OSB, Adana Hacı Sabancı OSB ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB proje çalışmalarında yer almak üzere seçilmiştir. Seçilen bu dört OSB’de öncelikle yapılan analizlerle kaynak tüketimi yoğun sektörler, danışman firma tarafından belirlenmiş ve ardından bu belirlenen sektörlere yönelik olarak kaynak (su, ham madde vb.) verimliliği, enerji verimliliği, yeşil altyapı ve endüstriyel simbiyoz olanakları gibi alanlarda saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu sektör analizleri ve teknik geziler sonucu her bir OSB’de belirlenen odak alanlarına göre kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz olanakları ve yeşil altyapı başlıklarında çalışmalar yürütülmüştür.

Danışman firma tarafında oluşturulan metodoloji uyarınca ilk düzey olan “işletme düzeyi” kapsamında, dört OSB’nin bünyesinde yer alan firmaların kendi içlerindeki su ve enerji verimliliği uygulamalarına dair çalışmaları analiz edilerek ekonomik getiriler yanında su, atıksu ve karbon ayak izi azaltımı sağlayan iyi uygulamaları incelenmiştir. İkinci düzey olarak OSB bünyesinde yer alan “firmalar arası” ilişkiler analiz edilmiş ve bu bağlamda OSB’ler içinde üretilen ortak atık akımının kategorizasyonu ve haritalanması yoluyla endüstriyel simbiyoz ve döngüsellik olanakları ortaya konulmuştur. Son olarak “OSB geneli düzeyinde”, dört OSB’nin sokak aydınlatmalarının, su dağıtım şebekelerinin, ortak enerji üretim ünitelerinin ve atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumu incelenerek bu altyapı birimlerinin daha verimli ve çevre dostu kılınmasına yönelik çözümler üretilmeye çalışılmıştır.

Yapılan tüm bu teknik analizler sonucu ortaya çıkarılan mevcut durum ve buna yönelik çözümler, her bir OSB’ye özgü hazırlanan aksiyon planlarına yansıtılmış ve bu çözümlerin ekonomik olarak uygulanabilirlikleri ve olası getirileri oluşturulan ticari modeller (business case) yoluyla analiz edilmiştir. Ayrıca bahsedilen saha çalışmaları ve teknik analizlerle eş zamanlı olarak, konuya ilişkin tüm ulusal mevzuatın yapısı incelenmiş ve bu yapı yurtdışında Yeşil OSB’ler alanında başarıya ulaşmış ülkelerin mevzuatlarıyla kıyaslanmıştır. Bu sayede ülkemizin yasal olarak zayıf ve güçlü yanları ortaya konulmuştur. Projenin en önemli bileşenlerinden biri olan “Yeşil OSB Kriterleri” ise 27 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi Teknik Olanaklar ve Mevzuat/Finansman Mekanizmaları Çalıştayı” çıktıları ve proje ekibi çalışmaları doğrultusunda oluşturulmuştur. 7 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek olan bir proje kapanış toplantısı aracılığıyla söz konusu kriterlerin ve oluşturulan ulusal çerçevenin tüm paydaşlarla paylaşılması planlanmaktadır.