İçindekiler
Dergi Arşivi

Ülkemizde Akaryakıt ve LPG Sektörü Piyasası Önemli Bir Büyüklüğe Ulaşmıştır

Prof. Dr. Necip CAMUŞÇU / Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü

 

Enerjinin bugünkü yaşam standartlarına ulaşılmasında oynadığı rol ve katkısı nedeniyle 20. yüzyıl enerji çağı olarak ilan edilmiştir. Petrol, birçok enerji kaynağından biri olmasına rağmen neredeyse enerji ile eş anlamlı olarak hafızalara kazınmış hatta yaşanan petrol krizleri zaman zaman enerji krizleri olarak ifade edilmiştir. Mevcut petrol kaynaklarının giderek tükenmesine karşın petrole gösterilen talep ve ilginin 21. yüzyılda da artarak devam etmesi petrolü siyasi, ekonomik ve stratejik anlamda eskisinden çok daha önemli bir konuma taşımıştır.

Ülkemizin ekonomik olarak büyümesine, teknolojik açıdan gelişmesine, sanayileşmesine, nüfus artışına ve yaşam koşullarının iyileşmesine paralel olarak kullandığı enerji miktarı her yıl artış göstermektedir. Gözlemlenen hızla kalkınma eğilimi, önümüzdeki yıllarda daha da yoğun enerji talebini işaret etmektedir. Bu çerçevede, petrolün dünya genelinde ifade ettiği önem hiç şüphesiz ülkemiz için de geçerlidir.

Bununla beraber enerji kaynağı olarak kullandığımız petrol, doğal gaz gibi fosil kaynaklara yeterince sahip bulunmamaktayız. Bu durum enerjide dışa bağımlı olmamıza ve yüksek miktarda döviz ödememize neden olmaktadır.

Ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri tartışılmaz olan enerjinin, tüm tüketicilere ve sanayiye yeterli, sürekli, kaliteli, düşük maliyetli ve çevre konusundaki duyarlılıkları dikkate alan bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Gelişmekte olan ülke özelliği gösteren ve bu alanda önemli bir mesafe kaydeden ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik seviyeye paralel olarak, akaryakıt ve LPG sektörü piyasası önemli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu piyasanın disipline edilerek, haksız rekabetin önlenmesi, vergi kaçakçılığının azaltılması ve tüketicinin korunmasına yönelik olarak Bakanlığımız çok önemli görevler yürütmektedir.

Bu görevlerin yerine getirilmesine esas teşkil eden yasal dayanaklar ve sorumluluk alanlarımız şöyle sıralanabilir.

Akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki sayaçların kullanıma sunulması, muayeneleri ve damga kontrolleri ile tüketicilere doğru miktarda ürün verip vermemesi hususundaki iş ve işlemler, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Bakanlığımız ile EPDK arasında 2006’da imzalanan Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü ile akaryakıt ve LPG piyasasına yönelik denetimlerin sorumluluğu, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Başbakanlığın 2012/19 sayılı ve Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele konulu Genelgesi ile ülkemizde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonlarında lisans, ulusal marker ve sayaçların sürekli ve etkin bir şekilde denetimi Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınan akaryakıtın, kaçak olup olmadığının ve belirlenen standartlara uygunluğunun denetimi, Başbakanlığın 2007/25 sayılı ve Ulusal Marker Uygulaması konulu Genelgesi ile Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerimizce gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımız, denetim faaliyetlerinin etkinliğini artıracak teknolojik altyapısını geliştirmek için de çalışmalar yürütmektedir. Eski PGD veri tabanı uygulamasının yerine hazırlanan Sanayi.Net uygulaması “Akaryakıt Sayaçları Modülü” ve “Petrol ve LPG Piyasası Modülü” olmak üzere birbiri ile bağlantılı iki farklı uygulama şeklinde tasarlanmıştır. Bu uygulama sayesinde; akaryakıt istasyonlarının sayaç muayene başvuruları, tamir ve ayar işlemleri ve denetim faaliyetleri başta olmak üzere lisans, ulusal marker, otomasyon vb. denetimlerinin sahada online yapılması ve izlenmesi mümkün hale gelecektir.

Bakanlığımız, petrol ve LPG piyasasına yönelik olarak, rafineri ve dağıtım firmalarına bağlı depolama tesisleri ile akaryakıt ve LPG istasyonları denetimine kesintisiz devam etmektedir. 2014 yılında ülkemizde faaliyet gösteren tüm akaryakıt ve LPG istasyonları çapraz olarak denetlenmiş olup 2015 yılında da çapraz denetimler kesintisiz devam etmektedir.