İçindekiler
Dergi Arşivi

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

 

KOSGEB bu destek programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini sağlarken, yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projeleri destekliyor.

450 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz,
300 Bin TL’ye kadar geri ödemeli destek!

Destek Üst Limiti 750 Bin TL.

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge ve İnovasyon programından, araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabiliyor.

Bu Program ile işletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanıyor.

Destek Konuları

- İşlik tahsisi veya kira desteği:

? Proje başvurusu kabul edilen işletmeye veya girişimciye proje süresince işlik tahsisi yapılıyor. İşlik tahsisi karşılığında işlik kullanım bedeli alınmıyor.

? Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan Ar-Ge desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami Bin 250 TL olmak üzere toplam 30 Bin TL, teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami Bin TL olmak üzere toplam 24 Bin TL geri ödemesiz kira desteği veriliyor.

- Makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği:

? Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı ham madde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150 Bin TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300 Bin TL destek sağlanıyor.

? Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına yüzde15 ilave ediliyor.

- Personel gideri desteği:

? Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına Bin 500 TL, lisans mezunlarına 2 Bin TL, yüksek lisans mezunlarına 2 Bin 750 TL ve doktora mezunlarına 3 Bin 500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 150 Bin TL geri ödemesiz destek sağlanıyor.

? İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için aylık azami Bin 500 TL olmak üzere, üst limitler dâhilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılıyor.

? Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve süresine Kurul karar veriyor. Personel Gideri Desteği için yeni istihdam şartı aranmıyor.

- Proje geliştirme desteği:

? İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu veya tescili, tanıtım, yurt içi ve yurt dışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik iş birliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100 Bin TL geri ödemesiz destek sağlanıyor.

- Başlangıç sermayesi desteği:

? Bu destekten; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Ar-Ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabiliyor. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için veriliyor.

? Destek üst limiti geri ödemesiz 20 Bin TL olup destek oranı % 100’dür