İçindekiler
Dergi Arşivi

“Avrupa’da Kaynak Verimliliği” Raporu Ve “Türkiye Profili” Yayımlandı

Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA), 32 ülkede eşzamanlı olarak yürüttüğü ve Türkiye çalışmalarının Verimlilik Genel Müdürlüğünce koordine edildiği “Avrupa’da Kaynak Verimliliği” Ana Raporu ile Ülke Profilleri yayımlandı.

 

Ulusal koordinasyonunu Verimlilik Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ve 32 üye ülkede eşzamanlı olarak devam eden “Ülkeler ve AB düzeyinde kaynak verimliliği politikaları, amaç ve hedefleri 2015 kataloğu” (2015 Catalogue of material resource efficiency policies, objectives and targets in countries and at the EU level, MAWP 2014-2018 SA1.9) adlı çalışmanın tamamlanmasıyla çalışmadan elde edilen bulgular “Avrupa’da Kaynak Verimliliği-Azdan Çok” adlı Ana Rapor ve Ülke Profilleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ülkemiz, 25.02.2003 tarih ve 25052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anlaşma ile 01.05.2003 tarihinde Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına (EIONET) üye olmuştur. Bu Anlaşma kapsamında AÇA ile ilişkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26.12.2014 tarihli ve 30930922-20653 sayılı yazısı doğrultusunda Verimlilik Genel Müdürlüğü, AÇA “Kaynak verimli ekonomi ve çevre” (Resource efficient economy and the environment) konu başlığında Ulusal Referans Merkezi (National Reference Center, NRC), Bakanlığımız Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özlem Durmuş ise Birincil Odak Noktası (Primary Contact Point, PCP) olarak belirlenmiş ve Türkiye’de konuyla ilgili çalışmaları koordine etmiştir.

Çalışmanın amacı AÇA üyesi ülkelerde kaynak verimliliği politikaları konusunda deneyim ve bilgilerin paylaşımını desteklemek, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiye yönelik politika yaklaşımlarına ilişkin bilgi birikimini artırmak ve bakış açısını genişletmektir.

Rapor kapsamında gerçekleştirilen analizler, çalışmaya katılan üye ülkelerdeki Ulusal Referans Merkezleri ve Ulusal Odak Noktaları tarafından sağlanan bilgiler ve veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla AÇA tarafından hazırlanan ve üye ülkelere gönderilen standart bir soru seti kullanılmıştır. Bu sorular kaynak verimliliği konusundaki ulusal politikaları, plan ve programları, öncelikli kaynakları ve sektörleri, hedef ve göstergeleri, politika araçlarını, kurumsal yapılanmayı ve ilgili diğer başlıkları kapsamaktadır.

Söz konusu soru seti ülkemizde AÇA’nın “Kaynak verimli ekonomi ve çevre” konu başlığındaki Ulusal Odak Noktaları (National Focal Point) olan Özlem Durmuş (BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü); Gülsevil Bahçeli (Türkiye İstatistik Kurumu), Belma Ütünışık (Kalkınma Bakanlığı) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları Fatma Nur Cebecioğlu, Banu Gözet, Gökşin Tekindor ve Tuğçe Yüksel’den oluşan bir çalışma grubu tarafından değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler, yazışmalar ve çalışma grubu üyelerinin incelemiş olduğu politika metinleri doğrultusunda soru seti yanıtlanarak Kopenhag’daki AÇA Proje Ekibine iletilmiştir.

Raporun tamamlanmasını takiben, seçili ülkelerden iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla 20-21 Ekim 2016 tarihinde AÇA tarafından Danimarka’nın Kopenhag kentinde “Kaynak Verimli Döngüsel Ekonomi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Türkiye örneği Çalıştayda sunulmak üzere seçilen iyi uygulamalardan biri olup Bakanlığımız Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ve AÇA Birincil Odak Noktası Özlem Durmuş Çalıştaya katılım sağlayarak Türkiye’de yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir. Çalıştayda ayrıca uluslararası alanda gerçekleştirilen en güncel çalışmalar hakkında bilgi edinilmiş ve işbirliği fırsatları değerlendirilmiştir.

“Avrupa’da Kaynak Verimliliği” Raporu ve Ülke Profilleri gerek Avrupa genelinde gerekse 32 ülke özelinde kaynak verimliliği ile ilgili trendler, politikalar ve politika araçları, kurumsal yapılanma, hedefler ve itici güçler konusunda detaylı analizler içermektedir.

Gerek AÇA Proje Ekibi gerekse ülkemizdeki ilgili kuruluşlar ile yakın işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarını yansıtan Ana Rapora, Türkiye Profiline ve diğer ülke profillerine aşağıdaki adresten erişilebilir:
http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less