İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, 2013-2017 Stratejik Plan Hazırlıkları Başlatıldı

Ahmet Emre ÇOBAN / Verimlilik Uzmanı

 

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bütün kamu idareleri, beşer yıllık stratejik planlar hazırlamaya, bu planlar kapsamında misyon, vizyon, amaç, hedef, performans göstergelerini belirlemeye ve yine bütçelerini de, bu planlar doğrultusunda oluşturmaya başlamıştır. 633 ila 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni kurulan, birleştirilen veya yapısı değiştirilen Bakanlıklar ve kamu idareleri ise, 28/07/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Nolu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ hükümleri uyarınca, değişen yapılarına koşut biçimde, stratejik planlarını yenilemekle yükümlü kılınmıştır.

Söz konusu tebliğde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da, 2013-2017 stratejik planını hazırlayacak kamu idareleri listesinde anılmıştır. Mezkur mevzuat doğrultusunda, 30/09/2011 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planı hazırlıkları başlatılmıştır. Plan hazırlıkları kapsamında, Müsteşar Prof. Dr. Ersan Aslan’ın başkanlı- ğında Stratejik Planlama Üst Kurulu, Strateji Geliştirme Başkanı Orhan Eroğlu’nun başkanlığında da Stratejik Planlama Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.

Verimlilik Genel Müdürlüğü Uzmanlarının sürecin teknik rehberliğini üstlendiği hazırlıklar, Durum Analizi başlığı altındaki çalışmalarla devam etmektedir. Analizler kapsamında, Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi başlıkları altında raporlar hazırlanmakta olup Bakanlık çalışanlarının ve taşra teşkilatının görüş ve beklentilerini almaya yönelik olarak da iki anket çalışması yapılmıştır. Bunların yanı sıra, Bakanlığın sosyal taraflarının ve hedef kitlesinin görüşlerini almak üzere, Kasım ayı başında 21 ilde Paydaş Çalıştayları düzenlenecektir. Kasım ayı ortasından itibaren misyon, vizyon ve stratejik amaç bildirimlerinin oluşturulmasına geçilecek olan stratejik plan hazırlıklarının, 31 Mart 2012 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.

Bakanlık üst yönetiminin yoğun destek verdiği, bütün Bakanlık çalışanlarının da katkısının alındığı stratejik planın, Bakanlığın 2013-2017 dönemi boyunca yürüteceği bütün proje ve faaliyetlere çerçeve oluşturmasının yanı sıra, Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki uygulamalarına yön verecek bir belge olması da umulmaktadır.