İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı’nın Yeni Döneminde Yeni Projelere Destek Sağlıyor

 

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır. RSP Çatı Programı altında, 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar uygulanır.

RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” uygulandı. Bu dönemde, toplam 565 milyon avro bütçeyle ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline mali kaynak aktarıldı.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında şimdiye kadar desteklenen 45 proje için 502 milyon Avro kaynak sağlandı. 2016 Temmuz ayı itibariyle bu projelerin 445 milyon avroluk kısmının ihale süreci tamamlanıp sözleşmeye bağlanmış ve 314 milyon avroluk kısmının ödemeleri de gerçekleştirilmiştir. Ödenen miktarın 264 milyon Avrosu AB bütçesinden, 50 milyon Avrosu Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden karşılanmıştır.

Yeni Dönem Yeni Projeler
Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik adı “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı” olan ve tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni döneminde ise yaklaşık 405 milyon avro bütçe oluşturuldu. Bu kapsamda, 2016 yılının sonunda bir teklif çağrısına çıkılarak desteklenecek proje seçimine başlanması planlanıyor. Yeni dönemde proje geliştirme çalışmaları ile desteklenen proje sayısının artırılması amaçlanıyor.

Birinci dönemde ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 ili desteklenirken yeni dönem tüm illerimizi kapsıyor. Diğer bir deyişle, yeni dönemde, Türkiye’nin 81 ilinden de proje başvurusu alınacak.

Neler Hedefleniyor?
Programın yeni döneminin sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılmasına ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında verilecek desteklerin, öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi beklenecek.

Yeni dönem aşağıda belirtilen dört ana faaliyet alanından oluşuyor.

Projeler bu dört faaliyet alanından yalnızca biri altında tasarlanabiliyor. Tasarlanan projede birden fazla alana giren faaliyet bulunuyorsa, temel hedef ve aktivitelerin ağırlıklı olduğu faaliyet alanı seçilmesi gerekiyor.

Aşağıdaki tabloda her bir faaliyet alanı kapsamında geliştirilecek projelerin neyi hedeflemesi gerektiği, uygulama için öneriler ve projelerin özelliklerine dair bilgiler yer almaktadır. Başvuru sahiplerinin öncelikle kendi faaliyet alanlarını belirlemeleri ve bu faaliyet alanı için projelere özel verilen bu bilgiler doğrultusunda başvurularını şekillendirmeleri bekleniyor.

Faaliyetler

Hedef

Nasıl

Projelerde Aranan Özellikler

1. İmalat Sanayii

İmalat Sanayiinin dönüşümüne yardımcı olmak ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkmak

Türkiye’de toplam faktör verimliliğinin artırılması hedefine hizmet eden yüksek büyüme hızına sahip KOBİ’lere ve girişimcilere odaklanarak

İhracatın ve katma değerin artırılmasına doğrudan katkı

2. Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

Hizmetler sektörünün ve bilhassa yaratıcı endüstriler ve turizm sektörünün rekabetçiliğini artırmak

Yaratıcı endüstriler ile imalat sanayii arasındaki bağlantıları güçlendirerek yaratıcılığı rekabetçiliğe kanalize etmek

İmalat sanayiinin dönüşüme, ihracatın ve katma değerinin artırılmasına doğrudan katkı

3. Araştırma ve Geliştirme

Ticarileşme potansiyeli olan yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yoğunlaşarak yenilik sürecinin ilk aşamalarını desteklemek

Türkiye’nin araştırma altyapısından yararlanacak kamu ve özel sektör ortaklıkları yoluyla işbirliğine dayalı ürün geliştirme (AR-GE) süreçlerini destekleyerek

Ticarileşme potansiyeli taşıyan ve üniversite-kamu-sanayi işbirliğine doğrudan katkı

4. Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

Yenilik sürecinin pazara yakın aşamalarının, başlıca ticarileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

Yenilikçi girişimcilerin oluşmasının ve faaliyete geçmesi, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi, yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansman açığının kapatılması desteklenerek

Patenti alınmış, ticarileştirilebilir ürün olanakları

Kimler Başvurabilir?
Yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilir.

Girişimciler, KOBİ’ler, ticari işletmeler, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar doğrudan başvuramazlar fakat desteklenen KOBİ’lerin ortak yararına hizmet eden projeler aracılığı ile program desteğine dolaylı olarak ulaşabilirler.

Hangi Harcamalar Programdan karşılanabilir?
Proje bütçelerinden, makine/ekipman alımı ve uzun süreli eğitim, danışmanlık, tanıtım, doküman oluşturma gibi işleri içeren teknik destek faaliyetleri ve inşaat harcamaları karşılanabilecek olup projelerde kurulacak tesis/yapıların elektrik, su, doğalgaz, sarf malzemeleri gibi masrafları ile bu tesisin işletilmesi için ihtiyaç duyduğu insan kaynakları masrafları (beyaz ve mavi yakalı personel) karşılanamayacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için çağrı sürecinde www.rekabetcisektorler.org web sitesinde yayınlanacak ve programın sosyal medya hesaplarından duyurulacak başvuru rehberini takip edebilirsiniz.