İçindekiler
Dergi Arşivi

Çevresel Göstergeler Çalıştayı İtalya’da Düzenlendi

 

AB 7. Çerçeve kapsamındaki projelerden biri olan e-Frame “İlerlemenin Ölçümü için Avrupa Çerçevesi” projesi kapsamında 5-6 Aralık 2013 tarihinde İtalya’da “Çevresel Göstergeler Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Derya Ergün Zorlubaş katıldı. FEEM Enstitüsü (Fondazione Eni Enrico Mattei) ve Siena Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştay, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projelerinden olan “İlerlemenin Ölçümü için Avrupa Çerçevesi” (http://eframeproject.eu/) projesi kapsamında yer almaktadır.

Çalıştayın odak noktası üç tema altında yer almaktadır:
1. Çevresel Göstergelerin oluşturulmasında teknik ayrıntıların vurgulanması,
2. Tümleşik bir ekonomik-çevresel hesabın ve doğal sermaye kavramının parçası olarak Çevresel Göstergelerin analizi,
3. Politika oluşturma ve değerlendirmede Çevresel Göstergelerin geniş bir perspektiften incelenmesi.

Çalıştay üç tematik oturumun yanında poster oturumu olarak gerçekleştirildi. İlk oturumda; metodolojiler, teknikler ve çevresel göstergelerin ölçümündeki zorluklar gibi daha teknik konular tartışıldı. Çalıştayın, ikinci oturumunda çevresel göstergelerin bazı örnekleri ve ekosistem ve doğal kaynaklara farklı yaklaşımlardan sonuçlanan bu çerçevede geliştirilen analizleri tartışıldı. Üçüncü oturum çevresel göstergelerin geniş bir çerçevede politika oluşturma ve politika değerlendirme açısından tartışılmasına ayrıldı. Poster oturumunda ise çevresel gösterge uygulamaları ve ölçmede son zamanlara ait gelişmeleri içeren posterlerin sunumu gerçekleştirildi.

Çalıştayda altı çizilen başlıca noktalar; özellikle ekonomistler ve çevre istatistikçilerinin ilgili konuda birbirini tamamlayan şekilde çalışmalarının gerekliliği ve politika yapıcılara iletilecek mesajların çok açık ve net olmasının sağlanması gerekliliği olmuştur. Ayrıca veri sağlama gibi konularda yeni medya yaklaşımlarının ve imkanlarının (web 2.0 gibi) sağladığı imkanlardan faydalanılması gerekliliği de vurgulanan noktalardan olmuştur.

İlerlemenin Ölçümü için Avrupa Çerçevesi Projesi:

AB FP7 Çalışma Programı 2011 sosyo-ekonomik ve beşeri bilimler çerçevesindeki e-Frame projesi ile Avrupa 2020 stratejinde özellikle önemle vurgulanan Avrupa Komisyonu’nun en son politik yönelimlerine dayanmaktadır.

e-Frame projesinin temel amacı ilgili tüm paydaşlar arasında refah ve ilerlemenin ölçüsü üzerinde tartışma için bir Avrupa çerçevesi sağlamaktır.

e-Frame projesi, ekonomik performansın ölçümünü, kalkınmayı, refahı ve daha genel olarak ilgili paydaşların (Avrupa enstitüleri, politika yapıcılar, araştırmacılar ve sivil toplum) faaliyetlerini koordine etmek ve toplumların ilerleyişini daha ileri götürmek üzerine yapılan tartışmaları tüm önemli yönleriyle ele almayı amaçlamaktadır.

e-Frame aktivitelerini aşağıdaki genel amaçları başarmak üzerine odaklamıştır:

1.Sürdürülebilirlik ve insan kaynağı gibi sosyal konuları içeren refah ve toplumsal ilerlemenin ölçülmesindeki devam eden araştırma aktivitelerinin ve erişilebilir sonuçlarının envanterinin çıkarılması
2. Konu üzerinde Avrupalı bakış açısıyla bir tartışmanın teşvik edilmesi
3. Var olan göstergelerin kullanımı için yönergelerin tanımlanması
4. İstatistiksel bilginin teslimi için tutarlı bir yol önerilmesi
5. Gelecekteki araştırma gündemine konmak üzere yeni konuların belirlenmesi
6. Ulusal İstatistik Enstitülerinin ilerleme ölçümündeki girişimlerinin uyumlulaştırılması