İçindekiler
Dergi Arşivi

“Dijital Dönüşümün Gerçekleşmesi İçin Kamu Ve Özel Sektör Ortaklığının Artırılması Ana Hedeflerimiz Arasında Yer Alıyor”

Mustafa ERDOĞAN / AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

 

Günümüzde dijitalleşme hayatın her alanına büyük bir hızla sirayet ediyor. Ticaretten eğitime, finanstan turizme, sağlıktan ulaştırmaya kadar pek çok sektör yoğun bir dijital dönüşüm geçiriyor ve buna uyumlu olarak bu alanlarda dijitalleşmeye yoğun yatırımlar yapılıyor. Sanayi yahut daha geniş bir kapsamla ifade edersek, üretimin her türlü biçimi ve aşaması da bu dijital dönüşümden nasibini alıyor dolayısıyla hâlihazırda kaçınılmaz görünen bu dönüşümü zamanında yakalamak, buna uyum sağlamak ve en nihayetinde dijital dönüşümün bize kazandıracağı verimlilik, kalite ve rekabetçilik artışından istifade edebilmek için sanayinin bilim, teknoloji ve inovasyon ile olan bağlantısını iyi kurmak ve bu bağı güçlendirmek büyük önem arz ediyor.

Bu amaçlara matuf olarak, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında dijital dönüşümün gerçekleşmesi için kamu ve özel sektör ortaklığının artırılması, ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Programımız kapsamında, özellikle sanayinin en önemli aktörleri olan KOBİ’lerin yenilik ve yönetim kapasitelerinin artırılması yoluyla, ulusal inovasyon ekosisteminin işlevselliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz ve bu yönde gayret gösteriyoruz.

Bu kapsamda;
• Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait, mevcut araştırma altyapısı ile üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje sayısının artırılmasını,
• Sosyal yenilik konusunda farkındalığın artırılması ve sosyal yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetlerin güçlendirilmesini,
• Yenilikçi fikirler ile bu fikirlere yatırım yapacak sermaye sahipleri arasında bağ oluşturarak yenilikçi ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmesini,
• Yenilikçi başlangıç şirketlerine ve KOBİ’lere kuluçka hizmeti veren yapıların/tesislerin işlevselliğinin artırılmasını,
• Melek yatırım veya girişim sermayesi gibi finansa erişim mekanizmalarının genişletilmesi ile başlangıç şirketleri ve KOBİ’lerin bu tür araçlara erişiminin artırılmasını,
• Yenilikçi yeşil ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini ve pazara erişim aşamasında desteklenmesini hedefliyoruz.

Bakanlığımızın aylık yayını olan Anahtar dergisi bir önceki sayısında, derginin Ekim-Kasım sayılarının, Rekabetçi Sektörler Programı’na ve Program kapsamında desteklenen projelere ayrıldığından bahsetmiştik. Ekim sayısında da Programımızın ilk dönem çıktıları ve ikinci dönem hedeflerini paylaşmıştık. Ayrıca; “Sosyal İnovasyon ve Yaratıcı Endüstriler” ile “Tasarım ve İnovasyon Merkezleri” konularına temas eden projelerimiz hakkında bilgi vermiştik.

Bu sayıda da Dijital Dönüşüm, Ar-Ge ve Teknoloji Transferi konulu projelerimize yer verdik. İlerleyen sayfalarda Programın ikinci dönemine ait projelerimizden beş tanesi hakkında tanıtım yazılarını okuyabilirsiniz. Tarımda dijital dönüşüm bağlamında “Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi Projesi” ile konvansiyonel tarım makinalarının/ekipmanlarının akıllı tarım makinalarına/ekipmanlarına dönüşümüne yardımcı olmayı hedefliyoruz. Otomotivde dijital dönüşüm bağlamında ise “Otonom Araç Geliştirme ve Testleri için Açık İnovasyon Platformu Projesi” altında; üniversiteler, sanayi ve KOBİ'ler için bir bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi yaratmayı hedefliyoruz.

Öte yandan; “Endüstri 4.0 Yetkinlik Merkezi Projesi” odağında, özellikle beyaz eşya yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin Endüstri 4.0 konseptine uyum sağlayarak dijital dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor. “Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi” ile ise KOBİ’lerin Ar-Ge ve prototip üretebilme kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor. Son olarak; “İzmir Ağ Oluşturma ve Yenilik Merkezi Projesi” kapsamında Ar-Ge odaklı çalışan paydaşların ticarileşme ve uluslararasılaşma seviyelerinin yükseltilmesi ana amacımızı teşkil ediyor.

Dijital dönüşüm, Programımızın ikinci dönem destek alanları arasında önemli bir paya sahip ve bu doğrultuda, bir önceki sayıda olduğu gibi bu sayıda da değindiğimiz başlıkların ilerleyen yıllarda öneminin daha da artacağına inanıyoruz. Programımız altında desteklenen tüm projelerimizin çıktılarının KOBİ’lerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağına inanıyor ve güçlü bir Türkiye için değer yaratmasını temenni ediyoruz.