İçindekiler
Dergi Arşivi

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi

 

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olan ATAP A.Ş., Eskişehir Sanayi Odası’nın öncülüğünde üniversite-sanayi iş birliğinin hayata geçirilmesi amacıyla, il sanayinde teknolojik gelişime ivme kazandırmak amacıyla 18 Eylül 1990 tarihinde kurulmuştur. ATAP A.Ş.’nin kuruluşu aşamasında 1991 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu’yla (UNFSTD) iş birliğine gidilerek, uluslararası tecrübelerden de yararlanılmıştır.

ATAP A.Ş., yöredeki kurum ve kuruluşlardaki ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırarak deneyimlerin paylaşımı konusunda destek vermektedir. Aynı zamanda üniversite ve sanayi iş birliklerinde Ar-Ge projelerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını değerlendirerek, girişimci firmaların yasa ve yönetmeliklerde öngörülen teşvik ve muafiyetlerden istifade etmesini sağlamaktadır.

Eskişehir’in temel hedefleri inovasyon tabanlı katma değerli ürün yaratmak, hızlı tren teknolojilerine sahip raylı sistemler üretmek ve Eskişehir’i Türkiye’nin Raylı Sistemler ve Havacılık Vadisi konumuna getirmektir. Demiryolu ve Havacılık Vadisi olma amacının yanı sıra Eskişehir, otomotiv sektörünü güçlendirmeyi, Avrupa'da lider beyaz eşya üreticisi olmayı ve makine üretiminde katma değerli ürünler üretmeyi hedeflemektedir. Eskişehir, bu beş sektörde ana ve yan sanayi olarak önemli bir paya sahiptir. Çalışmalar, bu sektörlerde katma değerli üretim eksikliğinin temel nedenlerinden birinin tasarım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerindeki yetersizlikten kaynaklandığını göstermektedir. Hem Eskişehir hem de Türkiye'de hedeflenen sektörlerde ithalat ve ihracat rakamları arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Eskişehir’de makine imalatından, makine-metal eşya endüstrilerinden ve plastik endüstrilerinden 140 KOBİ üzerinde uygulanan analiz ile bu durum teyit edilmiştir. Analiz, bu 140 KOBİ'nin 94'ünün Ar-Ge veya tasarım departmanlarına sahip olmadığını göstermektedir. Bu şirketlerden sadece biri kendi içinde metal ve plastik 3D baskı/hızlı prototipleme/katkı üretim ekipmanlarına sahiptir.

Hedef sektörlerdeki KOBİ’ler, Ar-Ge ve tasarım birimlerine yoğunlaşmak yerine üretime odaklanma eğilimindedirler. Yeterli kalifiye personel eksikliği, zaman ve kaynaklar kısıtları, KOBİ’leri Ar-Ge faaliyetlerinden uzak tutan faktörler olarak görülmektedir. KOBİ’ler genellikle Ar-Ge ve tasarım yeteneklerini geliştirememekte ve dış kaynaklara bağımlı hale gelmektedirler. Bu doğrultuda Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ATAP A.Ş. tarafından, Eskişehir’de bir Tasarım ve İnovasyon Merkezi ihtiyacı olduğu tespiti yapılmıştır. Bu eksikliğin ancak bu tür bir proje ile giderilebileceği düşünülmüştür.

KOBİ’lerin yukarıda belirtilen hedef sektörlerde tasarım ve ürün geliştirme eğilimi vardır. KOBİ’ler, üniversite kökenli girişimciler ve Teknopark girişimcileri, ETİM’in (Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi) sistematik desteği ile katma değerli üretimi kolaylaştıracak bir üretim kapasitesine sahip olacaklardır. Yukarıda bahsedilen sorunlara ilişkin olarak, ETİM'in kurulması Eskişehir endüstrisi için bir değer yaratacaktır ve katma değerli teknolojik ürün ve hizmetler sunarak KOBİ’lerin gelişmesini hızlandıracaktır.

Dış ticaret açığını azaltmak ve bölge sanayinin rekabet gücünü artırmak Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin kurulmasıyla gerçekleşecektir. ETİM hâlihazırda Eskişehir’deki çok az sayıda firmada mevcut olan teknolojik altyapı, insan kaynağı ve teknik yeteneklere sahip olacaktır ve doğrudan inovasyon ve üretim süreçlerine etki edecektir. Merkezin kurulmasıyla KOBİ’lere, üniversite kökenli girişimcilere ve Teknopark girişimcilerine tasarım desteği, ileri mühendislik çözümleri, prototipleme, tasarım ve eğitim hizmetleri verilecektir. Hedeflerimiz arasında bölgesel uluslararası ve ulusal patent başvurusu yapılması vardır. Aynı zamanda ETİM projesi ile 12 uzman personelin istihdam edilmesi öngörülmüştür.

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin operasyonel kısmı teknik destek ve tedarik olmak üzere iki bileşene sahiptir. Tedarik kapsamında tedarik edilecek malzemeler üç ana gruba ayrılmaktadır. Bilgisayar yazılım ve lisansları, makine ve ekipman ve IT ekipmanları bulunmaktadır. Teknik destek bileşeni ise üç alt bileşenden oluşmaktadır ve 30 ay süre ile gerçekleşecektir. Tasarım ve İnovasyon merkezinin işler hale getirilmesi, kapasite geliştirme, görünürlük ve iletişim faaliyetleriyle de ETİM’in sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacaktır.

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi projesinin yanı sıra üniversite kökenli girişimciler ve Teknopark girişimcileri için Teknopark’ta üretilen ve teknolojik ürün deneyim belgesi olan firmaların seri üretim yapabilmesi için üretim atölyeleri ve binaları oluşturulması planlanmaktadır.

Proje ortaklarımız; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Sanayi Odası, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Raylı Sistemler ve Havacılık Kümesi’dir. Ortaklarımız aynı zamanda ATAP A.Ş.’nin de hissedarlarıdır. Gerek ETİM projesinin başvuru aşamasında gerekse sorunların tespitinde çözüm yolları arama aşamasında yapılan çalıştaylarda önemli fikri katkıları olmuştur.

Bunun yanında operasyonel kısma ait olan bileşenlerin şartnamelerinin yazımında alınacak makine teçhizatının teknik özelliklerinin tespitinde yardım ve destekleri olmuştur. Merkez, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi kampüsünde konuşlanacaktır. Bina Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP A.Ş. tarafından yaptırılmakta olup Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi her türlü altyapının tedariki konusunda tüm giderleri karşılayarak önemli ölçüde maddi katkıda bulunmuştur. Ayrıca ETİM’i destekleyecek teknik elemanlar ile makine teçhizatlarının da taahhüt de bulunmuşlardır. Sanayi, üniversite ve girişimciler ETİM ile yeni bir platformda buluşacaklar ve yeni iş birliği olanaklarına kavuşacaklardır.

ETGB Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Kampüsü

 

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi Hizmet Binası