İçindekiler
Dergi Arşivi

Gelişmiş Toplumlardaki Temel Eğitim Politikalarının İnovasyon Ve Fikri Sermaye Bağlamında İncelenmesi: Almanya Ve Finlandiya Örneği

Ertan ATAY / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

 

Hedef 2023 kapsamında belirtilmiş iktisadi ve beşeri hedeflere ulaşılması için geniş çapta yapısal reformlar öngörülmektedir. Eğitim konusu ise söz konusu yapısal reformların en önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli servetinin doğal kaynaklar bileşeninin kısıtlılığı göz önünde bulundurulduğundan beşeri kaynakların ve dolayısıyla eğitim politikalarının önemi ortaya çıkmaktadır. İnovasyon ve fikri sermaye konularındaki ilerleme ise beşeri kaynaklarımıza doğrudan bağlı olduğundan bu alanda ilerleme kaydetmiş olan örnek Avrupa ülkelerinin uygulamalarının analizinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Finlandiya ve Almanya ülkelerindeki uygulamalar ve bu uygulamaların sonuçları analiz edilmektedir.

Finlandiya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası jeopolitik konumu ve izlediği politikalar Türkiye ile benzerlikler göstermektedir. Her iki ülke de Sovyetler Birliğine komşu olmasından serbest piyasa ekonomisine tam anlamıyla geçmesi gecikmiştir. Buna karşılık Finlandiya yaptığı atılımlarla gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmıştır.

Almanya ise kolonizasyondan ve dolayısıyla doğal kaynaklardan ve ucuz iş gücünden mahrum olmasına rağmen kalkınmasıyla diğer gelişmiş ülkelerden ayrışmaktadır. Buna ek olarak ülkenin jeopolitik konumunun dengeli bir dış politika gerektirmesi de Türkiye ile ortak özellikler arasında sayılabilir. Ek olarak Almanya’nın nüfusunun Türkiye’ninkine yakın olması da kıyas için geçerli sebep olarak görülebilir.

Çalışmanın ilk kısmında OECD tarafından ölçülen nicel göstergeler ve açıklamaları verilmiştir. Söz konusu göstergeler “Eğitim Kurumlarının Çıktıları ve Öğrenmenin Etkisi”, “Eğitime Tahsis Edilen Finansal ve Beşeri Kaynaklar”, “Eğitime, Katılıma ve Gelişime Erişim” ve “Öğrenme Ortamı ve Okulların Organizasyonu” adlı dört kategori altında incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci kısmında ise Küresel İnovasyon Endeksi 2015 araştırmasında verilen inovasyon göstergelerine değinilmiştir. Söz konusu araştırmayı yapan kuruluşlardan bahsedilmiştir. Söz konusu çalışmada incelenen göstergeler yedi ana kategoride gruplandırılmıştır: Kurumlar, Beşeri Sermaye ve Araştırma, Piyasa Sofistikasyonu, İşletme Sofistikasyonu, Bilgi ve Teknoloji Çıktıları ve Yaratıcılık Çıktıları.
Çalışmanın üçüncü kısmında ise seçilen yöntem açıklanmıştır. Yöntem olarak korelasyon analizi seçilmiştir. Korelasyon analizinin açıklaması verilmiş ve ilgili yöntemin kullanılmasına yardımcı olan fonksiyonlar açıklanmaktadır. Yöntemin veriler üstünde uygulaması gösterilmiştir.

Çalışmanın dördüncü kısmında ise Finlandiya ve Almanya ülkelerine ait arka plan bilgileri verilmiştir. Finlandiya ve Almanya'nın geçtiği tarihi süreçlere yüzeysel olarak değinilmiştir. Özellikle Finlandiya'nın Türkiye ile benzer ekonomik süreçlerden geçtiği üzerinde durulmuştur. Finlandiya ve Almanya kültürlerinin belirli özelliklerine değinilmiş ve bunun eğitim politikaları üzerindeki etkisi gösterilmiştir.
Sonuç kısmında ise yapılan analiz yorumlanmış ve Türkiye özelinde önermeler yapılmıştır.

Eğitim Göstergeleri

Eğitimle ilgili göstergeleri uluslararası seviyede ölçmeye yönelik en kapsamlı çalışmalardan biri OECD tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların özeti “Bir Bakışta Eğitim 2015: OECD Göstergeleri” adlı çalışmada ortaya konmuştur.

Göstergelerin tematik olarak belirlendiği bu çalışma aşağıdaki ilkeleri baz almıştır:

 • Eğitim sistemindeki aktörlerin öğretmen ve öğrenci, eğitim kurgusu ve öğrenme ortamı, eğitim hizmet sağlayıcıları ve eğitim sistemi olarak ayrımının yapılması.
 • Göstergelerin bireyler veya ülkeler bazında öğrenme çıktılarına, politika kaldıraçlarına veya bu çıktıları şekillendiren koşullara göre gruplandırılması.
 • Göstergelerle ilgili politika sorunlarının üç ana kategoride (eğitim çıktılarının kalitesi ve eğitim imkânları, eğitim çıktılarında fırsat eşitliği sorunları ve kaynak yönetiminin verimliliği ve yeterliliği) tespit edilmesi.

Eğitim sistemindeki aktörler ise aşağıdaki gibi sıralanmışlardır:

 • Eğitim sisteminin bütünü,
 • Eğitim kurumları ve eğitim hizmeti sağlayıcıları,
 • Eğitim kurgusu ve kurum içindeki öğrenme ortamı,
 • Eğitime ve öğretime iştirak eden bireysel katılımcılar.

İkinci ilkede değinilen kategoriler ise aşağıda açıklanmıştır.

 • Eğitim sistemlerinin gözlenen çıktılarını, bilgi ve yeteneğin bireylere, toplumlara ve ekonomiye etkisini ölçen göstergelerin “eğitim ve öğrenimin çıktıları ve sonuçları” alt başlığında gruplandırılması.
 • Politika kaldıraçları ve koşulları” başlığı altında politika kaldıraçlarının ya da çıktıları ve sonuçları şekillendiren koşulların gruplandırılması.
 • Politika kaldıraçlarına ait öncüller ve kısıtların gruplandırılması.

Eğitim politikalarıyla ilgili temel konular ise aşağıda gruplandırılmıştır.

 • Eğitim çıktılarının ve olanaklarının kalitesi
 • Eğitim çıktılarının denkliği ve eğitimde fırsat eşitliği
 • Kaynak yönetiminin yeterliliği, etkinliği ve verimliliği

Bu bağlamda eğitim göstergeleri 4 ana başlıkta toplanmıştır.

 • Eğitim kurumlarının çıktıları ve öğrenmenin etkisi
  • Yetişkinlerin öğrenim seviyesi,
  • Üst orta eğitimi tamamlaması beklenen öğrencilerin sayısı,
  • Yükseköğretimi tamamlaması beklenen genç nüfus oranı ve profili,
  • Ebeveynlerin eğitiminin çocukların eğitime devamlılığına etkisi,
  • Eğitime devamlılığın iş gücü piyasasına katılıma etkisi,
  • Eğitimin ücretlere katkısı,
  • Eğitime yatırım için finansal teşvikler,
  • Sosyal çıktıların eğitimle olan ilişkisi,
  • Becerilerin istihdam ve ücret üzerindeki etkisi.
  • Eğitimde ve istihdamda cinsiyet ayrımının olduğu noktalar
 • Eğitime tahsis edilen finansal ve beşeri kaynaklar
  • Öğrenci başına yapılan harcamalar,
  • Eğitime tahsis edilen milli servetin oranı,
  • Eğitime yapılan kamu ve özel sektör yatırımları,
  • Eğitime tahsis edilen toplam kamu harcaması,
  • Yükseköğretim öğrencilerinin yaptığı ödemeler ve bu öğrencilere sağlanan kamu desteği,
  • Eğitime tahsis edilen fonların harcama kalemleri,
  • Eğitim harcaması seviyesini etkileyen faktörler.
 • Eğitime, katılıma ve gelişime erişim
  • Eğitime katılanların profili,
  • Dünya çapında okul öncesi eğitim sistemleri arasındaki farklılıklar,
  • Yükseköğretime müdahil olması beklenen öğrenci sayısı,
  • Yurtdışında eğitim görenlerin oranı ve eğitim alınan lokasyonlar,
  • 15 - 29 yaş arasında okuldan çalışma hayatına geçenlerin profili,
  • Yetişkinlerin eğitime ve öğrenmeye katılımı.
 • Öğrenme ortamı ve okulların organizasyonu
  • Öğrencilerin derslikte geçirdikleri zaman,
  • Öğretmen-öğrenci oranı ve sınıfların hacmi,
  • Öğretmenlerin ücretleri,
  • Öğretmenlerin öğretmeye ayırdıkları zaman,
  • Öğretmenlerin profili,
  • Yürürlükteki değerlendirme mekanizmaları,
  • Yürürlükteki öğretmen ve okul müdürü değerlendirme sistemleri,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim ve öğrenimde kullanım oranları.

İnovasyon İndikatörleri ve İlgili Veriler

Cornell Üniversitesi, INSEAD1 ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 2015 yılında yayınlanan “Küresel İnovasyon Endeksi 2015” çalışması inovasyon ve fikri sermaye hususlarına ilişkin kapsayıcı parametreler ve veriler sunmaktadır. Daha önceki yıllara ait veriler de gösterge olarak kullanılmıştır.
Küresel İnovasyon Endeksi 2015 çalışmasında her ülke kullanılan parametreler aşağıda sunulmuştur.

 • Kurumlar
  • Siyasi Ortam
   • Siyasi istikrar
   • Devlet etkinliği
  • Hukuki Durum
   • Düzenlemelerin kalitesi
   • Hukukun üstünlüğü
   • İşten çıkarma maliyetleri
  • İş Ortamı
   • Girişim yapma kolaylığı
   • Anlaşmazlıkların çözümlenmesinin kolaylığı
   • Vergi ödeme kolaylığı
 • Beşeri Sermaye ve Araştırma
  • Eğitim
   • Eğitim harcamaları
   • Devletin öğrenci başına yaptığı harcama
   • Tahmini eğitim süresi
   • PISA matematik, fen bilimleri ve okuduğunu anlama puanları
   • Öğrenci-öğretmen oranları
  • Yüksek Öğretim
   • Yükseköğretime katılım
   • Fen bilimleri ve mühendislikten mezun olma oranları
   • Yabancı ülkelerden öğrenci çekme oranları
  • Araştırma ve Geliştirme
   • Kişi başına düşen tam zamanlı araştırmacı oranları
   • Araştırma ve geliştirmeye tahsis edilen brüt harcama
   • QS2 üniversite sıralamaları
 • Altyapı
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
   • BT erişimi
   • BT kullanımı
   • Çevrimiçi kamu hizmetleri
   • E-katılım
  • Genel Altyapı
   • Kişi başına düşen elektrik çıktısı
   • Lojistik performansı
   • Brüt kapital oluşumu
  • Ekolojik sürdürülebilirlik
   • Kilogram petrol başına yapılan enerji harcaması
   • Çevre performansı
   • Birim GSYH başına düşen ISO 14001 çevre sertifikası sayısı
 • Piyasa Sofistikasyonu
  • Krediler
   • Kredi alma kolaylığı
   • Yurtiçi kredilerin GSYH'ye oranı
   • Brüt mikrofinans kredilerinin GSYH'ye oranı
  • Yatırımlar
   • Yatırımcıları korumanın kolaylığı
   • Piyasa kapitalizasyonunun GSYH'ye oranı
   • Takas edilen payların GSYH'ye oranı
   • GSYH başına düşen risk sermayesi sözleşmeleri
  • Ticaret ve rekabet
   • Ağırlıklı tarife oranları
   • Yerel rekabet yoğunluğu
 • İşletme Sofistikasyonu
  • Kalifiye Elemanlar
   • Bilgi yoğunluklu istihdam oranı
   • Eğitim imkânı sağlayan şirketlerin oranı
   • Şirketler tarafından yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH'ye oranı
   • Şirketler tarafından finanse edilen araştırma ve geliştirme harcamalarının oranı
   • Yükseköğretim seviyesindeki kadın çalışanların oranı
  • İnovasyon Bağlantıları
   • Üniversite ve sanayinin araştırma ortaklığı
   • Kümelenme seviyesi
   • Yurtdışından finanse edilen araştırma ve geliştirme harcamaları
   • İş teşebbüs sözleşmelerinin birim GSYH'ye oranı
   • Patent ailesi ofislerinin GSYH'ye oranı
  • Bilginin Soğurulması
   • Telif ve lisans ödemelerinin toplam ticaretteki oranı
   • Yüksek teknoloji ithalatının toplam ticaretteki oranı
   • İletişim, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ithalatının ticaretteki oranı
   • Doğrudan net yabancı yatırım girişlerinin GSYH'ye oranı
 • Bilgi ve Teknoloji Çıktıları
  • Bilgi Üretimi
   • Birim GSYH'ye düşen yurtiçinden yapılan patent başvurusu sayısı
   • Birim GSYH'ye düşen Patent İşbirliği Antlaşması (PCT\footnote{Patent Cooperation Treaty}) kapsamında yapılan patent başvurusu sayısı
   • Birim GSYH'ye düşen faydalı model başvurusu sayısı
   • Birim GSYH'ye düşen bilimsel ve teknik makale sayısı
   • H atıf endeksi
  • Bilginin Etkisi
   • Çalışan başına büyüme oranı
   • Kişi başına düşen girişim sayısı
   • Yazılım harcamalarının GSYH içindeki oranı
   • Yüksek-orta teknoloji seviyesindeki üretimin oranı
  • Bilgi Difüzyonu
   • Telif ve lisans gelirlerinin toplam ticaretteki oranı
   • Yüksek teknoloji ihracatının toplam ticaretteki oranı
   • İletişim, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatının ticaretteki oranı
   • Doğrudan net yabancı yatırım çıkışlarının GSYH'ye oranı
 • Yaratıcılık Çıktıları
  • Gayrimaddi Varlıklar
   • Birim GSYH'ye düşen yurtiçi marka başvurusu sayısı
   • Birim GSYH'ye düşen Madrid Sistemi kapsamındaki marka başvurusu sayısı
   • BT iş modeli üretimi
   • BT organizasyon modeli üretimi
  • Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler
   • Kültürel ve yaratıcı hizmetlerin ihracatının toplam ticaretteki oranı
   • Kişi başına düşen ulusal uzun metrajlı film sayısı
   • Kişi başına düşen küresel eğlence ve medya çıktısı
   • Matbaa ve basım üretimlerinin oranı
   • Yaratıcı ürünlerin toplam ihracat içindeki oranı
  • Çevrimiçi Yaratıcılık
   • Kişi başına düşen jenerik internet sitesi alan adlarının sayısı
   • Kişi başına düşen yerel uzantılı internet sitesi alan adlarının sayısı
   • Kişi başına düşen Vikipedi3 girdileri ve düzenlemeleri sayısı
   • Kişi başına düşün YouTube'a4 video yükleme sayısı

Almanya, Finlandiya ve Türkiye'ye ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

 

Tablo 1. Almanya, Finlandiya ve Türkiye'ye İlişkin Veriler

Kaynak: Küresel İnovasyon Endeksi 2015

 

Finlandiya “Kurumlar” ve “Beşeri Sermaye ve Araştırma” indikatörlerinde en yüksek puanı almaktadır. İnovasyonun etkisini doğrudan yansıtan “İşletme Sofistikasyonu” indikatöründe ise 4. sıradadır. Almanya ise "Beşeri Sermaye ve Araştırma" ve "Bilgi ve Teknoloji Çıktıları" göstergelerinde ilk 10'da bulunmaktadır. Türkiye ise söz konusu göstergelerin çoğunda orta sıralarda yer almaktadır.

Önerilen Yöntem ve Uygulaması

Bu çalışmada veriler aralarındaki ilişkiler korelasyon analizi yöntemi seçilmiştir. Korelasyon analiziyle iki değişkenin arasındaki doğrusal ilişki bulunabilmektedir. Basit Korelasyon Katsayısının (r) -1 ile 1 arasında alacağı değerler değişkenlerin arasındaki ilişkinin derecesi tespit edilmektedir. Korelasyon katsayısının negatifse değişkenler arasındaki ilişki de negatif, pozitifse değişkenler arasındaki ilişki de pozitif olmaktadır. Korelasyon katsayısının mutlak değerinin 0,5'ten büyük olması ilişkinin güçlü olduğuna, küçük olması ise ilişkinin zayıf olduğuna işaret etmektedir. İlgili tanımlama aşağıda belirtilmiştir.

 

 

“Beşeri Sermaye ve Araştırma” göstergesinin “İşletme Sofistikasyonu”, “Bilgi ve Teknoloji Çıktıları” ve “Yaratıcılık Çıktıları” göstergeleriyle ilişkisi eğitim kalitesinin inovasyon ve fikri sermayeye etkisinin gözlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle korelasyon analizi için bahse konu göstergeler seçilmiştir. Kullanım kolaylığı için söz konusu işlem Microsoft Excel programındaki CORREL() fonksiyonu aracılığıyla yapılmıştır.

İlgili sonuçlar aşağıda verilmiştir.

 • Beşeri Sermaye ve Araştırma göstergesi ve Genel Puan göstergesi arasındaki korelasyon katsayısı 0,90 olarak tespit edilmiştir.
 • Beşeri Sermaye ve Araştırma göstergesi ve İşletme Sofistikasyonu göstergesi arasındaki korelasyon katsayısı 0,70 olarak tespit edilmiştir.
 • Beşeri Sermaye ve Araştırma göstergesi ve Bilgi ve Teknoloji Çıktıları göstergesi arasındaki korelasyon katsayısı 0.78 olarak tespit edilmiştir.
 • Beşeri Sermaye ve Araştırma göstergesi ve Yaratıcılık Çıktıları göstergeleri arasındaki 0.76 olarak tespit edilmiştir.

Bu çalışmayla ilgili olarak korelasyon analizinin bu şekliyle doğrudan uygulanamayacağı hususlar da bulunmaktadır. Örneğin, Finlandiya'da 1970'li yıllarda yapılan eğitim reformlarının çıktılarını o zamanlarda takip edebilecek uluslararası standart bir metrik olmadığından 1970'li yıllarda uygulanan eğitim politikalarının etkisini ölçmek için 1960 ve 2015 yılları arasına ait kişi başına düşen GSYH verilerinden faydalanılmaktadır.

Finlandiya'nın eğitim reformlarının gerçekleştiği tarih aralığı (1970-1980) ile söz konusu ülkenin kişi başına düşen GSYH'si ve dünya GSYH'si arasındaki farkın açılmaya başlaması aşağıdaki grafikte rahatlıkla gözlenmektedir.

 

Şekil 1. Finlandiya ve Dünya GSYH Karşılaştırması (1960-2014)

Kaynak: Dünya Bankası

Sonuç ve Öneriler

Finlandiya ve Almanya örneklerinde eğitim sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin ülkelerin beşeri sermayesini güçlendirdiği ve dolayısıyla inovasyon ve fikri sermayeye de olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Her iki ülkenin eğitimde izlediği yöntemler farklı olsa da kalifiye öğretmen yetiştirme konusunda büyük ortak yanları olduğu tespit edilmiştir.

OECD eğitim göstergelerinin sunduğu nicel veriler ile elde edilen sonuçlar arasında güçlü bir bağlantı saptanamamıştır. Bu durum göstergelerin nitel boyutunun önemine işaret etmektedir.

İlgili inovasyon göstergelerine ait verilerin analizi sonucunda ilgili verilere ait korelasyon katsayılarının mutlak değerlerinin 0,50'nin çok üstünde olduğu görülmüştür. Bu çalışmada bahsedilen ülkelerin geçirdikleri süreçler de göz önünde bulundurulduğunda eğitim çıktıları ile inovasyon ve fikri sermaye arasında güçlü bir neden sonuç ilişkisi olduğu sonucuna varılmaktadır.

Söz konusu çalışma kapsamındaki öneriler aşağıda belirtilmiştir.

 • Eğitimin kalitesinin artması için üniversitelerin eğitim fakültelerine evrensel normlarla uyumlu akreditasyon standardı getirilmesi önerilmektedir. Akreditasyon standardı ile beraber eğitim fakültelerinde kalite yönetiminin sağlanması ve seviye farklılığının kapatılması hedeflenmektedir. Bu sayede gelecek nesil öğretmenlerin günümüzün değişen koşullarına ayak uydurmasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
 • Öğretmen adaylarının potansiyelinin artması için eğitim fakültelerine giriş için ÖSYM sınavlarında özel baraj getirilmesi önerilmektedir. Eğitim fakültelerine girişte gerekli puan türünde ilk 30000'e girenlerin kabul edilmesi tavsiye edilmektedir.
 • Öğretmenlik mesleği için girişteki aşamalara modern insan kaynakları uygulamalarına uygun psikoloji testleri yapılarak öğretmenlik mesleğine motivasyonlarının ölçülmesi ve motivasyonu yüksek bireylerin önceliklendirilmesi önerilmektedir.
 • Öğretmenlik mesleğine kabulde yüksek lisansın kriter veya artı olarak değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Bununla öğretmenlerin akademik yetkinliklerinin artırılması ve literatüre hakim olması amaçlanmaktadır.
 • Eğitim alanında akademik kariyer yapanlar için zorunlu hizmet karşılığında burs programlarının oluşturulması önerilmektedir.
 • Gelir seviyesi düşük öğretmen adayları için zorunlu hizmet karşılığı burslu yüksek lisans programlarının tasarlanması tavsiye edilmektedir. Bu maksatla hem ortalama öğretmen eğitim seviyesi yükseltilebilmekte hem de zorunlu hizmet bölgeleri için öğretmen tedariki imkânı artırılabilmektedir.
 • Tecrübenin öğretmen ücreti üzerindeki etkisinin artırılması önerilmektedir. Bu teşvikle öğretmenlik mesleğinin çekiciliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
 • Söz konusu teşviklerinin kamuoyunda bilinirliğinin artırılması ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili olumlu söylemlerin artırılması tavsiye edilmektedir.
 • Gerekli durumlarda öğretmen başına düşen haftalık ders saatinin azaltılması suretiyle öğretmenlerin hizmet içi eğitime ayırabilecekleri zamanın artırılması ve bununla beraber daha fazla hizmet içi eğitim olanağının sağlanması önerilmektedir.
 • Belli hizmet yılını doldurmuş ve yüksek lisans derecesi olmayan öğretmenlere harcırah ve gerekli durumlarda yolluk gibi olanaklar sağlanarak öğretmenlerin yüksek lisansa teşvik edilmesi önerilmektedir.
 • Çeşitli kongre, şura vb. etkinliklerle farklı okullardan öğretmenlerin daha sık bir araya gelip birbirleri arasındaki iletişimi artırmaları ve karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümlerin tartışılmasının sağlanması önerilmektedir. Bunlara ek olarak belli bölgelerdeki öğretmenlerin e-posta, akıllı telefon uygulamaları vb. aracılığıyla sürekli iletişimde olmasının da teşvik edilmesi tavsiye edilmektedir. Böylece öğretmenler arası iletişimin güçlendirilmesi ve okullar başarı seviyelerindeki farklılıkların azaltılması öngörülmektedir.
 • Müfredatın bir kısmının yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla belirlenmesi tavsiye edilmektedir. Bu sayede okulların yerel taleplere daha fazla cevap verebilmesi ve yerel halk tarafından daha fazla sahiplenilmesi amaçlanmaktadır.
 • Derslerin izleniş şeklinin öğretmenlerin takdirine bırakılması önerilmektedir. Bununla beraber öğretmenlerin kendini geliştirmeye daha fazla teşvik edilmesi ve öğretmenlerin mesleğini daha fazla sahiplenmesi hedeflenmektedir.
 • Meslek liseleri müfredatının belirlenmesinden sanayi ve ticaret odalarının ağırlıklarının artırılması önerilmektedir.
 • Gelir seviyesi düşük ailelere çocuklarının başarısına ve ailenin gelir seviyesine göre çocuklarının eğitime devam etmesi karşılığında liseden itibaren hibe veya ödemesi ertelenmiş düşük faizli kredi verilmesi tavsiye edilmektedir. Böylece başarılı fakir aile çocuklarının eğitime devam ederek ülke genelinde sosyal hareketliliğin artırılması hedeflenmektedir.
 • Temel eğitim seviyesindeki tüm okullarda vücut ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayan sağlıklı ve kaliteli öğle yemeği verilmesi tavsiye edilmektedir. Böylece gelir seviyesi düşüklüğüne bağlı besin yetersizliğinden kaynaklı fizyolojik ve anatomik gelişim sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
 • İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere sorumluluk bilincinin artırılarak ebeveyn bağımlılığının azaltılması önerilmektedir. Bu amaçla okul bina içi ve bahçe temizliği faaliyetlerinin öğrenciler tarafından yapılması, öğrencilerin öğretmenlere bazı idari konularda yardımcı olmaları tavsiye edilmektedir.
 • İlkokul ve ortaokulda müfredatında genel ahlak ve görgü kuralları konularının ağırlığının artırılması tavsiye edilmektedir.
 • Temel eğitimde genel olarak ezber bilgiden ziyade bilgiye ulaşma ve bilgiyi içselleştirme konularının ağırlıklandırılması tavsiye edilmektedir. Bu amaçlar kütüphane ve internet arama motorlarının kullanımının öğretilmesi önerilmektedir.
 • İlkokul ve ortaokulda öğrencilerin bilgiye ulaşma ve bilgiyi içselleştirme amacıyla eleştirel düşünce kavramıyla tanıştırılması ve lise öğrencilerinin felsefe dersiyle bu hususu kuramsal çerçevede zihinlerinde oturtması önerilmektedir.
 • İnovasyonu baz alan ünlü örnek girişimcilerin ortaokul ve lise seviyesinden derslerde işlenmesi ve imkânlar elverdiğince bu girişimcilerin öğrencilerle konferans vb. yöntemlere temasının sağlanması önerilmektedir. Böylece öğrencilerin hayal kurması ve hedef belirlemesi amaçlanmaktadır.
 • Ortaokul ve lise seviyesinde girişimcilik konusunun işlenmesi ve bu maksatla KOSGEB aracılığıyla öğrencilere çeşitli eğitimler verilmesi tavsiye edilmektedir. Bununla öğrencilerin küçük yaşlarda girişimcilik kavramına aşina olması ve gelecekteki potansiyel girişimcilerin sayısının artması hedeflenmektedir.

 

Kaynaklar

 • INSEAD, Cornell University ve WIPO. Global Innovation Index 2015. www.globalinnovationindex.org, 2015.
 • Ministry of Education. Development Plan for Education and Research 2003–2008. Helsinki: Author, 2004.
 • OECD. Knowledge and Skills for Life: First Results from Pisa 2000. OECD Publishing, 2001.
 • OECD. Pisa 2006. Science Competencies for Tomorrow’s World. OECD Publishing, 2004.
 • OECD. Learning for Tomorrow’s World. First Results from Pisa 2003 (vol. 1.). OECD Publishing, 2007.
 • OECD. Education at a Glance. Education İndicators. OECD Publishing, 2010a.
 • OECD. Pisa 2009 results: What Students Know and Can Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Science. vol. 1. OECD Publishing, 2010b.
 • OECD. Educational Policy Outlook: Germany. OECD Publishing, 2014a.
 • OECD. Pisa 2012 Results: What Students Know and Can Do. OECD Publishing, 2014b.
 • OECD. Education at a Glance 2015. OECD Publishing, 2015.
 • Statistics Finland. Education. http://www.stat.fi/til/kou_en.html, n.d.a.
 • World Bank. Data: Gdp per capita (current usd). http://data.worldbank. org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD, 2015.

1 Fransa'da bulunan ve yüksek lisans seviyesinde eğitim veren saygın bir işletme okulu.

2 Bir üniversite derecelendirme kuruluşu (Quacquarelli Symonds Limited).

3 Gönüllülük esasına dayanan çevrimiçi internet ansiklopedisi

4 İnternetteki en popüler video yükleme ve izleme sitelerinden biri