İçindekiler
Dergi Arşivi

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı İŞGEM/TEKMER programı

 

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır. Bu süreçler;

a) Ön inkübasyon, işletmesini kurmamış girişimcilere yönelik tek başına veya bir grup halinde eğitim, danışmanlık, mentörlük, proje fikri doğrulama ve iş geliştirme amacıyla verilen hizmetleri,
b) İnkübasyon, girişimci veya işletmelerin geliştirilmesi ve proje/iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlamak amacıyla sunulan eğitim, teknik danışmanlık, mentörlük, koçluk, ağlara erişim, yatırımcı bulma, işlik/çalışma alanı ve ortak kullanıma yönelik alan/makine/yazılım hizmetleri ile tanıtıma yönelik hizmetleri ve hızlandırıcı programını,
c) İnkübasyon sonrası, inkübasyon sürecini tamamlamış/tamamlamak üzere olan işletmelere sunulan pazar stratejisi geliştirme, yönetim, büyüme stratejisi, fon bulma, ağlara erişim hizmetleri ile bu işletmeler tarafından ön inkübasyon/inkübasyon sürecindekilere sunulan tecrübe paylaşımı, mentörlük, koçluk, fon sağlama benzeri hizmetleri ve hızlandırıcı programlarını
kapsıyor.

İŞGEM; belirli bir temada veya tamamlayıcı/ilişkili birden çok temada ve İŞGEM Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen konulardaki iş fikirlerine sahip girişimcilerin işletmelere dönüşmesi ve işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla işletilen yapıdır.

TEKMER; bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır.

Temalar
Enerji/yenilenebilir enerji, havacılık, savunma, ilaç, tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, robotik, makina, kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektrik/elektronik, yazılım, dijitalleşme ve benzeri konular olabilir.

Destek Süresi ve Oranı
Program süresi 5 yıldır. Program kapsamında sağlanacak desteklere %75 destek oranı uygulanır.

Kimler Başvurabilir?
İŞGEM kurucusu; il özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir. Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler.

TEKMER kurucusu; üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ile diğer firmalar olabilir. Üniversite veya TGB Yönetici Şirketi Münferiden başvuru yapabilir. Üniversite veya TGB Yönetici Şirketi ile birlikte;

? Organize Sanayi Bölgeleri
? Teknoloji Transfer Ofisleri
? Diğer Firmalar
? Kamu kurum/kuruluşları

başvuru yapabilirler.

Kurucu tarafından limited veya anonim şirketi statüsündeki işletici kuruluş kurulur.

Münferiden başvuru yapabilecek kurucuların ortaklık payı toplamı en az %50 olmalı ve program süresinde bu oranın altına düşmemelidir.

Kurucu, işletici kuruluş ve KOSGEB arasında İŞGEM/TEKMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanır.

Destek Kalemleri ve Üst Limitleri
1. Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği:
500 Bin TL – Geri Ödemesiz, 1 Milyon TL – Geri Ödemeli
Girişimcilerin ve işletmelerin ortak kullanımına yönelik satın alınan makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için
2. Personel Giderleri Desteği
1 Milyon TL Geri Ödemesiz
3. Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği
1 Milyon TL Geri Ödemesiz

Eğitim-danışmanlık 300 bin TL, (TEKMER girişimcileri/işletmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasına yönelik ve TEKMER personeli için TEKMER’in yönetilmesi ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim hizmetleri için)

Organizasyon 500 bin TL, (TEKMER girişimcilerine/işletmelerine yönelik yurt içinde gerçekleştirilecek hızlandırıcı programları, inovasyon kampları, mentör görüşmeleri, yatırımcılarla buluşma programları, ikili iş görüşmeleri, TEKMER teması ile uyumlu konferans organizasyonlarına yönelik hizmet alımları için her bir organizasyonda 50 bin TL’yi geçmemek üzere toplam 500 bin TL)

Tanıtım 200 bin TL, (TEKMER faaliyetleri ile TEKMER girişimcileri/işletmeleri veya ürünlerinin tanıtılması amacıyla; web sayfası (tasarım ve güncelleme), katalog-broşür, tanıtım filmi, televizyon/radyo/gazete/dergi/internet reklamları, elektronik ekranlar/billboard/pano/tabela/bina/ cephe/duvar/çatı reklamları, ulusal/uluslararası iş birliği ağlarına katılım, fuar alanı kira bedeli giderleri için toplam 200 bin TL)

4. Mobilya Donanım Desteği:
300 Bin TL Geri Ödemesiz
Yönetim ofisleri, toplantı-eğitim salonları ve ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere; programın başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar satın alınan mobilya ve donanım (bilgisayar, sunucu, yazıcı/tarayıcı/fotokopi/faks, telefon santrali, ses sistemi, internet bağlantı cihazı, projeksiyon cihazı, sunum için kullanılacak televizyon, klima ve güvenlik sistemi için).