İçindekiler
Dergi Arşivi

Kamu-Üniversite-Sanayi Iş Birliği Iyi Uygulama Örnekleri

İlknur İNAM/ Daire Başkanı - Hakan BAL/ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı - Arda BAHÇECİ, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı - Mehmet Emin DOĞAN/Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı - Orhun Melik BURAN/Mühendis

 

27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Strateji Belgesi ve Eylem planı kapsamında KÜSİ Çalışma Grubu (ÇG), kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek üzere, 81 ilden üniversite öğretim görevlilerinin katılımıyla kurulmuştur. Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında, tarafların iş birliği kültürünün geliştirilmesi, nitelikli Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin ortaya çıkarılması ile sanayiye yönelik süreç iyileştirmelerin sağlanarak katma değer yaratan ürün veya süreçlerin yaratılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, 2015 yılından beri çalışmalarını sürdüren KÜSİ ÇG üyeleri faaliyetlerinden, sanayimizde katma değer yaratan 6 adet iyi uygulama örneği aşağıda sıralanmıştır.

Bölge İhracatının Kapasite Artırımı Projesi
Prof. Dr. Ahmet ÇABUK - KÜSİ Eskişehir İl Temsilcisi

Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği’nin geliştirilmesi ve bu amaçla somut başarılar ortaya konulması adına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM), Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (EGGK) ortaklığında hayata geçirilen projenin amacı, daha önce hiç ihracat yapmamış ya da bu konuda sıkıntılar yaşayan firmaların konuyla ilgili kapasitelerinin artırılmasını, ihracata hazırlanmasını ve somut olarak ihracata başlatılmasını sağlamaktır. Bu amaçla, Eskişehir Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve belirlenen parametrelere göre seçilen firmalara yönelik olarak eğitim ve birlikte çalışma ile durum tespitleri ve çözüm önerileri gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında, Eskişehir Sanayi Bölgesi’nin katkılarıyla seçilen ve proje amacına uygun olan 20 firma ile eğitimlere ve durum tespiti çalışmalarına başlanılmıştır. İlerleyen aşamalarda proje planına da uygun olarak 4 firma ile eğitim ve birlikte çalışma yürütmek üzere tespitler yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında seçilen Eriş Helva, Aycan Havacılık, Esmer Mermer ve Tomris Makina’nın ihracat pazarlarını genişletmek, sözleşmelerini hazırlamak ve sistematik bir iş akışı içerisinde profesyonel olarak ihracatlarını gerçekleştirmek için 140 saati aşan bir program ile birlikte çalışılmıştır. Bu çalışmalarda Tauruswise Eğitim, Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve ETTOM uzmanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturulmuştur.

Programa katılan firmalardan Eriş Helva yeni pazar stratejileri geliştirmiş olup, MET Helvası ürünlerinin Coğrafi İşaret olarak tescillenmesi için Eskişehir Ticaret Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

Aycan Havacılık pazar araştırmaları ve müşteri araştırma stratejilerini oluşturmuştur.
Esmer Mermer 2016 yılında Kanada ve ABD’ye yaptıkları ihracatları durma noktasına gelmişken, proje ile birlikte 2017 yılından itibaren tekrar ABD’ye ihracata başlamış ve ihracat rakamlarını 3,8 kat artırmıştır.

Tomris Makina 2017 yılında Fransa’ya ihracata başlanmış ve daha önce ihracat yaptıkları İspanya’da bir firma ile ihracat oranlarını 5 kat artırmışlardır. Ayrıca, internet sitesinin yenilenmesi, telefon aramaları, katalog çalışmaları ve rakip firmaların analizlerinin önemi hakkında farkındalıkları artmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Bu çalışma kapsamında elde edilen olumlu yöndeki sonuç ve çıktılar hem üniversite-sanayi iş birlikleri için sürdürülebilir bir yaklaşımı hem de KÜSİ Çalışma Grubunun tespit ettiği hususlarda çalışmalar yapıldığında kısa ve orta vadede önemli aşamaların katedilebileceğini göstermektedir.

Çorum Ar-Ge Çalışma Grubu (ÇARGEG)
Prof. Dr. İrfan KURTBAŞ - KÜSİ Çorum İl Temsilcisi

Çorum ilinde gerçekleştirilen KÜSİ çalışmaları kapsamında firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerin daha etkin ve sonuç odaklı yürütülebilmesi adına 28 firma temsilcisinin katkılarıyla Çorum Ar-Ge Çalışma Grubu (ÇARGEG) oluşturulmuştur.

ÇARGEG’in görev ve sorumlulukları arasında, Çorum sanayinde faaliyet gösteren firmalar için bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, ÇARGEG üyeleri için sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi, ÇARGEG üyeleri için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, ÇARGEG üyelerine Ar-Ge kapsamında eğitimlerin verilmesi, Ar-Ge kapsamında firmalara bilgilendirme ziyaretlerinde bulunulması ve takibinin yapılması ile firma yetkililerinin görüş ve önerileri doğrultusunda ÇARGEG faaliyetlerinin düzenlemesi yer almaktadır.

Makine-imalat alanındaki firmalarla yürütülen ÇARGEG çalışmaları sonucunda çok kısa bir süre içerisinde 2 adet Teknogirişim desteği, 1 adet KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon desteği, 2 adet 1507 KOBİ Ar-Ge desteği, 5 adet TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği desteği ve 1 adet KOSGEB Teknoyatırım desteği için olmak üzere toplam 11 proje hazırlanmıştır.

İnovatif Burgulu Tel Üretimi
Doç. Dr. Arif GÖK – KÜSİ Amasya İl Temsilcisi

KOSGEB destekleri ile tamamlanan “İnovatif Burgulu Tel Üretimi” projesi ile mevcut ürünlere nazaran %50 maliyet azaltma, %421 kalite artışı (mukavemet) ve 21 kişilik ilave istihdam artışı sağlanmış olup, ürün seri imalata uygun hale getirilmiş ve estetik olarak kullanıcı dostu haline dönüştürülmüştür. Bu sayede Makine Mühendisliği öğretim üyeleri ile sanayiciler arasında bir sinerji oluşmuş, birçok proje ortaklığı için başlangıç yapılmıştır. Bu ürünle ilgili faydalı model belgesi alınmıştır. Firma 2017 yılında bu ürün ile Türkiye ve dünya genelinde yaklaşık 490 bin m² satış yapmıştır. 2018 yılında ise 1 milyon m² öngörü ile Türkiye genelinde birçok ile (Kayseri, Ordu, Sivas, Bursa, Niğde, İstanbul, Çanakkale, vs.) ayrıca Kuveyt, Gürcistan, Tunus ülkelerine ihracat yapılması planlanmaktadır.

KÜSİ faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen firma ziyareti ile kısa sürede Ar-Ge çalışmalarına başlanmış olup, Amasya ilinin ilk Ar-Ge ve inovasyon projesi hayata geçirilmiştir.

KÜSİ Eğitim Modüllerinin Oluşturulması Üzerine Bir Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÜN – KÜSİ Kütahya İl Temsilcisi

KÜSİ kapsamındaki faaliyetler sırasında ara eleman yetiştirilmesine yönelik firmaların eğitim ihtiyaçları tespit edilmiş ve bu çerçevede, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Kütahya İş-Kur İl Müdürlüğü, Martur Organize Sanayi Bölgesi koordinasyonunda Otomobil Koltuk Kılıfı Üretimi Eğitimi başlatılmıştır. Eğitimde 183 kursiyere 640 saat mesleki eğitim verilmesi planlanmıştır.

Projede teorik ve pratik eğitimler firma bünyesinde verilmektedir. Proje ile birlikte, ara eleman yetiştirmeye destek sağlanması, il genelinde istihdamın arttırılması, il genelinde dışa olan göçün azaltılması, ekonomik canlılığa katkı sağlanması, firma içerisinde oluşabilecek hataların ve kazaların en aza indirilmesi, hedeflenmektedir.

Tekirdağ İlinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sayılarının Artışında Ana Etkenler
Prof. Dr. Bülent EKER - KÜSİ Tekirdağ İl Temsilcisi

KÜSİ çalışmaları kapsamında Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi için ilin sanayi yapısı, ihtiyaçları vb. hususlar dikkate alınarak sanayinin niteliğini arttırmak, daha katma değerli ürünler üretmek amaçlı olarak sektörlere dönük kararlar alınmakta ve bu kararlar doğrultusunda ilgililerle toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumu ile ilgili bilgiler aktarılmakta, istekli olan firmalarla görüşülerek stratejik yol haritaları ile konu tüm yönleri ile kendilerine sunulmaktadır. Ayrıca firmalarda Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin yönetimine ilişkin altyapı oluşturulması için yönlendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) aracılığıyla yürütülen çalışmalarda Ar-Ge ve yenilik konularında bilgiler aktarılırken, diğer taraftan fiziki mekanların istenilen koşulları sağlamasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Tüm yapılan işlemlerde sadece Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmak değil aynı zamanda onları sürdürebilir hale dönüştürme fikri ön planda tutulmaktadır. Buna dayanılarak kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde akredite laboratuvarlar ve yoğun Üniversite-Sanayi işbirliği oluşumuna özen gösterilmektedir. Bu durum Tekirdağ’da 2015’te 8 olan Ar-Ge Merkezi sayısının 2018 başında 34’e, Tasarım Merkezi sayısının da 4’e çıkmasını sağlamıştır.

Tekirdağ’ın bu konudaki başarısının, KÜSİ il temsilcisi ve İl Müdürlüğü’nün eşgüdümlü çalışmaları sonucunda, sanayi ve üniversite altyapısının KÜSİ faaliyetleri ile etkin bir şekilde kullanılmasına dayandığı görülmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Araştırmacı İlgi Kataloğu
Ali Osman AYAŞ – KÜSİ Adıyaman İl Temsilcisi

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Adıyaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve KÜSİ il temsilcisi koordinasyonunda, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında öncelikli olarak mevcut bilgi gücü olan öğretim elemanlarının bilimsel altyapısı tespit edilmiştir. Sonrasında ise Adıyaman sanayisinin mevcut durumu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, sanayicinin sorunlarının çözümüne yönelik getirilebilecek öneriler için o alanda çalışan ve uzmanlığını ispatlamış akademisyenler ile sanayici ziyaretlerine başlanmıştır. Bu ziyaretlerde ilde Araştırmacı İlgi Kataloğunun hazırlanması fikri oluşturulmuş ve bu kapsamda öğretim elemanlarına gerekli açıklamalar yapılarak uzmanlık alanları ve iletişim bilgileri alınmıştır. Katalogda 4 Fakülte ve 4 Meslek Yüksek Okulu’ndan 145 araştırmacı ve 1 Araştırma Merkezi bilgilerine yer verilmiştir. Bu rehber sayesinde ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmaları için öğretim elemanı-firma eşleştirmesi konusunda önemli bir altyapı sağlanmıştır.