İçindekiler
Dergi Arşivi

KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi

 

İşletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmeleri için mevcut durumlarını analiz etmeleri ve yönetim, üretim, pazarlama ve finans gibi alanlardaki beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin bu konularda işletmelere önemli katkılar sağladığı bilinmektedir.

Teknoloji tabanlı ve katma değer üreten KOBİ’lerin, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirilmesi, danışmanlık hizmetlerinde standardın sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi, KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadıkları suiistimallerin ortadan kaldırılması ve KOBİ’lerin ihtiyaç ve sorunlarının daha doğru tespitiyle desteklerin etkinliğinin artırılması için danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesi gerekiyordu. Bu husus, Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatları hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 227’de “Kuruluşun Görevleri” başlığı altında KOSGEB’in görevleri arasında sayıldı. Ayrıca birçok üst politika dokümanında da KOSGEB’e benzer görevler verildi.

Bu sebeple, KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine nitelikli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 05 Şubat 2019 tarih ve 30677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile KOBİ Rehberi ve Teknik Danışman olarak yetkilendirilmek için aranan şartlar, başvuru ve değerlendirme süreçleri, KOBİ Rehberi ve Teknik Danışmanların sunacakları hizmetler ve bunlara ilişkin izleme, değerlendirme ve denetim süreçleri tanımlandı.

Detaylı bilgi için: 05 Şubat 2019 tarih ve 30677 sayılı Resmi Gazete - www.kosgeb.gov.tr