İçindekiler
Dergi Arşivi

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

 

KOSGEB bu destek programı ile ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılmasını, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesini amaçlıyor.

300 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz
700 Bin TL’ye kadar geri ödemeli destek veriliyor.

Destek Üst Limiti 1 Milyon TL.


Kimler Başvurabilir?

KOBİ’ler (Proje Teklif Çağrısında çıkılan konunun özelliğine göre başvuru şartları belirlenerek, KOSGEB web sitesinde yayınlanıyor)


Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri, “Proje Teklif Çağrısı”nda belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul tarafından karar veriliyor.


Desteklenecek Proje Konuları ve Programdan Yararlanma Koşulları:

? Proje Teklif Çağrısı, KOSGEB tarafından Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler dikkate alınarak hazırlanıyor.

? Proje Teklif Çağrısı KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan ediliyor.

? Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB veri tabanında yer alması koşulu aranıyor.

? İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB birimine proje başvurusu yapmaları esastır.

? Program kapsamında işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmiyor. Projenin tamamlanması halinde yeni bir proje sunulabiliyor. Bu Program kapsamında belirlenen üst limitler proje bazlı olup işletmenin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılıyor.

? Projesi kabul edilen başvuru sahibinden KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden taahhütname alınıyor. Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor.

Proje süresi, destek üst limiti ve oranları:

? Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 aydır.

? Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300 Bin TL ve geri ödemeli 700 Bin TL olmak üzere azami 1 Milyon TL’dir.

? Programın destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanıyor.

? Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınıyor.

? Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılıyor. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmıyor.

? Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına yüzde 15 ilave ediliyor.