İçindekiler
Dergi Arşivi

“KOBİ’lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi” Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Eylem Planı” çerçevesinde, sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak üzere çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda UNDP Türkiye Ofisi yürütücülüğünde Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi”dir (TEVMOT). Proje, 2017 yılı sonu gerçekleştirilen Başlangıç Çalıştayı ile resmi olarak başlamış olup 2018 yılı faaliyetleri devam etmektedir.

Proje faaliyetleri doğrultusunda, Bileşen 2: “Enerji verimli motorların faydaları konusunda ilgili paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi” kapsamında Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği’nin (EMOSAD) kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla projenin de ortağı olan motor üreticilerine yönelik teknik saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

13 Ağustos’ta Aksaray AEMOT Motor Sanayi A.Ş., 13 Eylül’de Çerkezköy WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 26 Eylül tarihinde ise İzmir VOLT Elektrik Motor Sanayi Ticaret A.Ş. ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlere Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkilileri, proje yönetim ekibi ile firmaların üst düzey yöneticileri katılım sağladılar. Gerçekleştirilen bu ziyaretlerde firmaların sektöre bakışları, sektörün eksiklerinin belirlenmesi ile yapılacak iyileştirme çalışmaları, gerekli mevzuatın hazırlanması ve işlerliğinin arttırılması konularında detaylı görüşmeler yapılarak, EMOSAD’ın kapasitesinin artırılması amacıyla atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Bileşen 2 çerçevesinde gerçekleştirilen diğer bir proje faaliyeti ise piyasa izleme sisteminin geliştirilmesine yönelik ulusal elektrik motoru veri tabanının oluşturulmasıdır. Bu faaliyet kapsamında, veri tabanının kurulması ile ilgili projede görev alan Ulusal ve Uluslararası Uzmanlarının katılımıyla 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden uzman ekibin katılımı ile Bakanlığın veri tabanları ve hâlihazırda toplanan verilere ilişkin istişarelerde bulunularak işbirliği yöntemleri değerlendirildi.

Yine bu kapsamda 17-21 Eylül haftası içinde Ticaret Bakanlığı, TÜİK, Ankara Sanayi Odası, OSBÜK, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve EMOSAD yetkilileri ile veri tabanı oluşturulması konusunda görüşmelerde bulunuldu. Görüşmelerde enerji verimli elektrik motorları için piyasa izleme sistemini geliştirmeye yönelik oluşturulacak veri tabanının yapısı ve paydaşların veri tabanına olası katkıları değerlendirildi. Piyasa izleme sisteminin geliştirilmesi, enerji verimli motorların hareketlerinin izlenmesi, ileriye yönelik projeksiyonların belirlenmesi ve enerji verimli motorlarla ilişkili çalışmalara temel teşkil etmesi bakımından önem arz etmekte olup, proje ile söz konusu veri tabanının kurulumu gerçekleşecektir.

Kasım ayının sonunda proje ortaklarının katılımıyla yapılması planlanan Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı ile 2019 yılı faaliyetleri netleştirilecek ve sahada pilot uygulamalara başlanacaktır.

TEVMOT Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2015-2016 yıllarında hazırlanan “İmalat Sanayisinde Kullanılan Elektrik Motorları Envanteri Analiz Raporu” ışığında sanayide 3.783.694 adet 7,5kW ve üzeri AC elektrik motorunun kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu motorlarının tamamı enerji verimli motorlarla değiştirildiğinde, yılda yaklaşık 34 Milyar kWh elektrik tasarrufu ve ekonomimize 8,5 milyar TL katkı sağlama potansiyeli olduğu saptanmıştır. Proje ile bu dönüşümün başlamasını sağlayacak örnek uygulamaların yapılması, finans mekanizmasının kurulması, konu ile ilgili farkındalığın artırılması ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında dönüşümü sağlanan motorların 7 yıllık faydalı kullanım süresi esas alınarak yapılan hesaba göre, doğrudan ömür boyu sera gazı azaltımının 1,048.604 ton CO2 eşdeğeri olacağı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda proje, ülkemizin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır.