İçindekiler
Dergi Arşivi

Kurumumuz Kuruluşundan Bu Yana 700 Ulusal Meslek Standardının Ülkemize Kazandırılmasına Öncülük Etmiştir

Adem CEYLAN / Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı

 

Uluslararası arenada güçlü bir ülke olmanın en önemli unsurlarından biri istikrarlı gelişme gösteren güçlü bir ekonomiye sahip olmaktır. Ekonomide başarı ise nitelikli insan kaynağı ile sağlanmaktadır. Nitelikli insan kaynağının yetişmesinde ilgili kurum ve kuruluşların birbiriyle uyumlu mesleki eğitim ve istihdam politikalarını uygulamaları, eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi ve eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Ülkemizde nitelikli insan kaynağının oluşmasında önemli görevler üstlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 2006 yılında ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak ve işletmek üzere kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda MYK; nitelikli insan kaynağının yetişmesinde eğitime girdi sağlayan ulusal meslek standartlarının (UMS) ve ulusal yeterliliklerin (UY) hazırlanması ile bu meslek standartları ve yeterlilikleri temel alan, kalite güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik görevleri yerine getirmektedir.

MYK tarafından yürütülen çalışmaların ilk aşamasını UMS ve UY’lerin hazırlanması oluşturmaktadır. UMS ve UY’ler eğitim programları ile MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca yürütülen sınav ve belgelendirme faaliyetlerine girdi teşkil etmektedir. İş piyasasının talep ettiği niteliklere sahip bireylerin yetişmesi ve belgelendirilmesi açısından UMS ve UY’lerin hazırlanmasından onaylanmasına kadar geçen süreçte katılımcı anlayışın benimsenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu anlayış çerçevesinde MYK; UMS ve UY’leri hazırlamak üzere sektör ile iş birliği yapmakta, sektörü temsil kabiliyetine sahip kurum ve kuruluşları görevlendirmekte veya çalışma grupları oluşturmaktadır. UMS ve UY’ler kamuoyunun ve ilgili tüm tarafların görüşüne sunulmakta, görüşler değerlendirilmekte ve sektör komitelerinde doğrulandıktan sonra onay süreci başlamaktadır. Sistemin kalite güvence mekanizmalarından biri olan sektör komiteleri eğitim, işçi ve işveren temsilcilerini içerecek şekilde oluşturulmakta ve çalışmaların gerekli kıldığı hallerde işin yapıldığı sahada teknik incelemelerde bulunarak görevlerini icra etmektedir. Sektör komitelerinde doğrulanan UY’ler MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, UMS’ler ise Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmektedir.

Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülmektedir. Bu kuruluşlar; ilk etapta sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüteceği alanda personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar standardı olan ISO 17024 standardına göre akredite olmakta, akabinde MYK’nın inceleme, değerlendirme ve denetimine tabi tutularak gerekli şartları sağladıkları takdirde yetkilendirilmektedir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme faaliyetleri mevzuatımıza uygun şekilde denetlenmektedir. Bu sayede, yürütülen sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin kalite güvencesi sağlanmakta ve nitelikli kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine erişimi güvence altına alınmaktadır.

MYK, 2006 yılında faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren geçen 10 yıllık süre zarfında; 700 UMS ile 373 UY’lerin oluşturulmasına, 74 sınav ve belgelendirme kuruluşunun yetkilendirilmesi ile uluslararası akreditasyona sahip, güvenilir ve şeffaf ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sisteminin ülkemize kazandırılmasına öncülük etmiştir.

UMS ve UY’lere göre düzenlenmiş eğitim müfredatlarına göre eğitim alan veya MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlar sonucu mesleki yeterlilik belgesi alarak istihdam edilen kişiler icra ettiği mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerine sahip olarak görevlerini yerine getirecektir.

Ülkemiz gibi emek yoğun sektörlerin hâkim olduğu ülkelerde iş gücü maliyetlerinin azaltılması iş gücü verimliliğinin arttırılması yoluyla elde edilmektedir. Mesleğin gereklilikleri doğrultusunda iş süreçlerinin yürütülmesi hem işçi hem de işveren açısından zaman ve maliyet kayıplarının azalmasına ve bu sayede verimliliğin artarak yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretilmesine imkân sağlayacaktır. Nitelikli iş gücüne bağlı olarak kalite ve verimliliğin artması ülkemize küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazandıracaktır.

MYK tarafından yürütülen faaliyetler ile meslekleri icra eden kişilerin niteliklerinin doğru tanımlanması, bu niteliklere sahip kişilerin istihdam edilmesi ile iş süreçlerinin etkin ve etkili şekilde yürütülerek israfın önüne geçilmesi ve bu sayede iş gücü verimliliğinin artarak ülke ekonomimize önemli katkılar sunulması hedeflenmektedir.

MYK, ulusal düzeyde iş gücü niteliklerinin arttırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarının yanı sıra uluslararası alanda da tanınabilirliğin sağlanmasına yönelik görevleri yerine getirmektedir. Ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminde düzenlenen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerince daha anlaşılır, güvenilir ve geçerli olmasının sağlanmasını amaçlayan çalışmalar ise Kurumumuzun bir diğer faaliyet alanı olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yürütülmektedir.

MYK sorumluluğunda geliştirilen TYÇ, Avrupa düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) referanslanmıştır. Ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminde düzenlenen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin anlaşılır, güvenilir ve geçerli olmasına yönelik önemli bir aşama tamamlanmıştır. Böylece, vatandaşlarımızın Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimi kolaylaşacak ve artacaktır.

TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması; ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, ülkemizdeki nitelikli ve belgeli iş gücünün uluslararası düzeyde hareketliliğinin sağlanmasına da altyapı oluşturmaktadır.