İçindekiler
Dergi Arşivi

Marka ve Tescil

Özcan ULUSOY / Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı (Türk Patent ve Marka Kurumu)

 

Türk Patent ve Marka Kurumu, patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunmasıyla ilgili işlemleri yapmakla görevlidir1. Türk Patent ve Marka Kurumunun ana hizmet birimlerinden olan Markalar Dairesi Başkanlığı, markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini, markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini, markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmaktadır2. Markalar Dairesi’nin yapmakla görevli olduğu işlemler aşağıda başlıklar halinde ele alınacaktır.

Marka Tescil Başvurularının İncelenmesi
Bir işaretin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda tanınan marka korumasından faydalanabilmesi için marka olarak tescili gereklidir3. Marka tescil başvurusu, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu ile yapılır4. Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep edilebilir5.

Sınai Mülkiyet Kanununun sağladığı korumadan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi veya 15.4.1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler yararlanır6. Kanunun sağladığı marka korumasından yararlanabilmek için Türk vatandaşı olmak zorunlu değildir. Başvuruda bulunan kişilerin ayrıca ticari işletme sahibi olması veya markayı kullanması şartı aranmamaktadır7.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemler şahsen veya marka vekili aracılığıyla yapılabilir. İşlemlerin vekil aracılığıyla yapılabilmesi için vekilin Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması gerekir.

Markalar Dairesi, öncelikle başvuru esnasında sunulan belgeleri şekli açıdan inceler8. Başvuru, başvuru formunun, marka örneğinin, başvuruya konu mal veya hizmet listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir9.

Markanın tescili için yapılan başvuruda rüçhan talep edilmişse10, Sınai Mülkiyet Kanununun 12’nci ve 13’üncü maddesi yönünden de inceleme yapılır. Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi durumunda başvuru sahibi rüçhan hakkından yararlanamaz ve rüçhan talebi yokmuş gibi işlem yapılır11.

Sınai Mülkiyet Kanununun 16’ncı maddesine göre, Kurum, başvurunun şekli yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse başvuruyu mutlak ret nedenleri açısından inceler12. İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir13.

Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilmemiş başvurular Resmi Marka Bülteninde yayımlanır14.

3. Kişi Görüşlerinin ve Yayıma İtirazların İncelenmesi
Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç diğer mutlak ret nedenleri bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Kuruma sunabilir. Ancak bu kişiler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olamaz. Markalar Dairesi, görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder15.

Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, Sınai Mülkiyet Kanununun 5’inci veya 6’ncı maddelerinde yer alan mutlak ve nispi ret nedenleri kapsamında tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır16.

İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur17.

Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir18.

Karıştırma ihtimali gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir19.

İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi hâlde itirazın reddine karar verilir20.

Kurum gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır21.

Markalar Dairesi Başkanlığının Vermiş Olduğu Kararlara İtiraz
Markalar Dairesi tarafından alınan kararlara karşı taraflar Kurum nezdinde itiraz edebilir. Karara itiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. Kurul gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin süresinde Kurula sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir. Kurul, gerekli görürse, tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda Kurumun nihai kararını verir22.

Marka Tescil ve Yenileme İşlemleri
Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, mutlak ret nedenleri açısından incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dâhil olmak üzere eksik evrakı, süresi içinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Belirtilen aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen marka, tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende yayımlanır. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olması hâlinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez23.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir. Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir. Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir24.

Marka Üzerinde Yapılan Hukuki İşlemlerin Marka Siciline Kaydedilmesi
Bir marka başvurusu veya tescilli bir marka devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir ve işletmeden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir25. Hukuki işlemler ilgililerin talebi üzerine Markalar Dairesi tarafından Marka Siciline kaydedilir.

Sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer26.

Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır. Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir27.

Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz28.

Belirli Nitelikleri Haiz İşaret ve İbarelerin Koruma Altına Alınması, Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esasların Belirlenmesi ve Uygulamaya Konulması
Türk Patent ve Marka Kurumu marka tescil işlemlerinin yanı sıra belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleriyle ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulmasıyla da görevlidir. Bu kapsamda özel korunan markalar; Tanınmış Markalar, WIPO Koruması ve Türk Koruması olarak üç ana başlık altında değerlendirilebilir29.

Markaların Tanınmışlığına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Tanınmış Marka Başvurularının İncelenmesi
Tanınmış markalar “bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir30. Markalar Dairesi işaretlerin tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan kriterleri belirlemekle ve tanınmışlığa ilişkin başvuruları incelemekle görevlidir.

WIPO Tarafından Gönderilen İşaretlerin Marka Siciline Kaydedilmesi ve Korunması (WIPO Koruması)
WIPO aracılığıyla Türk Patent’e gönderilmiş olan, garanti ve kontrol işlevi gören işaretler veya resmi kurum ve organizasyonlara ait işaretler bu kapsamdadır. Örneğin OECD, IMF, WTO ibareleri bu kapsamda korunmaktadır. Marka başvurularının WIPO koruması kapsamındaki işaretleri içerip içermediği Markalar Dairesi tarafından re’sen incelenmekte ve bu işaretleri içeren marka başvuruları reddedilmektedir.

Kamusal Nitelik Arz Eden İşaretlerin Koruma Markası Olarak Kaydedilmesi ve Korunması (Türk Koruması)
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hükümranlığı ile ilgili işaretler, devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalar; devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalar; ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek nitelikteki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait işaret ve adlandırmalar; Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışır durumda bulunan derneklere ait işaret ve adlandırmalar, kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretler (siyasi parti amblemleri gibi) bu kapsamda korunmaktadır.
Markalar Dairesi yetkili kişilerce yapılan başvuruları değerlendirip, yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde ilgili işaretleri koruma markası olarak Marka Siciline kaydetmektedir. Marka başvurularının koruma markası olarak kaydedilen işaretleri içerip içermediği Markalar Dairesi tarafından re’sen incelenmekte ve bu işaretleri içeren marka başvuruları reddedilmektedir.

Kaynaklar

1.5000 sayılı Türk Patent Ve Marka Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 3.
2.5000 sayılı Türk Patent Ve Marka Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun m. 13.
3.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre tescil edilmeyen işaretler haksız rekabet hükümlerine göre korunabilmektedir.
4.Başvuru formunda şu bilgilerin yer alması zorunludur: a) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri. b) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri. c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler. ç) Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği. d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı. e) Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi. f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza. g) Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi. ğ) Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler. h) Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler. ı) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.
5.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 11/2.
6.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 3.
7.Yasaman Hamdi, Marka Hukuku, İstanbul 2004, s. 42-43.
8.Şekli inceleme Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 8. Maddesi hükümlerine göre yapılır.
9.Şekli incelemeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 15.
10.Rüçhan hakkı, başka bir ülkedeki tescil başvurusu veya sergi ve fuarlardaki marka kullanımı nedeniyle, böyle bir veya sergideki kullanım sahibinin, başka bir kimse tarafından tescil başvurusu yapıldıktan sonra başvuruda bulunmasına rağmen bu kimsenin başvurusunun diğer başvurulara göre daha önce yapılmış sayılması anlamına gelmektedir.
11.Çolak Uğur, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2014, s. 99.
12.Sınai Mülkiyet Kanunu’nun mutlak ret nedenlerini içeren 5. Maddesine göre aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:
a) 4’üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
g) Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.
ğ) Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.
13.Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili Sınai Mülkiyet Kanunu 5. maddesi birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez. Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde, Sınai Mülkiyet Kanunu 5. maddesi birinci fıkrasının (ç) bendine göre reddedilemez.
14.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 16.
15.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 17.
16.Marka tescilinde nispi ret nedenleri şunlardır:
(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
(9) Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
17.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 18/2.
18.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 19/1.
19.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 19/2.
20.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 19/3.
21.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 19/4.
22.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 21.
23.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 22.
24.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 23.
25.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 148/1.
26.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 148/3.
27.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 148/4.
28.6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 24.
29.http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/Specific ET:29.06.2017
30.Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esaslar belirlenmiştir. İlgili kriterlere http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/Specific adresinden ulaşılabilmektedir. ET:29.06.2017