İçindekiler
Dergi Arşivi

“Programımız Kapsamında Hayata Geçirilen Projelerin Ülkemiz Kalkınmasına Büyük Katkı Sağlamasını Temenni Ediyoruz”

Mustafa ERDOĞAN / AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

 

Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali iş birliği (IPA) kapsamında, 2007 yılından bu yana Rekabetçi Sektörler Programı’nı uygulamaktadır. Bu program aracılığıyla ülkemizin farklı bölgelerinde, pek çok sektörde büyük ölçekli projeler geliştirilmekte ve bu projelere mali destek sağlanmaktadır.

Programımızın 2007 - 2013 yılları arasını kapsayan birinci dönemi “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” temasıyla planlanmıştı. Bu çerçevede, iş ortamının iyileştirilmesi, işletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesine öncelik verildi. Ar-Ge ve inovasyon altyapıları kurulmasından, imalat sanayinin güçlendirilmesine, KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarının artırılmasından turizm altyapısının geliştirilmesine kadar oldukça geniş bir yelpazede projeler hayata geçirildi. Bu dönemde 43 ilde yürütülen 46 projeye 520 milyon avro tutarında bir kaynak sağlandı.

Programımızın ilk döneminde;
• İmalat altyapısını geliştirmek için 10 iş geliştirme merkezi,
• KOBİ’lerin ortak kullanımına yönelik 9 ortak kullanım tesisi,
• 3 lisanslı depo ve 1 lojistik merkez
• Ar-Ge altyapısını geliştirmek üzere 8 merkez ve laboratuvar kuruldu.
• Turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 7 cazibe merkezi oluşturuldu.
• KOBİ’lerin finansmana erişimine yönelik olarak 1 milyar avro kredi hacmi yaratılarak, 15.771 KOBİ’ye finansal destek sağlandı, 51.7 milyon avro tutarında girişim sermayesi desteği verildi ve 40 milyon Avro tutarında kredi garantisi oluşturuldu.
• Bunların yanında, kurulan 16 yeni iş kümesinden 500’e yakın KOBİ’nin yararlanması sağlandı, en az 1.300 KOBİ’ye doğrudan ve ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi ve 400 civarında KOBİ’ye iş ve yatırım planı hazırlandı.

Bu dönemde Programımız kapsamında finansman sağladığımız Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) projesinin detaylarını derginin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Bu ayki tema konularımızdan olan yaratıcı endüstriler bağlamında GETHAM, Türkiye’nin ilk bölgesel tasarım merkezinin kuruluşuna vesile olan bir proje olarak öne çıkmaktadır.

Rekabetçi Sektörler Programımızın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde ise küresel gelişmelerle ve ekonomik trendlerle uyumlu olarak “Rekabetçilik ve Yenilik” konularına odaklanıldı. Uygulaması 2026 yılı sonuna kadar devam edecek olan ikinci dönemde, araştırma ve geliştirme, imalat sanayii, teknoloji transferi ve ticarileştirme, turizm altyapısının geliştirilmesi, yaratıcı endüstriler ve kapasite geliştirme konularındaki projelere 301,5 milyon avro tutarında bir fonla kaynak sağlıyoruz.

Bu dönemde, 2017 Nisan ayında “İmalat Sanayii”, “Araştırma ve Geliştirme” ile “Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme” başlıklarında yaklaşık 110 milyon avro bütçeli ilk proje teklif çağrısına çıkmıştık. Gelen çok sayıda talep arasından program önceliklerine ve kriterlerine uygun olan projelerin seçim sürecini tamamladık. Şu anda proje havuzumuzda Proje Tanımlama Dokümanı onaylanmış 30 proje bulunmakta olup çok kısa bir dönemde tüm projelerimizin uygulama aşamasına geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bahse konu projeler arasında imalat sanayii başlığında yer alan iki projemiz ile iki ayrı tasarım ve inovasyon merkezi kurmayı hedeflemekteyiz: Bunlardan biri Kahramanmaraş Altın ve Mücevherat Merkezi Projesi’dir. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası’nın faydalanıcısı olduğu proje kapsamında altın ve kuyumculuk alanında çalışan KOBİ’lere destek vermek üzere bir merkez kurulması hedeflenmektedir. Merkezde tasarım, modelleme, iş geliştirme, pazarlama, akredite ve yüksek teknolojili laboratuvar koşullarında altın ve mücevherat değerleme gibi hizmetler sunulması planlanmaktadır. Proje ve bu merkez sayesinde KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi, üretimden sağladıkları katma değerin ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

İmalat Sanayii başlığı altındaki diğer bir projemiz ise İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) yararlanıcısı olduğu “Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşümü Projesi”dir. Proje kapsamında İstanbul Moda Akademisi’nin (IMA) dijital moda tasarım eğitimi ve danışmanlık hizmetleri kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Proje aracılığıyla IMA hazır giyim alanında, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı ve yenilikçi iş gücünü kazandıracaktır.

Bu dönemin ikinci proje teklif çağrısına ise bu yılın Nisan ayında, “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında 50 milyon avroluk bir bütçe ile çıkıldı. Hem dünya hem de ülkemiz için yeni bir alan olan yaratıcı endüstriler, son dönemde ülkemizde de çokça gündeme gelmeye başlayan alanlardan bir tanesidir. Günümüz dünyasında çok ciddi bir istihdam, gelir ve rekabet gücü geliştirme potansiyeline sahip olan yaratıcı endüstriler, diğer sektörlerin de inovatif gelişimine katkıda bulunması sebebiyle katma değeri oldukça yüksek bir alan olarak kabul edilmektedir.

Yaratıcı endüstriler, fikrin bir ham madde olarak işlenip fikri mülkiyetin kullanımıyla refah ve gelir oluşturma potansiyeline sahip olan endüstrilerdir. Bu endüstriler yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesini sağlayacak araçlar, yeni düşünme yöntemleri ve beceriler sunarak diğer sektörlerin inovatif gelişimine yardımcı olmaktadır. Yaratıcı endüstriler alanında çıktığımız çağrı ile bu alana kamu olarak daha fazla destek verilmesini amaçlıyor ve yaratıcı endüstriler hakkında kamuoyunda daha fazla ilgi ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

Programımızın yaratıcı endüstriler ile ilgili iki temel hedefi bulunmaktadır. İlk olarak hizmet sektörü için, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilirliği artacak biçimde, yüksek katma değer üretiminin mümkün olacağı bir dönüşümün yolunu açmayı hedefliyoruz. İkinci olarak ise imalat ve hizmet sektörleriyle yaratıcı endüstrinin bağlantılarını güçlendirerek, rekabet edebilirliğin artırılması ve yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye katkısının geliştirilmesi amaçlarımız arasında yer alıyor.

Programımızın sosyal inovasyon kapsamındaki hedefi ise, bu konuda farkındalık yaratmak ve sosyal inovasyonun artırılmasını destekleyecek becerilerin ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlamaktır. Yeni dönemimizde bu alana da özel önem vermeyi planlıyoruz.

Bakanlığımızın aylık yayını olan Anahtar Dergisi’nin Ekim-Kasım aylarına ait sayıları Rekabetçi Sektörler Programı ve projelerine ayrıldı. Ekim sayısında, “Sosyal İnovasyon ve Yaratıcı Endüstriler” ile “Tasarım ve İnovasyon Merkezleri” konularında Programımız altında hayata geçirilen projelerimizden bahsedecek, Programımızın çıktılarını sizlerle paylaşacağız.

Bu sayımızda kaleme aldığımız başlıklar önümüzdeki yıllarda tüm dünyada giderek artan bir öneme sahip olacaklar. Bu çerçevede programımız kapsamında hayata geçirilen projelerin de ülkemizin bu alanlarda ürettiği katma değeri artıracağına inanıyoruz. Tüm bu çalışmaların, girişimcilerimizin ve işletmelerimizin önünü açarak, ülkemiz kalkınmasına büyük katkı sağlamasını temenni ediyoruz.