İçindekiler
Dergi Arşivi

Rekabetçi Sektörler Programı Kurumsal Kapasite Gelişimine Destek Veriyor

 

AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşım için Rekabetçi Sektörler Programı

Anahtar dergisi Ağustos sayısında da yer verildiği üzere Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik adı “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı” olan ve tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni döneminde yaklaşık 405 milyon Avro bütçe oluşturuldu. Program kapsamında verilecek desteklerle, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılmasına ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Bunun için İmalat Sanayi, Hizmetler (Turizm) ve Yaratıcı Endüstriler, Araştırma ve Geliştirme; Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme olmak üzere dört ana faaliyet alanı belirlendi (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bakınız Anahtar dergisi Ağustos 2016 sayısı ve http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/document/rekabetci-sektorler-ii-donem/4811).

Program kapsamındaki bu dört ana faaliyet alanının yanı sıra, yer verilen faaliyet alanlarından biri de ilgili kamu kurumlarının AB ile uyumunu sağlamak üzere kapasitelerini geliştirmeye yönelik. Toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olarak belirlenen “AB Mevzuatına Uyum ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite Oluşturma” faaliyet alanı çerçevesinde merkezi kamu kurumları Program’a doğrudan proje başvurusunda bulunabilecek. Geliştirilecek projeler kapsamında teknik destek (uzun dönemli eğitim, danışmanlık) ve makine-ekipman alımı yapılabilecek.

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan ve 7 yıllık dönemler halinde tasarlanan bir yatırım programıdır. Temelde KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabetçiliğinin artırılmasını hedefleyen mali destekler sağlanıyor.
RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” uygulandı. Bu dönemde, toplam 565 milyon Avro bütçeyle ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline mali kaynak aktarıldı. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında şimdiye kadar desteklenen 44 proje için 500 milyon Avro kaynak sağlandı.

 

 2014-2020 AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşım için Çalıştay Düzenlendi

 

Bu faaliyet kapsamında uygulanabilecek projeler hakkında bilgilendirmek, fikir alışverişinde bulunmak ve proje fikri havuzu oluşturmak amacıyla 25 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da geniş katılımlı “2014-2020 AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşım için Kapasite Geliştirme’ye yönelik Proje Havuzu Oluşturma Çalıştayı” düzenlendi.

 

TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Ünal Gündoğan ve AB Türkiye Delegasyonundan Müsteşar François Begeot'nun teşrifleri ile gerçekleşen Çalıştay’a çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer katıldı. Çalıştay’da muhtemel yararlanıcı kurumlarla proje geliştirme çalışması da yapıldı.

 

Böylece AB Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyeti kapsamında proje geliştirme çalışmaları, toplantı ile birlikte başlatılmış oldu.

 Proje İçerikleri Neler Olabilir?
Çalıştay’da aktarıldığı üzere AB Mevzuatına Uyum ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite Oluşturma” Faaliyet Alanı ile temel olarak şunlar amaçlanıyor:
• Türkiye’deki iş ortamının iyileştirilmesine ve basitleştirilmesine katkıda bulunabilecek “İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim ve Araştırma” fasıllarındaki müktesebatın doğru bir biçimde uygulanması amacıyla kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.
• KOBİ’lerin, girişimcilerin ve akademisyenlerin AB Programlarına (özellikle Ufuk 2020 ve COSME) katılımlarının artırılması,
• KOBİ destek programları uygulayan ulusal kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi,
• Sektör odaklı programlama yaklaşımından sektör yaklaşımına tamamıyla geçişin sağlanması.

“AB Mevzuatına Uyum ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite Oluşturma” Faaliyeti Alanındaki amaçları gerçekleştirmek üzere tasarlanan projelere aşağıda belirtilen şu eylemler dâhil edilebilecek:

 

AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşım için Kapasite Geliştirme

Amaçlar     

Eylemler

Müktesebat ile ilgili kapasite geliştirme eylemlerinin yürütülmesi

 

 

Ø  Belirli bir sektör veya ekonominin geneli için mevzuat incelemesi, kıyaslama (benchmarking) yapılması vb. faaliyetler ile iş ortamının iyileştirilmesi ve mevzuatın basitleştirilmesine ilişkin alanların belirlenmesi.

Ø  Programın Hizmetler (Turizm) ve Yaratıcı Endüstriler faaliyet alanı kapsamında yer alan yaratıcı endüstriler için daha uygun bir iş ortamının yaratılmasını amaçlayan eylemler.

Ø  İhtiyaç analizi çalışmaları, anketler, düzenleyici etki analizlerinin yapılması.

Ø  İdari süreçleri basitleştirecek çevrimiçi (online) sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi.

Ø  Ulusal politika, sektör politikası ve strateji oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için destek sağlanması.

Ø  Politika tedbirlerinin etkilerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda kapasitenin geliştirilmesi,

Ø  Sanayi sektörlerinin rekabetçiliğinin değerlendirilmesi konusunda kapasitenin artırılması.

Ø  Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı ve KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı gibi sektör stratejilerinin ve eylem planlarının hazırlanması/gözden geçirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için destek sağlanması.

Ø  Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonunun desteklenmesi.

KOBİ’lerin, girişimcilerin ve akademisyenlerin Birlik Programlarına katılımının artırılması

 

Ø  Proje tasarımı ve yönetimi alanında potansiyel başvuru sahiplerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlanması.

Ø  Programlar hakkında hedef gruplara daha iyi bilgi verilebilmesi için tanıtım aktivitelerinin yürütülmesi.

Ø  Hedef grubun katılımının teşvik edilmesi için başarı hikâyeleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılması.

Ø  Ar-Ge alanında iş birliği kültürünün yaratılması amacıyla üniversite-üniversite ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi.

Ø  KOBİ’lere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla Türkiye’deki Avrupa İşletmeler Ağı iş birliklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Sektör yaklaşımına geçişin sağlanması.

Ø  Sektör yaklaşımına tamamıyla geçisin sağlanabilmesi için tüm sektör kriterlerinin iyileştirilmesine yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi.

Programa Bu Faaliyet Alanı Çerçevesinde Hangi Kurumlar Başvurabilir?
AB Mevzuatına Uyum ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite Oluşturma faaliyet alanında sağlanan desteklerden yararlanabilecek kamu kurum ve kuruluşları “Rekabetçilik ve Yenilikçilik” sektörüne hizmet eden Merkezi Kamu Kurumları ile sınırlı. Bu kurum ve kuruluşlara örnek olarak;
? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) Genel Müdürlükleri
? TÜBİTAK
? KOSGEB
? Türk Standartları Enstitüsü
? Türk Patent Enstitüsü
? TOBB
? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
? Ekonomi Bakanlığı
? Kalkınma Bakanlığı verilebilir
Özetle “Bilim-Araştırma” ile “İşletme ve Sanayi Politikası” Fasıllarına giren konularda görev yapan merkezi kamu kuruluşlarının proje geliştirerek Program’a bu kapsamda başvurmaları bekleniyor.

Programın İmalat Sanayi, Hizmetler (Turizm) ve Yaratıcı Endüstriler, Araştırma ve Geliştirme; Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme faaliyet alanlarındaki desteklere ise valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabiliyor.

Hangi Harcamalar Programdan Karşılanabilir?
AB Mevzuatına Uyum ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite Oluşturma faaliyet alanında geliştirilecek projeler kapsamında teknik destek (uzun dönemli danışmanlık) ve makine-ekipman alımı yapılabilecek.

Proje Fikirleri Nereye Sunulacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak projeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - AB Genel Müdürlüğü - AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve başarılı bulunan projeler uygulanmaya geçirilecek.

www.rekabetcisektorler.org