İçindekiler
Dergi Arşivi

Sera Gazı Emisyonları Üretim Endüstrisi Projeksiyonları Çalıştayı Düzenlendi

 

“Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi” kapsamında 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara Metropolitan Otel’de düzenlenen “Sera Gazı Emisyonları Üretim Endüstrisi Projeksiyonları Çalıştayı”na Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi ve teknoloji uzman ve uzman yardımcıları tarafından katılım sağlandı. Hazine Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Task-GHG ve Pangea Engineering tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen söz konusu proje; ilgili AB tüzüğü uyarınca Türkiye’de sera gazı emisyonları izleme mekanizmasının kurulmasını ve Ulusal Sera Gazı Envanterleri, Ulusal Bildirimler/İki Yıllık Raporlar gibi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) raporlama gerekliliklerinin daha iyi yerine getirilmesini amaçlanmaktadır.

Eğitim çalıştayının ilk günü GHG Management Institute Profesyonel Programlar Direktörü Stelios Pesmajoglou’nun “İmalat Sanayi ve Sera Gazı Azaltımı Fırsatları” sunumuyla başlamış olup sunumda ana hatlarıyla; küresel ölçekte sera gazı azaltımında karşılaşılan zorluklar, emisyonların ekonomik faaliyetlere göre dağılımları ile emisyon azaltım faaliyetleri ve politikaları konuları ele alındı. Bu sunumun ardından, İtalyan Çevre Koruma ve Teknik Hizmetler Ajansı uzmanı Mario Contaldi’nin gerçekleştirdiği “Endüstriyel Faaliyetlere Dair Emisyon Tahminleri” başlıklı iki bölümden oluşan sunumun birinci bölümünde; Türkiye’deki mineral, kimya, ana metal sanayi gibi öne çıkan sektörlerin emisyonlarının kimyasal kompozisyonuna dair veri tabloları ve ortak raporlama formatı (CRF) tabloları ile 2030 yılına kadar yapılmış olan gayri safi yurtiçi hâsıla ve nüfus tahminleri paylaşılarak proje grubunun Türkiye’ye özgü sektörel katma değer verilerine ulaşmada sıkıntı çekmekte olduğu dile getirildi. Söz konusu sunumun ikinci bölümünde ise; enerji yoğun materyaller ve bunlara ilişkin sera gazı emisyon tahminleri grafikler üzerinden incelenerek emisyon tahminleri güvenilir bulunmayan materyallerin tahminlerini iyileştirmek için izlenecek adımlara yönelik bilgi verildi.

Eğitim çalıştayının öğleden sonraki programına, proje grubu tarafından Excel yazılımı kullanılarak hazırlanan sera gazı emisyonu tahmin aracının tanıtımı ve araç oluşturulurken kullanılan metodolojinin anlatımıyla devam edildi. Söz konusu araç, imalat sanayinde üretilen her bir ürünün üretim miktarının yanı sıra bu ürünlerin yol açtığı enerji tüketimi ile CO2, N2O ve CH4 emisyonları verilerini içeren tablolardan oluşmaktadır. Mario Contaldi söz konusu araç hazırlanırken, Türkiye verilerinin eksik olduğu sektörlerde İtalyan imalat sanayii verilerinden yararlanıldığını belirtti.

Eğitim çalıştayının ikinci günü, İtalyan Ulusal Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü’nde (ISPRA) görev alan uzman Domenico Gaudioso “Florlu Gazlar ve Üretim Süreçlerine Dair Tahminler” başlıklı sunumunda; küresel iklim değişikliğine özellikle etki eden HFC, PFC, SF6 gibi florlu gazların (F-gaz) yoğun olarak salındığı İtalyan imalat sanayii sektörleri, bu gazlara yönelik emisyon tahminleri, ilgili Avrupa Birliği yönetmelikleri, bu gazların ikamesinde kullanılabilecek çevre dostu maddeler, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü gibi konuları ele aldı. Buna ek olarak, eğitimin bu bölümünde Türkiye’nin de içinde bulunduğu Montreal Protokolü’nün 5. Maddesi uyarınca faaliyet gösteren Taraf Devletlerini, Bussiness-As-Usual (BAU) ve Emisyon Azaltma (Mitigation) senaryolarını takip etmeleri durumunda gelecekte nelerin beklediği üzerine tartışıldı.

Söz konusu eğitim çalıştayına ve proje grubu tarafından verilen diğer tüm eğitimlere ilişkin materyallere proje için oluşturulan web sitesi (www.task-ghg.com) aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir.