İçindekiler
Dergi Arşivi

Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine İlişkin Teşvikler

Mehmet ORDUKAYA / Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı (MYK)

 

Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde sınav ve belgelendirmeye ilişkin süreçler Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda daire başkanlığı tarafından yürütülen temel faaliyetler şunlardır:

? Sınav ve belgelendirme kuruluşları ile eğitim akreditasyon kurumlarının yetkilendirilmesini sağlamak ve bu kuruluşlara yönelik rehberlik faaliyetlerini gerçekleştirmek,
? Bireylerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek,
? Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ve yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğrulanmasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Sınav ve belgelendirme süreçleri, MYK tarafından belirlenen Ulusal Yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları;

? Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten,
? Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş,
? MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının (YBK) sahip olması gereken diğer nitelikler ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ise MYK tarafından yayınlanmış olan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin; “Yetkilendirmeye ilişkin şartlar” başlıklı 6. maddesinde ve “Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının görev ve sorumlulukları” başlıklı 12. maddesinde ayrıntılandırılmıştır.

YBK’ların sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütürken yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin yanı sıra MYK tarafından yayınlamış usul ve esaslar ile rehberlere de uygun hareket etmeleri gerekmektedir.
YBK’ların faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17024 standardına ve MYK mevzuatına uygun şekilde yürütmelerinin temini için söz konusu kuruluşlar, MYK ve TÜRKAK tarafından düzenli olarak gözlenmekte ve denetlenmektedir.

Şekil 1. Yetkilendirme Süreci

Belgelendirme için gerekli tüm işlemler, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yürütülmektedir. İlgili yeterliliklerde belirtilen başvuru şartlarını karşılayan adaylar o alanda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmakta, başarılı oldukları takdirde becerilerine uygun MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanmaktadır.

MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı sınav ve değerlendirme öncesinde bireylerin, herhangi bir eğitime tabi tutulmaları zorunlu değildir, başvuru şartlarını karşılayan adaylar sınavlara dâhil olmakta başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.Şekil 2. Bireylerin Belgelendirilmesi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Belgelerin bireyler ve işverenler için sağladığı avantajlar aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir.

Bireyler İçin Avantajlar
? Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge bireye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.
? Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkân verdiği için bireyler, kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilmektedir.
? Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler İçin Avantajlar
? İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.
? İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.
? Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve belge almaya hak kazanan bireyler için belge ile birlikte düzenlenen taşınabilir, cüzdan tipi kimlik kartları MYK koordinasyonunda yetkilendirilen baskı merkezi tarafından basılmakta ve hak sahiplerine iletilmek üzere YBK’lara gönderilmektedir. Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve kimlik kartı alabilmesi için MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava girerek başarılı olması gerekmektedir. Bireylerin daha önce almış oldukları belge veya sertifikaların MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleriyle değiştirilmesi veya daha önce alınmış ve belgelendirilmiş olan mesleki eğitimlerin sınavlarda herhangi bir muafiyet sağlaması mümkün değildir.

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerine temel teşkil eden ulusal yeterlilikler, farklı seviyelerde hazırlanmakta olup her seviyede bireyden beklenen bilgi ve beceriler farklılık göstermektedir. Bireylerin ulusal yeterliliklerin hangi seviyesinde belge alması gerektiği, bireyin kendi bilgi, beceri ve yetkinliği doğrultusunda vereceği bir karardır. Bireylerin ulusal yeterliliği inceleyerek o işi hangi seviyede yaptığını ve ulusal yeterlilikte tanımlanan iş ve işlemleri mesleğini icra ederken yapıp yapmadığını tespit etmesi gerekmektedir. Ulusal yeterliliklerin seviyesi yükseldikçe o mesleği icra eden kişiden beklenen bilgi ve beceri seviyesi de benzer oranda yükselmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının tamamı MYK Teorik ve Performans Sınavları için Kamera Kayıt Rehberine uygun olarak kayıt altına alınmakta ve sınava ilişkin tüm işlemler elektronik platformda MYK Web Portalı üzerinden takip edilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri içerik ve görsel açıdan MYK Yönetim Kurulu onaylı tek bir formatta düzenlenmektedir. Belgelerin arka yüzünde güvenliğin sağlanması ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla MYK logosunu içeren hologram etiket ve belgelerin doğrulanmasını sağlayan kare kod barkod bulunmaktadır. Kare kod barkodlar, ilgili barkod okuyucu programlar vasıtasıyla okutulduğunda, her belge ve kimlik sahibine ait bilgiler MYK Web Portalı üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Yine MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarla ilgili tüm faaliyetler MYK portalı aracılığı ile elektronik platformda gerçekleştirilmekte olup kuruluşların faaliyetleri de (sınav programları, sınav sonuçlarına ilişkin istatistikler, başarı oranları, belge sayıları vs.) MYK portalı üzerinden izlenmekte ve denetlenmektedir. 

Şekil 3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 Şekil 4. MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin teşvikler

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
MYK 13 sektörde toplam 196 alanda yetkilendirdiği 75 belgelendirme kuruluşu aracılığıyla belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilindiği üzere, 6645 sayılı Kanun ile “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, MYK tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra 5544 sayılı MYK Kanununda düzenlenen esaslara göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz” hükmü getirilmiştir. Yayımlanan tebliğler kapsamında, 48 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başlamıştır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olma şartı aranmamaktadır.

Belge zorunluluğu haricinde de bazı kamu kuruluşları ve Bakanlıklar kendi alanlarına ilişkin mevzuatta MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Örnek olarak; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 16.10.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir.

Türkiye İş Kurumu’nun 12 Mart 2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgesi verilen mesleklerde açılan kurslarda; yüklenici, sınav, ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme işlemlerini sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yaptırılmaktadır. Bu şekilde yapılacak sınav, ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme işlemleri, MYK tarafından belirlenmiş ilgili mevzuat çerçevesinde, YBK’ların prosedürlerine uygun olarak yapılmaktadır. YBK tarafından yapılacak sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir. Aynı şekilde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda düzenleme yapılarak belirli alanlarda belge zorunluluğu getirilmiştir.
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri uluslararası akreditasyona sahip ve kalite güvencesi sağlanmış belgeler olduğundan, mevzuat düzenlemeleri haricinde de birçok kurum/kuruluş ve işverenler tarafından tercih edilmektedir.

MYK Mesleki yeterlilik Belgesi bugün için 48 meslek dâhilinde zorunlu bulunmakla birlikte 2017 yılında zorunluluk sınıfına yeni mesleklerin dâhil edilmesi planlanmaktadır.

Bahsi geçen tebliğlerde belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti başarılı olan adaylar için İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararına ve ayrıntılı bilgiye MYK internet sitesinden ulaşabilmektedir http://www.myk.gov.tr/belgezorunlulugu.

Şu ana kadar İşsizlik sigortası fonundan yaralanan kişi sayısı 101.851, işsizlik sigortası fonundan karşılanan sınav ve belge ücretleri toplamı ise 66.120.178,24 olarak gerçekleşmiştir.

Belgeli Personel Çalıştırmaya Yönelik Diğer Teşvikler
İşverenlere yönelik MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli personel çalıştırmayı teşvik amacıyla 6111 Sayılı Kanun ile somut teşvikler getirilmiş, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireyleri istihdam edenler için sigorta primi işveren payının 48 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Böylelikle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri, sigorta prim teşvikleri yoluyla işverenin istihdam maliyetinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Söz konusu teşvikin geçerlilik süresi 21.12.2015 tarihli ve 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

MYK tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki sektörler dışında da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere kuruluşlar yetkilendirilmektedir. Bu sektörlerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin de Avrupa Birliği fonlarından faydalanması sağlanmaktadır. "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)" Projesinin, Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı kapsamında MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan bireylerin sınav ücretleri hibe fonlarından karşılanmaktadır.

Bu kapsamda şu ana kadar 12.896 kişi belgelendirilmiş ve toplam 7.169.213,82 TL tutarındaki sınav ücreti hibe fonundan karşılanmıştır. Böylelikle İşsizlik Sigortası Fonundan ve AB Fonlarından toplam 114.747 kişi sınav ve belgelendirme desteklerinden yararlanmıştır. Dolayısıyla MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri işveren ve işçilerimize ilave mali yük getirmemektedir. Önümüzdeki yıllarda da MYK bünyesinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin yeni teşviklerin uygulamaya konulması ve mevcut teşviklerin genişletilmesi konularında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen teşvik ve desteklere ek olarak, çalışanlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldıran işletmeler KOSGEB Genel Destek Programından faydalanabilmektedir. Söz konusu destek kapsamında her bir belge için destek üst limiti 2.500,00 TL ve desteğin program süresince toplam üst limiti 30.000,00 TL’dir.

Belgesiz Çalışan ve Çalıştıranlar için Cezai Müeyyideler
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin teftişler iş müfettişlerince yapılmaktadır. Belgesiz kişileri çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların Kanuna göre cezaların tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecektir. İşverenlerin belirtilen cezai müeyyidelerle karşılaşmamak adına çalışanlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarını sağlamaları gerekmektedir.

Belge Zorunluluğu Kapsamında Yapılan Tanıtım Çalışmaları
2016 yılı, uygulamaya konulan belge zorunluluğu kapsamında vatandaşlarımıza, işveren ve çalışanlarımıza yönelik birçok faaliyetin gerçekleştirildiği tam bir tanıtım yılı olarak geçmiştir. Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde özellikle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve belge zorunluluğu hakkındaki farkındalık artırılmıştır. Bu noktada, MYK internet sitesini ziyaret eden kişi sayısının geçen yıla oranla 3 kat arttığı görülmektedir. Özellikle belge zorunluluğu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmı aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir.

? Başbakanlık tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talimat yazısı gönderilmiştir.
? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında inşaat sektöründe MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 17 meslekte yaklaşık 300 bin kişinin mesleki eğitimi, sınav ve belge ücretlerinin karşılanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştır.
? 81 ilin sanayi ve ticaret odalarına bilgilendirme yazısı, afiş ve broşürler gönderilmiştir,
? Tüm sendikalara bilgilendirme yazısı, afiş ve broşürler gönderilmiştir.
? SGK ve İŞKUR’un tüm taşra teşkilatlarına bilgilendirme yazısı, afiş ve broşürler gönderilmiştir.
? 60 ilde sektör temsilcilerinin ve sosyal tarafların katılımıyla konferanslar düzenlenmiştir.
? YBK’ların katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiştir.
? 3707 İş ve Meslek Danışmanının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu hakkında sahada bilgilendirme yapmaları için eğitime tabi tutulması kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve yaklaşık 1500 İş ve Meslek Danışmanı protokol kapsamında eğitilmiştir.
? 276 Organize Sanayi Bölgesine bilgilendirme yazısı, afiş ve broşürler gönderilmiştir.
? TURMOB’a kayıtlı 190.000 muhasebeci ve mali müşavirin bilgilendirilmesi amacıyla TURMOB’a bilgilendirme yazısı, afiş ve broşürler gönderilmiştir.
? SGK’ya kayıtlı 200.000 inşaat işverenine bilgilendirme yazısı, afiş ve broşürler gönderilmiştir.
? Ülkemizde faaliyet gösteren tüm Yapı Denetim Kuruluşlarına bilgilendirme yazısı, afiş ve broşürler gönderilmiştir.
? MYK Sektör Komiteleriyle çalıştaylar düzenlenmiştir.
? ALO 170 ve SGK TV ile iş birliği yapılarak bu kuruluşların MYK ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bu sayede, Mesleki Yeterlilik Belgesi ve zorunluluğu hakkında vatandaşlarımız bu kuruluşlar arayıcılığıyla da bilgilendirilmektedir.
? Kamuoyu farkındalığının artırılması amacıyla kamu spotu hazırlanmış ve internet ortamı ile sosyal medyada paylaşılmıştır. Ayrıca ulusal kanallarda zorunlu yayın olarak yayımlatılmaktadır.
? Ayrıca sosyal medya, tanıtım ve reklam çalışmaları ile yerel ve ulusal medya kuruluşları nezdinde tanıtıcı haber çalışmaları yürütülmekte, yazılı basında teknik makaleler yayımlanmaktadır.

Sınav ve belgelendirme alanında gerçekleştirilen faaliyetler
MYK’nın, 13 sektörde toplam 196 alanda yetkilendirdiği 75 belgelendirme kuruluşu aracılığıyla bugüne kadar verdiği MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 174.733’e ulaşmıştır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında verilen belge sayısı 154.562’dir.

 

 Şekil 5. Yıllara Göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayıları

Bu sayı, kapasite göz önünde bulundurulduğunda düşük bir rakam gibi gözükmekle birlikte geçtiğimiz yıl bu aylarda toplam 41.600 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenlendiği düşünüldüğünde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ve bu zorunluluk kapsamında gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile birlikte 2009-2016 yılları arasında düzenlenen toplam belge sayısının bir yıl içerisinde yaklaşık 3.7 kat artırıldığı görülebilmektedir.

Ayrıca MYK’nın sınav ve belgelendirme ağının daha da kuvvetlendirilmesi ve tüm sektörlere yayılması kapsamında 87 kuruluşun yetkilendirme süreçleri devam etmektedir. Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kapsamında yürütülen tüm faaliyetler, sektörlerin ve ülkemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hızla yaygınlaşmakta; ihtiyaç duyulan tüm alanlarda belgeli iş gücünün sağlanabilmesi için gereken çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Bu doğrultuda, sınav ve belgelendirme yetkisi almak için MYK’ya başvuru yapan kuruluşlar, sınav ve belgelendirme seminerlerine tabi tutularak UYS ve UYS kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetleri hakkında eğitilmektedir. Bugüne kadar toplam 18 sınav ve belgelendirme semineri icra edilerek, yaklaşık 1200 kişi konu hakkında eğitilmiştir. Hedef 2017 yılında, ilave en az 800 kişinin daha sınav ve belgelendirme seminerleri ile eğitilmesi ve yetkilendirme başvurularının aynı doğrultuda tamamlanmasıdır.
Hâlihazırda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarımız, 2017 yılı Mart ayı sonu itibariyle yaklaşık 1.000.000 kişiye sınav ve belgelendirme hizmeti sunabilecek bir kapasiteye sahiptir.

MYK tarafından yürütülen hizmetlere e-Devlet kapısından ulaşılabilmesi amacı ile MYK ve TÜRKSAT arasında “Mesleki Yeterlilik Kurumunun e-Devlet Kapısına Hizmet Entegrasyonuna İlişkin Protokol” imzalanmıştır. Bu protokolle;

? Vatandaşların MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini online sorgulayabilmesi,
? MYK tarafından yayımlanan Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliklere erişim,
? Kuruluşların ve işverenlerin kendilerine sunulan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin gerçekliğini doğrulayabilmesi,
? Vatandaşların almak istedikleri belgelerin hangi kuruluşlar tarafından nerede verildiğini ve ne kadar ücret ödeyerek sınava girebileceklerini sorgulayabilmesi,
? Sınavlara giren adayların sınav geçmişlerini ve aldıkları notları görebilmesi,
? Vatandaşların sınav ve belgelendirme teşviklerinden yararlanma durumlarını sorgulayabilmesi,
? Projeler kapsamında staj, gönüllülük, eğitim ve öğretim gibi konularda uluslararası hareketlilik yapan bireylerin Hareketlilik Belgelerini sorgulayabilmesi,
? Bu hareketlilik belgelerinin ilgili makamlarca doğrulanabilmesi,
? Çeşitli mercilerden alınan sertifikaların öğrenme çıktılarını tanımlayan sertifika eklerinin görüntülenebilmesi
mümkün olacaktır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Çalışma Hayatında Verimliliğe Etkileri
Verimlilik, günümüzde kalkınmanın, kalkınmış ülke ya da toplum olmanın en vazgeçilmez ölçütlerinden biri ve kalkınmanın itici gücü olarak kabul edilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin çalışma hayatına ve verimliliğe getireceği etkileri değerlendirebilmek için öncelikle belgenin sahip olduğu avantajları hatırlamak gereklidir.

Şöyle ki; MYK’nın Avrupa Birliği ile uyumlu olarak kurmak ve işletmek ile görevli olduğu UYS’nin nihai çıktısı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin orta ve uzun vadede işsizliğin azalmasına, istihdamın gelişmesi ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlaması, nitelikli ve belgeli iş gücü istihdamının artmasıyla birlikte daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

MYK tarafından yürütülen faaliyetler ile “ne iş olsa yaparım” devrinin bitmesi hedeflenmektedir. Bireyler için mesleğini en iyi şekilde yapabildiğini ispat edebilmek MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile mümkün ve anlamlı hale gelmiştir.

Her iş önemlidir. Önemsiz meslek diye bir kavram yoktur. Evimizi boyayan, otomobillerimizin mekaniğinde görev alan, asansörlerimizi monte eden kişiler çok önemli görevleri icra etmektedir. Bunların herhangi birine yaptırılması, tamiri mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır. Bir mesleğin en iyi şekilde nasıl yapıldığını tanımlayan Ulusal Meslek Standartları, bu mesleği yapacak kişilerin sahip olduğu bilgi, beceri yetkinliklerin nasıl ölçüleceğini tanımlayan Ulusal Yeterlilikler, bu mesleklerde sınav ve belgelendirme yapan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının hepsi; görevini iyi yapan ile yapmayanı ayırt etmek için kurulan Ulusal Yeterlilik Sisteminin önemli bileşenleridir. Bu bileşenler ile mesleki eğitim ve öğretime de katkı sağlayarak eğitim ve istihdam arasında köprü olma görevi yerine getirilmekle birlikte; belge zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler ile daha güvenli ve daha verimli bir Türkiye hedeflenmektedir.

Ülke ekonomisinin herhangi bir sektöründeki verimlilik artışı, başka kesimleri de harekete geçirici bir rol oynayabilmektedir. Nitelikli iş gücü temininin tüm sektörlerin ortak paydası olduğu düşünülürse; MYK’nın faaliyet gösterdiği sektörlerin ve bu sektörlerdeki nitelikli insan kaynağının artışı, sınav ve belgelendirmeye temel teşkil ulusal yeterliliklerde mevcut olan ve bireyin belge sahibi olabilmesi için başarması zorunlu olan; çalışma ve iş organizasyonu, çevre ve kalite, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yeterlilik birimleri ile de çalışma hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda gerçekleşecek iyileşme ve çevre ve kalite bilinci ülke ekonomisinin tüm alanlarında itici güç haline gelerek, kaynakların en iyi biçimde değerlendirilmesine imkân sağlayacak ve verimlilik artışına destek olacaktır.
Ayrıntılı bilgi için www.myk.gov.tr ve www.myk.gov.tr/belgezorunlulugu.