İçindekiler
Dergi Arşivi

Stratejik Ürün Destek Programı

 

Ülkemizin dış ticaret açığının ve buna bağlı olarak yaşanan ekonomik kırılganlığın temelini oluşturan ithalata bağımlı üretim yapısında, yüksek katma değerin üretilebileceği ve üretilen bu katma değerin daha yüksek oranının yurt içinde kalacağı bir dönüşümün gerçekleştirilebilmesini teminen özellikle KOBİ’lerimizin teknolojik üretim kapasitelerinin artırılması yoluyla ithalatı yüksek yatırım malı, ara malı ve ham madde ürünlerinin yerli ve milli imkânlarla üretiminin desteklenmesi son derece önemlidir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından Stratejik Ürün Destek Programı 28 Aralık 2017 tarihinde uygulamaya alındı.

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler, ithalat ve ihracat tutarları ile teknoloji düzeyi gibi hususları göz önünde bulunduran KOSGEB, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE) Rev.2 ikili bölüm düzeyi kodlarını kullanarak 2018 yılında aşağıdaki sektörlerde yer alan ürünler için işletmelerin proje başvurularını kabul etti.

? 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı,
? 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı,
? 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile iş birliği yapılması halinde),
? 25.40- Silah ve mühimmat (cephane) imalatı,
? 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı,
? 27- Elektrikli teçhizat imalatı,
? 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı,
? 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı,
? 30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç),
? 32.50- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı.

KOBİ’ler, KOSGEB tarafından belirlenen stratejik ürünleri üretmek amacıyla büyük işletme ile iş birliği içerisinde destek başvurusu yapabiliyor.

Stratejik Ürün Destek Programının iyileştirilme ve geliştirilmesi için revizyon çalışmaları tamamlandı

2018 yılında başlayan ilk uygulama dönemi sonrasında İcra Komitesi üyelerinin yapmış oldukları tavsiyeler, Destek Programlarının uygulanmasında hedef kitleden gelen geri bildirimler ve KOSGEB tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Programda revizyon yapılması ihtiyacı hâsıl oldu.

Bu çerçevede Stratejik Ürün Destek Programı’nda revizyon çalışmaları başlatılmış olup; programa sürekli başvuru yapılabilmesini teminen gerekli düzenleme yapılarak paydaş tanımı güncellendi.

Program kapsamında sunulan desteklerin oranı geri ödemesiz destekler için %60 geri ödemeli destekler için %40 olarak belirlendi. Ayrıca yeni düzenleme ile proje başvurusu Kurul tarafından reddedilen işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakkı tanınması sağlanacak.

Stratejik Ürün Destek Programının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik revizyon çalışmaları tamamlanmış olup destek programı yakın zamanda yeniden uygulanmaya alınacak.

Programdan yararlanma koşulu
? Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin, KOSGEB tarafından belirlenen sektörlerdeki stratejik ürünleri üretmek üzere proje başvurusu yapmaları esastır.
? İşletmeler, KOSGEB tarafından belirlenen stratejik ürünleri üretmek amacıyla paydaş (Kamu kurum/kuruluşunu veya orta büyüklükteki işletmeleri veya büyük ölçekli işletmeleri) ile iş birliği içerisinde destek başvurusunda bulunmaktadır.

Stratejik Ürünlerin Belirlenmesi

Yeni dönemde destek programı kapsamında desteklenecek stratejik ürünlerin NACE kodunun ikinci düzeyde sektörel bazlı olarak belirlenmesi yerine, yerli ve milli imkânlarla üretimi desteklenecek stratejik ürün/ürün gruplarının ulusal düzeyde 12 haneli GTİP kodunun ve 10 haneli Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi (PRODTR) kodunun spesifik olarak KOSGEB tarafından kamu kurum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yeniden belirlenerek duyurulması planlanıyor.

Destek Oranları, Üst Limitler ve Süre
? KOBİ’lerin makine, teçhizat ve kalıp giderleri için %60 geri ödemesiz, %40 geri ödemeli olmak üzere %100’e varan oranlarda destek sağlanıyor. Ayrıca yazılım giderlerine, personel giderlerine, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune giderleri ile hizmet alımı giderlerine %60 oranında geri ödemesiz destek sağlanıyor. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave ediliyor.
? Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir. KOSGEB; kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.
? Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli başvuruya açık tutulacak. Proje süresi en fazla 36 aydır. Projenin tamamlanması için kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 36 (otuz altı) ayı geçemez.

Destek Unsurları
• Makine-teçhizat desteği,
• Yazılım giderleri desteği,
• Personel gideri desteği,
• Bilgi transferi desteği,
• Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği,
• Hizmet alımı desteği (eğitim ve danışmanlık, tasarım, diğer hizmet alımı giderleri).

Destek Ödemesi

İşletmelere destek ödemeleri 4 aylık dönemler halinde yapılacak olup işletme için ön görülen desteklemeye esas tutarın %25’i kadarını, 1.25 milyon TL’yi geçmemek üzere, erken ödeme olarak yatırım projesinin başlamasından itibaren ilk 3 ay içerisinde kullanmaları mümkün olacak.

Geri ödemeli destek alan işletmeler kullandıkları destek tutarını; proje bitiminden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödeyecekler.