İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

Küresel iklim değişikliği tehdidi ile mücadele amacıyla Fransa’da gerçekleştirilen Paris İklim Konferansı, 12 Aralık 2015 tarihinde 195 ülke tarafından birlikte oluşturulan Paris Anlaşması ile neticelendi. Küresel emisyonların yaklaşık % 55’ini temsil eden en az 55 ülkenin taraf olması ve 2020 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenen anlaşmaya göre, emisyonların azaltılması ve küresel sıcaklık artışının 2 derece ile sınırlı tutulması hedefleniyor. Bu ana hedef için ticaret, üretim, teknoloji, sanayi, enerji vb. pek çok alanda da hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.

TÜİK verilerine göre 2013 yılında toplam CO2 emisyonlarının % 82,2’si enerjiden, % 17,6’sı endüstriyel işlemlerden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla, Paris Anlaşması çerçevesinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek üzere, düşük karbon ekonomisine geçiş, yeşil büyüme, temiz enerjiler gibi politikaların yanısıra, enerji verimliliğinin sağlanması için yürütülecek çalışmalar daha da önem kazanacaktır.

Ülkemizde enerji yoğunluğu, OECD ülkelerinin yaklaşık 1,5 katı, Japonya ve Almanya’nın ise yaklaşık 2 katıdır. Yani birim mal veya hizmet üretmek için OECD ülkelerinde kullanılanın 1,5 katı, Japonya’da kullanılan enerjinin 2 katı enerji sarf edilmektedir.

2012 yılında ülkemizde toplam nihai enerjinin % 35’ini sanayi kesimi tüketmiştir. Ancak şunu biliyoruz ki, sanayide yıllık enerji israfımız en az 6 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olarak gerçekleşmektedir. Sanayide toplam enerji tasarruf potansiyelimiz % 20’ler civarındadır.

2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ile bu alanda önemli adımlar atılmış ve çok sayıda yeni düzenleme ve kural getirilmiştir. Enerji alanında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayide enerji verimliliğini artırmak için bir dizi çalışma yürütmekteyiz. Çalışmalarımız 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından biri olan “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı” altında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” bileşenine dayanıyor.

“Enerji Verimliliği” temasıyla hazırladığımız bu sayıda, Bakanlığımız tarafından enerji verimliliği alanında yürütülen faaliyetlerin yanı sıra, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği ve Dünya Bankasının faaliyet, proje ve desteklerine yer verdik. Makale ve yazılarıyla bu sayının zengin içeriğinin oluşturulmasında emeği geçen tüm kuruluşlara ve değerli uzmanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.