İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Teknolojik gelişmenin ve yeniliğin hem işletmeler hem de ülkeler için giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde yeniliklerin korunması da son derece önemlidir. Buluşlar artık sadece ülke sınırları içerisinde değil uluslararası alanda da korunabilmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, yenilikçiliğin özendirilmesi ve devamlılığının sağlanması açısından da son derece önemlidir. Buradan hareketle yeni fikir ve buluş sahiplerine haklarını korumalarını kolaylaştırmak amacıyla KOSGEB, TÜBİTAK ve diğer kurumlarımızca çeşitli destekler de sunulmaktadır.

Uluslararası Patent Birliği “Sınai Mülkiyet” kavramını şöyle tanımlıyor: “Sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticarete konu olarak üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticinin veya satıcının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesi ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hak”. Sınai Mülkiyet hakları patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyalarını kapsamaktadır.

Sınai mülkiyet hakkı başvuruları ülkelerarası karşılaştırmalara konu olmakta, ülkeler politika ve strateji çerçevelerini belirlerken patent, faydalı model, marka başvuru sayıları, patentlerin ticarileşme oranları gibi hedefler koymaktadır. Ülkemizde söz konusu göstergeler istenen düzeyde olmamakla birlikte Türk Patent Enstitüsü (TPE)’ne yapılan başvuru sayısı yıldan yıla artmakta, bir yandan da söz konusu patentlerin daha nitelikli hale gelmesini sağlamak amacıyla gerek Bakanlığımız gerekse TPE bünyesinde çalışmalar yürütülmektedir. Patentlerin sayısının fazlalığı yanında esas ölçü bunların ne kadar ticari başarı sağladığı ve nihayetinde insanlığın faydasına ne kadar hizmet ettiği olmalıdır.

“Fikri ve Sınai Mülkiyet” teması ile konuyu bir bütünlük içinde ele almaya çalıştığımız Anahtar Dergisi’nin bu sayısında; değerlendirmeleriyle dergimize destek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’a şükranlarımızı sunuyor; Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN başta olmak üzere derginin hazırlanmasında emeği geçen Türk Patent Enstitüsü’nün tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.