İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

Ülkemiz, son yıllarda enerji verimliliği alanında kaydettiği ilerlemelere rağmen gelişmiş ülkelere kıyasla “enerji yoğun” ekonomilerden biridir. Enerji yoğunluğu, ekonomi ve sanayideki yapısal değişiklikler, enerji tüketim yapısındaki değişimler, nihai kullanıcıların kullandıkları ekipmanlar ile sanayide uygulanan verimlilik önlemleriyle yakından ilişkilidir. Türkiye’nin gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek olan enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapılması, sürdürülebilir kalkınma açısından önem arz etmektedir.

Türkiye’de net elektrik tüketiminin yarıya yakını (%47,2) sanayi kesimince tüketilmekte ve sanayide kullanılan elektriğin %70’den fazlası elektrik motorlarından kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle ülkemizin toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık %35’i imalat sanayi faaliyetlerindeki elektrik motorlarınca tüketilmektedir. Dolayısıyla sanayimizde hâlihazırda kullanılmakta olan düşük verimli elektrik motorlarının dönüşümü enerji verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bakanlığımızca yürütülen envanter çalışması sonuçlarına göre sanayide kullanılan elektrik motorlarının %88’i düşük verim sınıfındadır. Bu motorların tümünü daha verimli olanlarıyla değiştirmenin yılda yaklaşık 8 milyar TL elektrik tasarrufu sağlayacağını, yatırımın geri dönüş süresinin ise iki yıldan daha kısa olacağını öngörmekteyiz.

Bu bilgiler ışığında, Türkiye etkin bir motor dönüşüm politikası geliştirmek ve bunu ulusal boyutta hayata geçirmek durumundadır. Dünyada bu alandaki çabalar incelendiğinde, elektrik motorlarına ilişkin politika ve programlarda kullanılan temel araçların, ulusal zorunlu minimum enerji performans standartları, etkin piyasa denetimi, gelişmiş test altyapıları, eğitim ve kapasite geliştirme programları ile finansal teşvikler olduğu görülmektedir. Yüksek verimli motorlara geçişin sağlanabilmesi için tüm bu politika araçlarının entegre bir şekilde ve ulusal ve uluslararası enerji politikalarıyla uyum içerisinde kullanılması gerekmektedir. 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından biri olan “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı” kapsamında “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” bileşeninin koordinasyonu Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmektedir. Sanayimizin enerjiyi daha verimli kullanmasına yönelik sağlanacak destek ve teşviklerle birlikte, sanayicimizi bu konuda bilgilendirerek harekete geçirecek etkinlikler, eğitimler, kılavuz ve işletmelerin kendisini analiz etmesini sağlayacak yazılım araçları ile mevzuatla belirlenen minimum enerji performans standartları, enerji verimliliği alanında arzu ettiğimiz dönüşümün en önemli araçları olacaktır.

Bu sayımızda Bakanlığımız tarafından çok boyutlu olarak yürütülen sanayide verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne ilişkin çalışmalara yer verdik. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren başlıca motor üreticilerinin sektöre yönelik değerlendirmelerini okuyabilirsiniz. Dergimizin hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkürlerimizi sunar, yılın ilk sayısı olması vesilesiyle; 2017 yılının her alanda verimli bir yıl olmasını, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.