İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları tüm dünyayı etkisi altına alan modern çağda, bilim ve teknolojinin gelişimiyle birlikte uzmanlık düşüncesi de belirginleşmeye başlamıştır. Aynı yüzyılda bilim ve teknolojinin yükselişiyle birlikte verimlilik ve teknik bilgi vurgusunu ön plana çıkaran Francis Bacon’ın “bilgi, güçtür” özdeyişiyle uzmanlığa dayalı bu görüşü yeni endüstriyel düzenin ortaya çıkışıyla birlikte yaygınlık kazanmıştır. 19. yüzyılda ise bilim ve teknik o güne kadarki en büyük gelişimi yaşamış, bu gelişimle birlikte bilimin disiplinlere ayrılması ve meslekleşme gerçekleşmiştir. Bilgi çağı olan günümüzde ise bilim ve teknolojideki gelişmelere uyum sağlamak ve beraberinde değişimi yönetebilme becerisi kazanmak, nitelikli iş gücüne bağlı hale gelmiştir. Kuramsal ve ampirik tüm bilimsel çalışmaların işaret ettiği üzere insan, verimliliğe en fazla katkı sağlayan faktörlerin başında yer almaktadır. Bu sebeple nitelikli insan gücünün yetişmesinde ilgili kurum ve kuruluşların birbiriyle uyumlu mesleki eğitim ve istihdam politikalarını uygulamaları ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmesi önem arz etmektedir.

2006 yılında ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak ve işletmek üzere kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ülkemizde nitelikli insan kaynağının oluşmasında önemli görevler üstlenmektedir. Ulusal meslek standartlarının (UMS) ve ulusal yeterliliklerin (UY) hazırlanması ile bu meslek standartları ve yeterlilikleri temel alan, kalite güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik görevleri yerine getiren MYK ile iş birliğinde hazırladığımız “Mesleki Yeterlilik” temalı bu sayıda mesleki yeterlilik konusunu “iş gücü verimliliği, eğitim ve istihdam, sınav ve belgelendirme, ulusal mesleki yeterlilik sistemini güçlendiren Avrupa Birliği projeleri” gibi çeşitli konu başlıkları altında ele almaya çalıştık. Dergimiz içeriğinin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN başta olmak üzere iş birliği yaptığımız tüm yönetici ve çalışanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz.