İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

 

Tüketim piyasasıyla oluşan bir kavram olan marka; genel olarak bir üretici veya satıcının mal ve hizmetlerini ayırt etmeyi, tanıtmayı ve/veya rakiplerinkinden farklılaştırmayı sağlayan isim, terim, sözcük, sembol, tasarım veya tüm bunların birleşimi şeklinde ifade edilmektedir. Temsil ettiği ürün ya da hizmete kimlik kazandıran marka, zamanla bir değer haline gelmektedir. Markayla birlikte yüklenen kimlik, ürün veya hizmetin pazardaki konumunu etkilemekte ve benzerlerinden farklı kılmaktadır. Tasarım ise özgünlük ile inovasyon arasındaki ilişki olarak kabul edilmektedir ve günümüz teknoloji çağında her geçen gün geliştirilebilir bir özelliğe sahiptir. Verimliliği ve kârlılığı artıran inovasyon yeni pazarlara girilmesini ve mevcut pazarın genişletilmesini sağlayarak önemli bir rekabet aracı haline gelmektedir. Küresel rekabet ortamında avantajlı bir konum elde etmek isteyen kurum ve işletmeler kendi tasarımlarını ve markalarını başarılı ve rekabete açık olacak biçimde oluşturmalıdır.

“Marka ve Tasarım” temalı bu sayımızda; marka, patent, tasarım, tasarım merkezi, tescil, buluş gibi kavramları alanında uzman kişilerce hazırlanan “patent değerleme, yüksek katma değerli ürünlerde markalaşma, sanayi casusluğu” gibi makalelerle çeşitli açılardan ele almaya çalıştık. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve ülkemizde sınai mülkiyet sistemine ilişkin güçlü bir yasal zemin oluşturan Sınai Mülkiyet Kanunu konusundaki değerlendirmeleriyle desteklerini esirgemeyen Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Sayın Prof. Dr. Habip ASAN’a, dergi içeriğinin oluşturulmasına katkı sağlayan TÜRKPATENT çalışanlarına ve Bakanlığımız Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.