İçindekiler
Dergi Arşivi

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 

27 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe alınan programın amacı;

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek,

Ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ TEKNOYATIRIM) Destek Programı iyileştirilme ve geliştirilmesi için revizyon çalışmaları tamamlandı

2018 yılında başlayan ilk uygulama dönemi sonrasında İcra Komitesi üyelerinin yapmış oldukları tavsiyeler, Destek Programlarının uygulanmasında hedef kitleden gelen geri bildirimler ve İdare Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde Programda revizyon yapılması ihtiyacı hâsıl oldu.
Bu çerçevede KOBİ Teknoyatırım Destek Programı’nda revizyon çalışmaları başlatıldı. Program kapsamında sunulan desteklerin oranı geri ödemesiz destekler için %60 geri ödemeli destekler için %40 olarak değiştirildi. Program kapmasında yatırım sonrası 1 yıllık işletme giderleri desteği yerine yatırım süresi içerisinde ticarileşmeye yönelik giderlerin desteklenmesi sağlandı. Ayrıca yeni düzenleme ile proje başvurusu Kurul tarafından reddedilen işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakkı tanınması sağlanacak.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik revizyon çalışmaları tamamlanmış olup destek programı yakın zamanda yeniden uygulanmaya alınacak.

Programdan yararlanma koşulu
KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programına aşağıda yer alan başlıklardan herhangi biri kapsamında belgelendirilebilen
? KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığına dair belgesi olan,
? Patent belgesi olan,
? Doktora tezi kabul edilmiş olan,
? Teknolojik ürün deneyim (TÜR) belgesi olan

ürüne sahip ve 1 yıldır faaliyette olan işletmeler başvurabilir.

Destek Oranları, Üst Limitler ve Süre
? KOBİ’lerin makine, teçhizat ve kalıp giderleri için %60 geri ödemesiz, %40 geri ödemeli olmak üzere %100’e varan oranlarda destek sağlanıyor. Ayrıca yazılım giderlerine, personel giderlerine, üretim hattı tasarım giderleri, eğitim ve danışmanlık giderleri ve tanıtım giderlerine %60 oranında geri ödemesiz destek sağlanıyor. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilecek.
? Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti düşük ve orta düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için 500.000 TL, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 5.000.000 TL’dir. KOSGEB tarafından; kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.
? Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli başvuruya açık tutulacaktır. Proje süresi en fazla 36 aydır. Projenin tamamlanması için kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 36 (otuz altı) ayı geçemez.

Destek Unsurları
? Makine-teçhizat ve kalıp giderleri
? Yazılım giderleri
? Üretim hattı tasarım giderleri
? Personel gideri desteği
? Eğitim ve danışmanlık desteği
? Tanıtım Giderleri Desteği

Destek Ödemesi

İşletmelere destek ödemeleri 4 aylık dönemler halinde yapılacak olup, işletme için ön görülen desteklemeye esas tutarın %25’i kadarını,1.25 milyon TL’yi geçmemek üzere, erken ödeme olarak yatırım projesinin başlamasından itibaren ilk 3 ay içerisinde kullanmaları mümkün olacak.

Geri ödemeli destek alan işletmeler kullandıkları destek tutarını; proje bitiminden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödeyecekler.