İçindekiler
Dergi Arşivi

“Teşvik Sistemiyle Ülkemiz Hem Üretim Hem De İhracat Üssü Olarak Öne Çıkacaktır”

Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN / Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü

 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlığımızın isim, kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklarını yeniden tanımlayan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanmış ve teşkilat yapısı bugünkü halini almıştır. Bu suretle, teşvik politikaları açısından bütüncül bir yaklaşım geliştirilerek, birbirini besleyen politikalar zinciri içerisinde daha etkin ve verimli işleyecek bir yapının oluşturulması amaçlanmıştır.

Temelde yatırım projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Genel Müdürlüğümüz mevcut teşvik mevzuatı ve proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yatırımlara yönelik desteklerini sürdürmekte, bu çerçevedeki izleme-denetleme ve yatırım teşvikleri ile ilgili bilgileri kamuoyuna açıklama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin orta ve uzun vadeli yatırım ve kalkınma planlarına uygun olarak, cari açığın azaltılması ve 2023 hedeflerine ulaşılması doğrultusunda, kamu-özel sektör iş birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda yenilenerek 2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe konulan yatırım teşvik sistemi, sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomik yapının tesisi açısından önemli politika araçlarımız arasında yer almaktadır.

Yatırım teşvik sistemi kapsamındaki uygulamalar ile Ar-Ge içeriği ve katma değeri yüksek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracak bir üretim sistemine geçmemizi sağlayacak yatırımların artırılması ve diğer yandan bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılarak ülkemizin dengeli ve topyekûn kalkınmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu sebepledir ki; reel sektörden gelen görüş, öneri ve talepler ile ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak yapılan çalışmalar ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşüme yönelik yatırımların artırılması ve uygulamakta olduğumuz destek mekanizmalarının daha etkin ve verimli işlemesi amacıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar sürekli olarak revize edilip güncellenmektedir.

Günümüz ekonomik konjonktüründe devletler, iktisadi kuruluşlar teşekkül etmekten ziyade, verdiği teşviklerle ve gerekli altyapıyı sağlayarak ülkedeki yatırımlara ve üretime yön vermektedir. Bu kapsamda, devlet olarak doğrudan bir ürün üretimine yönelik yatırım yapmak yerine, ülkemiz stratejileri ve ihtiyacı kapsamında belirlenmiş ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımları en üst seviyede desteklemeyi amaçlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu başta savunma, kimya, petro-kimya, tıbbi cihaz, enerji teknolojileri gibi alanlarda yatırımları daha cazip hale getirebilmek için mevcut teşvik sisteminden farklı bir yaklaşım ve farklı destek uygulamalarına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilecek, ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirebilecek, dış ticaret açığı verdiğimiz alanlarda ithalat bağımlılığını azaltabilecek, yüksek katma değerli, yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı olma gibi niteliklere haiz olan yatırımlar proje bazlı teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir.
Böylece, ülkemizde üretilmeyen bazı yüksek teknolojili ürünlerin üretimi gerçekleştirilmiş olacak, dışa bağımlı olduğumuz bazı alanlarda kendi kendimize yeterli hale gelecek ve arz güvenliğimiz tesis edilmiş olacaktır. Ülkemiz hem üretim hem de ihracat üssü olarak öne çıkacaktır.

Yatırım teşvik sistemine ilişkin çalışmaların yanı sıra, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibesinin artırılması, yatırımcıların karşılaştığı idari ve bürokratik engellere çözüm üretilmesi amacıyla 2001 yılında kurulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) sekretarya faaliyetleri yürütülmekle birlikte yurt dışındaki Türk yatırımcılarına olduğu kadar ülkemizdeki uluslararası yatırımcılar için de önemli güvenceler sağlayan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmalarının ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının “Yatırım” bölümlerinin müzakerelerine ve çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası doğrudan yatırımlar alanında yürütülen faaliyetlere katılım ve katkı sağlanmaktadır.

Bütün bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanan teşvik sistemleri ile yatırımcılara sağlanan destek unsurlarına yatırımcıların daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması, vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması kapsamında yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama hizmete alınmıştır.

Küresel ekonomik dengelerin hızla değişim gösterdiği bu dönemde, ortaya konulan politikalar ve gerçekleştirilen faaliyetler ile gerek üretim kabiliyeti gerekse ihracat potansiyeli açısından söz sahibi olduğumuz sektörlerin yanı sıra, uzun vadeli ekonomik büyüme ve gelişmeyi sağlayabilecek, uluslararası rekabette varlık gösterebileceğimiz alanlarda yeni yatırımların önünün açılacağına inanıyoruz.