İçindekiler
Dergi Arşivi

Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Denetim Süreci

Mehmet İBİŞ / Denetim Dairesi Başkanı (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu)

 

1. Giriş

Yaygın olarak “tüpgaz” adıyla bilinen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) ülkemizde ısıtma, ısınma, ulaşım, sanayi ve aydınlatmada kullanılan yaygın bir enerji kaynağıdır. LPG kaynak bolluğu, sunduğu faydaları ve pek çok alandaki uygulamaları sebebiyle ideal bir enerji kaynağıdır. Temiz, çevreci, verimli ve yenilikçi bir enerji olduğu için tüketicilere, sanayiye ve çevreye birçok avantaj sunmaktadır. LPG temiz yanan, sürdürülebilir, verimli bir yakıttır ve günümüzde dünya çapında yüz milyonlarca kişi için çok önemli bir enerji kaynağıdır. Kolay taşınabilir, nakledilebilir, depolanabilir ve dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılabilir nitelikte olan LPG’nin uzun yıllar boyunca yetecek rezervleri bulunmaktadır. Geleneksel enerji kaynakları ile mukayese edildiğinde, LPG kullanıldığı hemen hemen tüm uygulamalarda (su ısıtma, hava ısıtıcıları, ocak, sanayi kazanları, taşımacılık) daha düşük sera gazı emisyonları üretir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında denetim ve soruşturmalar Kurumumuz tarafından 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, diğer ikincil mevzuat ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yapılmaktadır.

13.03.2005 tarihli ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12’nci maddesine göre T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Görevlendirilen Kurum personeli, piyasa tarafları ve/veya tesisleri nezdinde, defterler de dâhil olmak üzere her türlü evrak, belge ve emtianın incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi konularında yetkilidir. Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutar. Kurum, idarî ve teknolojik yöntemler ile denetim sistemini kurar. Bu çerçevede, LPG piyasasının denetlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile EPDK arasında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

 
2. LPG Piyasasında Denetime İlişkin Genel Esaslar

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’nun 17’nci maddesine göre lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, bu Kanuna göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere, Kurumun yazılı talimatlarına veya lisanslarına kayıtlı hususların herhangi birine riayet edilmediği takdirde, Kurum tarafından ön araştırma veya soruşturma başlatılır. Ayrıca, ilgiliye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağı ihbar edilir. Bu ihbara rağmen on beş günlük sürenin bitiminde aykırılıklar giderilmezse, Kurum piyasa faaliyetini otuz günden az, yüz seksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurur. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya herhangi bir zararın oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz.

Kaçak veya menşei belli olmayan veya teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG mahkeme kararı ile müsadere edilir. Bu LPG’yi ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bahse konu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan LPG ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesi ile de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (Kurul) resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verme yetkisi verilmiştir. Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar ise 10 Mayıs 2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile düzenlenmiştir.

Bahse konu yönetmelikte denetim LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin piyasaya ilişkin faaliyetlerinin ve hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesi ve bu kişilerce piyasaya arz edilen LPG, LPG tüpleri ve LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelere uygunluğunun araştırılması; hata, aykırılık, usulsüzlük ve suiistimallerin tespit edilmesi halinde ilgili kanunlarda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle yapılan çalışmalar olarak tanımlanmıştır.

LPG’nin niteliğine veya LPG ile ilgili her türlü emtianın teknik düzenlemelerinin ihlaline ilişkin tüketici ihbar ve şikâyetleri öncelikle bunların satın alındığı kişiye ve/veya bu kişinin tedarikçisine yapılır. Yapılacak şikâyete otuz gün içerisinde hiç veya tatmin edici cevap alınamadığı takdirde Kuruma müracaat edilebilir.

Dağıtıcılar, kendi tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, bayilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan tek elden satış sözleşmesine uygun piyasa faaliyeti yapıp yapmadığını denetlemek ve otogaz bayilikleri ile tüplü LPG bayiliğinin iptal edilmesi halinde gerekçeleriyle birlikte 30 gün içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca teknik düzenlemelere aykırılık ve güvenlik ihlali nedeniyle feshedilen dökme gaz sözleşmeleri de Kuruma 30 gün içerisinde bildirilir. Dağıtıcı lisansı sahipleri, yaptıkları piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanıcılardan gelen şikâyet başvurularını izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikâyet başvurularını başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak cevaplar ve gerekli işlemi yapar. Şikâyet başvurularına ilişkin olarak yapılan işlemler dağıtıcı lisansı sahiplerince kayıt altına alınır ve talep edilmesi halinde Kuruma verilir.

Kurumca yapılan değerlendirme sonucu işleme konulan ihbar ve şikâyet üzerine, gerekirse Kurum personeli veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşları vasıtasıyla numune alınmak suretiyle şikâyet konusu LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle belirlenir.

Test ve analiz sonuçlarının ilgili teknik düzenlemeye aykırı çıkması ve lisans sahibinin olaya ilişkin olarak yapacağı savunmanın Kurulca yetersiz görülmesi halinde, geçici mühürleme yapılarak Kanun uyarınca mahkemeden müsadere kararı alınmasını teminen Kurumca ilgili mahkemeye başvuruda bulunulur.

LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, LPG’nin piyasaya arzı geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle alınır. LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle tespit edilir.

3. LPG Piyasasında Denetime İlişkin İmzalanan Protokoller

Petrol ve LPG piyasalarında, 5015 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi ve 5307 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde yapılan düzenlemelerden yola çıkılarak; öncelikle 22.05.2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ardından 14.06.2005 tarihinde İçişleri Bakanlığı ile petrol piyasasında denetimlere ilişkin iş birliği protokolleri yapılmış, devamında LPG Piyasası Kanununun da çıkmasıyla birlikte, 14.06.2006 tarihinde İçişleri Bakanlığı ile 28.06.2006 tarihinde de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile petrol ve LPG piyasalarında denetimlere yönelik işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Bunun yanında 08.11.2007 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) ile de aynı kapsamda bir protokol imza altına alınmıştır. Bu çerçevede tüm yurt çapında Kurumumuz adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı teşkilatı marifetiyle petrol ve LPG piyasalarına dönük denetimler gerçekleştirilmektedir. Planlı denetimlere Kurum personeli de zaman zaman iştirak etmektedir. Bu kapsamda protokol yapılan kuruluşlara ödenek aktarılmakta ve denetimlerin sonuçları değerlendirilmektedir.

LPG’nin teknik özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle piyasaya arzı sırasında kalitesine ilişkin müdahale mümkün değildir. İthalat işlemleri sırasında ise ihtisas gümrüklerinde oluşturulan laboratuvarlarda yapılan analizler sonucu yurda girişine izin verilmektedir. Burada yapılan analiz ve işlemlerin tümünün TS uygun olarak yapılması kurumlar arasında yapılan protokol gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yetki ve sorumluluğundadır. Ayrıca LPG numune taşıma araçları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kullanımına verilmiş ve ODTÜ-PAL ile de numune analizlerine ilişkin protokol yapılmıştır. Bu kapsamda yurt çapında dolum ve depolama tesislerinden numune alma çalışmaları sürdürülmektedir.

LPG piyasasına yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında alınan numuneler, ODTÜ- PAL’de analiz edilmektedir. Söz konusu analizler neticesinde alınan numunelerin bir kısmının LPG piyasasında geçerli olan teknik standartlara (koku ile ilgili standarda) uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununlar birlikte, LPG Piyasası Kanunu’nun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Kaçak veya menşei belli olmayan veya teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir” hükmü yer almaktadır. Bu sebeple, söz konusu denetim sonuçları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na intikal ettirilmiş olup Kurul Kararı ile teknik standartlara uygun olmayan ürün bulunduran depolama lisansı sahiplerine ve dağıtım lisansı sahiplerine lisans iptal cezası verilmiştir.

4. LPG Piyasasında Fiyat Denetimi

5307 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde mevcut “LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur. Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler” hükmü gereği rafinerici lisans sahibinin dağıtıcı lisans sahiplerine tavan satış fiyatı, dağıtıcı lisans sahibinin bayilerine tavsiye ettiği tavan satış fiyatı ile depo tavan satış fiyatları bildirimler vasıtası ile Kuruma bildirilmektedir. Fiyatın oluşmasında kullanılan tarife metodolojisine ilişkin Kurumun bir onay veya değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır. Kanunda tavsiye edilen satış fiyatının üstündeki satışlara ilişkin de bir yaptırım düzenlenmemiştir. Kanun fiyatın tamamen serbest piyasa koşulları içerisinde oluşmasını öngörmektedir. Ancak ilgili maddenin 3. fıkrasında mevcut “LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir. Belirli bölgelere ve belirli amaçlara yönelik olarak fiyatlara müdahale edilmeksizin kullanıcıların desteklenmesinin usul ve esasları ile miktarı Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir” hükmü ile Kuruma geçici bir süre belirtilen koşulların oluşması halinde müdahale yetkisi verilmiştir.

5. Ön Araştırma ve Soruşturmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde yürütülen denetim faaliyetleri Şekil 1’de gösterildiği gibi yürütülmektedir. 


Şekil 1. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Denetim Süreci


Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine, LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir. Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde başkan, ön araştırmayı yürütmek üzere daire başkanlığını görevlendirir. Ön araştırma, Kurumda görevli uzman ve/veya uzman yardımcıları vasıtasıyla daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir. Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu Daire Başkanlığına iletir. Daire başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunar. Ön araştırma raporu, başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir.

Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde başkan, soruşturmayı yürütmek üzere daire başkanlığını görevlendirir. Soruşturma, Kurumda görevli uzman ve/veya uzman yardımcıları vasıtasıyla daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

Daire başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.

Daire başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. Verilen süre içerisinde, aykırılığın tam olarak giderilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ise daire başkanlığı tarafından konu Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır. Kurul, piyasa faaliyetinin otuz günden az yüz seksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verir.

Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen soruşturma raporu, daire başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası daire başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir.

Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye otuz günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını Kuruma göndermesi istenir. Süresi içerisinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin haklı gerekçeler göstermesi halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal eden yazılı savunmasıyla ilgili olarak, soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü alınır. Ek görüş, daire başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İlgili kişi on beş gün içinde bu görüşe cevap verebilir.

Daire başkanı; düzenlenen soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunması, bu savunmayla ilgili soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum personelinin varsa ek görüşü ve ek görüşe ilişkin ilgili kişinin varsa savunması ile bunların tümü üzerindeki kendi görüşünden oluşan soruşturma dosyasını Başkanlığa sunar. Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır. Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kararını verir.

Kurul Karar örneği, hakkında soruşturma yapılan ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İdari para cezalarının verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde yetkili mahkemeye başvurulabilir.

6. İdari Para Cezaları

5307 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi yüz Türk Lirası ile beş yüz bin Türk Lirası arası değişen idarî para cezalarını düzenlemiştir. Kurumun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması ve söz konusu Kanunun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmünün yer alması dolayısı ile söz konusu cezalar her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı ile belirtilen oranda artırılarak uygulanmaktadır. 2015 yılında uygulanan idari para cezası tutarları Tablo 1’de gösterilmiştir. 2006 yılından bugüne kadar uygulanan idari para cezaları ise Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2015 Yılında LPG Piyasasında Uygulanan İdari Para Cezaları

İLGİLİ KANUN MADDESİ

KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI

(YTL)

2015 YILINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI (TL)

16’ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

500.000

838.412

16’ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi

250.000

419.205

16’ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi

50.000

83.839

16’ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi

100

164

16’ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası

1.000

1.673

Tablo 2. 2006 Yılından Bugüne Kadar Uygulanan İdari Para Cezaları

7. Sonuç

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli gözetim ve denetim faaliyetleri EPDK tarafından titizlikle yerine getirilmektedir. Ayrıca, LPG piyasalarındaki denetimler İçişleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile EPDK arasında imzalanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü çerçevesinde EPDK ve değinilen bakanlıkların ilgili personeli tarafından yürütülmektedir. Söz konusu protokoller kamu kurum ve kuruluşları arasında bugüne kadar en uzun süreli olan ve en etkin olarak yürütülen bir iş birliğinin göstergesi olmuştur. LPG piyasasında bu güne kadar yapılan denetim ve soruşturmalar neticesinde mevzuata aykırı 1,724 fiil hakkında toplam 468.3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.