İçindekiler
Dergi Arşivi

“Türkiye Ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinin Ulusal, Bölgesel ve İmalat Sanayi İşgücü Verimliliği Karşılaştırması” Kitabı Yayımlandı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinin Ulusal, Bölgesel ve İmalat Sanayi İşgücü Verimliliği Karşılaştırması” adlı araştırma çalışması, kitap olarak hazırlanarak 734 yayın numarası ile Eylül 2016 itibarıyla Verimlilik Genel Müdürlüğünün yayınları arasında yer almıştır. Bu kitap, İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanları tarafından hazırlanan ulusal verimlilik istatistiklerinin oldukça geniş kapsamda kullanıldığı, ülkelerarası değerlendirmelerin ve verimlilik karşılaştırmalarının yapıldığı bir çalışma olarak verimlilik alanındaki yayınlar arasında bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Söz konusu kitap;
? Seçilmiş AB ülkelerinde ulusal işgücü verimliliği ve bölgesel farklılıklar
? Üç aylık işgücü verimliliği istatistikleri (üretim endeksi bazlı) kullanılarak yapılan ülkeler arası karşılaştırmalar
? Yıllık işgücü verimliliği istatistikleri (katma değer bazlı) kullanılarak yapılan ülkelerarası karşılaştırmalar
? Türkiye ve seçilmiş Avrupa birliği ülkelerinde imalat sektöründe ölçeğe göre verimlilik karşılaştırması
olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde seçili ülkelerde ulusal ve bölgesel düzeyde işgücü verimliliğini temsil etmek üzere kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH) ve çalışan kişi başına GSYİH değerlerinin her ülkenin kendi bölgeleri arasındaki homojenliği, değişim katsayıları hesaplanarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan ülkeler kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsıla düzeyine göre
? Kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsılası 30.000 Avro’dan fazla olan ülkeler,
? Kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsılası 20.000 Avro ile 30.000 Avro arasında olan ülkeler
? Kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsılası 20.000 Avro’dan az olan ülkeler
Olmak üzere 3 grupta ele alınmıştır.

Bölgesel düzeyin Avrupa İstatistik Ofisi-Eurostat’ın bölgesel sınıflaması olan NUTS2 düzeyinde ele alındığı bu kıyaslamalar, kişi başına ve çalışan kişi başına gayri safi yurt içi hâsıla değerlerine göre ayrı sıralama ve değerlendirmeler olarak sunulmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler Eurostat verileri olup, parasal değerler satın alma gücü paritesine göre düzenlenmiş Avro olarak ele alınmıştır.

İkinci bölümde, kısa dönemli işgücü verimliliği istatistikleri kullanılarak, çeyreklik dönemler itibarıyla ülkelerin imalat sanayi geneli ve 24 alt sektörün, 2005-2015 yılları arasındaki 11 yıllık dönemdeki işgücü verimliliği büyümeleri analiz edilmiştir. Ayrıca kriz öncesi dönem olarak ele alınan 2005-2008 dönemi ve kriz sonrası dönem olarak ele alınan 2010-2015 dönemi ayrı ayrı incelenmiştir. Kriz sonrası dönemde düşen işgücü verimliliği büyümelerinin ülkeler bazındaki değişimleri ile bir gelişmişlik göstergesi olan kişi başına gayri safi yurt içi hâsıla verileri karşılaştırılarak analiz kapsamına dâhil edilmiştir. Türkiye ile kıyaslanabilecek dört ayrı ülke için ise imalat sanayi alt kollarındaki sektörler özelinde bu sektörlerin teknolojik yapılarına göre sınıflandırılması ile kıyaslamalara yer verilmiştir. Bunun yanında seçili ülkelerin işgücü verimliliğindeki trend büyüme oranları hesaplanmış, işgücü verimliliği üzerinde mevsimsel etkilerin büyüklüğü ortaya çıkarılmış ve Türkiye özelinde yakın döneme ilişkin imalat sanayi işgücü verimliliği endeksine dair öngörüler sunulmuştur.
Çalışmanın üçüncü bölümünde yıllık periyotlarda yayımlanan verilerden hareketle, işgücü verimliliği istatistikleri kullanılarak yapılan karşılaştırmalara yer verilmiştir. Önceki bölümlerde veri yokluğu nedeniyle ele alınamayan bazı ülkelere ait verilere bu bölümdeki değerlendirmelerde yer verilmiştir. Yıllık işgücü verileri ile yapılan bu kıyaslamalar, verilerin temin edilebildiği 2009-2013 dönemini kapsamaktadır.

Dördüncü bölüm ise Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde imalat sektöründe ölçeğe göre verimlilik karşılaştırmalarını içermektedir. Bu bölümdeki verimlilik karşılaştırmaları 2009-2013 yılları için
? Çalışan kişi başına katma değer,
? Çalışılan saat başına katma değer
? Katma değerin üretim değerine oranı
olmak üzere üç kritere göre ve çalışan sayısı kriterine bağlı olarak

• 1 – 19 Çalışan
• 20 – 49 Çalışan
• 50 – 249 Çalışan
• 250 – ve üstü Çalışan
Şeklinde dört ölçek düzeyinde değerlendirilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde de ülkeler kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsıla düzeyine göre 3 grupta ele alınmıştır.

Verimlilik Genel Müdürlüğünün verimlilik ölçümüne ilişkin bugüne kadarki çalışmalarının oldukça kapsamlı ve ayrıntılı bir çıktısı olarak ortaya çıkan bu kitabın araştırmacılara, politika yapıcılara ve diğer ilgili kesimlere faydalı olması beklenmektedir.