İçindekiler
Dergi Arşivi

“Türkiye'de Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Çalıştayları” Gerçekleştirildi

Berker KARAGÖZ / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

 

Türk sanayisinin gelişmesi, sanayicinin korunması ve desteklenmesi için temel taşı niteliğinde olan standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetimi Türkiye’nin artan üretim gücü ve günümüz bilgi ve teknolojisiyle birlikte daha da önem kazanmıştır. Bu noktada, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik yapısal dönüşüm çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu amaç doğrultusunda 30 Ocak 2018 ve 28 Şubat 2018 tarihlerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında “Türkiye'de Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Çalıştayları” gerçekleştirildi.

Bakan Özlü, “Made in Turkey” olgusunun üzerine titrenmesi gerektiğini belirterek, “Sanayi ürünleri güvenliğini, piyasa gözetimi ve denetimini tam olarak uygulamak, rekabet gücünü artırmanın en önemli şartlarından biri. Bu alanlarda geri kalırsak, Türk malı imajına zarar veririz” dedi.

Türkiye’de, piyasa gözetimi ve denetiminin 10 farklı kurum tarafından yapıldığını belirten Özlü, söz konusu faaliyetlerin yüzde 65’inin Bakanlık tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Piyasa gözetimi ve denetiminin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncelikli faaliyet alanlarından biri olduğunu dile getiren Özlü, bu konunun piyasanın disiplin altına alınmasında ve güvensiz ürünlerin yurda girişinin engellenmesinde önemli bir güç oluşturduğunu söyledi. Piyasa gözetimi ve denetiminin, ülkenin ithalat yükünün azaltılması ve cari açığın düşürülmesinde, önemli bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özlü, bunun milli menfaatler için şart olduğunu vurguladı.

Bakan Faruk Özlü, yaşanılan çağda standartların, ulusal sınırları aşarak küresel boyut kazandığına dikkati çekerek, “Uluslararası ticaretin ortak dili, standartlardır. Bütün ticari kuruluşlar alışverişlerini yaparken, standartlar üzerinden konuşmakta, standartlar üzerinden pazarlık yapmaktadır. Dolayısıyla artık standartlara uymak, tek başına yeterli değildir. Önemli olan, standart belirlemektir. Günümüzde standartları, gelişmiş ülkeler belirlemektedir. Sanayicilerimiz yüksek katma değerli, rekabetçi ve inovatif bir üretim gerçekleştirmek için, dayatılan standartlara uyum göstermektedir. Hepimizin hedefi artık standartlara uymak ve onları takip etmek değil, standart belirlemek olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Uygunluk değerlendirme, standardizasyon ve piyasa gözetimi ve denetimi alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ile bu alanlarda çalışmaları olan akademisyenlerin katılımlarıyla ülkemizdeki uygunluk değerlendirme sektörü ve sorunları, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, uygunluk değerlendirme alanında laboratuvar altyapısı, ulusal standardizasyon yapısı ve uluslararası standardizasyonda ülkemizin etkinliği gibi konular ele alındı.

Söz konusu çalıştaylarda;
? Uygunluk değerlendirme sektöründe kamu kuruluşlarının konumlandırılması ve stratejik alanlarda bu kurumların yaptığı yatırımlar ile diğer yerli uygunluk değerlendirme kuruluşlarının rekabet şartlarının iyileştirilmesi,
? Yerli uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ülkemizdeki pazar payının düşük olması ve ağırlıklı olarak yerelde faaliyet göstermesi nedeniyle uluslararası alanda yerli uygunluk değerlendirme kuruluşlarının desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu,
? Kayıt dışı ve usulüne uygun yapılmayan belgelendirme faaliyetlerinin Türk malı imajının yanı sıra yerli belgelendirme kuruluşlarının da itibarını düşürdüğüne dikkat çekilerek, bu alana ilişkin bir düzenleme gerektiği,
? Uygunluk değerlendirme sektörüne yönelik orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenebilmesi ve ulusal düzeyde strateji oluşturulabilmesi amacıyla öncelikli olarak sektörün diğer sektörlere olan etkisi ve ülke ekonomisine katkısını içeren detaylı bir analiz çalışmasına ihtiyaç duyulduğu,
? Standardizasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için yeni bir organizasyonel yapıya ihtiyaç olduğu,
? Uluslararası standart hazırlama çalışmalarında ülkemizin daha etkin olarak temsil edilmesi amacıyla, oluşturulan ayna komitelerde özel sektör ve üniversitelerin daha yoğun katılımının sağlanmasına yönelik teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği,
? Ülkemizdeki laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi ve atıl durumda bulunan laboratuvarların uygunluk değerlendirme işlemleri için aktif hale getirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara zemin oluşturmak adına laboratuvar envanterinin çıkarılmasına ihtiyacın olduğu,
? Ülkemizde 9 farklı kamu kurumu tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla köklü bir yapısal değişikliğe ihtiyaç duyulduğu, (Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanması; piyasa gözetimi ve denetimi sistemine meslek örgütleri, ticaret ve sanayi odalarının dahil edilmesi gibi farklı öneriler gündeme gelmiştir.)
? Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilecek yapısal dönüşümde kurumlar arası işbirliği sağlanarak yasal altyapının ve uygulama stratejilerinin iyi hazırlanması gerektiği ifade edildi.

Bakanlığımızca, ülkemizin kalite altyapısının iyileştirilmesine yönelik sürdürülecek çalıştaylardan elde edilecek görüş ve öneriler doğrultusunda, Türk Standartlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacak, uygunluk değerlendirme alanında öncelikli olarak ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve Türk malının uluslararası arenada imajını güçlendirerek ticaretini kolaylaştıracak şekilde standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetimi-denetimi faaliyetlerinin bütüncül olarak ele alan yeni bir modelin geliştirilmesi planlanmaktadır.