İçindekiler
Dergi Arşivi

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini Güçlendiren Avrupa Birliği Projeleri

İsmail ÖZDOGAN / Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı (MYK)

 

Nitelikli iş gücü küresel ekonomideki aktörlerin sahip olabileceği en önemli rekabet avantajlarından biridir. Uluslararası alanda rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere mevcut insan kaynağının nitelikli iş gücüne dönüşümünün sağlanması ve iş gücü verimliliğini artırmaya yönelik politikalar uygulanması önem arz etmektedir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde, ülkemizde nitelikli iş gücünün oluşumuna katkı sağlayacak en önemli reformlardan biri Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, kamu, işçi ve işveren kesimi arasında müzakere, görüş alışverişi ve karşılıklı bilgi aktarımını sağlayan üç taraflı sosyal diyalog yaklaşımı ile eğitim sistemi, iş gücü piyasası ve ekonomi arasındaki bağları güçlendirmek üzere inşa edilen Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemidir.

Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS);
• Meslekler ve meslekleri icra edecek bireylerin sahip olması gereken beceri ve yeterlilikler hakkında tam ve doğru bilgilerin ortaya konulmasını,
• Örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim programlarının iş piyasanın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesini,
• Bireylerin sahip olduğu mesleki bilgi ve becerilerinin ölçülmesine ilişkin kriter ve yöntemlerin belirlenmesini,
• Mesleki beceri ve yeterliliklerin akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş kuruluşlar eliyle ölçülmesini ve belgelendirilmesini,
• Yeterliliklerin türlerine ve seviyelerine göre ulusal olarak sınıflandırılmasını,
• Önceki öğrenmelerin tanınmasını ve hayat boyu öğrenmenin desteklenmesini,
• Yeterliliklerin uluslararası seviyede daha açık, kolay anlaşılır ve kıyaslanabilir olmasını sağlamaktadır.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) Uygulanmasına ilişkin projelerle orta ve uzun vadede eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirilerek piyasanın talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmiş ve bu yolla ülkemize ekonomik ve sosyal açıdan önemli faydalar sağlanması amacıyla MYK tarafından, UYS’nin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Avrupa Komisyonu Merkezi Hibe Programları ve diğer Avrupa Birliği kaynakları kullanılarak UYEP ve UYEP-II Projeleri, TYÇ’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile Referanslanması Projeleri ve Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projeleri hazırlanmış ve uygun bulunan bu projeler uygulamaya geçirilmiştir.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ile Finansmanı Sağlanan Projeler:

1. Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)

IPA çerçevesinde 2007 programlama yılı kapsamında finanse edilmiş; MYK’yı, faaliyetlerini ve paydaşlarını, sınav ve belgelendirme merkezlerini ve bir bütün olarak ulusal yeterlilik sistemini desteklemek amacıyla 2010-2013 yılları arasında uygulanmıştır. UYEP tedarik, hizmet ve hibe olmak üzere toplam üç bileşen olarak uygulanmıştır.

Projenin hizmet bileşeni kapsamında; TYÇ’nin hazırlanması, MYK’nın kapasitesinin geliştirilmesi, meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, kalite güvence sisteminin oluşturulması, sınav ve belgelendirme kuruluşlarının kurulması ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve ulusal yeterlilik sistemi farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Hizmet bileşeni kapsamında sistemin tüm unsurlarına yönelik kapsamlı faaliyetler gerçekleştirilmiş olup, desteklenen ana unsurlar aşağıdaki şekilde gruplanmıştır:
• TYÇ Hazırlanması
o TYÇ Geribildirim Forumunun oluşturulması ve kapasitesinin geliştirilmesi
o İstişare sürecinin organizasyonu
o Uluslararası konferans düzenlenmesi
o TYÇ belgesinin hazırlanması
• Kapasite Geliştirme
o MYK ve paydaşları için düzenlenen eğitimler ve çalıştaylar,
o Meslek standartları geliştiren uzman ve kuruluşların eğitimleri,
o VOC-Test Merkezleri Hibe Faydalanıcıları için eğitimler ve sürekli teknik destek
o Düzenli ve yerinde kontrol izleme ziyaretleri
o Çalışma ziyaretleri
o Stratejik planın gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi
• Meslek Standartlarının ve Yeterliliklerin Geliştirilmesi
o Meslek standardı geliştirme eğitimleri
o Sektör haritalandırma çalıştayları
o Sektör komitesi eğitimleri
• Kalite Güvence
o Yeterlilik geliştirme ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin eğitimler ve çalıştaylar
o Kalite güvenceye ilişkin kullanıcı rehberlerinin hazırlanması,
o Sektör komitesi eğitimleri
o E-MIS (Education-Management Information System) ile ilgili çalışmalar
• Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması
o 2005/36/EC sayılı Direktifin seçilen ülkelerde uygulanması ve akademik ve mesleki tanımaya ilişkin değerlendirme raporları
• Farkındalık Arttırma
o Yazılı, promosyonel ve görsel materyaller (tanıtım filmi, kamu spotu, tanıtım kitapçıkları, broşür ve afişler, vb.)
o İnternet sitesi, proje kimliği ve logosu çalışmaları
o UMS ve UY sektör kitaplarının hazırlanması, dağıtımı
o Açılış ve kapanış konferansları, ulusal ve uluslararası konferans ve farkındalık arttırma seminerleri

UYEP kapsamında toplam 94 Ulusal Meslek Standardı ile 116 Ulusal Yeterlilik hazırlanmıştır.

Projenin Tedarik bileşeni kapsamında; ofis ekipmanları, donanım ihtiyaçları ve yazılım geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Projenin hibe bileşeni olan “VOC-Test Merkezleri Hibe Programı” ise 2011-2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında 26 kuruluş, 11 öncelikli sektörde (otomotiv, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal, plastik ve kimya, bilişim ve iletişim teknolojileri, basım ve yayımcılık, makine tasarımı ve imalatı, tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri) hibe desteği almaya hak kazanmış, ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere 21 kuruluş MYK tarafından belgelendirme kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

2. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)

UYEP projesinin uygulamasının tamamlanması ile birlikte, meslek standardı ve yeterlilik geliştirme çalışmaları hız kazanmış, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sayısında önemli artış sağlanmıştır. UYEP kapsamında yer almayan sektörlerde UYS’nin etkinleştirilmesi, sürdürülebilirliğine katkı sağlanması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere MYK mevcut yapısının geliştirilmesinin yanı sıra yeni gelişmeleri desteklemek amacıyla UYEP’in devamı niteliğinde olan “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)” tasarlanmıştır.

IPA IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen UYEP-II Projesi; mal alımı (tedarik) ve hibe bileşenlerinden oluşmaktadır. Hibe Bileşeni altında Doğrudan Hibe Programı ve VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı olmak üzere iki farklı hibe programı yer almaktadır.

MYK’nın faaliyetlerindeki gelişmeler, sınav ve belgelendirme kuruluşlarında ve belgelendirme hacimlerinde oluşan artış, UYEP-II Projesinin uygulanması ile gelecek dönemde artacak olan ihtiyaçların karşılanması amacıyla tasarlanan Tedarik bileşeni kapsamında bilgisayar destek hizmetleri geliştirilmiş, özel yazılım ile geliştirilmiş ek donanıma duyulan ihtiyacın giderilmesi için bilişim ekipmanları temin edilmiş, ulusal yeterlilik sistemi bilişim altyapısı güçlendirilimiştir.

UYEP Projesi hibe bileşeni olan “VOC Test Merkezleri Hibe Programı”nın devamı ve tamamlayıcısı olarak UYEP-II Projesi bünyesinde uygulanan iki farklı Hibe Programından biri olan “VOC Test Merkezleri-II Hibe Programı” ile etkin ve sürdürülebilir bir ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi oluşturarak bir önceki hibe programında desteklenmeyen sektörlerde ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ve Sınav ve Belgelendirme Merkezleri kurulması hedeflenmiştir.

VOC Test Merkezleri-II Hibe Programı altında proje teklifleri başarılı bulunan 14 iş ve meslek örgütü hibe almaya hak kazanmıştır. 2017 yılı son çeyreğinde tamamlanacak olan Hibe Programı kapsamında 10 sektörde 31 adet ulusal meslek standardı, 61 ulusal yeterlilik geliştirilecek ve 81 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme altyapısı kurulacaktır. Programın başarıyla tamamlanması ile MYK tarafından belirlenen tüm sektörlerde UYS’nin desteklenmesi ve sınav ve belgelendirmeye yönelik olarak kuruluşlara verilen desteklerde yaygınlaştırma sağlanmış olacaktır.

UYEP-II Hibe Bileşeni altında uygulanan diğer Hibe Programı olan “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı” ile yeterliliklerini belgelendirmek için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylere maddi destek sağlanması, aynı zamanda UYEP ve UYEP-II Projeleriyle kurulan VOC-Test Merkezleri ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının bireyleri belgelendirmelerine destek verilmesi hedeflenmiştir.

Hibe Programı kapsamında 42 adet yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak MYK belgesi almaya hak kazanan bireylerin sınav ücretleri 300 Avro'ya kadar karşılanmaktadır.

19 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek olan program süresince 25.000 adayın belgelendirilmesi amaçlanmıştır. Hibe Programının %10'luk bölümü dezavantajlı grup olarak belirlenen 6 aydan uzun süredir işsiz ve %40'tan fazla engelli olan bireyler için ayrılmıştır.

2017 yılı Mayıs ayı itibarı ile toplam 20.453 aday Hibe Programından faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca başvuruları işleme alınmıştır.

Başarıyla uygulanan UYEP ve UYEP-II projeleri ile IPA kapsamında toplamda yaklaşık 19 milyon Avro tutarında Avrupa Birliği fonu kullanılarak UYS’nin etkinliğine ve sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlanmış, ülkemizde nitelikli ve belgeli iş gücünün oluşumu desteklenmiştir.


Avrupa Komisyonu Merkezi Hibe Programları ile Finansmanı Sağlanan Projeler:

1. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İle Referanslanması Projesi
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 23 Nisan 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin Oluşturulmasına Yönelik Tavsiye Kararı (2008/C 111/01) ülkelerin UYÇ’lerini oluşturmalarını ve UYÇ’lerini AYÇ ile ilişkilendirmelerini ve belirtilen süreçlerin Ulusal Koordinasyon Noktaları (UKN) tarafından koordine edilmesini tavsiye etmektedir.

Söz konusu tavsiye kararı uyarınca MYK, ülkemizin AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiştir.

MYK; ulusal yeterlilik sisteminde yer alan yeterliliklerin seviyelerinin AYÇ seviyelerine referanslanması, referanslama süreci boyunca şeffaf bir yöntem kullanılmasının sağlanması, yeterliliklerin UYS vasıtasıyla AYÇ ile ne şekilde ilişkilendirildiğine dair paydaşların bilgi ve rehberliğe erişimleri ve paydaşların yeterliliklerin Avrupa seviyesinde kıyaslanması ve kullanılması sürecine dâhil edilmesi ile yükümlüdür.

UYÇ’lerin AYÇ ile referanslanmasını desteklemek üzere Avrupa Komisyonu tarafından, AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktalarına yönelik yıllık hibe programları desteği sağlanmaktadır. Proje teklifleri başarılı bulunan kurumlar hibeden faydalanmaya hak kazanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin AYÇ Ulusal Koordinasyon Merkezi olarak MYK, bir yıllık proje teklifleri sunmakta ve 2014 yılından günümüze söz konusu hibeden yararlanmaktadır.

Yürütülen projelerin önemli bir çıktısı olarak TYÇ’nin AYÇ ile Referanslanması Raporu tamamlanmış ve rapor AYÇ Danışma Grubuna sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde;
• İlgili paydaşlara AYÇ ve TYÇ’nin tanıtılması,
• İlgili AYÇ Seviyesine her yeni yeterlilik belgesinde, diplomada ve Europass Belgesinde yer verilmesinin desteklenmesi,
• Tüm ilgili paydaşların referanslama sürecine dahil olmasının sağlanması hedeflenmiştir.

3 yıl boyunca uygulanan ve 2017 yılında uygulaması devam eden projeler ile toplamda yaklaşık 200 bin Avro tutarında Avrupa Birliği fonu kullanılmış olacaktır.

2. Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi

Ülkemizin Ulusal Koordinasyon Noktası olan MYK, TYÇ’nin hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu kurumdur. MYK, TYÇ’nin uygulanması sürecine yönelik yükümlülükleri kapsamında yeterliliklere ilişkin kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasından ve kamuoyu ile paylaşılmasından sorumludur.

Ülkemizde farklı kuruluşların sorumluluğunda geliştirilen, farklı yeterlilik türleri mevcuttur. Ancak ülkemizdeki yeterliliklerin durumu hakkında kapsamlı bilgi içeren, farklı kuruluşların sorumluluğundaki yeterlilikleri kayıt altına alan ve tüm kesimlere erişim olanağı sunan bir kaynak bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, Erasmus+ Programı altında AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktalarına sunulan Avrupa Birliği mali desteğinden faydalanmak üzere MYK tarafından ilki 2014-2016 yıllarında ikincisi ise 2017-2018 yılları arasında 24 ay süreyle uygulanmak üzere proje teklifleri hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na sunulmuş, başvurular kabul edilmiştir.

2014-2016 yılları arasında uygulanan “Ulusal Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi” kapsamında TYÇ’nin bir parçası olan ulusal yeterliliklerin kayıt altına alınması, şeffaflığın, araştırılabilirliğin ve ulaşılabilirliğinin sağlanması, ülkemizde farklı kurum ve kuruluşlar sorumluluğunda oluşturulmuş türde farklı yeterliliklere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce dillerinde kayıt altına alınması ve uluslararası erişime sunulması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında; Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı isimli ulusal veri tabanı oluşturularak http://portal.tyc.gov.tr/ adresi üzerinden tüm kesimlerin erişimine sunulmuştur.

Avrupa Komisyonu tarafından talep edilen veri formatı ile uyumlu olacak şekilde MYK sorumluluğunda bulunan 341 adet ve Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda bulunan 594 adet olmak üzere toplamda 935 yeterlilik Türkçe ve İngilizce dillerinde elektronik ortamda kayıt altına alınmıştır.

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanının Avrupa’da yeterliliklere ilişkin en kapsamlı bilgi ve veri kaynağı olan ve Avrupa Birliği ülkelerinin yeterlilik veri tabanlarının da bağlı olduğu “Avrupa Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Veri Tabanı” (https://ec.europa.eu/ploteus/tr) ile entregrasyonuna yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Mevcut veri tabanın iyileştirilmesi, veri tabanına henüz dahil edilmemiş olan yeterliliklerin tespit edilerek veri tabanına eklenmesi ve oluşturulan veri tabanına ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 2014-2016 yıllarında uygulanan Projenin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olmak üzere 2017-2018 dönemini kapsayan “Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi” uygulanmaya başlamıştır.

2014-2016 yıllarında 2 yıl boyunca ilk fazı uygulanan ve 2017-2018 yıllarında ikinci fazı uygulanmaya devam edilen projeler ile yaklaşık 160 bin Avro tutarında Avrupa Birliği fonu kullanılmış olacaktır.

EUROPASS: AVRUPA’DA ÇALIŞMA VE ÖĞRENMEYE AÇILAN KAPILAR

Avrupa Şeffaflık ve Tanıma Araçlarından biri olan Europass, kişisel beceri ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlamak ve bireylerin Avrupa çapında hareketliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Avrupa Komisyonunun bir girişimi olan ve bireyler tarafından Avrupa çapında yaygın ve ortak kullanılan belgelerden oluşan Europass, 5 belge aracılığıyla kişilerin beceri, deneyim ve yeterliliklerini herhangi bir Avrupa ülkesinde kolayca ortaya koyabilmelerini sağlamak ve hareketliliklerini desteklemek üzere geliştirilen bir hizmettir.

Europass, bireylerin;
• İş aramalarına veya eğitim ve öğretim imkânlarına kaydolmalarına,
• Beceri ve yeterliliklerinin işverenler veya kabul mercileri tarafından daha kolay anlaşılmasına ve tanınmasına,
• Avrupa’da herhangi bir yerde yaşamalarına ve çalışmalarına destek olacak şekilde tasarlanmıştır.

Europass girişiminin yasal dayanağını, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin “Yetkinlik ve Yeterliliklerde Saydamlık İçin Tek Bir Topluluk Çerçevesi (Europass)” isimli, 15 Aralık 2004 tarihli ve 2241/2004/EC sayılı kararı oluşturmaktadır.

Söz konusu Karar 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Avrupa’daki vatandaşların iş ararken veya bir öğrenim programına katılırken kendi beceri ve yeterliklerini daha iyi ortaya koyabilmelerine yardım etmek amacıyla yukarıda anılan beş belgenin gerek Topluluk düzeyinde gerekse uluslararası düzeyde kullanımını ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak usul ve esasları içermektedir.

Karar uyarınca, Kararın ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak ve Europass belgeleri ile ilgili tüm faaliyetleri koordine etmek üzere üye ülkelerde Ulusal Europass Merkezleri (UEM) oluşturulmuştur. Europass Kararı üye ülkelerin katılımına sunulmuş tavsiye nitelikli bir karar olup, aday ülkelerin ve Avrupa Ekonomik Alanına dâhil olup AB üyesi olmayan ülkelerin (EEA EFTA) katılımına açık tutulmuştur.

Europass Kararını uygulayan UEM faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla AB tarafından yıllık olarak hibe desteği sunulmaktadır. Hibeler, AB katkısı ve Ulusal Katkı eş-finansmanı ile finanse edilmektedir. Merkezler, yıllık olarak hazırladıkları proje tekliflerinin ve içeriğindeki çalışma planlarının Sözleşme Makamı tarafından uygun bulunmasıyla hibeden faydalanmaya hak kazanmaktadır.

AB üyesi ülkeler, AB’ye aday ülkeler ve Avrupa Ekonomik Alanına dahil olup AB üyesi olmayan ülkelerden (EEA EFTA) oluşan ülkelerde 37 adet UEM kurulmuştur.

2007-2013 dönemini kapsayan Hayat Boyu Öğrenme Programına katılım sağlayan ülkemizin 2241/2004/EC sayılı Konsey Kararı uyarınca bir UEM kurması gerekliliği ortaya çıkmış ve 28 Temmuz 2008 tarihinde MYK, UEM olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda ülkemizin Ulusal Europass Merkezi olarak MYK, 2010 yılından bu yana bir yıllık faaliyet planını içeren proje teklifleri geliştirmekte ve hibe desteklerinden yararlanmaktadır.

Europass Belgeleri

Europass Belgeleri, AB düzeyinde bir eğitim, staj, değişim programına girmek isteyen veya iş arayan vatandaşların gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş Özgeçmiş (CV) ve Dil Pasaportu, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki ile toplamda 5 belgeden oluşmaktadır.

Europass Özgeçmiş (Europass CV) ve Dil Pasaportu bireylerin kendi yaptığı yazılı beyanlara dayalı kişisel belgeler olup, Europass Diploma Eki, Sertifika Eki ve Hareketlilik Belgesi yalnız ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenebilen belgelerdir.

Europass Özgeçmiş (ECV): Europass Çevrimiçi Editörü aracılığıyla ücretsiz ve çevrimiçi oluşturulabilen, Avrupa ortak özgeçmiş formatı ve ülkemizin AB ile ortak kullandığı özgeçmiş formatıdır.

 

Europass CV kişisel bilgiler, dil becerileri, iş deneyimi ve eğitim öğrenim düzeyi hakkında bilgiler, kişisel beceriler, teknik, organizasyonel, sanatsal, sosyal ve dijital becerilerin vurgulandığı, kişi tarafından sahip olunan diğer ek yeterliklerden oluşan bilgiler içermektedir.
ECV, boş bir belge üzerinde özgeçmiş oluşturulurken sıklıkla yapılan hataları en aza indirir, tarih sıralamalarını otomatik düzenler, şekilsel düzenleme gerektirmez. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra oluşturulan ECV; XML ve/veya PDF-XML formatında kişisel bilgisayarlara kaydedebilir veya bir e-posta adresine gönderilebilir. Bilgisayara kayıt edilen ECV daha sonra tekrar çevrimiçi sisteme yüklenerek güncellenebilir.

Europass Dil Pasaportu: Europass Dil Pasaportu herkesin kullanımına açık, “cv.europass.gov.tr” adresinden ücretsiz ve çevrimiçi oluşturulabilen, Avrupa'da öğrenim ve çalışma için çok önemli olan dil becerilerinin öz değerlendirmeye dayalı kişisel beyanlar sonucunda belgelendirilmesine imkân veren bir araçtır. Dil beceri ve yeterliliklerini ortaya koymak isteyen bireylerin herhangi bir sınava girmeksizin Avrupa Dil Yeterliliklerini esas alan bir puanlama aracılığı ile kendi beyanlarına dayalı olarak oluşturabildikleri belgedir. Bu doküman ile sahip olunan dil becerisinin kişisel değerlendirilmesi; anlama, konuşma ve yazma olarak ayrı ayrı yapılır.

Europass Hareketlilik Belgesi: Hangi yaşta, eğitim düzeyinde ve mesleki statüde olursa olsun, kişinin eğitim veya öğrenim amacıyla başka bir Avrupa ülkesinde geçirdiği bir organize dönemi, edindiği beceri ve yeterlilikleri detaylı bir şekilde kayıt altına alan ve Avrupa çapında kullanılmakta olan standart bir belgedir. Belgenin düzenlenebilmesi için asıl ülkedeki gönderen kuruluş ile kabul eden kuruluş arasında, öğrenimin içeriği, hedefleri ve süresine ilişkin yazılı bir anlaşmanın varlığı şarttır. Gönderen ve ev sahibi kuruluşlar tarafından, kendileri ve ilgili kişi arasında kararlaştırılan dilde doldurulur. Hareketlilik gerçekleştirilen ülkelerin her biri Avrupa Birliğine üye, aday ve/veya EEA EFTA ülkelerden olmalıdır.

Ülkemizde Hareketlilik Belgesi, Ulusal Europass Merkezi Hareketlilik Belgesi Sistemi üzerinden kurum kaydı oluşturarak ya da Türkiye Ulusal Ajansı Turna Sistemi üzerinden halihazırda Erasmus+ proje başvurusu onaylanmış kullanıcı kurumlar tarafından üretilebilmektedir.

Europass Sertifika Eki: Mesleki eğitim veya yeterlilik sertifikası veren kuruluşlar tarafından sağlanan, farklı ülkelerde edinilen sertifikaların özellikle işveren ve eğitim kurumları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan standart belgedir. Üçüncü kişilerin – özellikle başka bir ülkedeki kişilerin – sertifikanın hamili tarafından edinilen yeterliliklerin ne anlama geldiğini anlamasını kolaylaştırmak için meslek sertifikasına eklenen bir belgedir.

Birçok Avrupa ülkesinde yaygın şekilde kullanılmakta olan Europass Sertifika Ekleri, ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta dereceli mesleki ve teknik eğitim kurumlardan mezun olan öğrencilere sunulmak üzere MEB tarafından; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine sunulmak üzere MYK tarafından ve üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ve uzaktan eğitim merkezlerinden mesleki sertifika alan bireylere verilmek üzere üniversiteler tarafından hazırlanmakta olup, hazırlanmış tüm sertifika ekleri UEM resmi internet sitesinde yer alan Europass Sertifika Eki Veri Tabanı aracılığıyla kullanıcılara sunulmaktadır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarı ile UEM resmi internet sitesi üzerinden;
• MYK tarafından hazırlanmış 168 ulusal yeterliliğe ilişkin Europass Sertifika Ekine,
• MEB tarafından 650 alan/dal kapsamındaki modüler programlar için hazırlanmış Europass Sertifika Ekine,
• Sakarya Üniversitesi tarafından 28 program kapsamında hazırlanmış Europass Sertifika Ekine ulaşılabilmektedir.Europass Diploma Eki: Europass Diploma Eki resmi diplomayı veya dereceyi veren yükseköğrenim kurumları tarafından mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte verilen ve derece ve diplomaları ülke dışında daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan standart dokümandır.

Ülkemizde üniversitelerin çoğunluğu mezunlarına Diploma Eki sağlamaktadır. Üniversite mezunları, mezun oldukları üniversitelerden bu eki talep edebilmektedirler. Bu belge yüksek lisans, doktora ve denklik aşamalarında gerekli dokümanlar arasında sayılabilmektedir.

Avrupa Beceriler Pasaportu: Europass CV’yi destekleyen ve doğrulayan belgelerin bir araya getirilmesi için tasarlanmış elektronik klasördür. Avrupa Beceriler Pasaportu; Europass Dil Pasaportu, Europass Hareketlilik, Europass Sertifika Eki ve Europass Diploma Eki yanı sıra diploma, sertifika, eğitim, katılım ve iş deneyimini gösterir çeşitli belgelerin Europass Çevrimiçi Editörü aracılığıyla elektronik ortamda bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulur.

EUROPASS PORTALI : CEDEFOP tarafından yönetilen, Europass’a ilişkin Avrupa düzeyinde kapsamlı bilgiler sunan, Europass elektronik portfolyosu hazırlama, paylaşma ve güncelleme olanağı sunan, örnek Europass Belgelerinin, hazırlama talimatları ve şablonların yer aldığı resmi internet sitesidir. Sitede ayrıca, eğitim almak, çalışmak, gönüllü hizmet sunmak veya bir değişim programı kapsamında Avrupa’da bulunmak isteyen bireylerin faydalanabileceği diğer araç ve hizmetler hakkında bilgi sunulmakta olup, 27 dilde hizmet verilmektedir.

Europass Portalı üzerinden “Europass Çevrimiçi Editör ” kullanılarak Europass CV, Europass Dil Pasaportu, Avrupa Beceriler Pasaportu ve Niyet Mektubu oluşturulabilmekte, oluşturulan belgeler sistem üzerinden güncellenebilmekte ve elektronik ortamda paylaşılabilmektedir.

Europass belgelerinin kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da dahil olmak üzere UYS’nin tüm unsurlarının geliştirilmesine yönelik uygulanan projelerin devamının sağlanması ile eğitim ile istihdam arasındaki bağların güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, iş gücünün niteliği ve istihdamının ve verimliliğin artırılmasına katkı verilmeye devam edilecektir.