İçindekiler
Dergi Arşivi

Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanı Projesi Başlatıldı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi iş birliğinde yürütülecek “Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi”nin açılış toplantısı 14 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda düzenledi. Üç kurumun yöneticileri tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan programın ilk bölümünde, katılımcılara projenin tanıtımı yapıldıktan sonra yaşam döngüsü değerlendirmesine yönelik ulusal bir veri tabanı geliştirilmesinin amacı ve ülkemize sağlayacağı katkılar konularında bilgi verildi.

Açılış toplantısının öğleden sonraki ikinci bölümünde ise, ülkemizde yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımını etkili bir temiz üretim aracı olarak kullanan işletmelerin bu konudaki deneyimlerine yer verildi. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Merkezi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası ve Polisan Boya olmak üzere üç işletmenin temsilcileri, işletmelerinde başarıya ulaşmış yaşam döngüsü değerlendirmesi uygulamalarını ve bu uygulamaların ekonomik ve çevresel boyutta işletmelerine sağlamış olduğu kazanımları katılımcılarla paylaştılar.

Açılış toplantısının akabinde 15 Şubat 2018 tarihinde proje kapsamında teknik ve idari açıdan öneri ve değerlendirmeler yapmak amacıyla su ve enerji sektörleri özelinde kurulmuş olan proje danışma kurullarının temsilcilerine yönelik bir bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, danışma kurulları temsilcilerine Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi proje ekibi tarafından yaşam döngüsü değerlendirmesi metodolojisi, yaşam döngüsü değerlendirmesi veri tabanı kavramı ve veri tabanının geliştirilmesi süreci üzerine detaylı sunumlar yapıldı. Sunumların ardından, danışma kurulları temsilcilerinin su ve enerji sektörleri olmak üzere iki grupta, TÜBİTAK MAM ÇTÜE ile Boğaziçi Üniversitesi 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi proje ekipleri moderatörlüğünde, veri ihtiyacı ve proses parametreleri hakkında görüş ve değerlendirmelerini paylaşmasıyla program son buldu.

Proje hakkında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sahipliğinde ve 2017 Yatırım Programından finanse edilen “Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi”nin amacı; ülkemizde üretilen ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin değer zincirinin tüm aşamalarında (yaşam döngüsünde) bütüncül ve somut olarak değerlendirilebilmesi için ülkemiz koşullarını ham madde, prosesler ve emisyonlar bazında yansıtan güncel, doğru ve yerel verileri içerecek ulusal bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının kurulabilmesi için teknik ve idari altyapının oluşturulmasıdır. Bu proje kapsamında teknik ve idari altyapının oluşturulmasının yanı sıra veri tabanı iskeletinin kurulması ve başlangıç olarak enerji üretimi ile evsel ve endüstriyel su üretimi için çekirdek veri setinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.