İçindekiler
Dergi Arşivi

Üretim Girdisi Muafiyeti

Selahattin SARIOĞLU / Mühendis (Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

 

Üretim girdisi muafiyeti sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2018/9) ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (2018/25) olmak üzere iki tebliğ kapsamındaki ürünlere verilmektedir. İki tebliğ ile 508 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında belirtilen ürünler için üretim girdisi muafiyeti belgesi düzenlenmektedir.


Şekil 1. Tebliğ Bazlı GTİP Sayıları

Sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılarak süreç başlatılır. İl Müdürlüğü tarafından 2018/1 ve 2018/12 sayılı Bakanlığımız Genelgeleri doğrultusunda uygunluk incelemeleri olumlu sonuçlandığı takdirde firmaya üretim girdisi muafiyet belgesi düzenlenir. Yazının elektronik ortamda TAREKS’e uygun bir şekilde yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturularak ithal edilecek ürünler ithal edildiği anda kapasite raporuna göre belirlenen kota miktarından düşüm sağlanır. Böylelikle üreticinin yıl içerisindeki üretimine girdi olarak kullanacağı tebliğ kapsamındaki ürünlerin denetime tabi olmaksızın ithalatı gerçekleştirilir.

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin (2018/9) üretim girdisi muafiyetlerine ilişkin 6. maddesinin ikinci fıkrası dikkate alınarak; uygulamadaki birliğin sağlanması, sorunların giderilmesi amacıyla üretim girdisi muafiyet belgelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek her yıl yeni bir genelge (2018/1) hazırlanmaktadır.


Şekil 2. Üretim Girdisi Muafiyet Yazısının Aylara Göre Dağılımı

Üretim girdisi muafiyet belgesi başvuruları yukarıda grafikte de belirtildiği gibi takvim yılı başında yoğun bir şekilde olurken yıl içerisinde daha yatay bir seyir izlemektedir.


Şekil 3. Üretim Girdisi Muafiyet Yazısının İllere Göre Dağılımı

Türkiye genelinde sanayi üretiminin fiziksel olarak bulunduğu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince düzenlenen üretim girdisi muafiyet belgeleri şehirlerin sanayi durumu ile doğru orantılı olduğu yukarıdaki grafikten anlaşılmaktadır.


Şekil 4. Yönetmelik Bazlı GTİP Sayıları.

497 adet GTİP’e “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2018/9) çerçevesinde muafiyet düzenlenmektedir. Ağırlıklı olarak LVD, EMC ve Makine Yönetmeliğine tabi ürünlerin bu kapsamda ithaline izin verilmektedir.

Ülkemizin en önemli ithalat ve ihracat kalemi olan otomobil sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, 02 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği ile birlikte Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından araç parçaları için 11 GTİP altında belirtilen ürünler içinde üretim girdisi muafiyet belgesi düzenlenmektedir.

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği'nin (2018/25) üretim girdisi muafiyetlerine ilişkin 6. maddesinin ikinci fıkrası dikkate alınarak; uygulamadaki birliğin sağlanması, sorunların giderilmesi amacıyla bu yıl Bakanlığımızca araçlarla ilgili üretim girdisi muafiyet belgelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek Genelge (2018/12) hazırlanmıştır.

Sonuç olarak, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2018/9) ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (2018/25) sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde kullanmak üzere Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince verilen muafiyet belgesi olup sanayicinin üretimi aşamasında denetime tabi olmaksızın ithalat yapabilmesi için düzenlenmektedir. Söz konusu belgeler genellikle sanayi durumu gelişmiş illerde kullanılmaktadır. Belgeler yıllık düzenlendiği için yılın ilk aylarında daha yoğun bir şekilde düzenlenmektedir. Diğer taraftan üretim girdisi muafiyet belgesi verilen ürünlerin derinlemesine analizinin yapılması bu ürünlerin yerli sanayici tarafından üretilmesi ülkemizin yerli ve milli üretimine büyük katkılar sağlamasının yanı sıra, dışa bağımlılığını da azaltacaktır. Yeni iş fikirleri için önemli bir referans kaynak rolü oynayacaktır.