İçindekiler
Dergi Arşivi

Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) Projesi ve Ankara’da Model Fabrika Kurulumu

Dr. Yücel Özkara/ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Verimlilik Genel Müdürlüğü) - Şakir Karakaya / Daire Başkanı (Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

 

 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı Eylem Planı’nın 25 numaralı ve Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2015-2018) 6.9 numaralı eylemleri kapsamında, “sanayi işletmelerinin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının sistematik bir biçimde izlenmesine ve giderilmesine; verimlilik alanındaki bilimsel ve teknik kapasitenin uygulamalı eğitimler ve model fabrika gibi uygulamalarla güçlendirilmesine; bilimsel yayın ve etkinliklerin niteliğinin yükseltilmesine ve bu kapsamda üniversite - sanayi - kamu arası ortak iş yapabilme kabiliyetinin artırılmasına imkân sağlayacak şekilde Verimlilik Akademisi’nin kurulması” öngörülmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Verimlilik Akademisinin en önemli bileşeni olarak yalın dönüşüm, dijital dönüşüm, ürün geliştirme vb. konularında işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacak eğitim merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar 2015 yılında başlatılmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan imalat sanayine yönelik tespitler ve politika önerileri, ülkemiz sanayisi hakkında özet bilgileri de beraberinde sunmaktadır. Buna göre verimlilik artışı; ekonomide üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve büyümenin hızlandırılması açısından kritik önem taşımaktadır. 1981-2012 döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşen ortalama büyümenin yalnızca 0,2 puanı TFV artışından kaynaklanmıştır. Bundan dolayıdır ki, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 döneminde verimlilik odaklı bir yaklaşımla rekabet gücünü artırarak cari açık sorunu yaşanmadan yüksek ve istikrarlı büyümeye ulaşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Üretimde Verimliliğin Artırılması Programıyla, verimlilik algısının geliştirilmesi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, katma değerin artırılması ve böylelikle söz konusu hedefe katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Verimlilik artışının ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamanın yanında, kıt kaynakların etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasını da sağlayacağı vurgulanarak ekonomik büyümenin verimlilik artışlarına dayandırılmasının uzun vadede büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamada ve toplumsal refahın kalıcı biçimde artırılmasında önem taşıdığı ifade edilmiştir.

Türkiye ekonomisinde verimlilik artışının düşük olmasının çeşitli nedenleri raporda şu şekilde sıralanmaktadır:

• Küçük firmaların büyüme motivasyonları sınırlı kalmakta ve dolayısıyla bu firmalar ölçek ekonomilerinden yeterince yararlanamamaktadır.
• Ayrıca, işletmeler arası etkileşimin zayıflığı nedeniyle değer zincirleri gerekli ölçüde güçlenememiştir. Nitekim ülkemizde, büyük ölçekli işletmelerin (250+ çalışan) iş gücü verimliliği düzeyi, küçük ölçekli işletmelerin (1-19 çalışan) verimlilik düzeyinin yaklaşık 5,5 katına ulaşmaktadır.
• Verimlilik artışlarının düşük olmasının diğer önemli sebepleri ise teknoloji geliştirme ve kullanım kapasitesinin yetersiz kalması ve iş gücü niteliğinin ortalamada düşük olmasıdır. Bu bağlamda, verimlilik algısını geliştirme çalışmaları yanında, kurumsallaşmanın artırılması, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve ölçek sorunlarının azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi önerilmektedir.

İmalat sanayiinde esas olarak büyük ölçekli firmalardan kaynaklanan bir verimlilik artışı yaşanmıştır. Büyük ve küçük ölçekli firmalar arasındaki yüksek verimlilik farkı ise devam etmektedir. Planda, sermaye ve iş gücü faktörlerinin nicelik artışının yanı sıra verimlilik düzeylerinin artması da yüksek ve istikrarlı büyüme açısından önemli görülmektedir. Üretim sürecinin gerektirdiği beceri ve niteliklerin iş gücüne kazandırılması özel önem arz etmektedir. Bu çerçevede, hem hâlihazırda iş gücünde yer alan kişilerin niteliklerinin yükseltilmesi, hem de eğitim kalitesinin artırılması yoluyla yenilikçi ve sürdürülebilir üretim sürecinin gerektirdiği becerilerle donatılmış bireylerin yetiştirilmesi ihtiyacına dikkat çekilmektedir.

Hâlihazırda iş gücünün eğitimi için yapılan pek çok hizmet gerek iş öncesi, gerekse işbaşında olmak üzere yaygın biçimde sunulmaktadır. Ancak Kalkınma Planı’nda vurgulandığı üzere, gelişen üretim süreçlerine uygun teknik bilgi ve yetkinlikler, sanayinin teknik düzeyde iş gören, planlama ve yönetim yapan çalışanlarına sunulmadıkça üretimde dönüşümün zorluklarla karşılaşacağı açıktır. Tekniker, mühendis ve yönetici grubu çalışanların iş gücü niteliğinin artırılması, firmalar düzeyinde verimlilik artışının daha yapısal ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde işletmelerin büyük bir oranını oluşturan KOBİ’lerde istihdam edilen personelin ve yöneticilerin verimlilik artırma, kalite iyileştirme, yalın üretim, ürün geliştirme, problem çözme ve süreç iyileştirme gibi konularda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, KOBİ’ler için işletme performansını artırmak açısından önemli bir konudur. Bu kapsamda, iş gücünün uygulama yönlü becerilerini geliştirmek, deneysel ortamlarda daha iyi öğrenmelerini sağlamak, yeni becerileri hızlı bir şekilde ilgili taraflara kazandırabilmek amacıyla işletmelere sunulacak uygulamalı eğitimlerin ve bu eğitimlerin sunulacağı fiziksel ortamların oluşturulması gerekmektedir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 2001 yılından bu yana “model fabrika” adı altında uygulamalı eğitim hizmeti sunan merkezler (gerçek bir üretim sistemi üzerinde çeşitli uygulamalar yapma yoluyla) sözü edilen bu gereksinime cevap verebilmektedir. Bu kapsamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de Model Fabrika kurulmasına ilişkin ihtiyaç analizi, müfredat tasarımı, iş birliği olanaklarının araştırılması, Model Fabrikanın işletim modelinin ortaya çıkarılması ile gerekli fiziksel ve finansal kaynak (yer/mekan, makine, ekipman, personel vb.) ihtiyacının belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, ilk olarak, 2015 Yatırım Programı’nda yer alan “Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) Projesi” uygulamaya alınmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında da devam eden Proje, Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yürütücülüğünde gerçekleştirilmektedir.

Proje Sürecinin Genel Değerlendirmesi
Projenin genel hedefi, Türkiye’de birçok ilde “Model Fabrika” olarak da bilinen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi kurulması için iş planı ve maliyet tahminlerini de içeren uygun bir iş ve yönetişim modeli tespit etmek ve bu merkezlerin kurulması ve işletilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için üç ana faaliyet grubu belirlenmiştir.

i. Model Fabrikanın Kurulmasına Yönelik Analizler
Bu kapsamda birincil ve ikincil araştırmalar yoluyla Model Fabrikanın hedeflemesi gereken sektörler, Model Fabrikanın vermesi gereken yetkinlik geliştirme hizmet türleri ve Türkiye’de Model Fabrikanın kurulabileceği muhtemel yerler tespit edilmiştir.

ii. Türkiye’de Model Fabrika kurmak için Uygun Model(ler)in Tespit Edilmesi
İkinci aşamada Türkiye’de Model Fabrika kurmak için uygun model(ler)in tespit edilmesi üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Model Fabrikalar, farklı biçimlerde kurulabilecek ve işletilebilecek Uygulamalı KOBİ Yetenek Geliştirme Merkezleri olup Türkiye’de bu türden merkezlerin kurulması için farklı seçenekler ve senaryolar incelenmiştir. İyi uygulama örnekleri analiz edilmiş ve başarılı uygulamalar için ana başarı unsurları tespit edilmiştir. Ayrıca ana başarı unsurlarına ek olarak teşkilat yapısı, ortaklık yapısı, KOBİ ilişkileri, sektörel kapsam, mali ve kurumsal sürdürülebilirlik alternatifleri, ulusal ve uluslararası ortaklıklar gibi tasarım parametreleri de belirlenmiştir. Yürütülen ikincil araştırmalar ve iyi uygulamaların analizine dayalı olarak, senaryo analizleri yapılmış ve alternatifli “Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezleri” modeli üretilmiştir. İyi uygulamaların analizi esnasında tespit edilen ana başarı unsurları her alternatif model için baştan sona analiz edilmiş ve her modelin avantajları ve dezavantajları ortaya konulmuş ve Model Fabrika Tasarım Raporu hazırlanmıştır. Ayrıca tespit edilen modellerin her biri için makro maliyet-fayda analizlerine de tasarım raporunda yer verilmiştir. Bütün analiz sonuçları değerlendirilerek KOBİ yetenek geliştirme alanları belirlenmiş, seçilen alanlara uygun olarak eğitim ve eğitici eğitimi müfredatı geliştirilmiştir. Bu faaliyet kapsamında dönüşüm merkezi tasarımı odak olarak alınarak eğiticilerin eğitimi programının ilki 2016 yılı aralık ayında Almanya’da bulunan Darmstadt Endüstriyel Dönüşüm Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

iii. Yatırım maliyeti tahminlerini de içeren ayrıntılı iş planının geliştirilmesi ve Model Fabrika’nın işletilmesi için gereken eğitim modüllerinin hazırlanması
Bu faaliyet kapsamındaki aktiviteler Ankara’da Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) katılımıyla bir dönüşüm merkezi kurulmasına yönelik olarak şekillendirilmiş; iş planı, ayrıntılı gelir-gider tahminlerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. İş planı, Model Fabrikada verilecek hizmetler, hedef gruplar, iş geliştirme stratejisi, yönetişim ve yönetim yapısını da ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. Bu faaliyet kapsamında fiziksel yatırım ihtiyaçları (altyapı, üstyapı, makine, ekipman ve yazılım) belirlenmiş ve ilgili maliyetler de taslak olarak hesaplanmıştır. Bu faaliyet grubu kapsamında öngörülen ayrıntılı mühendislik ve yapım projeleri ve tasarımları süreç içerisinde alınan kararlara bağlı olarak ASO tarafından karşılanacak olup yerleşim planı ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilen yere uygun olarak ayrıca hazırlanmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan Analizlerin Sonuçları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile teknik iş birliği içinde yürütülen KOBİ Yetkinlik Merkezi Projesi’nin ilk aşamasında birincil ve ikincil analizler yapılarak, anılan Yetkinlik Merkezinin (Model Fabrika) nerede (hangi ilde) kurulacağının, hangi sektörleri hedefleyeceğinin ve hangi hizmetleri vereceğinin belirlenmesi amacıyla bir "ihtiyaç analizi raporu" hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan analizler neticesinde öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler özetle şöyle sıralanabilir:

• Türkiye'deki ilk Model Fabrika Ankara'da kurulmalıdır. Sanayi yapısı ve büyük üniversiteleriyle Model Fabrika için oldukça uygun bir ortama sahip iller arasında bulunan Ankara, ilk Model Fabrika’nın kurularak hizmete alınması için de en uygun koşulları taşımaktadır. İlk Model Fabrikanın Ankara'da kurulması Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ile belirlenen hedefleri yakalamada öncü olacak ve Türkiye'nin diğer illerinde de Model Fabrikaların kurulmasında rol model olacaktır.
• Model Fabrika kesikli imalat sektörlerini hedeflemelidir. İlk etapta kesikli imalat sistemi üzerinden eğitim hizmeti verecek olan Model Fabrikanın altyapısı, ihtiyaç duyulması durumunda ilerleyen dönemlerde sürekli imalat sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilebilir.
• Model Fabrikada yalın üretim, kalite, dijital dönüşüm ve ürün geliştirme konularında i) farkındalık artırıcı seminerler, ii) deneyimsel eğitimler, iii) öğren-dönüş programları düzenlemeli, ayrıca iv) özellikle üniversite-sanayi iş birliği projeleri uygulanmalıdır. KOBİ'lerin insan kaynakları ve bilinç seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda, deneyimsel eğitimlerin kaçınılmaz olarak danışmanlık hizmeti de içeren öğren-dönüş programları şeklinde uygulanması gerekliliği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Model Fabrikada bir taraftan belirli bir seviyede kapasitesi mevcut olan KOBİ'lere deneyimsel eğitimler verilirken, diğer taraftan öğren-dönüş programları ile firmaların dönüşümüne yönelik geniş kapsamlı faaliyetler uygulanmalıdır.
• Model Fabrika hizmet maliyetlerinin kamu tarafından desteklenmesi Model Fabrika hizmetlerini KOBİ'ler için daha erişilebilir hale getirecektir. Bunun yanında yönetişim yapısı içinde kamunun (özellikle de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının) yer alması Model Fabrikanın sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Detaylı bir ihtiyaç analizi ve fayda-maliyet analizi yapılarak, Model Fabrika’nın hedeflemesi gereken sektörler, Model Fabrikanın vermesi gereken yetkinlik geliştirme hizmeti türleri ve Türkiye’de Model Fabrikaların kurulabileceği muhtemel yerler (il olarak) tespit edilmiştir. Buna göre;
• Türkiye’de hizmet verecek Model Fabrikaların yalın dönüşüm (operasyonel verimliliği artırma hedefli) ve bununla beraber dijital dönüşüm (Sanayi 4.0 ilkelerinin uygulanması hedefli) alanlarına odaklanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
• Model Fabrikaların ilkinin uygulama yeri olarak Ankara olması kararlaştırılmıştır. Ankara’yı takiben, öncelikli olarak Bursa, İzmir ile Gaziantep ya da Adana illerinde Model Fabrikaların kurulması öngörülmektedir.
• Kurulacak olan Model Fabrikaların hedef kitlesinin başta KOBİ’ler olmak üzere yetkinlik gelişimi hedefleyen imalat sanayi firmaları, firmaların hizmet aldığı kuruluşlar, üniversiteler, akademisyenler ve öğrencilerden oluşması planlanmaktadır.
• Model Fabrikalarda öncelikli olarak öğren-dönüş programları, deneyimsel eğitimler; ayrıca farkındalık artırıcı seminerler, araştırma projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği projelerinin geliştirilmesi alanlarında hizmet sunulması öngörülmektedir.
Yatırım maliyeti tahminlerini de içeren ayrıntılı iş planı geliştirilmiş ve Model Fabrikaların işletilmesi için gereken eğitim modülleri hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Yalın Üretim, Kalite, Değer için Tasarım ve Dijital Dönüşüm başlıklarında dört modül için pilot eğitim müfredatı hazırlanmıştır.

Model Fabrikaların Eğitim Yaklaşımı
Model Fabrika yaklaşımı geleneksel sınıf eğitimine kıyasla teorik ve pratik eğitim yöntemlerini deneyimsel öğrenme prensipleri çerçevesinde birleştirmekte ve böylece sadece sınıf eğitimlerine dayalı kapasite geliştirme programlarına göre 6,5 kata varan hatırlanma oranlarını sağlayabilmektedir. Buna ilaveten, uygulamalı eğitimlerin daha ilgi çekici olması da eğitim başarısı üzerinde önemli bir etkendir.

Model Fabrika yaklaşımının temelini oluşturan deneyimsel öğrenme teknikleri, katılımcıların edinimlerini gerçek koşullarda kullanmasını sağlayarak kalıcı ve sürekli yetkinlikler kazanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle deneyimsel öğrenme Model Fabrika yaklaşımının olmazsa olmazı konumundadır. Model Fabrikaların bir kısmında “öğren ve dönüş” olarak adlandırılan ve öğrenme yaklaşımı olarak “saha ve sınıf” ilkelerinin kullanıldığı eğitim programları da yer almakta olup bu tür programların etkisi diğer öğrenme modellerine göre çok daha yüksek düzeyde olmaktadır.

Model Fabrikaların Tasarım Yaklaşımı
Yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de kurulacak Model Fabrikaların öncelikle yalın dönüşüm (operasyonel verimliliği artırma hedefli) ve dijital dönüşüm (Sanayi 4.0 ilkelerinin uygulanması hedefli) alanlarına odaklanması amaçlanmaktadır. Hedef kitlesini başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi firmaları, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin oluşturması planlanan Model Fabrikanın hizmet içeriğinde, verilmesi mümkün olan tüm eğitim türlerinin yer alması uygun görülmektedir.

Öncelikle kesikli imalat sektörlerine yönelik hizmet sunması amaçlanan Model Fabrika altyapısının sürekli imalat sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi mümkün olacaktır. Model fabrikanın sunduğu eğitim amaçlı üretim ortamında ticari bir faaliyet olmadan örnek bir ürün üzerinden eğitim programı yapılandırılacaktır.

Model Fabrika kar amacı gütmeyen bir yapıya sahip olacak, kamu, meslek odaları, üyelik ya da sponsorlukla dâhil olan özel sektör kuruluşları ve üniversitenin temsil edildiği bir yapıyla yönetilecektir.

Ankara’da Kurulacak Olan Model Fabrika
Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ile ilgili çalışmalar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile teknik iş birliği içinde ve Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) ortaklığında gerçekleştirilmektedir.

Model Fabrika Etüd Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda il düzeyinde imalat sanayi gereksinimleri incelenmiş, belirlenen illerin hinterlantlarının kapasitesi, sanayinin yapısı ve ildeki üniversitelerin akademik performansları da dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Yer seçiminde uygulanan üç aşamalı filtreleme yaklaşımı sonucunda hinterlant kapasitesinin yanında ulaşım kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda Ankara’nın ilk Model Fabrikaya ev sahipliği yapmasında diğer illere nazaran daha elverişli bir konum sergilediğine karar verilmiştir. Model Fabrikanın özellikle Ankara, Konya ve Eskişehir illerindeki imalatçı KOBİ’lere de hizmet vermesi planlanmaktadır.

Fizibilite analizleri doğrultusunda, Ankara’da kurulması önerilen Model Fabrikanın kurulum çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Türkiye’nin ilk Model Fabrikası Bakanlığımız ile koordineli olarak ASO ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmaktadır. 1. OSB’de mevcut durumda bulunan hazır bir tesisin yenileme çalışmaları için Model Fabrika kurulum gereksinimlerine göre tadilat projeleri oluşturularak çalışmalara başlanmıştır. Bir yandan Model Fabrika binasının yapımı sürerken, diğer yandan atölyede kullanılacak olan tezgâhlar, montaj istasyonları, taşıma ve istifleme sistemi gibi makine ve ekipmanların temin edilmesi, sürekli olarak istihdam edilecek personelin seçim ve yerleştirme işlemleri ve bunlara ek olarak yalın ve dijital dönüşüm eğitim programında kullanılacak müfredatın düzenlenmesi ve yerel eğitmen yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi programının uygulanması çalışmalarına devam edilmektedir. Bu faaliyetlerin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2018 yılının başında açılması planlanmaktadır.

ASO tarafından İktisadi İşletme statüsünde kurulması planlanan Model Fabrikanın yönetimi, yönetim kurulu ve danışma kurulundan oluşacak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı danışma kurulunda yer alacaktır. Model Fabrikanın yönetim yapısının oluşturulması ve personel istihdamı için gerekli aşamalar tamamlanmak üzeredir.

Bakanlığımızın 2017 yılı yatırım programından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına aktardığı bütçe ile Ankara Sanayi Odasının katkı olarak vereceği bütçenin Model Fabrika kurulumunda kullanılmasına ilişkin olarak taraflar arasında düzenlenen maliyet paylaşımı anlaşması, Sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü’nün müşahitliğinde bir imza töreni olarak 23 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Model fabrika; deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin yaygınlaştırılmasını sağlayan ve uygulamalı hizmetler sunan eğitim merkezidir.

Süreç iyileştirme, enerji verimliliği, yalın üretim, ürün geliştirme, dijital dönüşüm vb. konularda işletme çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlar.

 

Ankara’daki Model Fabrika Ne Üretecek?

Model Fabrikalarda ürün satışı yoktur. Model Fabrikaların sunduğu eğitim amaçlı üretim ortamında, ticari bir faaliyet olmadan örnek bir ürün üzerinden eğitim programı yapılandırılmıştır. Bu amaçla Ankara’da kurulacak Model Fabrikada kesikli bir üretim hattında (işleme ve montaj) üretilecek pnömatik silindir üzerinden eğitim hizmetlerinin sunulması planlanmıştır.

Model Fabrikalarda Verilen Hizmet Türleri

Hedef kitlenin (KOBİ’lerin) yetkinlikleri dikkate alındığında Model Fabrikalarda verilen tüm hizmet tiplerine ülkemizde ihtiyaç olduğu görülmektedir:

Farkındalık artırıcı seminerler
Bu seminerlerin temel amacı katılımcıların Model Fabrikanın hizmet alanlarına giren konulardaki (yalın dönüşüm, dijital dönüşüm, kalite, kaynak verimliliği) farkındalıklarının artırılmasıdır. Genellikle yarım günlük kısa programlardan oluşur.

Deneyimsel eğitimler
Bu tür eğitimlerde sınıf içinde verilen teorik eğitimler, öğrenme amaçlı üretim hattı kullanılarak yapılan simülasyonlarla pekiştirilir. 1-2 günlük yoğun eğitimler verilebileceği gibi altı aya kadar yayılan 12 günlük bir program şeklinde de uygulanabilmektedir. Daha çok işletmelerde dönüşüm projelerine liderlik edecek ya da dönüşümde etkin görev alacak kişilere yöneliktir. Bu nedenle katılımcıların yetkinlikleri ve işletmelerindeki yönetsel konumları eğitimin etkisinin temel belirleyicisi olmaktadır. Yetkin katılımcıların işletmelerinde yüksek etki gözlemlenebilir.

Öğren-dönüş programları (Saha-sınıf uygulamaları)
Deneyimsel eğitimlere, katılımcıların fabrikalarında verilen danışmanlık hizmetleri eklenerek (genellikle iki haftada bir gün) bu program uygulanabilmektedir. Bu program için firmaların işletmelerinde bir dönüşüm projesi uyguluyor olmaları gerekir. Programın süresi 3 ila 6 ay arasında değişebilmektedir. Daha çok işletmelerde dönüşüm projelerine liderlik edecek kişiler katılır. Etki oranı genelde oldukça yüksektir; işletme yönetiminin dönüşümü sahiplenmesi ve değişikliğe açıklığı etkinin boyutunu belirleyen en büyük faktördür.

Proje uygulama
Diğer hizmetlerden farklı olarak grup halinde verilmemekte, hizmet alan işletmeye özel olarak tasarlanmaktadır. Bu uygulamada Model Fabrika, bir dönüşüm projesinin (örneğin yalın dönüşüm) veya ürün geliştirme projesinin yetkinlik geliştirme ve/veya problem çözüm alanı olarak kullanılır. Bunun yanında akademisyenler tarafından sanayi ile iş birliği içerisinde yapılan projeler bu kapsamda ele alınabilir. Proje bazlı uygulamaların etki düzeyi oldukça yüksektir.