İçindekiler
Dergi Arşivi

Yakından Tanıyalım: İTALYA

Gözde CÜCE / Verimlilik Uzmanı

 

Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği’ne (EANPC) üye ülkeleri ve EANPC’de bu ülkeleri temsil eden kuruluşları tanıttığımız yazı dizisine İtalya ve Veneto Verimlilik Merkezi ile son veriyoruz. Veneto Verimlilik Merkezi İtalya’nın Vicenza bölgesinde 1955 yılında kurulmuş olan Veneto Verimlilik Merkezi (Centro Produttivita Veneto-CPV), kamu ve özel sektör kurulumlarının temsil edildiği bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezin amaçları arasında verimlilik artışının, yenilikçiliğin ve istihdamın teşvik edilmesi; yeni verimli teknolojiler ve çalışma teknikleri üzerine nitelikli eğitim ve bilgi hizmetleri sunulması yer almaktadır (1) .

CPV, her sene yaklaşık 13.000 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve toplam 6 milyon Euro bütçeli 450’den fazla proje yürütmektedir (2) .

CPV’nin yürüttüğü faaliyetlerden birkaç örneğe aşa- ğıda yer verilmiştir (3) :

• Endüstriyel süreçlerin ve ürünlerin Kaizen ve Triz’e dayalı yaklaşımlarla iyileştirilmesi ve yenileştirilmesi

• Fikri mülkiyet hakları ve patent tescili konularında tavsiye sunma

• Otomasyon ve bilgi teknolojileri, imalat, mekanik teknolojiler, eritme teknolojileri, altın işleme, çevre ve enerji gibi farklı sektörlerden firma temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Grupları aracılığıyla geliştirilen yeni teknik bilgilerin firmalar arası alışverişi

• Girişimciliğin desteklenmesi ve işletmelere bilgi sunulması

• Eğitim ve öğretim

• “Yenilikçilik Alanı” uygulamasıyla KOBİ’lere yenilikçi malzemeler, mühendislik ve endüstriyel tasarım konularında danışmanlık hizmetleri ile teknoloji transferi ve inovasyon konularında seminer, toplantı, laboratuar çalışmaları ve iş eşleştirme gibi etkinlikler yoluyla işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hizmetler sunulması (4) .

İtalya İtalya, Avrupa’nın güneyinden Akdeniz içlerine doğru kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan çizme şeklinde bir yarımada ve çevresindeki adalardan oluşmuştur. Tarihteki ilk cumhuriyet yönetiminin ve modern zamanlara kadar olan dönemdeki en büyük imparatorluğun kurulduğu ülke olan İtalya, M.S. 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından 19. yüzyıldaki siyasi birleşmeye kadar geçen sürede şehir devletlerinin ayrı ayrı egemen olduğu bir siyasi yapıya sahip olmuştur. 1861 yılında İtalya Krallığı’nın kurulmasıyla Roma dö- neminden bu yana ilk defa tek bir ülke haline gelen İtalya’da, II. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesiyle ülkede yapılan referandum sonucu krallık lağvedilerek cumhuriyet ilan edilmiş ve onaylanan yeni anayasa 1 Ocak 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir (5) .

Siyasi ve Ekonomik Yapı Günümüzde İtalya   çok partili ve parlamenter demokrasiyle yönetilmekte olan bir cumhuriyettir. Güçler ayrılığı ilkesinin mevcut olduğu ülkede, Hükümet “yürütme”, Parlamento “yasama” ve Yüksek Hâkimler Kurulu “yargı” yetkisini elinde bulundurur. En yüksek merci olan Cumhurbaşkanlığı ülkenin bütünlüğünü temsil eder (6) .

Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden olan İtalya, 60 milyonu aşan nüfusu ve kişi başına düşen 30.000 Amerikan Doları gelirle Avrupa Birliği’nin ve dünyanın en büyük ekonomileri ve en önemli pazarları arasında yer almaktadır. Sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı kuzey bölgesi (Torino, Milano ve Venedik) Avrupa’nın en sanayileşmiş ve verimli bölgelerinden biridir ve ulusal gelirin %50’sini yaratmaktadır. Buna karşın, İtalya’nın gü- ney bölgesi daha az gelişmiştir. 2010 tahminlerine göre gayrisafi yurtiçi hâsılanın %1,8’ini tarım, %24,9’unu ise sanayi sektörünün oluşturduğu ülkede, %73,3’lük payıyla hizmet sektörü ekonominin en önemli bileşenidir (7) .

İtalya’da toplam işgücü nüfusu yaklaşık 23 milyon kişi olup hâlihazırda İtalya’da işsizlik oranı %8,4’tür (8) .

 

Kaynakça:

1) http://www.cpv.org/files/index.cfm

2) http://www.matech.it/matechpoint-vicenza.htm

3) http://www.flameurope.eu/index.php/FGR-CPV.html

4) http://www.project-vetas.eu/fileadmin/Dateien/Meetings/Kick-off-meeting_vetas_CPV_Bressan.pdf

5) http://www.igeme.org.tr/pg/section-pg-ulke. cfm?id=%C4%B0talya

6) T.C . Roma Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği“İtalya’nın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri” Raporu http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay. cfm?AltAlanID=368&dil=TR&ulke=I

7) https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/it.html

8) http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya