İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2016 Yılı Faaliyetleri

“Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olma” vizyonuyla hareket eden Bakanlığımız bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren yapılanmasıyla hem merkez teşkilatı hem de bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. 2016 yılının bu son sayısında, görev alanlarıyla ilgili

 

SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

D-8 Sanayi Web Portalı
Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılında uluslararası çalışmalar kapsamında; ülkemizin de içinde yer aldığı D-8 üyesi ülkelerin; sanayi bakımından güçlü olduğu yönleri, sektörleri ve ürünleri paylaşacağı “www.d8coop.com Portalı Projesi” gerçekleştirilmiştir. Portala ilişkin eğitim Programı, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan başkanlığında 4-5 Ekim 2016 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, D-8 üye ülkeleri (Mısır, Bangladeş, İran, Nijerya ve Endonezya) temsilcilerinin yanı sıra TÜBİTAK, OSTİM, TSE ve Bakanlığımız ilgili birimlerinden katılımcılar da yer almıştır.

Gaz Yakan Cihazlar Kapsamında Kurulacak Cihazlar İçin Mükemmeliyet Merkezi
Avrupa Birliğinde 2009 yılında yayımlanan 2009/125/EC Enerji ile ilgili ürünler yönetmeliği ülkemizde AB ile yapılan Gümrük Birliği anlaşması gereğince uyumlaştırılmış ve 7 Ekim 2010 tarihinde Resmi Gazete’de Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik adı ile yayımlanarak ulusal mevzuat haline getirilmiştir.

Buradaki amaç enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi veya hizmete sunulabilmesi için, bu ürünlerin tasarımında uyulması zorunlu olan şartların çerçevesini belirlemek suretiyle enerji verimliliğini, çerçeve koruma düzeyini ve enerji arz güvenliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, ülkemizde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi ile, öncelikle Gaz Yakan Cihazlar ve Sıcak Su Kazanları kapsamında yer alan sıvı ve gaz yakıtı kullanan mevcut cihazların enerji verimliliğini artıran, enerji tasarrufuna yönelik olarak yoğuşmalı ısıtıcı teknolojisinin geliştirilmesi ile Avrupa’da ve ülkemizde uygulanacak verimlilik ve çevre kanunlarına uyumu esas alan ithalata alternatif ürünlerin enerji verimliliğini azaltarak cihazların üretilmeleri ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde, ısıtıcı cihazı (Kombi) konusunda;
9 adet kombi üretici firması, 4 adet kombi ithalatçısı firma ve çok sayıda komponent üreticisi firma bulunmaktadır.
Ayrıca küçük çaplı Kombi üreticisi ve ithalatçı firmalarda mevcuttur.
Kombide, İç Pazar büyüklüğü 1,5 milyar TL,
İhracat 350 milyon Euro,
İstihdam 20,000 kişi,
Üretim 2.000,000 adet/yıl’dır.

Sektör, Dünya kombi üretiminden %25,
Dünya kombi ihracatından ise %20 pay alınmaktadır.

Ancak sektörde bulunan firmalardan yalnız bir tanesi yerli sermayeli şirket olup diğerleri global firmalardır. Ülkemizde ölçek olmasına rağmen, kombi cihazlarda kullanılan teknolojisi yüksek ürünler olarak (fan, gaz valfi ve üç yollu vana motoru, pompa, baca, premix eşanjör) üretilmemektedir.

Bu kapsamda ülkemizde kurulacak olan Mükemmeliyet Merkezi’nde enerji verimliliğini minimuma indirmek için Gaz Yakan Cihaz üreticilerinin ithal ettiği ve ortak olarak kullandıkları cihazların geliştirilmesi ve üretimini sağlamaktır. Bunun için çalışmalar, 2 yıl ve 2 aşama olarak düşünülmektedir.
1. aşama için fan, gaz valfi ve üç yollu vana motorunun geliştirilmesi ve üretimi,
2. aşama için de eşanjör, sensörler, elektronik kart tasarımı ve üretiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Odaklanılacak bu komponentlerin ürün maliyetleri içindeki toplam payı %71,7’dir.

Mükemmeliyet Merkezi’nde, Bakanlığımız TÜBİTAK, TSE ve Gaz Yakan Cihazlar kapsamında atanan Onaylanmış Kuruluşlar, özel sektör olarak DOSİDER üyesi kombi üretici ve ithalatçıları yerli komponent üreticileri (Örn: Yıldız Teknik Üniversitesi – TTO), Ticaret ve Sanayi Odaları ile Araştırma ve Geliştirme sağlayan diğer kamu ve özel kurumların yer alması hedeflenmektedir.

Enerji verimliliği kapsamında yoğuşmalı kombiye geçildiği zaman yerli katkı oranı %20’ye düşecektir. Kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’nde bu oranın yükseltilmesi çalışmaları yapılacaktır.

DOSİDER üyesi firmalardan Kombi sektöründe, 9 adet üretici, 4 adet ithalatçı ve komponent üreticileri tarafından, Mükemmeliyet Merkezi kurulması için mutabakat beyanında bulunmuşlardır. Bu kapsamda 12 Ekim 2015 tarihinde Gaz Yakan Cihazlar Mükemmeliyet Merkezi kurulmasına ilişkin olarak mutabakat zaptı imzalanmıştır. “Gaz Yakan Cihazlar Mükemmeliyet Merkezinin kurulması Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda Gaz Yakan Cihazlara Yönelik Mükemmeliyet Merkezi kurulacaktır” eylemine de yer verilmiştir.

Gaz yakan cihazlarda Türkiye Avrupa’nın üretim üssüdür. Ancak, yüksek teknoloji gerektiren cihazlar yurt dışından ithal edilmektedir. Bu parçaların Türkiye’de tasarlanıp üretilmesi için kümelenmeyi de içeren bir mükemmeliyet merkezinin özel sektör ve üniversitelerin desteğiyle kurulması planlanmaktadır.

Motor Mükemmeliyet Merkezi (MMM) Projesi
Motor teknolojisi OECD’nin “teknoloji yoğunluğu indeksine” göre, orta yüksek teknoloji olmasına rağmen kritik, stratejik ve doğurgan bir teknoloji olup, dünya teknoloji klasmanında üst sıralarda olan ülkeler, otomotiv sektöründe de üst sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu bağlamda, Türkiye’nin motor üretenler liginde kalabilmesi ve kendi markalarını üretebilmesi için sanayi, üniversiteler ve kamu arasında bir köprü görevi görerek Ar-Ge, ÜrGe ve tasarım çalışmalarında faaliyet gösterecek, ayrıca ülkemiz motor ve aktarma organları üretim kabiliyetinin arttırılmasını sağlayacak olan “Motor Mükemmeliyet Merkezi Projesi”ne ilişkin Sayın Bakanımızın katılımlarıyla 20 Ekim 2015 tarihinde 14 yerli firma ile (Tümosan, Başak Traktör, Erkunt Traktör, Aksa Jeneratör, Çukurova, Hidromek, Yavuz Motor, Taral Makina, Hattat Tarım, Hisarlar Makina, Türk Traktör, BMC, Ceylan Otomotiv) bir Mutabakat Zaptı imzalanmış olup, söz konusu Projeye yönelik çalışmalar TÜBİTAK bünyesinde devam etmektedir.

Plastik Mükemmeliyet Merkezi (PMM) Projesi Gelişim Aşamaları
Bu konudaki çalışmalar Derginin 36-41.sayfalarında geniş olarak yer almaktadır.

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi
Türkiye sanayisinin envanteri tutulmaktadır.
Üretim yeri bazında tutulan kayıtlı işletme sayımız 134 bin civarındadır.
Kayıtlarımız dinamik yapıda olup her gün yeni kayıtlarla sürekli artış göstermektedir.
Sanayici Sicil Belgesi elektronik ortamda üretilmekte ve ıslak imza ile imzalanarak işletmelere gönderilmektedir.

lonca.gov.tr
Ülkemizde sanayi envanterine kayıtlı tüm işletmelerin ve ürettikleri ürün bilgilerinin bulunduğu LONCA web portalı (www.lonca.gov.tr) yurt içi ve yurt dışı kullanıcıların hizmetine açılmıştır.
Portalı şu ana kadar 354,467 kişi ziyaret etmiştir.
Portalla ilgili “Sanayinin Gücünü Keşfet” konulu kamu spotu hazırlanmıştır. RTÜK web sayfasından videoya ulaşılabilmektedir.
Sanayi sicil kayıtlarında bulunan üretici işletmelerimizin unvan, adres, iletişim ve ürün bilgilerine il, ilçe ve sektör bazında ulaşılabilir.

Yerli Malı Belgesi
Büyümenin sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülebilmesi için üretimde dışa bağımlılığın azaltılarak yerli girdi kullanımının artırılması son derece önemlidir.
Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilen 63’üncü maddesi ile mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilecektir.
Yerli Malı Belgesi, Tebliğde sıralanan şartları sağlayan ürünler için TOBB ve TESK’e bağlı oda/borsalar tarafından düzenlenmektedir.
Şu ana kadar 13,500’ün üzerinde Yerli Malı Belgesi düzenlenmiştir.

Sanayi İşbirliği Programı (SİP)
Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini öngören Sanayi İşbirliği Programı (SİP) Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
SİP’le maliyeti en az on milyon ABD Doları olan mal ve hizmet alımlarında proje kapsamında, yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Bakanlığımız tarafından çalışmaları yürütülen Üretim Reform Paketi (ÜRP) kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (u) bendinin “Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri” şeklinde değiştirilmesi öngörülmekte ve yapım işleri SİP kapsamına alınmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın teklifi üzerine söz konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinde Bakanlığımızca değişiklik çalışmaları devam etmektedir.

Tüp Takip Sistemi
Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin bir çıktısı olarak, sınai gaz tüpleri ve tüp demetlerinin piyasaya arz döngüsünün ve bu döngü içerisinde yer alan piyasa aktörlerinin görev ve sorumluluklarının takip edilebilmesi amacıyla söz konusu ürünlere yönelik bir takip sistemi kurulmuştur. 2017 yılının Mayıs ayında zorunlu uygulamaya girecektir.
Sinai gaz tüplerine ve manifoldlu tüp demetlerine yönelik kurulacak takip sistemiyle;
Piyasada dolaşım halinde bulunan mevcut tüp sayısının tespit edilmesi,
Periyodik muayene tarihi geçen tüplerin İl Müdürlüklerimize bildirilmesi sağlanarak, bu tüplere yönelik dolum yapılmasının önüne geçilmesi,
Hurda statüsündeki ve imhaya ayrılan tüplerin takip edilmesi,
Mevzuatına uygun şekilde dolum yapmayan kaçak dolumcuların ve dolumların önüne geçilmesi,
Aynı partide üretilmiş tüplerin yerleri tespit edilebilecek test ve muayene işlemlerinin yeterli sayıda numuneler üzerinden gerçekleştirilmesi,
Kişilerin mülkiyetindeki tüplerin dolumdan sonra çalınması, kaybolması, başka müşteriye satılması gibi sektörün yaşadığı bazı sorunların önüne geçilmesi,
Sektörün sürekli denetim altında tutulması ve her aşamada tüm faaliyetlerinin takip edilmesi,
Sınai gaz tüpü kullanıcılarında yapılacak denetimlerde kayıt dışı dolumların önüne geçilerek ülkemize mali yönden destek sağlanması,
Sınai gaz tüplerinin takip edilmesiyle sınai gaz sektörüne ilişkin birçok veriler elde edilecek olup elde edilen bu verilerin Bakanlığın sektöre yönelik uygulayacağı politikalara yön verici olması amaçlanmıştır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizi Destekliyoruz
Ülkemiz genelindeki 64 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 51’i faaliyetine devam etmektedir. Bu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde çalışan personel sayısı 40 Bini geçmiş bulunmaktadır.
Ar-Ge Reform Paketi ile hayata geçirilen düzenleme ile öncelikli ve stratejik sektörlerde İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulması sağlanacaktır.

AR-GE MERKEZLERİ
Ar-Ge Merkezleri’ne Önemli Teşvikler Sağlıyoruz
Faaliyette olan 313 Ar-Ge merkezinde çalışanların sayısı 30 bine yaklaşmıştır. Ar-Ge Reform Paketi ile hayata geçirilen düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu kararı ile 15 Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelere de Ar-Ge Merkezi Belgesi verilebilecektir.
İstisna olarak, imalat başlığı altında yer alan;
29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar
30 - Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar
30.30 - Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı
30.40 - Askeri savaş araçlarının imalatı
30.91 - Motosiklet imalatı
30.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
Sektörlerinde 30 ve üzeri Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelere Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir.
Bununla birlikte, en az 10 tasarımcı istihdam etmek kaydıyla Tasarım Merkezleri de Ar-Ge Merkezlerine sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılmaktadır.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI
Teknolojik Ürün Yatırımlarını Destekliyoruz
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlerin seri üretilmesine yönelik yatırımları 2014 yılından bu yana desteklenmektedir.
580 Milyon TL bütçeli 204 projenin 210 Milyon TL’si Bakanlık olarak desteklemektedir.

TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ (TÜR BELGESİ)
Teknolojik Ürünlerin Kamu Alımları İçin Tür Belgesi Veriyoruz
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler için kamu ihalelerinde iş bitirme belgesi yerine geçen Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi veriyoruz.
Bugüne kadar işletmelerimize verdiğimiz 191 adet TÜR Belgesi sunularak kazanılan ihale bedeli 1 Milyar TL’ye yaklaşmıştır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ YOL HARİTAMIZI BELİRLİYORUZ
Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemimizin Daha Güçlü Hale Gelmesi İçin Strateji Belgeleri Yayımlıyoruz
Biyoteknoloji Strateji Belgesi
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Strateji Belgesi
Nanoteknoloji Strateji Belgesi*
Yazılım Strateji Belgesi?

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
OSB uygulamalarına 1962 yılında Bursa ilinde başlanılmış olup Kasım 2016 itibarıyla Bakanlığımızca 295 OSB’ye sicil verilerek tüzel kişilik kazandırılmıştır.
2016 yılı içerinde 11 adet OSB’ye tüzel kişilik kazandırılmıştır.

Tablo 1. Tüzel Kişilik Kazanan OSB’ler

KARMA

243

(Bir tanesi Özel OSB)

İHTİSAS

42

(Bir tanesi Özel OSB)

ISLAH

10

(Bir tanesi İhtisas OSB)

TOPLAM

295

 


Bölgelere Göre Parsel Doluluk Oranı
Bugün itibarıyla 295 OSB'de ;
74.272 sanayi parselinin, 57.722 sanayiciye tahsis edilmiştir.
Tahsis edilen 57.722 parselin; 49.522 üretim, 3.493 inşaat, 4.707 ise proje aşamasındadır.
Üretime geçen parsellerde 1.638.000 kişi istihdam edilmektedir.
Tüm parsellerde üretime geçilmesi ile 2.210.000 kişilik istihdam öngörülmektedir. 
OSB’lerde yer alan sanayi parsellerin doluluk oranı (üretim+ inşaat) : % 71,00 seviyesindedir.

Şekil 1. Bölgelere Göre Parsel Doluluk Oranı

OSB’lere Uygulanan Kredi Faiz Oranları
Bakanlığımız kredi desteği ile yapılan OSB’ler için kullandırılan kredilerin yıllık faiz oranları; kademeli olarak 2004, 2007, 2009 ve 2013 yıllarında yapılan güncellemelerle düşürülmüştür.

 Tablo 2. OSB’lere Uygulanan Kredi Faiz Oranları


Tablo 3. OSB’lere Sağlanan Teşvikler

TEŞVİK KALEMLERİ

OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ

OSB İÇİNDEKİ FİRMA

Kredi Desteği

Var

Yok

Emlak Vergisi Muafiyeti

 Geçici Muaf

 Geçici Muaf

Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı İstisnası

Var

Var

Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Muaf

Muaf Değil

KDV İstisnası

Var(Arsa ve işyeri teslimleri)

Yok

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti

Muaf

Muaf Değil

Tevhid ve İfraz İşlem Harcı İstisnası

Var

Var

Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi

%75 İndirimli Uygulanır

%75 İndirimli Uygulanır

Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanma

Yok

Var

Arsa İndirimi

Yok

Var

Parselasyon Harcı İstisnası

Var

Var

Endüstri Bölgeleri

 

 Şekil 2. İlan Edilen Endüstri Bölgeleri

Sanayi Siteleri (SS)
Bakanlığımız kredi desteği ile yapılan SS’ler için kullandırılan kredilerin yıllık faiz oranları; kademeli olarak 2004, 2007, 2009 ve 2013 yıllarında yapılan güncellemelerle düşürülmüştür.
Tablo 3. Sanayi Sitelerine Uygulanan Faiz Oranları
 

 

ÜSTYAPI KREDİLENDİRME ORANI

FAİZ ORANI

(Yıllık)

GERİ ÖDEME SÜRESİ

Kalkınmada Öncelikli Yöreler

%70

% 10’dan % 1’e

2 Yılı ödemesiz toplam 15 Yıl

Normal İller

%60

%15’den % 2’ye

2 Yılı ödemesiz toplam 13 Yıl

Gelişmiş İller

%50

%20’den % 3’e

2 Yılı ödemesiz toplam 11 Yıl

Kümelenme Destek Programı
2015 yılından itibaren 10.200.000 TL bütçeli Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümesi İş Planı desteklenmeye başlamıştır.

27 Şubat 2015 tarihinde başlatılan Kümelenme Destek Programı 2’nci Çağrısı 10 Temmuz 2015 tarihinde tamamlanmış olup, çağrıya toplam 16 adet kümelenme birlikteliği başvuruda bulunmuş, 23 Şubat 2016 tarihinde başlayan Seçici Kurul değerlendirme sürecinde ise 6 başvuru desteklenmeye değer görülmüştür.
1. Gemi İnşa Sanayi Kümesi
2. İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi
3. Nükleer Sanayi Kümelenmesi
4. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi
5. Bursa Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi
6. Ostim Temiz Teknolojiler Kümelenmesi
Bu 6 kümelenme birlikteliği içinde; 25 üniversite, 263 firma, 3 OSB, 11 sanayi/ticaret odası, 16 dernek yer almaktadır.

Üretim Reform Paketi
Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı 31/08/2016 tarihli ve 3835 sayılı yazımız ile YÖK, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD, OSBÜK, OSBDER olmak üzere toplam ilgili 730 tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunulmuştur. Gelen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından taslağa son halinin verilmesi planlanmaktadır.
Emek Yoğun Sektörlerde Anahtar Teslimi Fabrika Binası Yapımı
2016 Yılı Eylem Planında; “Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapılması konusunda model geliştirilmesi” hususunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar başlıklı E cetvelinin 95’inci maddesi ile tamamlanan çalışmalar ile Bakanlığımıza verilen görev doğrultusunda; Emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi fabrika binası yapımı projesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi çalışmaları Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır.
Başbakanımızın açıklamış olduğu “Üretim Destek Paketi – Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği” kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan “Cazibe Merkezleri Programı” çerçevesinde OSB’ler içerisinde bedelsiz arsa tahsisi yapılan parseller üzerinde fabrika binası yapımına ilişkin düzenlemelerde yer almaktadır.
 

METROLOJİ VE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Çapraz Denetimleri

Akaryakıt kaçakçılığından doğan vergi kaybı ile tüketicinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, Petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren akaryakıt ve otogaz istasyonlarında, Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde; denetim yapılacak illere yakın çevre illerden de araç ve personel temin edilmesi suretiyle çapraz denetim yapılmaktadır. Bu denetimlere, İl Jandarma komutanlığı ve İl Emniyet müdürlüğü personelleri de katılmaktadır.

Denetimlerde;
1- Lisans Denetimi,
2- Ulusal Marker Denetimi
3- Akaryakıt ve LPG otogaz sayaçlarında Bakanlığımız muayenesini gösteren damgaların olup olmadığının veya müdahale edilip edilmediğinin denetimi,
4- Akaryakıt ve LPG otogaz sayaçlarının doğru çalışıp çalışmadığına ilişkin miktar denetimi,
5- LPG otogaz satışının yapıldığı istasyonlarda, mutfak tüplerine LPG dolumunun yapılıp yapılmadığının denetimi,
6- İlgili tesislerde çalışan personelin sigortalılık durumunun denetimi,
7-Akaryakıt istasyonlarında Otomasyon sisteminin denetimi
yapılmakta olup ayrıca; tesislerin lisans kapsamında yer alan diğer işlemlerin mevzuata uygunluğunun tespiti ile gerektiğinde numune alma ve gönderme işleri gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılan çapraz denetimler kapsamında 2016 yılında 71 ilde faaliyette bulunan akaryakıt ve LPG Otogaz istasyonunun tamamı denetlenmiştir.

Bu denetimlerde;
9.941 adet akaryakıt istasyonu denetlenmiştir.
8.478 adet LPG otogaz istasyonu denetlenmiştir.
Denetlenen istasyonlarda toplam 170.070 adet akaryakıt ve LPG sayacı denetlenmiştir.
Akaryakıt istasyonlarında satılan ürünlerde toplam 24.088 Ulusal marker ölçümü yapılmıştır.
Yapılan ulusal marker denetimlerinde, 9 adet akaryakıt istasyonunda 9 ulusal marker ölçümünün geçersiz çıktığı,
28 adet akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi çalışmadığı veya otomasyon sistemine müdahale edildiği,
4 adet LPG otogaz istasyonunda kaçak tüp dolumuna yarayan aparat bulunduğu,
1.042 adet LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür olmadığı,
4 adet LPG sayacının, ATC sistemi (LPG’nin, hava sıcaklığından etkilenmeksizin, 15?C sıcaklıktaki hacminde verilmesini sağlayan sistem) bulunmaksızın satış yaptığı,
Periyodik muayeneleri yapılmamış (damga süreleri geçmiş) veya Bakanlığımızdan izinsiz olarak ayar yerlerine müdahale edilmiş toplam 2.123 adet sayacın bulunduğu,
Tip onayı bulunmayan 3 adet Ad-blue sayacının istasyonlarda bulundurulduğu,
201 sayacın eksik ürün verdiği,
tespit edilmiş olup, gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Hazır Ambalajlı Mamullerin Çapraz Denetimleri
Denetimi yapılan ilin çevresindeki il müdürlüklerinin personel ve araçlarının katılımıyla; 74 ilde, 2948 firmada 3622 hazır ambalajlı ürün çapraz olarak denetlenmiştir.

Yetkili Servislerin Online Olarak İzlenmesi
Yasal metroloji alanında yetkilendirilmiş tüm servislerin yeni portal verileri esas alınarak internet sitemizde güncel halinin yayınlanması ile ilgili internet sitesi devreye alınmıştır.

Strateji Belgeleri ve Eylem Planları
"Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)" 30 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı’nda ülkemizin kalkınması, sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olması ve ulusal ekonomiye katkı sağlaması için metroloji alanında yapılması gereken iyileştirmeler ve geliştirmeler için 9 hedef başlığı altında toplam 32 eylem yer almaktadır.

"Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)" hazırlık çalışmaları tamamlanarak Yüksek Planlama Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlük Sorumluluk Alanında Bulunan Ürünler
Elektrikli Ekipmanlar, ATEX Ürünleri, Basınçlı Ekipmanlar, Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler, Asansörler, Gaz Yakan Cihazlar, Düzenlenmemiş Alan, Kazanlar, Aeresol Kaplar, Otomotiv, Makineler, Pil ve Akümülatör, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar.


***2015-2016 Yılları İlk 11 Aylık Denetim Sonuçları
2015 ilk 11 Ayında toplam 75.029 denetim gerçekleştirilmiş, bunlardan 11.629 adeti uygunsuz üründür. 2016 ilk 11 ayda 136.900 denetim gerçekleştirilmiş, 50.604 adet uygunsuz ürün olarak belirlenmiştir.
İdari Para Cezası, 2015 ilk 11 ay 6.815.776 TL, 2016 ilk 11 ay 9.123.774 TL.
Uygunsuz Ürün Oranı, 2015 ilk 11 ay %15,49, 2016 ilk 11 ay %36,96.
Toplatma Kararı Sayısı; 2015 ilk 11 ay 102, 2016 ilk 11 ay 208.

DENETİM PROJELERİ
Sınai ve Tıbbi Gaz Tüpleri Denetim Projesi
Tüp Takip Sistemi; Bakanlığımızca sınai gaz tüplerinin, LPG tüplerinin ve yangın söndürücülerin takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmış olup basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin izlenebilirliğine ilişkin usul ve esas 03.11.2016 tarihinde Bakanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır. Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin (SGM-2015/2) tebliğin 11’inci maddesine göre tüpün dolaşımında yer alan tüm ekonomik operatörlerin bu sisteme 6 ay içinde dâhil olması gerekmektedir.
Söz konusu sistemle birlikte; tüplerin basınçlı olması ve tehlikeli gaz içerebilmeleri nedeniyle gerek piyasaya arz aşamasında gerekse de kullanım koşullarında güvenli olması gerekmektedir. Oluşturulacak takip sistemleri, anılan ürünlerin dolumundan son kullanıcıya teslim edilmesine kadar tüplerin kullanım döngüsü içerisindeki bütün süreci kapsayacaktır. Bu bakımdan, piyasada yer alan bütün aktörler (dolumcu, bayi, satış noktası, kullanıcı vd.) sisteme dâhil edilerek, tüplerin izlenebilirliği sağlanacaktır.

Türkiye’de Enerji Verimli Cihazların Piyasa Dönüşüm Projesi
Projenin paydaşları BM/UNDP, Enerji Bakanlığı ve Bakanlığımızdır. Proje kapsamına giren ürün grupları;
Buzdolabı,
Bulaşık makinesi,
Çamaşır makinesi,
Elektrikli fırın,
Klima,
Televizyondur.
Proje kapsamında yapılan denetimlerde; 1.aşamada toplam 114 adet üründen numune alınmış, 2.aşamada ise 99 adet üründen numune alınmıştır.

Kaplama Lastik Denetim Projesi
Ülkemizde ticari taşıtlar için kaplama lastik kullanım oranı %25 civarında olup, bu oran otomotiv endüstrisinde başı çeken Avrupa ve Kuzey Amerika pazarında %50’ye kadar çıkmıştır. Çevreye olan katkısı ve ekonomik avantajlarından ötürü ülkemizde giderek yaygınlaşan sektörün, ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda etkin piyasa gözetimi ve denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla kaplama lastik denetim projesi başlatılmıştır. Türkiye genelinde toplam 193 firmanın bu alanda faaliyet gösterdiği ve bunlardan sadece 14’ünün tip onay belgesi olduğu tespit edilmiştir. Yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda bu sayı 135’e yükselmiştir.

Asansör Takip Sistemi
A tipi muayene kuruluşlarınca asansörlere yönelik olarak gerçekleştirilen yıllık periyodik kontrol verilerinin ortak ve merkezi bir veri tabanına kaydedilmesi, ülkemizde işletilmekte olan tüm asansörlerin Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yer alan bina numaraları ile kimliklendirilerek Türkiye’deki asansör sayısının tespit edilmesi, A tipi muayene kuruluşlarınca gerçekleştirilecek yıllık kontrol faaliyetlerinin on-line olarak takip edilmesi ve yıllık kontroller ile ilgili istatistiksel verilerin raporlanması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Asansör Takip Sistemi kurulmuştur. Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve e-Devlet üzerinden kontrol edilebilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Elektrik Motorları Projesi
Üst Politika Belgesi: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları
10. Kalkınma Planı’nın “Sanayide Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Eylem Planı” çerçevesinde belirlenen üç adet politikadan biri, “Düşük verimli AC elektrik motorlarının daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesi” politikasıdır. Bu politika altında yer alan Eylem No: 8’de “Yüksek verimli motorlara geçişe ilişkin ikincil mevzuatın uygulanmasında etkinlik artırılacak, akuple edilmiş motorlarla ilgili asgari verimlilik gereksinimleri konusunda mevzuat düzenlemesi yapılacak ve elektrik motorlarının üretim ve ithalatına ilişkin denetimler etkinleştirilecektir” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu eylem kapsamında elektrik motorlarının verimli hale getirilme sürecinin hızlandırılması ve piyasadaki uygunluk seviyesinin yükseltilmesi adına Bakanlığımız tarafından “Enerji Motorları Denetim Projesi” başlatılmıştır.

Elektrik Motorları Projesi
Proje kapsamında; Kocaeli, İstanbul ve İzmir illerinde üretici, ithalatçı ve satıcı firmalarda denetimler tamamlanmış, numune alınmış ve alınan numuneler TSE’ye iletilmiştir. Test işlemleri devam etmektedir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nda yer alan idari yaptırım kararlarının uygulanabilmesi amacıyla usul ve esasların hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir. Proje kapsamında denetim planı oluşturulmuş olup bu çerçevede 18 adet motor numunesi alınarak, TSE’ye test edilmek üzere gönderilmiştir. Test sonuçlarına göre numune alımına devam edilecektir.

Horizon 2020 Projesi
Horizon (Ufuk) 2020 kapsamında motorlu araç lastiklerinin verimlilik etiketlemesine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini içeren bir proje başlatılmış olup Genel Müdürlüğümüzün projeye katılımı onaylanmıştır.
Proje kapsamında; Bakanlığımızca teknik eğitimlere katılım sağlanacak, iyi uygulama örnekleri incelenecek ve veri paylaşımında bulunulacaktır.
Toplam 1.975.000 €’ luk bütçe ile PGD otoritelerinin numune ve test masraflarının karşılanmasının yanı sıra projeye dahil olan katılımcı kurumlara da personel desteğinden dolayı hibe sağlanması amaçlanmaktadır.

***El Yapımı Patlayıcı (EYP) İmalinde Kullanılan LPG Tüplerine Yönelik Yürütülen Çalışmalar
1-Sınai gaz tüplerine yönelik takip mekanizması oluşturulması amacıyla sınai gaz tüplerinin üreticiden son kullanıcıya kadar izlenebilirliğine yönelik yürütülen çalışmalarda yazılım süreci tamamlanmış, sistemin pilot uygulamasına geçilmiştir.
2-Ülkemizde dolum tesisleri, hurdacılar ve tüp bayilerinde denetimler kapsamlı olarak gerçekleştirilmiştir.
3-Gerçekleştirilen denetimlerde 184 dolum tesisi, 1.160 hurdacı ve 5.679 bayi denetlenmiş olup, 60.560 tüp hurdaya ayrılmıştır.
4- EPDK tarafından talep edilen LPG Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ ile TS 1449 Standardının zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin Tebliğ 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.
5- LPG tüplerinin üreticiden son kullanıcıya kadar izlenmesi takip sistemi kurulabilmesi amacıyla EPDK tarafından talep edilen standart tadili TSE tarafından, Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ ise Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. EPDK akaryakıt bayileri için kullandığı mevcut sistemine ek bir yazılım ile LPG Tüplerinin takibine ilişkin sistemi kuracağını Bakanlığımıza bildirmiştir.

***Gönüllü Geri Çağırma Faaliyetleri
Gönüllü geri çağırma, kullanıcılarda olan veya piyasada bulunan bir ürünün insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığına ve çevreye tehdit arz etmesi durumunda Bakanlık müdahalesine gerek kalmadan üreticisi tarafından alınan her türlü tedbiri ifade eder.
Otomotiv ürün grubunda 804.433 adet araç için gönüllü geri çağırma faaliyeti yürütülmektedir.

Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi
2016 yılı itibarıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından ithalatta gerçekleştirilen denetimlere ilişkin tüm veriler Bakanlığımıza iletilmektedir. Bu veriler dikkate alınarak koşullu kabul denetiminin yanı sıra ithalat denetimine tabi tutulmuş ürünlere yönelik Genel Müdürlük tarafından risk analizi çalışması gerçekleştirilmiş olup, bu çalışma sonunda tespit edilen riskli ürünlere ilişkin İstanbul’da bir aylık pilot denetim gerçekleştirilmiştir. Pilot denetim sonucunda %85 oranında uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu pilot denetime istinaden önümüzdeki yıl ithal ürünlere yönelik gerçekleştirilecek denetimlerin bu veriler doğrultusunda yapılması planlanmaktadır.

Mevzuat Çalışmaları
Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, 27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ, 15 Ekim 2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Farkındalık Faaliyetleri
1. Ürün Güvenliği Haftası
10-16 Ekim 2016 tarihleri arasında kutlanan Ürün Güvenliği Haftası kapsamında; 81 il müdürlüğünde çeşitli toplantı, konferans ve organizasyonlar düzenlenmiş, okullar ziyaret edilmiş; halkımız ile yüz yüze ve iletişim halinde olmaya gayret gösterilerek toplumun her kesiminden insanımıza, çocuklarımıza ve her yaştan vatandaşımıza ürün güvenliğinin önemi anlatılmıştır.

2. Çocuklara Yönelik Eğitici Animasyonlar ve Afişler
Asansörlere ilişkin hazırlanan animasyon filmi, TRT Haber ve TRT Çocuk kanallarında yayınlanmakta olup ayrıca sosyal medyada da 3.500.000’dan fazla izlenmiştir.
Filmin yoğun ilgi görmesi üzerine 2016 yılında elektrikli ısıtıcılar ve enerji verimliliği konularında da yeni animasyon filmleri hazırlanmıştır.
3. ALO 130 Ürün Güvenliği Şikâyet Hattı

4. Planlama ve Raporlama Faaliyetleri
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında;
2015 Yılı PGD Faaliyet Raporu hazırlanmış ve 500 adet basılmıştır.
2016 yılı denetim planında yer alan ürünlerin rehberleri 9 cilt olarak ürün grupları bazında basılmış ve denetim personeline dağıtılmıştır. Risk analizi çalışması yapılarak 2017 Yılı Denetim Programı kapsamında denetlenecek olan ürünler tespit edilmiştir.

***5. Eğitim Faaliyetleri
2016 yılında ürün gruplarına yönelik 8 farklı uygulamalı eğitim gerçekleştirilmiştir.
Ürün gruplarına yönelik tüm eğitimlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından denetim personeline, İş Güvenliği Uzmanlığı C Sınıfı Temel Eğitimi verilmiştir. Eğitim sonunda denetim personeli, İş Güvenliği Sertifikası almaya hak kazanmıştır.
28 Nisan - 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında Aday Denetçi Eğitim ve Sınavı gerçekleştirilmiştir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olan 87 personel denetçi kartı almaya hak kazanmıştır.
27-30 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Stres Yönetimi ve Denetimde Etkinliğin Artırılması Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
7-10 Aralık 2016 tarihleri arasında “Lider Yöneticilik Yetkinliği , Proje Motivasyon ve İletişimi Eğitimi ” gerçekleştirilmiştir.

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018):
Verimlilik artırma faaliyetleri, temel amacı “sanayinin verimlilik temelli yapısal dönüşümünü hızlandırmak” olan Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (VSEP) çerçevesinde yürütülmekte ve izlemektedir. Haziran 2015’ten bu yana uygulanmakta olan Eylem Planında 4 ana Dönüşüm Alanı belirlenmiştir.
1. İş gücünün niteliğinin geliştirilmesi,
2. İş gücü ve sermaye verimliliğinin yükseltilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi,
3. Teknolojik gelişmelerin üretimde kullanımının artırılması ve böylece toplam faktör verimliliğinin büyümeye daha fazla katkı vermesi,
4. Aynı zamanda ekonomik gelişmenin çevresel performansla bir arada artırılması hedeflenmiştir.
VSEP’de yer alan 85 eylem ile 10. Kalkınma Planı “Üretimde Verimliliğin Artırılması Öncelikli Dönüşüm Programı” altında 35 eylem olmak üzere 2018 yılına kadar sanayinin verimlilik temelli yapısal dönüşümünü sağlayacak 120 eylemin yaklaşık 90’ı Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir.
10. Kalkınma Planı ve Dönüşüm Programları
Öncelikli Dönüşüm Programları ile sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısının %20’nin üzerine çıkarılması ve sanayi sektöründe enerji yoğunluğunu azaltmak amacıyla Üretimde Verimliliğin Artırılması ve Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması alanlarındaki eylemlerin uygulama, izleme ve değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı
Sanayi sektöründe enerji verimliliğinin artırılması için önceliğimiz, düşük verimli AC elektrik motorlarının daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesidir. Bu kapsamda, sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programını başlattık. Sanayide kullanılan verimsiz motorlara ilişkin şu ana kadar hiçbir ülkede yapılmamış kapsam ve ayrıntıda bir envanter çalışması ile durum tespiti yaptık. Üretim yapısının ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi ve yeni finansal destek mekanizmalarının oluşturulması çalışmalarını başlattık. Hedefimiz sanayide yıllık 8,5 milyar TL elektrik tasarrufu sağlayacak bu dönüşümü birkaç yıl içinde tamamlamaktır.
Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşüm Programı kapsamında;
Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği Kılavuzu hazırlanarak 20.000 sanayiciye dağıtıldı.
Kayseri OSB'de KOSGEB Kredi Faiz Destek Programı pilot uygulaması başlatıldı (İşletme başına 0 faizli, 1 yıl ödemesiz, 2 yıl ödemeli, 300.000 TL). Bursa OSB’de de pilot uygulama sonuçlarının alınmasının ardından ülke genelinde sanayicilerimizin istifadesine sunulacaktır.
Küresel Çevre Fonu kaynaklı 3,8 milyon dolar hibe ile Enerji Verimli Motor Projesi başlatıldı. BSTB, TSE, yerli motor üreticilerinin katılımıyla test altyapısı kurulması, örnek dönüşüm projeleri ve yerli üretimin geliştirilmesi faaliyetleri yürütülecek.
Büyük Ölçekli İşletmeler Vakıfbank Motor Destek Programı başlatıldı.
Piyasa ve gümrük denetimleri artırılarak düşük verimli ithal ve yerli ürünlerin engellenmesi sağlanmıştır.

Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı (2014-2017)
Temiz üretim/eko-verimlilik alanında kamu ve özel sektördeki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projeleri koordine etmek ve yaygınlaştırmak ve ulusal bir odak noktası oluşturmak üzere Bakanlığımız tarafından Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı (2014-2017) uygulanmaktadır. Program ile "İmalat sanayinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temiz üretim/eko-verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması” amaçlanmıştır.

Verimlilik İstatistikleri
Bakanlığımızca üç aylık ve yıllık periyotlarla yayımlanan verimlilik istatistikleri Resmi İstatistik Kalite Belgesine sahiptir.
Resmi İstatistik Programı kapsamında çalışan kişi ve çalışılan saat başına üretim ve katma değer ile birim emek maliyeti endekslerini hesaplayarak yayımlanmaktayız. Bunun yanı sıra, 2015’ten itibaren Bölgesel Verimlilik İstatistiklerini, 2016’dan itibaren Ölçeğe Göre Verimlilik İstatistiklerini yayımlamakta, ayrıca ülkemizde ilk defa İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergelerini hesaplayarak sanayinin yeşil üretim karnesini yayımlamaktayız.

Verimlilik Artışının Hayata Geçirilmesi - Model Fabrika
Sanayi işletmelerinin verimlik artıracak projeleri gerçekleştirmeleri için gerekli teknik kapasiteyi yaparak öğrenme yoluyla oluşturmak amacıyla yetkinlik merkezleri (Model Fabrika) kuruyoruz. Etüd çalışması tamamlanmış olan ilk merkezin kurulumu Ankara Sanayi Odası işbirliği ile Ankara’da 2017 yılında tamamlanacaktır. Bu merkezde, başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi firmaları için özel tasarlanmış gerçek fabrika ortamında, yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme ve kalite alanlarında uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. Diğer merkezlerin Bursa, İzmir ve Gaziantep’te kurulması çalışmaları sürdürülmektedir.

İşletmelerde Verimlilik Ölçümü – Verimlilik Kıyaslama Sistemi
Girişimci Bilgi Sistemi temelli “Verimlilik Kıyaslama Sistemini” oluşturuyoruz. 2017’de uygulamaya geçmesi planlanan bu sistem ile bir yandan firmaların verimlilik karnesi çıkartılacak olup, diğer yandan verimli firmaların, Verimli İşletme Belgesine dayalı olarak devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak yararlanmasına yönelik uygulama başlatılacaktır.

KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması Projesi
KOBİ’lerin Verimliliğin Artırılması Projesi ile verimlilik sorunlarını tespit ederek verimlilik artışı sağlayacak yöntemlerin uygulanmasına yönelik pilot çalışmalar yürütmekteyiz. İmalatçı KOBİ’lerin üretim ve yönetim yapılarını iyileştirecek ve rekabet güçlerini artıracak verimlilik programların geliştirilmesini amaçlayan proje, öncelikli olarak belirlenmiş olan;  Ankara (makine imalat sanayii), Konya (otomotiv yan sanayii), Kayseri (elektrikli ev aletleri sanayii), Denizli (tekstil-hazır giyim sanayii), Gaziantep (gıda sanayii) ve Kocaeli (kimya sanayii) Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri kapsamaktadır.

Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası Projesi
26 bölge ve imalat sanayi 24 alt sektöründen 10.000 işletme ile yüz yüze görüşmeler yaparak Türkiye’nin verimlilik alanında çok ayrıntılı bir fotoğrafını çektik. GBS verileri de kullanılarak, ülke ekonomisinin sürükleyici gücü olacak olan verimliliğin, bölgesel ve sektörel düzeyde ve farklı ölçeklerdeki işletmelerde belirleyici faktörlerini ve engellerin tespit edilmesini amaçlayan çok modüllü bir araştırma projesi yürütmekteyiz. Bu çalışmanın sonuçları verimliliği artırmak amaçlı politika ve eylemlere yön verecektir. Ayrıca, 2017’den itibaren verimlilik gelişim endeksi oluşturularak sanayinin verimlilik durumunun takip edilmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir Üretim Alanında Çeşitli Projeler Yürütmekteyiz:

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi
2017 yılında tamamlanacak olan “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi”dir. Bakanlığımız ve TÜBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen projeyle; sanayide ham madde, enerji ve suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile elde edilebilecek potansiyel ekonomik ve çevresel faydaları ortaya koyacağız.

Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanı Projesi
Sanayide enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliğine yol açan sera gazları ve diğer baca emisyonlarının azaltılmasına yönelik politikalara yön verecek teknik ve istatistiki altyapıyı oluşturacak “Ulusal Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi “ projesini 2017 yılında başlatıyoruz. Böylece herhangi bir sanayi ürünü için hammadde aşamasından ürünün geri dönüşümü ve bertarafına aşamasına kadar toplam çevresel yükü hassas bir şekilde hesaplanabilecek.

Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi ve Endüstriyel Simbiyoz Projesi
Ülkemizde var olan OSB’lerin çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesi ve yeni inşa edilecek sanayi bölgelerinin birer endüstriyel park olarak tasarlanması yönünde önemli bir adım olacak ve 2017 yılında tamamlanacak projeyle Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu işbirliğinde bu alandaki ulusal yol haritası ve fırsatlar belirlenecektir.

Eğitim ve Danışmanlık, Akreditasyon Hizmetleri: Verimlilik Akademisi
Verimlilik sorunlarının teşhisi, bu sorunlara sürdürülebilir çözümler sağlama amaçlı eğitim, uygulamalı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin, bilimsel ve teknik bilgiler ışığında akreditasyonu, sunumu ve koordinasyonu anlanında hizmet verecek, sanayi, kamu ve üniversiteler ile güçlü bağları olan çok taraflı ve çok disiplinli bir yapılanmayı hayata geçirme amacı ile Verimlilik Akademisi kurmak üzere çalışmalara başlıyoruz.

Bilinçlendirme ve Akademik Kapasite Geliştirme Etkinlikleri

Verimlilik Haftası
2016 Verimlilik Haftası etkinlikleri 25 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup hafta kapsamında 73 ilimizde toplam 216 etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Verimlilik Proje Ödülleri
3 yıldır verilmekte olup 2016 yılında, toplam 139 başvurunun yapıldığı Verimlilik Proje Ödülü’nü 20 işletme ve 4 kamu kuruluşu almaya hak kazanmıştır.

Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması
Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması’na 2016 yılında 140 fikir, 68 kısa film başvurusu yapılmış, Fikir Yarışmasının toplam 6 fikir ödüle layık görülmüştür. Kısa Film Yarışmasında ise 3 eser sahibi ödül almaya hak kazanmıştır.

Ulusal Verimlilik Kongresi
Kongreler 2 yılda bir düzenlenmekte olup, en son gerçekleştirilen V. Ulusal Verimlilik Kongresi’nde 17 oturumda 60 bildiri sunulmuştur. VI. Kongre 2017 yılında düzenlenecektir.

Sektörel Kılavuzlar
2016 yılında kaynak verimliliğine ilişkin 2 sektörel rehber yayımlandı:
Et ve et ürünleri imalatı kaynak verimliliği rehberi
Süt ve süt ürünleri imalatı kaynak verimliliği rehberi

Temiz Üretim Bilgi Platformu
Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin koordinasyonunu ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, konuya ilişkin etkinlik, literatür bilgisi ile teşvik ve destekler hakkında iletişim kanallarını güçlendirmek amacıyla 2012 yılında kurulan platform http://www.temizuretim.gov.tr adresinden hizmet vermektedir.

Eğitimler
2013 – 2016 yılları arasında gerçekleştirilen eğitim ve oryantasyon programları ile tüm İl Müdürlüklerimizin verimlilik ve sürdürülebilir üretim konularında kurumsal kapasitelerini artırma çalışmaları tamamlanmış ve başta Verimlilik Haftalarında olmak üzere illerimizde verimlilik ve sürdürülebilir üretim konularında eğitsel nitelikli ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler İl Müdürlüklerimizin koordinasyonunda düzenlenmeye başlamıştır.2016 yılında, 30 farklı eğitimde 1.235 kişiye eğitim verildi

Süreli ve süresiz yayınlar
Aylık Anahtar Dergisi verimlilik ve sanayideki gelişmeleri duyurmak amacıyla yılda yaklaşık 250.000 okuyucuya ulaşmaktadır. Hakemli Verimlilik Dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmakta ve yaklaşık 30.000 okuyucuya ulaştırılmaktadır.

2016 yılındaki araştırma yayınlarımız:

İmalat Sanayisinde Kullanılan Elektrik Motorları Envanteri Analiz Raporu
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinin Ulusal, Bölgesel ve İmalat Sanayi İşgücü Verimliliği Karşılaştırması

Bölge, sektör ve Ölçek Düzeyinde Verimlilik Farklarının Ölçülmesi ve Nedenlerinin İncelenmesi
Verimlilik Alanında Uluslararası Alanda Ülkemiz Aktif Olarak Temsil Edilmekte ve İşbirlikleri Yapılmaktadır:
Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) – Başkan Yardımcılığı
Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS)-Yönetim Kurulu Üyeliği
Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT)- Gözlemci Üyelik, tam üyelik çalışmaları sürüyor
Kaynak Verimli ve Temiz Üretim Küresel Ağı (RECPnet) – Gözlemci Üyelik
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Yaşam Döngüsü Girişimi - Ortak faaliyetler
Japon Uluslararası İnsan Kaynakları ve Endüstriyel Kalkınma Birliği (HIDA)- İş birliği
OECD- Verimlilikle ilgili komitelere katılım ve iş birliğiyle verimlilik araştırma projeleri (DynEmp ve MultiProd) sürdürülmesi
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Model Fabrika Projesini yürütüyoruz
Dünya Bankası (WB) ile Yeşil Bölgeler Türkiye /Green Zones Turkey projesini başlattık.
UNIDO iş birliğinde Türkiye’de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Geliştirilmesi Projesi

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa Birliği’ne Katılım Müzakereleri
Avrupa Birliği (AB) Müktesebatı 33’ü müzakerelere konu olan 35 fasıldan oluşmaktadır. Bugüne kadar on altı fasıl, müzakereye açılmış olup bunlardan biri (Bilim ve Araştırma) geçici olarak kapatılmıştır.

Ülkemizin 33 başlıkta yürüttüğü Avrupa Birliğine katılım müzakereleri çerçevesinde, Bakanlığımız, 14 fasılla ilgili çalışmalara katılım sağlamaktadır. Bakanlığımız, Malların Serbest Dolaşımı Faslı, İşletme ve Sanayi Politikası Faslı, Bilim ve Araştırma Faslı ve Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı’nda önemli görevler üstlenmiş bulunmaktadır.

Bilim Diplomasisi Girişimi
Bakanlığımız “Bilim Diplomasisi” faaliyetlerinin geliştirilmesine ve Bakanlığımızın yurt dışında örgütlenmesine ilişkin yapılan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı ile 04.04.2012 tarihli İşbirliği Protokolü akdedilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımıza bilim ve teknoloji müşavir ve ataşe kadrolarına atama yapma yetkisi 04.07.2012 tarihli 6353 sayılı Yasanın 57. maddesi uyarınca kanunla verilmiştir.

5 ülkeye Bilim ve Teknoloji Müşaviri ve 1 ülkeye Bilim ve Teknoloji Ataşesi atama faaliyetleri kapsamında sınav çalışmaları sürdürülmüş olup Nisan ayı içerisinde de söz konusu sınav gerçekleştirilmiştir (Berlin ve Washington Bilim ve Teknoloji Müşaviri ile Los Angeles Bilim ve Teknoloji Ataşesi). Atama çalışmaları devam etmektedir.

KEK Toplantıları ile İkili Ülke İlişkileri
Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantıları, ülkemizin belirli ülkeler ile ikili ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmesi amacıyla birçok farklı alana ilişkin konuların ele alındığı, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bir platformdur.

2016 yılı başından günümüze kadar toplam 19 adet Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısına Genel Müdürlüğümüzden katkı ve katılım sağlanmıştır. Bakanımız Sayın Faruk Özlü ülkemiz ile Avusturya, Macaristan ve Norveç Karma Ekonomik Komisyonu Toplantıları Eşbaşkanlığını deruhte etmektedir.

Ortak Sanayi Çalışma Grupları
Bakanlığımız ile Rusya, Beyaz Rusya, Romanya, Macaristan, İtalya, Suriye ve Mısır Muhatap Bakanlıkları ile Ortak Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grupları tesis edilmiştir. Bu grupların amacı ülkemiz ile diğer ülkeler arasında sanayi ve teknoloji alanında iş birliğini daha ileri bir seviyeye çıkarmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişini gerçekleştirmektir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Alanında İş Birliği Anlaşmaları
Bakanlığımız, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki iş birliklerinin ülke sınırlarının ötesinde de sürdürülmesini hedeflemektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Batı Afrika Ziyareti esnasında “Türkiye-Nijerya Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” 02.03.2016 tarihinde imzalanmıştır.

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
Katılım Öncesi Yardım Aracı- IPA, Avrupa Birliğinin aday ve potansiyel aday ülkelere sağladığı tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir çerçevede topladığı programın adıdır. İlk uygulaması 2007-2013 (IPA I) döneminde gerçekleştirilen programın, ikinci dönem uygulaması 2014-2020 (IPA II) dönemini kapsayacaktır. İlk döneme ilişkin faaliyetler 2017 yılı sonuna kadar devam edecek olup ikinci döneme ilişkin çalışmalar başlangıç aşamasındadır ve projelerin uygulaması 2026 yılına kadar devam edecektir. IPA sisteminin temel amacı, aday ülkeleri üyelik sonrası Yapısal ve Uyum Fonlarının programlanması, yönetimi ve uygulanmasına hazırlamaktır.

Katılım Öncesi Yardım Aracının farklı bileşenleri ülkemizde farklı kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Politikası çerçevesinde IPA 1’de “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı”ndan sorumlu iken IPA 2’de “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı”ndan sorumludur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen tüm IPA programları şemsiye bir kimlik olarak Rekabetçi Sektörler Programı olarak adlandırılmıştır.

Rekabetçi Sektörler Programı Projeleri
Rekabetçi Sektörler Programının temel amacı, rekabet edebilirliği güçlendirerek bölgelerarası sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılmasıdır. Bunun sonucu olarak Türkiye ekonomisinin AB ekonomisine yakınlaştırılması hedeflenmektedir.

Programın ilk döneminde bu temel hedefe hizmet edecek bir uygulama stratejisi belirlenmiş ve bu strateji kapsamında KOBİ’lere ve girişimciliğe dayalı bir yaklaşım geliştirilerek “rekabet edebilirliğin artırılması” temel eksen olarak seçilmiş; bölgeler arası eşitliğin sağlanabilmesi için kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgeler hedef bölge olarak belirlenmiş; imalat sanayi ve turizm sektörlerine öncelik verilmiştir. Bu dönem için 565 milyon Avro bütçe tahsis edilmiştir.

Hedef bölgede yer alan 43 ilde ihtiyaç duyulan sektörel öncelikler göz önünde bulundurularak geniş bir yelpazede yaklaşık 44 proje tasarlanarak uygulamasına geçilmiştir.? Bu projeler arasında sanayi alt yapısı ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla İŞGEM’ler; KOBİ’lerin bireysel olarak erişemediği teknolojik alt yapıya sahip ortak kullanım atölyeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, lisanslı depolar; sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla kümelenme projeleri; turizm altyapısı ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla turizm projeleri; KOBİ’lerin finansman imkânlarına erişimlerini kolaylaştırmak için finansal araç projeleri yer almaktadır.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOBİ-GEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 17 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe alınarak uygulanmaya başlamıştır. Hedef kitlemizin çeşitliliği göz önüne alındığında, esnek uygulamalar yapabilme ihtiyacından yola çıkarak hazırlanan bu program ile, kurumsal önceliklerimiz ve yükümlülüklerimiz dahilinde belirlenen konular için hazırlanacak Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletmelerin projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
Program kapsamında, KOBİ’lerin Proje Teklif Çağrısı özelinde hazırlayacakları projeler azami 1 Milyon TL’ye kadar %80 oranında desteklenebilmektedir. Ayrıca Proje kapsamında yerli makine-teçhizat için ilave %15 destek sağlanabilmektedir.
2016 yılında 2 ayrı dönemde toplam 5 çağrıya çıkılmıştır. Proje teklif çağrılarına gelen başvurular kapsamında;
Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ'lerinde Katma Değerin Arttırılması için 679 Proje,
Orta Yüksek ve İleri Teknoloji KOBİ'lerinde Kapasite Geliştirilmesi için 677 Proje,
Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi için 213 Proje,
Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme için 1.056 Proje,
KOSGEB Destekli Girişimlere İvme için ise 109 Proje olmak üzere 5 çağrı için toplam 2.734 projenin yaklaşık 574 Milyon TL ile desteklenmesine karar verilmiştir. Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ'lerinde Katma Değerin Arttırılması ve Orta Yüksek ve İleri Teknoloji KOBİ'lerinde Kapasite Geliştirilmesi başlıklarında 1.178 adet işletme taahhütname vermiştir. Çağrılar kapsamında 152 işletmeye yaklaşık 15 Milyon TL tutarında destek sağlanmıştır. Diğer 3 çağrı için taahhütname verme süreci devam etmektedir.

Girişimcilik Destek Programı
Genç Girişimciliği teşvik etmeye yönelik olarak KOSGEB ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 14.06.2016 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında, mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarında girişimcilik eğitimini tamamlayan ve mezun olan katılımcıların aldıkları dersler Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olarak değerlendirilecek ve söz konusu katılımcılar Yeni Girişimci Desteği ‘ne başvuru yapabileceklerdir. Bu çerçevede, 2016 yılında 225 bini aşkın mesleki ve teknik eğitim mezununa doğrudan KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği ‘ne başvuru yapabilme hakkı tanınmıştır.

Genel Destek Programı
İşletmelerin Genel Destek Programı kapsamında kullandıkları 15 destek kalemi için www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi başvuru yaparak, başvuru evrakı teslim etmeden süreci yürütebilecekleri şekilde revizyon yapılmıştır.
Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. ve 2. bölgelerde % 50, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60 iken, 1. bölgede %50, 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60, 5. ve 6. bölgelerde % 70 olarak 20 Mayıs 2016 tarihinde revize edilmiş ve destek üst limitlerinde yapılan %74’lük artış ile, 270 bin liradan 470 bin liraya ulaşılmıştır. Bu kapsamda söz konusu destekler içerisinde yer alan üst limitler de revize edilerek artırılmıştır.
Fuarlarda desteklenecek stant alanı, bir önceki aynı fuarda kullandırılan toplam net stant alanının %40’ından %50’sine çıkarılmıştır. Destek kapsamına alınan fuarlarda desteklenecek stant alanındaki azami 10.000 m2 sınırı kaldırılmıştır. İlk defa düzenlenecek fuarlar, toplam net stant alanının azami %25’ine kadar desteklenebilecektir.
Belgelendirme Desteği ve Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın %100 oranında desteklenmektedir.
Eşleştirme Desteği yeniden aktif hale getirilmiştir. Bu kapsamda ABD, Almanya, Bosna Hersek, Hollanda ve İspanya’da olmak üzere 5 adet yeni Eşleştirme Merkezi açılmıştır.
İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları Nitelikli Eleman Desteği kapsamına alınmıştır. Ayrıca kadın, genç ve yönetici istihdamına ilave destek verilmiştir.
KOBİ’lere, 35 farklı eğitim konusunu içeren elektronik eğitimlerin verilmesine başlanmıştır.

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
KOBİ’lerin iş birliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak sorunlarına ortak çözümler bulması amacıyla kurgulanmış İşbirliği-Güçbirliği Destek Programında; 20 Mayıs 2016 tarihinde uygulanmaya giren revizyon ile destekleme oranları arttırılarak “1. Bölgede % 50, 2., 3. ve 4. Bölgelerde % 60, 5. ve 6. Bölgelerde % 70” şeklinde uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, aynı tarihli revizyon ile Destek Programları kapsamında talep edilen teminatlara ilişkin giderler de geri ödemesiz olarak %100 oranında desteklenmeye başlanmıştır.

Teknolojik Ürün, Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı
Bakanlığımıza bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan Teknopazar Destek Programı’nın Başkanlığımızca yürütüleceği kararı alınmış ve program 12.07.2016 tarihinde yürürlüğe alınmıştır. Bu kapsamda “Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanması Destek Programına İlişkin Protokol” imzalanmış ve devir gerçekleşmiş olup, programdan yararlanmak üzere 18 KOBİ’den taahhütname alınmıştır.

KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Sermayesi Kredisi Faiz Desteği Programı
Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimize yönelik olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği uygulaması planlanmaktadır. Bu kapsamda; KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmeler için;
Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 50.000.-TL,
Sıfır Faizli,
Kredi vadesinin ilk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay olan program uygulanacaktır.
Bahse konu programda; teminat sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi Garanti Fonu A.Ş. düzenlenecek protokole taraf olacaktır.

Acil Destek Kredisi
01.01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen (Valilik, Kaymakamlık) KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı, imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan işletmelere Acil Destek Kredisi uygulamasına 27.06.2016 tarihinde başlanmıştır. Kredinin kapanış tarihi 31.12.2016’dır.
Bahse konu kredi faiz desteğinden 30.11.2016 tarihi itibariyle; 376 adet işletme faydalanmış; 36.962.000.-TL kredi hacmine ulaşılmış; 9.240.500.-TL faiz tutarı KOSGEB tarafından karşılanmıştır.

Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine-teçhizat alımlarının desteklenmesine yönelik olarak 2016 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı uygulamasına 19.09.2016 tarihinde başlanmıştır. Bahse konu uygulama 28.02.2017 tarihinde sona erecektir. Kredi faiz desteğinden yararlanmak için 3.294 adet işletme başvuruda bulunmuş, 2.108 adet işletmenin başvurusu kabul edilerek kredilendirme süreci başlamıştır.

Kilis İli Acil Destek Protokolü
01.01.2015 tarihinden itibaren Kilis’te yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen (Valilik ve Kaymakamlık), Kilis ilinde KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı, tüm işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla hazırlanarak uygulamaya başlamıştır.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Programın Amacı: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın artırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Tablo 1. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

 

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

Uluslararası Hızlandırıcı Programı

Program Süresi

5 Yıl

3 Yıl

Destek Oranı

Kuruluş ve Donanım Desteği → %80

Operasyonel Giderler Desteği → 1. ve 2. Yıl %80

3., 4. ve 5. Yıl %60

% 80

Destek Üst Limiti

Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında

100.000 ABD Doları

Operasyonel Giderler Desteği kapsamında

3.750.000 ABD Doları

60.000 ABD Doları

Başvuru

Üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilir

Üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilir
Not: Destekler işletmelere/işletici kuruluşlara TL olarak ödenmektedir.

 

Destek programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 adet Uluslararası Kuluçka Merkezi kurulması için İdare Başkanlığımız tarafından 01.01.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasında programa başvuru alınmak üzere çağrıya çıkılmış olup hedef kitleden 5 adet başvurudan 3’ü desteklenmeye uygun bulunmuştur. 2 tanesi taahhütname vermiştir.

Türk Yatırım Girişimi
Türk Yatırım Girişimi, ülkemizde risk sermayesi sektörünün sağlıklı büyümesinin sağlanması, bu alandaki kapasitenin arttırılması ve dolayısıyla yenilikçi işletmelerin ihtiyaç duyduğu büyüme sermayesinin uluslararası standartlarda sağlanabilmesi hedefi ile, Türkiye’nin ilk ve halen tek, özel fonların fonu ve eş yatırım programı kimliğinde oluşturulmuş bir finansal yapılanmadır.
Türk Yatırım Girişimi kapsamında iki Alt Fon bulunmaktadır. Bunlardan İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)’ne KOSGEB’in katılımı, KOSGEB İcra Komitesi’nin 17 Mayıs 2007 tarihinde yapılan toplantı alınan karar sonucu olmuştur. İkinci Alt Fon olan Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF) ise; ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeli, yüksek karlılık oranları ve sektörlerinde rekabet avantajı bulunduran şirketlere yatırım yapmayı hedefleyen özel sermaye fonlarına ve girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmaya ve bu fonlar ile birlikte doğrudan ortak yatırıma odaklanacak olup, iVCi gibi yine fonlar fonu yapısında kurulmuştur.
Yatırım sürecini tamamlayan iVCi’yi Türkiye’nin yatırım platformu olarak geliştirmek ve yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip firmaları desteklemek amacıyla; Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB ve Avrupa Yatırım Fonu’nun 60’ar milyon Avro, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nın ise 20 milyon Avro taahhüt ile katılım sağladığı TGIF’e KOSGEB’in katılımı 10 Aralık 2015 tarihli KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile olmuştur.
Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu, İstanbul’un bölgesel bir finans merkezi olmasını kuvvetle destekleyen bir programdır. Temel prensibi, 2020 yılna kadar İstanbul’un bölgenin Risk Sermayesi/Özel Sermaye merkezi olması vizyonu üzerine kuruludur. Fon büyüklüğünün %60’ı büyüme odağına, %40’ı ise inovasyon odağına yönlendirilecektir.
Ayrıca, 2016 yılı içerisinde TGIF Yatırım Komitesi tarafından üç adet portföy fonuna yatırım kararı alınmıştır.

TEKMER® Yeniden Yapılanma Çalışmaları
10. Kalkınma Planı 11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı Eylem Planı kapsamında “Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin (TEKMER) etkinliğini artırmak amacıyla sistem yeniden yapılandırılacaktır” 27. nolu eylemi ve bazı TEKMER’lerde yer alan işliklerin atıl durumda kalması, gerekse de bazı TEKMER’lerde sağlanan hizmetlerin ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalması nedenleriyle, TEKMER’lerin yeniden yapılandırılması ihtiyacı hâsıl olmuş ve TEKMER’lerin işlerliği ve etkinliğini artırmak için çalışmalar başlatılmıştır.
Ekim 2015 tarihinde “Türkiye'de İnkübasyon Modelleri ve Gelişmiş Girişimcilik Ekosistemi İçin İnkübasyon Destek Mekanizmaları” Çalıştayı, Ocak 2016 tarihinde Teknoloji İnkübatörleri çalışması ve Şubat 2016 tarihinde Uluslararası İnkübasyon Konferansı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hem büyük şehirler hem de Anadolu’da yer alan küçük şehirlerin üniversite ve TGB’leri ile destek talepleri hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu beklentilerin ışığında ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda Teknoloji Kuluçka Merkezi Destek Programı çalışmaları başlatılmıştır.

Üretim Reform Paketinde Yer Alan Başlıklar
3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunu’nun, 4684 sayılı kanunla değişik 14’üncü maddesinde yer alan "yıllık gelir" kavramına açıklık getirilerek, oluşabilecek hukuki ihtilafların önüne geçilmesi amaçlanmakta ve aidat gelirlerinin sağlıklı bir şekilde takibinin yapılabilmesi ve oluşabilecek gelir kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
KOSGEB ile OSB'ler arasındaki hukuki ihtilafları önlemek ve aynı hedef kitlesine hizmet vermekte olan OSB'ler üzerinden mali bir yükün kaldırılması sağlanacaktır.
KOSGEB tarafından sağlanan devlet desteklerinde, işletmelere/girişimcilere destek kapsamında ön ödeme yapılması imkanı getirilecektir.
Başkanlığın görevleri arasına eklenecek madde ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli olan bilgi ve verileri talep edilmesi sağlanacaktır.
Başkanlığın görevleri arasına eklenecek madde ile; elektronik tebligat yoluyla iletişim süreçlerini hızlandırmak amaçlanmıştır.

Bilgi İşlem E-Dönüşüm Planlaması
Gelişen teknolojiye daha uygun çalışabilmek ve teknolojinin tüm aktörlerinden faydalanabilmek amacıyla yeni bir e-dönüşüm planlaması başlatılmış, Başkanlığımızda kullanılan tüm yazılımların yeniden tasarlanması gerek mobil arayüzlerle mobilitenin sağlanması gerekse KOSGEB Destek süreçlerinde dijitalleşmenin %100 oranında sağlanabilmesine yönelik adımlar atılmıştır. Bu amaçla TÜBİTAK desteğiyle e-dönüşüm modeli oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
 

 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) OTOMOTİV TEST MERKEZİ

Üst Politika Belgesi: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Strateji Belgesi - Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi

Bursa ili Yenişehir ilçesinde 4.358.000 m2 arazi üzerinde kurulması planlanan Otomotiv Test Merkezinin; farklı nitelikte pist ve laboratuvarlar ile otomotiv sanayisinin test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayacak, ‘Tam Araç Tip Onayı’ verebilecek, aynı zamanda savunma sanayinin ihtiyaçlarını da dikkate alacak şekilde hayata geçirilmesi ve kapasite ile yetenekleri açısından dünyadaki sayılı merkezlerden biri olması hedeflenmektedir.
Otomotiv Test Merkezinin hayata geçirilmesi kapsamında; ilk olarak, 2015 yılı içerisinde pist, laboratuvar ve diğer tesislerin arazi üzerindeki durumunu gösteren bir yerleşim planı hazırlanmış ve test merkezinin kurulacağı arazinin kamulaştırma ve ön tahsis işlemleri 2016 yılı başı itibariyle tamamlanmıştır. Test merkezinin ilk aşamadaki yatırımı olarak planlanan Fren Test Pistine ait proje ihalesi 2016 Mart ayında gerçekleştirilmiş olup, uygulama projesi ihaleyi alan yüklenici firma tarafından tamamlanarak teslim edilmiştir. Enstitümüzce hazırlanan Fren Test Pisti Revize Fizibilite Etüdü Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.

MOTOR TEST LABORATUVARI
Üst Politika Belgesi: Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı

Kalkınma Bakanlığı “Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem İzleme Sistemi’ne Mart 2015 tarihinden itibaren düzenli olarak veri girilmekte ve sürece dair bilgiler aktarılmaktadır. Veri girişine esas eylem “Piyasa gözetimi ve denetimi için motor test laboratuvarı kurulacaktır” ifadesiyle tanımlanmıştır. Bu eylem TSE tarafından iki faz ile değerlendirmeye alınmıştır.
Eylemin 1. fazı olan elektrik motoru deney laboratuvarı projesi, Mayıs 2013 yılında başlamış olup. Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Ar-Ge sürecine binaen Şubat 2014 yılında fizibilite raporu sunulmuş ve ardından ihale süreci başlatılmıştır. İhale sonrası montaj, devreye alma ve eğitim süreci tamamlanmış ve Ağustos 2015 tarihinde projenin 1. Fazı olan 0,75-90 kW güç aralığındaki laboratuvar akredite olarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu tarihten bu yana 30 adedi PGD olmak üzere toplam 100 adet deney raporu çıkartılmıştır. Ayrıca hâlihazırda Kasım ayı itibariyle laboratuvarımıza intikal eden PGD numunelerinin deneyleri devam etmektedir. PGD faaliyetlerinde laboratuvar uzmanlarımız, BSTB Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğünde oluşturulan PGD proje ekibinde aktif görevli olup, PGD kapsamında Bakanlığımızın uzmanlarına bilgi aktarmaktadır.
Eylemin 2. fazı olan 90-375 kW güç aralığındaki laboratuvar için süreç devam etmektedir. 2. faz için BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğünün, UNDP ile geliştirdiği ve TSE'nin ana paydaş olduğu GEF Proje süreci yürütülmektedir. Bu proje çalışmasının 2016 sonunda nihayete ermesi beklenmektedir. UNDP projesi kapsamında TSE için ayrılacak laboratuvar kurulum fonu sayesinde, söz konusu 2. faz devreye alınacaktır. Ayrıca 90-375 kW güç aralığı için laboratuvar kurulması adına gerekli ar-ge tasarım araştırmaları TSE personeli tarafından yürütülmektedir.

YÜKSEK GÜÇ YÜKSEK GERİLİM LABORATUVARI
Üst Politika Belgesi: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Strateji Belgesi
Ülkemiz elektromekanik ürünlerin üretimi yönüyle dünyada ciddi bir yere sahiptir. Bu sebeple, Türkiye’nin önemli laboratuvar ihtiyaçlarından olan ve kurulması için yaklaşık 30-35 yıl önce çalışmalara başlanılan Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Laboratuvarı kurulumu oldukça maliyetli olan konuyla ilgili deney hizmetlerinde dışa bağımlılığın azaltılmasında stratejik bir öneme sahiptir. İlgili sektör temsilcisi olan Elektromekanik Sanayicileri Derneği’nden (EMSAD) alınan bilgilere göre üretim kapasitesi ve buna bağlı olarak laboratuvar altyapı ihtiyacı sürekli artmaktadır. EMSAD’a göre yılda yaklaşık 20 milyon Avro bu ürünlerin belgelendirme deney işlemleri için yurt dışına ödenmektedir.
Projenin Gereklilik Nedenleri: Laboratuvar kurulumu ile elektromekanik sanayinde üretilen ayırıcılar, devre kesiciler, kablolar, anahtarlama ve kontrol düzenleri, güç ve dağıtım transformatörleri ve yüksek gerilimde kullanılan diğer şalt malzemeleri test edilebilecektir.
Firmalarımızın yurt dışında deney yaptırmak için harcadığı para, zaman ve iş gücü kaybı önlenecektir.
Laboratuvar, firmalarımıza Ürün Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapması ve yurt dışındaki firmalarla rekabet etme şansı tanıyacaktır.
Akademisyen ve araştırmacılarımıza Ar-Ge çalışmalarını yapma imkânı sağlayacaktır.
Laboratuvar, sadece Türkiye içinde değil bölge ülkelerindeki firmalar için de tercih edilir bir laboratuvar olacaktır (Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Arap Ülkeleri, Balkan ve Avrupa Ülkeleri).
Türkiye’nin Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Deneyleri konusundaki potansiyelinin yüksek olmasından dolayı laboratuvarın anlamlı ciro ve karlarla çalışması beklenmektedir.
Ürün belgelendirme çalışmalarının daha hızlı ve daha ucuz gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Bakanlıkların yaptığı piyasa gözetim faaliyetlerinin daha etkin ve daha ekonomik yapılmasına imkân tanıyacaktır.
Ülkemizde sürdürülen yüksek gerilim ve yüksek güç konularındaki projeler daha hızlı sonuçlanacaktır.
Laboratuvarın uluslararası alanda etkinlik kazanması ile birlikte döviz kaybını önlediği gibi yurtdışından gelebilecek talepler ile döviz girdisi de sağlanacaktır.
Üçüncü nükleer santral kurulumu için çalışmaları yapıldığı şu günlerde, laboratuvarın devreye girmesi ile bu alanda kullanılacak bütün elektriksel ekipmanların (transformatörler, anahtarlama ve kontrol düzenleri, ayırıcılar, kesiciler vb.) deneyden geçirilmesi noktasında ülkemize büyük bir katma değer sağlayacaktır.
Aynı şekilde, yenilenebilir enerji kaynaklarının da gittikçe yaygınlaştığı günümüzde laboratuvarın devreye girmesiyle bu alanda kullanılacak elektriksel ekipmanların daha az maliyetle deneyden geçirilmesine de olanak sağlayacaktır.

Yapılan çalışmalar:
Enstitümüz tarafından 2013 yılında laboratuvar kurulum ve işletme konusunda uluslararası piyasada söz sahibi olan İtalyan-CESI firmasına projeye ilişkin pazar analizi, deney kapasitesi ve maliyet analizini içeren bir ön fizibilite çalışması yaptırılmıştır.
Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Laboratuvarı projesi, 18 Haziran 2015 tarihinde YPK üyesi Bakanlar ve Başbakan’ın imzası ile 2015 yatırım planına alınmıştır.
Proje Bedeli : Yaklaşık maliyeti 152.850.237,83 TL (52,7 milyon Avro - 1 Avro 2,9 TL olarak hesaplanmıştır).
Söz konusu rapor 2013 yılında İtalyan-CESI firması tarafından hazırlanan ön fizibilitedeki verilere göre hazırlandığından geçen süre içerisinde ekipman maliyeti artışı, döviz kurundaki artış ve enerji beslemesi için kısa devre jeneratörü maliyeti de ilave edilerek tekrar maliyet analizi yapılmış olup yıllara göre harcama planı tablolarda verilmiştir. Maliyet revizyonu için Kalkınma Bakanlığı’na başvuru yapılacaktır.
Revize Proje Bedeli: Yaklaşık maliyeti 300.049.291,00 TL (89,6 milyon Avro - 1 Avro 3,35 TL olarak hesaplanmıştır).
Bu aşamadan sonra gerçekleştirilmesi gereken işlem basamakları:
-Laboratuvar altyapısının kurulacağı lokasyonun belirlenmesi (kesinleştirilmesi),
-Projenin tüm süreçlerinde ihtiyaç duyulacak olan müşavirlik hizmetleri için hizmet satın alınması,
-Proje için detaylı tasarım ve kurulum (ekipman ve inşaat) hizmeti alınması.

Tablo 1. Tahmini Yatırım Maliyeti

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Patent ve Faydalı Model - Yerli

Patent başvurularında Avrupa’da 8., dünyada 15. sıradayız

Marka

Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesiyiz

Tasarım

Tasarım başvurularında Avrupa’da 2., dünyada 4. sıradayız.

Coğrafi İşaret
Ülkemizde tescilli coğrafi işaret sayısı 191’e ulaştı.
Antep Baklavası ve Aydın İnciri, AB Komisyonunda coğrafi işaret olarak tescillendi.


Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin tüm KHK’ları tek bir çatı altında toplayan ve sınai mülkiyetin tüm bileşenlerine yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı 13 Mayıs 2016 tarihinde TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiştir.

Türk Patent Ödülleri
Ülkemizde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak için bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Türk Patent Ödülleri Törenini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik.

Uluslararası Otorite
6 Ekim 2016 tarihinde Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Genel Kurul görüşmeleri neticesinde Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olmayı başardık.

Strateji Belgeleri
Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi, Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Tasarım Strateji Belgesi’nde yer alan faaliyetleri etkin bir şekilde uyguluyoruz.
Türkiye’nin 2017-2019 yıllarını kapsayacak olan yeni Tasarım Strateji Belgesi’nin hazırlık çalışmalarında sona gelinmiştir.

Hezarfen Projesi
KOBİ’lerin yenilik kapasitesini artırmayı amaçlayan Hezarfen Projesini her yıl farklı şehirlerimizde ve sektörlerde uyguluyoruz.
Hezarfen Projesini önümüzdeki günlerde Bursa’da mobilya sektöründe uygulamaya başlayacağız.

Teknoloji Transfer Platformu
Buluş sahipleri ve yatırımcıları bir araya getiren Teknoloji Transfer Platformunun etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
Borsa İstanbul bünyesinde Patent Borsası kurulmasına yönelik çalışmalara katkı sağlıyoruz.

Fikri Mülkiyet Yüksek Lisans Programı
Türk Patent Enstitüsü (TPE), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle ülkemizde ilk defa bu eğitim ve öğretim döneminde Uluslararası Fikri Mülkiyet Yüksek Lisans Programı açılmış ve eğitime başlanmıştır.

Uluslararası Buluş Fuarı
Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) , Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) iş birliğiyle İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 2016 yılı Mart ayında 23 ülkeden 300’ün üzerinde buluşçunun katılımıyla düzenlenmiştir.

WIPO Coğrafi İşaretler Sergisi
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Genel Kurul Toplantıları kapsamında 4-12 Ekim 2016 tarihleri arasında Cenevre’de Türk Kültürü ve Coğrafi İşaretleri Sergisi açılmıştır.
Söz konusu sergi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cenevre Daimi Temsilciliğimizce düzenlenen resepsiyon kapsamında da açılmıştır.

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

TÜBA-Newsletter'ın 3. Sayısı Yayımlandı
TÜBA’nın çalışmaları ve uluslararası ilişkilerine dair 3. sayısı hazırlanan “TÜBA-Newsletter” yayımlandı. TÜBA-Newsletter; Akademi’nin gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonları, projeleri, yayınları, planlanan çalışmaları ve TÜBA üyelerinin yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarıları içeriyor.

Uluslararası Türk Akademisi Tanıtım ve Ödül Töreni
Uluslararası Türk Akademisi Türk Dil Kurumu (TDK) Konferans Salonu’nda TÜBA, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TDK’nın desteğiyle düzenlediği Ödül Töreni’nde, Türk dünyasına bilimsel hizmet sunanlara altın madalyaları takdim edildi

“Beçin Definesi” Yayımlandı
Türkiye'deki bilimsel arkeolojik kazılarda ele geçen en büyük sikke buluntusu ve Osmanlı İmparatorluğu'na ait dünyanın en büyük definesine ait, Avusturya Bilimler Akademisi tarafından Almanca yayımlanan “Beçin Definesi” kitabı TÜBA tarafında  iki cilt kitap ve indeksten oluşan bir CD şeklinde Türkçe olarak yayımlandı.

TÜBA Bilim Eğitimi Programı “III. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”
TÜBA, Milli Eğitim Bakanlığı’yla imzaladığı protokol çerçevesinde ve TÜBA Bilim Eğitimi Programı kapsamında düzenlenen “III. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu” Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 22-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İş Birliği Anlaşmaları
TÜBA ile Sudan Ulusal Bilimler Akademisi arasında ikili iş birliği anlaşması ve uygulama protokolü 2 Mart 2016 tarihinde imzalandı.
TÜBA ve Nepal Bilim ve Teknoloji Akademisi arasında 31 Mart 2016 tarihinde Nepal’in başkenti Katmandu’da “Bilimsel İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

Katılım Sağlanan Uluslararası Etkinlikler
2016 IAP Genel Kurulu ve Uluslararası Konferansı-28 Şubat-2 Mart 2016 - Güney Afrika.
“Doğal Ürünler Üzerine Yapılan Araştırma ve Geliştirme Yoluyla Ekonomik Refah Çalıştayı” - 29-31 Mart 2016 – Nepal.
Avrupa Akademileri Birliği Genel Kurul Toplantısı - 18-19 Nisan 2016 – Avusturya.
“Sürdürülebilir Kalkınmada Bilim Akademilerinin Rolü” Bölgesel Çalıştayı - 28-29 Eylül 2016 – Filipinler.
Uluslararası Bilim Akademileri ve Toplulukları İnsan Hakları Ağı Toplantısı - 5-8 Ekim 2016 – Panama.

TÜBA Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu Yayımlandı
TÜBA tarafından Ankara’da düzenlenen ''Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu”nun Raporu yayımlandı. Türkiye’de bu kapsamdaki ilk toplantı olan TÜBA Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu’na tüm paydaşların katılımıyla tıp eğitimi de dahil olmak üzere kök hücre araştırmalarının bilimsel, tıbbi, hukuki, ahlaki, ticari ve etik boyutlarının ele alındı.

G-Bilim Akademileri 2016 Ortak Bildirileri Açıklandı
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 2016 G-Bilim Akademileri Toplantısı’nda TÜBA’nın da imzaladığı “beyin bilimi, afetlere karşı dayanıklılık ve geleceğin bilim insanları” konularına ilişkin “G-Bilim Akademileri 2016 Ortak Bildirileri”ni açıkladı.

XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde “TÜBA Oturumu”
TÜBA’nın bilimsel destek sağladığı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Kongre’ye 450 bilim insanı katıldı. TÜBA Oturumunda, TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyeleri tarafından “Türkiye'de kök hücre çalışmaları” masaya yatırıldı.

TÜBA ve Bilkent Üniversitesi’nden “Aziz Sancar Konferansı”
TÜBA Şeref Üyesi Nobel Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar’ın, TÜBA ve Bilkent Üniversitesi'nce düzenlenen “DNA Onarımının Mekanistik Temeli” başlıklı konferansı, 18 Mayıs 2016’da Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TÜBA 3. Uluslararası Kök Hücre Kursu Gerçekleştirildi
TÜBA tarafından düzenlenen ve TİKA tarafından da desteklenen “Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel Tedaviler” konulu 3. Uluslararası Kök Hücre Kursu, 102 bilim insanının katılımıyla 19-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi.

Astana’da “Büyük Bozkır” Sosyal Bilimler Forumu ve TDBAB Yönetim Kurulu Toplantısı
Uluslararası Türk Akademisi (Turkic World Educational and Scientific Cooperation Organization-TWESCO), Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu ve Kazakistan İlk Cumhurbaşkanı Kütüphanesi’nce düzenlenen ve TÜBA, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nca da desteklenen “Uluslararası Büyük Bozkır: Sosyal Bilimler Forumu”, 23-24 Mayıs tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirildi.
TÜBA - İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu
TÜBA’nın bilim temelli rehberlik ve danışmanlık işlevi çerçevesinde düzenlediği “TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu” Akademi Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun organizasyonuyla Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜBA 49. Genel Kurulu
Genel Kurul,, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve TÜBA üyelerinin katılımıyla 4 Haziran 2016 tarihinde The Green Park Hotel Ankara'da gerçekleştirildi.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi’nin Yayımlanan İlk Eserlerinin Basın Toplantısı
TÜBA, Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi (TİBKM) ile proje kapsamında yayımlanan Bursalı Mehmed Tâhir'in “Osmanlı Müellifleri” ve Ebheri’nin “İsaguci Mantığa Giriş” eserlerinin tanıtım toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla 31 Ağustos 2016 tarihinde TÜBA Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Muğla’da TÜBA IV. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu Düzenlendi
TÜBA’nın Bilim Eğitimi Programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı protokol çerçevesinde düzenlediği temel bilimler öğretmenlerine yönelik hazırlanan “IV. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Kastamonu’da TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı ve Akademi Konferansı
TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında ödüllendirilen, üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunulması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan geleneksel TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı, 14-16 Ekim’de Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AASSA Genel Kurulu ve “Mülteciler ve Göçmenler” Uluslararası Sempozyumu
TÜBA ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) iş birliği ve Akademiler Arası Ortaklık (IAP) desteğiyle düzenlenen “Mülteciler ve Göçmenler: Küresel Bir Sorun Mu Yoksa Bir Fırsat Mı?” konulu Uluslararası Sempozyum ve AASSA Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

TDUBAB Genel Kurulu ve “Türk Dünyası’nda Akademik İş Birliği” Konulu Bilimsel Toplantı
Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği’nin (TDUBAB / The Union of Academies of Sciences of The Turkic World) bu yıl düzenlenen 2. Genel Kurul Toplantısı ve Bakü Türkoloji Kongresi’nin 90. yılı anısına “Türk Dünyası’nda Akademik İş Birliği” konulu bilimsel toplantı, TÜBA ev sahipliğinde 21 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

ANUBİH’in 65. Yılı
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 27-28 Ekim tarihlerinde Saraybosna’da düzenlenen Bosna Hersek Bilimler ve Sanatlar Akademisi (ANUBİH) kuruluşunun 65. yılı kutlamalarına katıldı.

TÜBA-GEBİP Ödülü Kazananları Açıklandı
TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programı (GEBİP)? 2016 yılı kazananları açıklandı. Doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanında 105 başvuru arasından değerlendirmeler sonucunda toplam 31 bilim insanı ödül almaya hak kazandı.

TÜBA-TEÇEP Ödülü Kazananları Açıklandı
TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TÜBA-TEÇEP) 2016 yılı kazananları belli oldu. 2016 TÜBA-TEÇEP kapsamında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanındaki eserlerin değerlendirilmesi sonucunda 146 eser arasından mühendislik ve sosyal bilimler alanından toplam 2 eser “Telif ve Çeviri Eser Ödülü”ne, 4 eser de “Telif ve Çeviri Kayda Değer Eser Ödülü”ne (mansiyon) layık görüldü.

TÜBA 2016 Akademi Ödülleri Açıklandı
Her yıl uluslararası düzeyde ve üç alanda verilen TÜBA Akademi Ödülleri’ni bu yıl; Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Washington Üniversitesi (ABD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde ise California Berkeley Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar M. Yaghi kazandı.

ŞEKER KURUMU

Vizyonumuz
Kendine yeterli, yenilikçi, rekabetçi ve serbest piyasa içerisinde çalışabilen bir şeker sektörü oluşturmaktır.

Misyonumuz
Yurt içi şeker talebinin, doğal kaynakların dengeli kullanımı gözetilerek, yeterli, sürekli ve ekonomik bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak şeker piyasasını düzenlemek ve denetlemektir.

Şeker Kurumunun Başlıca Görevleri
Sektöre yönelik düzenleme, denetim ve inceleme yapmak,
Talebi karşılayacak miktarda üretim yapılmasını sağlamak,
Yurt içi ve yurt dışı şeker piyasalarını izleyerek araştırmalar yapmak,
Şeker sektörüne yönelik düzenlemeler ve politikalar konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,
Mevzuata uygun olmayan fiiller için idarî para cezası uygulamak.

Şeker Kanunu Dönemi
Ülkemizin ihtiyacı olan miktarda şeker, yurt içinde üretilerek, şeker ve pancar üretiminde istikrar sağlanmıştır.
Şeker fiyatları reel olarak düşmüştür.
Şekerli mamul ihracatçılarına, dünya borsa fiyatlarından yurt içinden şeker temini imkânı sağlanmıştır.
Pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker sektörlerinin bir denge içerisinde yurt içi talebi karşılayacak miktarda şeker üretmeleri sağlanmıştır.
Pancar üreticilerinin pazarının, şeker üreticilerinin ise ham maddesinin garanti edilmesi sağlanmıştır.

Kota
Şeker Kanununun en önemli amacı; şekerde ülke içi arz talep dengesini tesis etmektir. Bu işlevini, planlı üretim araçlarından birisi olan “Kota” sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmektedir.
16 yıl boyunca yurt içi şeker talebi, yurt içi üretimle karşılanmıştır.

Tablo 1. 2015-2017 Dönemi Belirlenen Kota Verileri

 

2015/16 Pazarlama Yılı

2016/17 Pazarlama Yılı

A Kotası

B Kotası

TOPLAM

A Kotası

B Kotası

TOPLAM

Pancar Şekeri (PŞ)/Bin Ton

2.250

112,5

2.362,5

2.385

119,25

2.504,25

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ)/Bin Ton

313

 

313

265

 

265

Ülke Toplam Kotası/Bin Ton

2.563

112,5

2.675,5

2.650

119,25

2.769,25

 Üretim
Ülkemizde 2015/16 şeker üretim döneminde;
55 ile bağlı 3 bin 175 yerleşim biriminde,
103 bin pancar çiftçisi tarafından,
274 bin hektar alanda 16 milyon ton pancar üretimi gerçekleştirilmiştir.

İçinde bulunduğumuz 2016/2017 PY’de ise pancar şekeri kotası 141 bin ton artırılmış, bu sayede aynı yıl için 21 milyon ton şeker pancarı taahhüdü alınmış ve 19,3 milyon ton pancar üretimi beklenmektedir. Bir önceki yıla göre üretilen pancarın %20 ve pancar fiyatının %10 artmasıyla çiftçi gelirlerinde önemli bir artış sağlanacaktır.

2016/2017 PY için tahsis edilen 2 milyon 385 bin ton pancar şekeri kotasına karşılık 2 milyon 587 bin ton şeker üretimi beklenmekte olup, bu üretim ile ülkemizin şeker talebi tamamen yurt içinden karşılanacağı gibi imalatçı ihracatçılarında C şekeri taleplerinin bir kısmının da yurt içinden karşılanması mümkün olacaktır.

İmalatçı İhracatçılar
Her yıl yaklaşık 300 bin tonun üzerinde olan imalatçı ihracatçıların şeker talepleri hem yurt içinden hem de DİR kapsamında karşılanmakta olup şekerli mamul ihracatında kullanılan şekerin dünya fiyatlarından temini sağlanarak sektör desteklenmektedir.

Denetim
Şeker sektöründe faaliyet gösteren şirketler/firmalar nezdinde Kurumumuz elemanları tarafından 2016 Ocak-Kasım döneminde;

Kota rejimine uygunluk,
Kayıt dışı şeker temin/ticareti,
Üretim ve temin durumu,
Teknik inceleme

konu başlıklarında toplam 40 adet inceleme ve denetim yapılmıştır.
Ayrıca, sıvı şeker üretimini kontrol etmek adına şirketlerin üretim hatlarına ve fabrika satış noktalarına kütlesel debimetre tesis edilmiş, anlık izleme sağlanarak denetimin etkinliği artırılmıştır.

Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde; dünyada, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede uygulanmakta olan gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan yürütülmesini sağlayan “Tek Pencere” uygulamasına ülkemizde ilk olarak 2014 yılı Ocak ayında Kurumumuz ile başlanmıştır.

Türk Standartları Enstitüsü ile haksız rekabetin önüne geçilmesini teminen gerçekleştirilen denetimler sonucu kaçak ve kayıt dışı şeker olarak Kurumumuza ulaşan numunelerin analizlerinin en doğru şekilde yaptırılması ve sektöre yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi amacıyla 2015 yılında protokol yapılmıştır.

BAMS Çalışmalarının İlerleme Durumu
Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi Çalışması kapsamında gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak, Alınmasından Vazgeçilen Belgeler ve Başka Kurumlardan Elektronik Ortamda Temin Edilecek Belgeler başlıklarında Kurumumuz hedeflerini gerçekleştirerek toplam 22 adet belgenin kâğıt ortamında istenmesinden vazgeçmiştir.
Kurumumuzca yapılan işlemlerin tamamına yakınının elektronik ortama taşınmasıyla bürokrasi azaltılmış ve işlemler hızlandırılmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Projesi (Planlanan Faaliyet): TÜBİTAK tarafından 3 GEO + 8 MEO (QZ yörüngeli) uydulu 7/24 aktif konumlama ve zamanlama sisteminin bölgesel amaçlı kurulması planlanmaktadır. Projenin toplam bütçesi (sadece UME bütçesi) 340 milyon TL’dir.

Araştırma Altyapısı Projesi (Planlanan Faaliyet): Mevcut ölçüm/kalibrasyon/deney imkânlarının genişletilmesi, yeni metroloji alanlarında laboratuvar altyapılarının kurulması ve ülke açısından stratejik ürünlerin geliştirilmesi gerçekleştirilecektir. Projenin toplam bütçesi 615 milyon TL’dir.

Dioksin/Furan Analizi: İleri teknolojiye sahip cihazlarıyla, malzeme-tekstil, kimya-çevre, gıda ve tarım kimyası konularında, farklı sektörlere test/analiz hizmeti veren ve uluslararası akreditasyona sahip TÜBİTAK BUTAL, baca gazı emisyonu örneklerinde Dioksin/Furan bileşiklerinin tayinine ilişkin yatırımını, Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle tamamlamıştır.

AEROEX’e Katılım Sağlandı: Erciyes Teknopark’ın 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında organize ettiği AEROEX 2016 etkinliğine TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından katılım sağlandı. TÜBİTAK enstitülerinin yanı sıra uzay ve havacılık konularında çalışan firmalar stantlarında projelerini ve ürünlerini tanıtırken, üst düzey yetkili ve araştırmacılar B2B görüşmeleri ile mevcut ve ortak yürütülmesi planlanan projeler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Yük Sertifikasyon Testleri Sempozyumu: “Ulusal Savunma için Ulusal Ar-Ge” sloganıyla çalışmalarını yürüten TÜBİTAK SAGE tarafından düzenlenen “Yük Sertifikasyon Testleri Sempozyumu” Ankara’da yapıldı. Türkiye’de ilk kez milli mühimmatların sertifikasyon testlerini ele alan Sempozyum,1- 2 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

MÜSİAD EXPO’ya Katılım: TÜBİTAK SAGE’nin, 9-12 Kasım 2016 tarihinde CNR Fuar Merkezinde düzenlenen 16. MÜSİAD EXPO Fuarında sergilediği mühimmatlar ve sistemler ile yoğun ilgi gördü.

IDEAS Pakistan Savunma Fuarı’na Katılım: TÜBİTAK SAGE, bölgesinin en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan ve 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Pakistan ev sahipliğinde Karaçi’de gerçekleştirilen IDEAS (International Defence Exhibition and Seminar) Savunma Fuarı’na katılım sağladı.
Ar-Ge Hizmet Binası (Planlanan/Yürürlükteki Faaliyet): Bu kapsamda, minimum 400 personel kapasiteli ofisler ile birlikte konferans salonu ve yemekhane altyapılarının yapılması planlanmaktadır. Yapılan çalışmaların sonrasında, uygulamaya esas ihale dokümanı 16/11/2016 tarihi itibarıyla kontrol edilmek üzere detaylı incelemeye alınmış olup yapım işi ihale çalışmalarına 13/12/2016 tarihi itibarıyla başlanması hedeflenmektedir. Yapım işinin başlamasıyla kaynak ve yapının teknik olarak yapılabilme süreleri de değerlendirilerek 24 aylık bir süre zarfında projenin tamamlanması öngörülmektedir

Füze Fiziksel Entegrasyon Altyapısı (Planlanan/Yürürlükteki Faaliyet): Yapının ihaleye esas teşkil edecek dokümanlarının (keşif, şartname, proje ve analizler vb.) hazırlanma tarihi 20/02/2017 olarak hedeflenmekte olup Füze Fiziksel Entegrasyon Projesi’nin yapımına başlanması sonrasında 12 aylık süre zarfında yapım süreçlerinin tamamlanacağı öngörülmektedir.

IDEF 2017’ye Katılım (Planlanan/Yürürlükteki Faaliyet): TÜBİTAK SAGE, 09-12 Mayıs 2017 tarihinde IDEF fuarına katılım sağlayacak ve geliştirdiği ürünlerin tanıtımını yapacaktır.

Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET - 3) Projesi: TÜBİTAK ULAKBİM tarafından işletilmekte olan Ulusal Akademik Ağ ULAKNET’i kendi fiber optik altyapısına sahip bir eğitim ve araştırma ağına dönüştürmek için Kalkınma Bakanlığı destekli devam eden ULAKNET-2 projesi kapsamında kurulan WDM tabanlı fiber optik altyapıyla Türk araştırmacılarına, yüksek kapasiteli ulusal ve uluslararası bağlantılara sahip, yeni teknolojiler ile uyumlu, esnek ve sürdürülebilir bir ULAKNET altyapısı sunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, planlanan ve çalışmaları tamamlanıp 2017 yılı içerisinde Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere İstanbul’un da mevcut altyapıya dahil edilmesi planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 2017-2020 yılları arasında yeni bir proje başvurusuyla ULAKNET-2 kapsamında tamamlanan fiber optik altyapısının dâhil edileceği, Avrupa’daki örnekleri incelenerek planlanan ve mevcut Ankara-İstanbul-İzmir illerinde bulunan ULAKNET omurgasının genişletilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından işletilecek kendine ait fiber optik altyapısı ülke genelinde oluşturulacak PoP (toplama noktaları) ile mevcut ULAKNET Omurgası genişletilerek, yüksek kapasiteli ulusal ve uluslararası bağlantılara sahip esnek ve sürdürülebilir Ulusal Akademik Ağ ULAKNET-3 altyapısının kurulması planlanmaktadır.

2016 Yılı İçinde Öne Çıkan Faaliyetler: Kamu Açık Kaynak Konferansı (KAK) 17-20 Ekim 2016, 5. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2016) 27 Ekim 2016, DergiPark UDS Eğitim Semineri 18 Kasım 2016 (Ankara) ve 2 Aralık 2016 (İstanbul).

2.5 Metre Ayna Çaplı Optik Bir Teleskobun TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bakırlıtepe Yerleşkesine Konuşlandırılması Projesi: 2017 yılı bütçesi çerçevesinde Başkanlığımıza ve Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Tüm astronomi camiasının ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteklediği 25 milyon TL bütçeli (Dolar paritesi 3.00 TL olarak alınmıştı) 250 cm ayna çaplı yerli katkılara ağırlık verilecek optik bir teleskop projesidir ve desteklenmesi beklenilmektedir. Tüm araştırmacılarımızın acil ihtiyacı olarak uzun zamandır gündemimizdedir.

Üç Aktif Teleskobumuzun Yerli Üretim ve Müdahale ile Desteklenmesi: Yüksek teknoloji ile çalışan üç aktif teleskobumuzun yerli üretim ve müdahale ile desteklenmesi için 2500 metre rakımlı Bakırlıtepe Gözlemevi Yerleşkesine mekanik bir atölye inşa edilmiş ve teknolojik sistemlerle donatılmıştır. Teknisyenlerimiz destek üretimine başlamıştır.

BİTOM’un Yeniden Projelendirilmesi: Gençlerimizde ve tüm halkımızda astronomi ve uzay bilimleri alanında farkındalık yaratmak ve bilimi sevdirmek için yetersiz kalan Bilim Toplum Merkezi BİTOM binamız yeniden projelendirilmiş ve 2016 yılı bütçesi çerçevesinde başlatılmıştır ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla da bitirilecektir.

Dizel Elektrikli Lokomotifler: TÜBİTAK MAM “E1000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi” projesinde Türkiye’nin ilk yerli elektrikli lokomotifinin kritik alt sistemlerini tasarlamış ve başarıyla test etmiştir. Bu proje kapsamında elde edilen yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi ülkemizin Ulaştırma Şurası 2023 hedeflerine göre ihtiyacı olan 250 adet elektrikli anahat lokomotifinin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, özellikle katma değeri yüksek olan bileşenlerin yerli olarak tasarlanabilmesi özgün araçların tasarlanıp üretilebilmesinin önü açılacaktır.

Batarya Teknolojileri: TÜBİTAK MAM bünyesinde yaklaşık 850 metrekarelik alana kurulmuş altyapı, elektrik enerjisi depolama sistemleri (bataryalar, süperkapasitörler, diğer elektrokimyasal sistemler) için temel araştırma ihtiyaçlarının karşılanması yanında pilot boyutta lityum iyon bataryaların üretimi için de gerekli ekipmanları içermektedir. Ayrıca bataryaların uluslararası standartlara uygun olarak sertifikasyonu ve testleri için de cihaz ve ekipmanlara sahiptir. Merkez bünyesindeki laboratuvarlarda silindirik ve pouch tipi pillerin tasarım ve üretimleri yapılabilmektedir. Ocak 2017 sonu itibarıyla kazanılacak altyapıda da prizmatik tipte 60 Ah kapasiteye kadar pillerin üretimleri yapılabilecektir. TÜBİTAK MAM tarafından 2005 yılından itibaren askeri uygulamalardan Uzay Kalifiye Sistemlere (Uydu) kadar onlarca kritik batarya teknolojisi geliştirilmiştir. Bu aşamada, TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen Lityum İyon Pil Teknolojilerinin Ticarileştirilmesi için ASPİLSAN ile stratejik iş birliği yapılmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin stratejik batarya ihtiyacı TÜBİTAK MAM’da geliştirilen ve ASPİLSAN’da üretime geçirilecek yerli teknolojiyle karşılanacaktır. Aynı zamanda, TÜBİTAK MAM’da elde edilen deneyim ve bilgi birikimi yerli elektrikli araç için gerekli batarya teknolojilerinin geliştirilmesi için de kullanılacaktır.

Nükleer Teknoloji Geliştirme - Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı (UNUTEP): Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 17/02/2016 tarihli 29. toplantısında alınan karar gereğince, “Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı 2016-2023” için çalışma yapmak üzere TÜBİTAK sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bu karar doğrultusunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinasyonunda çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda sıfır güç bir eğitim reaktörünün ve bir araştırma reaktörünün yapılması, 25-30 MWt’lık bir radyoaktif izotop üretim tesisi için santral kurulması planlanmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde kurulması planlanan nükleer santrallerin tehlike oluşturacak etkenlerinin izlenebilmesi için santral kurulumu öncesi ve sonrası arasında topraktaki iyot ve sezyum dağılımının haritalanması için bir veri bankası oluşturulması planlanmaktadır. Bu çalışmanın ilk etabı olarak Akkuyu Nükleer Santral Alanı iyot ve sezyum radyoaktivite artalan araştırılması için çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.