İçindekiler
Dergi Arşivi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Konferans ve Toplantıları

Aralık ayında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışma alanıyla doğrudan ilgili çalışma grubu toplantıları ve bir özel konferans gerçekleştirildi.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Faik Yücel Günaydın’ın katılım sağladığı Girişimcilik, Yenilik ve İşletme Dinamikleri Konferansı (Conference on Entrepreneurship, Innovation and Enterprise Dynamics) 8-9 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlendi. Toplantının açılış konuşmalarında “girişimcilik ve inovasyonun oluşumu ve yayılımında üniversitelerin rolü” ile “girişimcilik ve inovasyonun düşünsel altyapısı” konuları ele alındı. Toplantının temelini oluşturan girişimcilik olgusunun kârlılık, risk, verimlilik, yaratıcı yıkım gibi boyutlarıyla derinlemesine incelendiği sunumlarda, girişimciliğin önceki dönemlerde politika tasarımlarında gereğinden fazla merkeze yerleştirildiğini ortaya koyan argümanlar öne çıktı. Uzun dönemde girişimciliğin toplam faktör verimliliğine ve toplam büyümeye katkısı pozitif, sürekli, düzenli ve anlamlı görünmekle birlikte, bu katkının düzeyinin ihmal edilebilir boyutta olduğu çok yıllı ve çok ülkeli panel veri uygulamalarıyla gösterildi. Bunun yanında genç (5 yaş veya daha genç) küçük işletmelerin yeni işlerin yaratılmasında (job creation) temel kaynak olduğu ve bu boyutuyla girişimciliğin verimlilik artışı ya da inovasyonu destekleyen yönleriyle değil, daha ziyade topluma sosyal fayda sağlaması açısından desteklenmeye değer olduğu ortaya konuldu.

Aynı tarihlerde “Dijital Ekonominin Ölçülmesi Çalışma Grubu” 19. toplantısı gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Alper ŞAHİN ve Bilgisayar Mühendisi Berrak KIRAN, Ekonomi Bakanlığı’ndan Uzman Dicle AKAROĞLU, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan Grup Sorumlusu Ayhan DOĞAN ve Kalkınma Bakanlığı’ndan Uzman Fatih Gürcan’ın katılım sağladığı toplantının gündemini genel olarak; “dijital ekonomide gerekli çalışan vasıflarının (yeterlilikleri) ölçümü; trendler, öngörüler ve bu konuda ülkelerin deneyimleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) 20 OECD ülkesindeki istihdam üzerine etkileri, OECD ülkelerinin Dijital Ekonomi Strateji ve Ulusal Planlarının tasarım ve uygulamalarını desteklemeye yönelik ICT istatistik ve analiz çalışmalarına yönelik örnekler sunumlar, e-ticaret ve m-ticaret kılavuzlarının güncellenmesi ve bazı üye ülkelerin çocukların internet kullanımı üzerine yaptıkları istatistiki çalışmaların sunumunun oluşturduğu söylenebilir. Bununla birlikte önümüzdeki yıl konu ile ilgili çalışmalara devam edilmesine karar verildi.

9-10 Aralık 2014 tarihlerinde ise ülkemizi temsilen OECD Daimi Temsilciliğinden Müsteşar Erdem TUNCER, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Faik Yücel GÜNAYDIN ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Mehmet Oğuzhan ÜSTÜN ve Ekonomi Bakanlığından Uzman Sevil ÇATALCALI’nın katılım sağladıkları Sanayi, Yenilik ve Girişimcilik Komitesi Sanayi Analizleri Çalışma Grubu yıllık toplantısı gerçekleştirildi. Önceki dönemde sürdürülen geniş kapsamlı araştırma çalışmalarının sonuçları kısaca şu şekilde:
• Net yeni işgücü yaratımının temel kaynağı yeni kurulmuş (0-5 yaş) mikro (1-9 kişi çalıştıran) işletmelerdir.
• Bu işletmeler grubu tüm diğer gruplardan daha dinamiktir. (işe alma, işten çıkarma, açılma ve kapanma sayısının daha yüksek olması)
• Kurulan mikro işletmelerin büyük kısmı ilk üç yıl içerisinde piyasadan çekilmektedir ve geri kalan kısmının çok azı bir üst ölçek sınıfına büyüyebilmektedir.

Toplantının devamında önümüzdeki iki yıllık dönemde yapılması planlanan çalışmalar delegasyonlara sunuldu ve üye ülke delegasyonları çalışmalardan beklentilerini belirterek çalışmalara son tasarımların verilmesini sağladı. Önümüzdeki iyi yıllık çalışma döneminde gerçekleştirilmesine karar verilen başlıca araştırma çalışmaları şöyle:

• Veri madenciliği teknikleriyle patentler ile bilimsel yayınlar arasındaki bağlantıların ve zamansal ilişkinin ortaya konulması: Yıllar içinde uluslararası patent ofislerine yapılan başvuruların içerisinde kullanım sayısı aniden artan teknik terimler ile bilimsel yayınlarda kullanımı aniden artan teknik terimlerin zamansal olarak uyumu incelenerek patent başvurularının bilimsel araştırmalardan ne düzeyde beslendiğinin incelenmesi hedefleniyor.

• Uluslararası yetişkin becerilerinin ölçülmesi programının (PIAAC) sağlayacağı veriler kullanılarak uluslararası organizasyonel sermaye karşılaştırmalarının yapılması; OECD üyesi ülkeler arasından araştırmaya dahil olan 17 ülke verileri kullanılarak uluslararası yetişkin becerilerinin ölçülmesi programının sağladığı verilerle iş tanımı organizasyon yönetimi olarak tanımlanabilecek kişilerin istihdam içerisindeki oranlarının sektör detayında hesaplanması hedefleniyor. Bu çalışmanın sağlayacağı temel bilgi bundan sonraki dönemde bilgiye dayalı sermaye stoku ölçümlerinde kullanılacak bilginin elde edilmesi.

• 2015 yılının en öne çıkan çalışması ise MultiProd olarak isimlendirilen makro düzeydeki verimliliğin mikro belirleyicileri araştırması oldu. Bu çalışmanın temel amacıuzun yıllardır hesaplanagelen makro düzeydeki verimliliğin ülke içindeki işletmelere nasıl dağıldığının tespit edilmesi. Ülkelerin sahip olduğu mikro verilerle uygulayacağı ve ara raporları OECD uzmanlarıyla paylaşacakları ve OECD uzmanlarınınentegre edeceği çalışma, en verimli işletmelerin en büyükler olup olmadığı, ceylan işletmelerin (gazelle) verimlilik özellikleri, makro düzeydeki verimliliğin tanecikli yapısını yani verimliliğin nasıl dağıldığını hem sektörel hem de ölçek olarak incelemeyi hedefliyor. Ampirik bulguların ortaya koyacağı bilgilerin verimlilik artışını hedefleyen politika tasarımları için hayati önemde olacağı tahmin ediliyor.

Bu bulgular doğrultusunda yeni dönem araştırma çalışmalarına üye ülkelerin görüşleri çerçevesinde şekil verilen toplantı, bütçenin, çalışma ekibinin ve çalışma konularının oylanarak onaylanmasıyla tamamlandı.