İçindekiler
Dergi Arşivi

İş Sağlığı- Güvenliği ve Verimlilik (HESAPRO) Projesi Kapanış Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen, İş Sağlığı-Güvenliği ve Verimlilik ilişkisini konu alan ve kısa adıyla HESAPRO olarak bilinen ‘Health and Safety at Work in Relation with Productivity’ AB Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi’nin Kapanış Toplantısı 28 Haziran 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Proje’nin ortakları, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Çankaya Üniversitesi, Finlandiya İş Verimliliği Enstitüsü (TTS), Slovak Verimlilik Merkezi (SLCP), Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Fransız Ulusal Ajansı (ANACT), Belçika İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (PREVENT) temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları ve ilgili kurum kuruluşlardan yönetici ve çalışanlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz konuşmasında; Proje’nin, ortakların birlikte ve uyumlu çalışmaları sonucunda üretilen çıktılar ile İş Sağlığı-Güvenliği (İSG) ve verimlilik ilişkisinin öne çıkarılması adına önemli katkılarda bulunarak bir açığı doldurduğunu, Proje’nin, akademik literatürde bulunan verimlilik ve İSG ilişkisinin ortaya konulduğu çalışmaları derlemenin yanında uygulama örnekleriyle de bu ilişkiyi ve yapılabilecekleri ortaya koymuş bulunduğunu vurguladı.

Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ve HESAPRO Proje Koordinatörü Fatma Çil, Proje ile ilgili olarak başlangıçtan kapanış toplantısına kadar kaydedilen gelişmeler ve çıktılar hakkında bilgi aktardı. Daha sonra Proje’nin önemli çıktılarından olan İSG konusunda verimliliğe etki eden, Türkiye’den ve diğer proje ortağı ülkelerden uygulamaların paylaşımına geçildi.

İlk örnek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İSGİP adıyla bilinen ‘Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi’ Projesi’dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzmanı Furkan Kahraman Proje içerisinde elde edilen sonuçları katılımcılarla paylaştı. Diğer bir örnek Proje’nin Belçikalı ortağı PREVENT-İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nün sunmuş olduğu Microsoft’ta uygulanan ‘Yeni İş Dünyası’ adlı uygulamadır. Konu ile ilgili sunumu Veronique de Broeck gerçekleştirdi. Türk Traktör Fabrikası ve Ziraat Makinaları A.Ş.’de uygulanmakta olan ‘İşbaşı İSG Konuşmaları’nı konu alan iş sağlığı ve güvenliği uygulaması İSG Uzmanı Murat Can Ocaktan tarafından tanıtıldı. Diğer bir uygulama örneği projenin Finlandiyalı ortağı TTS-İş Verimliliği Enstitüsü’nde uygulanmakta olan ‘Bir Öğrenme Ortamı Olarak Araç Simülatörleri’dir. Konu hakkında sunumu Aila Peippo Pasuri’yi katılımcılarla paylaştı. Daha sonra, projenin Slovak ortağı Slovak Verimlilik Merkezi tarafından örnek olarak gösterilen ‘Makine Mühendisliği Üretim Sürecinde Sağlık Risklerinin Belirlenmesi ve Ortadan Kaldırılması İçin Ergonominin Modern Araçlarının Kullanımı’ adlı uygulama L’uboslav Dulina tarafından sunuldu. Diğer bir uygulama ise ANACT-Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Fransız Ulusal Ajansı tarafından örnek olarak gösterilen ‘Kalite ve İşe Devamsızlığın Birlikte İyileştirilmesi’ adlı çalışmadır. Uygulama sonuçlarını ANACT’dan Charles Parmentier aktardı. Son olarak proje ortaklarından Çankaya Üniversitesi tarafından örnek olarak gösterilen ‘Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri Yoluyla Türkiye’de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru’ adlı uygulama Yrd. Doç. Dr. Benhür Satır tarafından paylaşıldı.

Proje teknik sunumlarının tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusu Bağlamında HESAPRO Projesi’nin Katkısı…

İş kazaları ve meslek hastalıkları, küresel ekonomi üzerinde de büyük bir yük oluşturmakta ve ekonomik büyümeyi yavaşlatmaktadır. İş kazalarının en düşük olduğu ülkeler aynı zamanda en rekabetçi ülkelerdir. ILO tarafından yapılan tahmine göre, iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti tüm dünyanın gayri safi hâsılasının yaklaşık % 4’ü kadardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Ajansına (OSHA) göre ise üye ülkelerin iş kazaları ve meslek hastalıkları maliyeti gayri safi hasılanın % 2.6’sı ile % 3.8’i arasındadır. Bu rakamlar iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi halinde makro düzeyde sağlanabilecek potansiyel yararları göstermektedir.

Konunun verimlilikle bağlantısı ise işletmelerin İSG önlemlerini doğru biçimde uygulayabilmesinden geçmektedir. İSG programlarının işletme performansı üzerinde daha büyük etki yaratması için işletmenin hedefleri ile uyumlu olarak tasarlanması gerekmektedir.

Proje kapsamında geliştirilen ve verimlilik ile çalışanların esenlik ve refahı kavramlarını bütünleştiren “İşyeri Geliştirme” adlı model iş sağlığı ve güvenliğinin işletme ölçeğinde genel yönetim sisteminin bütünleyici bir parçası olarak ele alınması yaklaşımına dayalıdır. Yine bu yaklaşıma göre, kurumsal performans üzerinde kalıcı etki oluşturabilmek için çalışanların bu tasarım sürecine katılımları son derece önemlidir. İş sağlığı ve güvenliğini işletmenin strateji ve politikaları ile bütünleştirmek İSG uygulamalarını işletmeyi mükemmelliğe götüren sürekli iyileştirme çeviriminin de bir parçası haline getirecektir.

HESAPRO Projesi 2011 Yılında Başlatılmıştı

HESAPRO Projesi 19-20 Aralık 2011 tarihlerinde Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlatılmıştı. Projenin temel hedefi iş sağlığı-güvenliği ve verimlilik ilişkisi hakkında farkındalık oluşturmak olarak tanımlanmıştı.


HESAPRO Projesi’nin Amacı
Proje, ortakların özverili çalışmalarıyla İSG konusunu bir “yönetim sistemi” yaklaşımıyla ele alarak kurumsal ve bireysel performans ve verimlilik ile ilişkisini öne çıkarmak suretiyle hazırlanan proje uygulama araçları (tool kit) ile işçi, işveren ve tüm ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenliğinin verimlilikle olan ilişkisi hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda projenin amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • İSG ve verimliliğe etkisi hakkında farkındalık oluşturmak.
 • Ortaklar arasında İSG uygulamalarına katkıda bulunacak bilgi, uygulama ve deneyim paylaşımı sağlamak.
 • Ortaklar arasında işbirliği ve ağlar oluşturmak.
 • Strateji ve uygulamaya yönelik fikirlerin geliştirilmesi için bir platform sağlamak.

HESAPRO Projesi’nin Çıktıları

Proje’nin temel çıktıları proje uygulama araçları (tool kit) başlığı altında www.hesapro.org adresinde yayımlanmış olup, aşağıdaki konuları içermektedir:

 • İSG konusu ile verimlilik ilişkisini öne çıkaran ve proje kapsamında gerçekleştirilen bir arka plan araştırması raporu,
 • Proje ortaklarınca hazırlanan ülke uygulama örneklerine ilişkin raporlar,
 • Arka plan araştırmasında İSG ve verimlilik konusu ile ilgili öne çıkan bulgular ve proje ortaklarınca hazırlanan ülke uygulama örneklerine yer veren bir sunum,
 • AB ülkelerinde işçi ve işverenlerin İSG hak ve sorumluluklarına ilişkin rehber,
 • İşçi ve işveren kesimlerine yönelik iki ayrı broşür,
 • Konuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar,
 • İSG uygulamalarında kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler.


Projenin hedef kitlesi olan işçi, işveren, araştırmacılar ve konu ile ilgili tüm tarafların Proje web sayfasında paylaşılan söz konusu çıktılardan faydalanması beklenmektedir.