İçindekiler
Dergi Arşivi

OECD Verimlilik Göstergeleri 2015 Yılı Özeti Yayımlandı

Faik Yücel GÜNAYDIN / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Verimlilik Genel Müdürlüğü)

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) verimlilik gelişmelerini ve istatistiklerini incelediği yayının 2015 versiyonu 4 Mayıs 2015 tarihinde yayımlandı. Yayın, üye ülkelerin verimlilik gelişmelerini ele alıyor ve dünya ekonomisini verimlilik odağıyla inceliyor. OECD üye ülkelerinin verimliliklerine dair karşılaştırmalara izin veren başlıca veritabanı olan OECD Verimlilik veritabanında yapılan detayları incelemeler sonucunda başlıca bulgular şunlardır:

OECD Geneli için Öne Çıkan Bulgular
• Uzun vadede kişi başına ulusal gelir artışının ve böylece yaşam standartlarının anahtarı verimlilik artışıdır. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde OECD üye ülkeleri arasındaki kişi başına ulusal gelir artışı farklılıklarının temelinde çalışan kişi başına ulusal gelir artışları yattığı görülmektedir. Aksi şekilde iş gücü kullanımı (kişi başına çalışılan saat) (labour utilisation) neredeyse hiç değişmemiştir.

• Başlangıç kişi başına ulusal gelir düzeyi göreli olarak düşük olan ve çok yüksek büyüme oranları sergileyen ülkeler OECD ortalamam gelir düzeyine yakınsamışlardır. Bu büyüme süreci tipik olarak yüksek verimlilik düzeyine bağımlıdır. Bununla beraber OECD ülkeleri arasındaki kişi başına gelir farklarındaki açıklık varlığını sürdürmektedir ve temel olarak verimlilik düzeylerindeki farklılığa dayanmaktadır.
• 1995 ile 2013 arasında iş gücü verimliliğindeki büyüme oranı toplam faktör verimliliği (TFV) ve sermaye verimliliğine yansımıştır. Buna karşın, GSYİH büyüme oranlarına çok yakın seyreden TFV oranlarına dair ampirik bulgular, TFV’nin de GSYİH ile hem oransal hem yön olarak tutarlı bir döngüsellik taşıdığını göstermektedir.
• Tarım dışı ekonomideki verimlilik artışları temel olarak imalat ve hizmetler sektörleri temeline dayanmaktadır. Genelde imalat sektörü verimlilik oranları yapısal olarak hizmet sektörü verimlilik oranlarından yüksektir.
• İş gücü verimliliği artışı sektörler arasında kısıtlı oranda farklılaşmaktadır. Uluslararası rekabete açıklığı daha yüksek ve yapısal olarak modern, bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerini kullanan hizmet kolları 1995-2013 yılları arasında daha yüksek ve daha dengesiz verimlilik artışları sergilemişlerdir.
• Son on yıl boyunca G7 ülkeleri ve Euro Bölgesi’nin çoğu üyesinin birim emek maliyeti olarak bakıldığında rekabetçiliklerini arttırdıkları görülmektedir. Bununla birlikte birim emek maliyeti göreli olarak düşük olan ülkeler büyük verimlilik artışları sergilemişlerdir.
• 1980’lerin ortasından bu yana G7 ülkelerinde işgücü verimliliği artışları değişkenlik göstermiştir. Göstergeler 1990’ların ortası 2000’lerin başından bu yana G7 ülkelerinde verimlilik artışları yapısal olarak azalma eğilimi sergilemektedir.

Küresel Kriz ve Verimlilik Gelişmeleri
• 2008 finansal krizinin ardından OECD ülkelerinin çoğunda verimlilik belirgin düzeyde düşmüştür ve bu düşüş sektörlere yayılmıştır. Bununla birlikte, bazı ülkeler verimlilik artışları açısından toparlanma sergilemiş, şaşırtıcı şekilde bu verimlilik artışı toparlanması üretim miktarında düşüşlerle birlikte yaşanmıştır.
• Benzer şekilde birçok ülkenin TFV’sinde düşüş yaşanmış ve bunun işgücü verimliliğinde daha uzun dönemli düşüşlerin habercisi olma riski yüksektir.
• Euro Bölgesinde birim emek maliyetlerinde keskin düşüşler yaşamışlardır. Fakat bu mutlak şekilde rekabet gücü artışına işaret etmemektedir çünkü söz konusu düşüşler üretimde ve işgücünde birlikte düşüşler şeklinde gözlemlenmiştir.
• İş gücü girdisi çoğu ülkede düşmüştür, bu kimi durumlarda kişi başına çalışılan saat miktarında düşüşler şeklinde gerçekleşirken, iş miktarında azalma olarak da gerçekleşmiştir. Böyle dönemlerde istihdam girdisini incelerken çalışılan toplam saat yerine çalışan kişi sayısının ele alınması normal zamanlardan daha yanıltıcı sonuçlar vermektedir.

“Kişi Başına GSYH Büyümesi”; “Çalışılan Saat Başına GSYH Büyümesi” ve “Kişi Başına Çalışılan Saat Artışı” olarak iki parçaya bölünebilir. Şekil 1 bu uygulamayı OECD üye ülkeleri için göstermektedir. Adı geçen yayında ortaya konulan incelemelerden biri olan bu bölümleme 1995-2013 dönemi ve bu dönemin iki alt dönemi olarak 2001-2007 ve 2007-2013 dönemleri olarak üç dönem için görselleştirilmiştir. Şekilde görülen artış oranı yavaşlayan ya da düşen kişi başına çalışılan saat artış oranı ve buna eşlik eden yüksek verimlilik artışları sermayenin daha yoğun kullanımı ve/veya yüksek verimlilikli faaliyetlere geçişin göstergesi olabilir.

Yayına http://www.oecd.org/std/productivity-stats/oecd-compendium-of-productivity-indicators-22252126.htm adresinden çevrimiçi ulaşılabiliyor.

 

Şekil 1. OECD Üye Ülkeleri, Kişi Başına GSYİH Büyümesine Katkılar