İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

 Otomotiv sanayi, ekonominin diğer sektörleri ile olan çok yakın ilişkisi nedeniyle sanayileşmiş ülkelerde “ekonominin lokomotif sektörü” olarak değerlendirilmektedir. Otomotiv sanayi, demir-çelik, petrokimya, turizm, altyapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım sektörleri ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle otomotiv sektörüne ilişkin olarak yapılacak tüm planlamaların, düzenlemelerin, alınacak kararların ekonominin geniş bir kesimini doğrudan veya dolaylı etkileme gücüne sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda, otomotiv sanayi ülke sanayisinin gelişmesinde kritik bir rol üstlenmektedir.

Ülkemizde, otomotiv ana sanayide 50 bin, yan sanayide 200 bin olmak üzere yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiği ve bu sayının dağıtım, pazarlama ve satış ağlarında çalışanlarla birlikte 400 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. 2014 yılında 18 milyar dolarla otomotiv sektörü, ihracatta sektörel sıralamada birinci konumunu sürdürmüştür. Otomotiv sektörü toplam dünya mal ihracatında da üst sıralarda yer almakta ve sanayileşmiş ülkelerin odak sektörlerinden birisi olmaya devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler ve değişen üretim-tüketim tercihleri, sektörde Ar-Ge ve tasarım harcamalarının artması ve artan rekabet, büyük şirket birleşmelerini beraberinde getirmektedir.

Benzer üretim ve ihracat yapısına sahip olduğumuz ülkelere göre rekabet avantajına sahip olduğumuz otomotiv sektöründe Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına öncelik verilmesi gerekliliği çok açıktır. Bu bağlamda ülkemizin de makroekonomik hedeflerine ulaşması açısından öncelikli sektörler arasında sayılan otomotiv sektörüne yönelik Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2014) uygulanmış ve 2015-2018 dönemi strateji ve eylem planı hazırlık çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Onuncu Kalkınma Planı dâhilinde de imalat sanayiinde dönüşüm başlığı altında otomotiv sanayiinde, tedarik zincirini kapsayan, tasarım/Ar-Ge, üretim ve satış pazarlama süreçleri bütününün yurtiçinde geliştirilmesi sağlanarak, katma değerin ve çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik desteklerin artırılması öngörülmektedir.

Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan bu sayıda yer alan otomotiv sektörüne ilişkin detaylı ve bütünsel bilgilerin ilgili tüm kesimlere faydalı olacağını umuyor, başta Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan olmak üzere Genel Müdürlüğün tüm çalışanlarına değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.