İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

Son yıllarda sıklıkla telaffuz edilen bir kavram olan orta gelir ve orta teknoloji tuzağı ve Türkiye’nin bu orta seviye eşiğini atlaması için yapması gerekenler pek çok platformda tartışılmakta ve konu üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar tasarruf oranlarının yükseltilmesi, imalat sanayinin milli gelir içindeki payının artırılması, eğitim politikasının gözden geçirilmesi, Ar-Ge ve tasarım süreçlerinin geliştirilmesi gibi konuları da beraberinde gündeme getirmektedir.

Ülkemizde gayri safi yurt içi Ar-Ge harcamalarının toplam gayri safi yurt içi hâsıla içindeki payı 2000’li yılların başlarında % 0,5 iken sonraki 10 yılda uygulanan politikalar sonucu 2014 yılı itibarıyla % 1 sınırını geçmiş olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği üyesi 28 ülke ve OECD üyesi ülkeler toplamları göz önünde bulundurulduğunda ise bu değer sırasıyla % 1,94 ve % 2,37 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ulusal Yenilik Sistemi 2023 hedeflerinde toplam Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı % 3 ve özel sektör Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı % 2 olarak belirlenmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerek özel sektörde gerekse üniversitelerde gerçekleşen Ar-Ge çalışmalarını çeşitli araçlarla desteklemektedir. Bunlar; Ar-Ge Merkezleri Destekleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Programı, Teknogirişim Sermayesi Desteği, Sanayi Tezleri Projeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Destekleri, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı ve Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’dır. Yakın zamanda yasalaşarak uygulamaya girmesi beklenen Ar-Ge Reform Paketi de tüm bu desteklere ve Bakanlığımız ve kuruluşları ile diğer kamu kurumları tarafından yürütülmekte olan programlara ve uygulamalara hız verecek ve etkinliğini artıracak, 2023 hedeflerine giden yolda güç tazelenmiş olacaktır.

Bakanlığımız Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan Anahtar Dergisi Şubat sayısında konuyla bağlantılı olarak Ar-Ge yönetimi, tasarım, inovasyon konularında farklı makaleleri okuyucularımıza sunuyoruz. Derginin ilgili tüm kesimlere faydalı olacağını umuyor, başta Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat AR olmak üzere Genel Müdürlüğün çalışanlarına ve bu sayıda emeği geçenlere değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.