İçindekiler
Dergi Arşivi

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Mehmet ÜNAL / Kurumsal Ar-Ge Destekleri Daire Başkanı (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü )

 

Tasarımların yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ve katma değeri, her geçen gün daha fazla önem arz etmekte ve belirginleşmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabetçiliğinin arttırılması, Türk tasarımcıların özendirilmesi ve Türk tasarım stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 05/08/2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulmuştur. Konsey Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları üst düzey yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır. Konseyin ana görevleri arasında; tasarım politika ve stratejilerinin belirlenmesi, tasarım bilincinin arttırılması, yüksek katma değerli tasarımların yaratılması ve tasarımların korunması üzerine düzenlemeler yapılması yer almaktadır.

Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde ve tüm paydaşların katılımıyla hazırladığı “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)”, 02/11/2014 tarihli ve 29163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Eylem planında mevzuatın etkinleştirilmesi, desteklerin çeşitlendirilmesi ve farkındalığın artırılması gibi hedeflere yönelik 5 ana başlık altında 34 faaliyet alanı belirlenmiştir. Söz konusu hedefler;

? Tasarımla ilgili mevzuatı, tasarımcıların ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek ve uygulamaları etkinleştirmek,
? Tasarımla ilgili destekleri çeşitlendirmek ve bu desteklerin niteliğini arttırmak,
? Tasarım duyarlılığını eğitimin bütün aşamalarına yaymak ve insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetiştirmek,
? Tasarımla ilgili sanayici, eğitimci, meslek örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek,
? Toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını arttırmak,

şeklinde sıralanmıştır.

Türk Tasarım Danışma Konseyi altı aylık dönemlerde toplanmaktadır. En son toplantı, 23/12/2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” nın yenilenmesi kararı çıkmıştır.
Yine konseyde “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)”ndaki eylemlerin ilerleme durumları incelenmiştir. Son olarak, konsey bünyesinde ülkemizde ilk defa oluşturulan “Tasarım Onur Ödülü” mekanizması hakkında bilgi verilmiş ve yaptığı tasarımlar ile ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden ve 2015 yılı için konsey tarafından oybirliği ile seçilen duayen tasarımcı Sayın Yılmaz ZENGER’e onur ödülü takdim edilmiştir.

“Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” kapsamında Bakanlığımız Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun üzerinde değişiklik yapılarak, tasarımların ve tasarımcıların daha fazla desteklenmesinin ve bu kanun kapsamında “Tasarım Merkezlerinin” kurulmasının önü açılacaktır. Bu kapsamda belli sayıda tasarım personeli çalıştıran işletmelere, gelir vergisi teşviki, sigorta prim desteği ve damga vergisi istisnası sağlanacaktır. Bu kanun akabinde işletmelerin gerçekleştirdiği tasarımların maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Böylece, Türk tasarımının ve tasarımcısının teşviki sağlanacaktır.

Bu çalışmalara ilaveten, insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların yaratılmasını ve korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesini ve “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak için; Bakanlığın belirleyeceği kriterleri haiz ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında sergilenen gerçek kişilere ait tasarımların tescil giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek ile tasarımcıların özendirilmesi ve tasarımlarının hukuki bir kimliğe kavuşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak tescil giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır. Bu sayede Türk tasarımcıları tasarımlarını tescil ettirmek üzere cesaretlendirilmiş olacaktır.